Detall de Procediment

Instal·lacions d'emmagatzematge de combustibles i carburants líquids (IP03) per a consum en la pròpia instal·lació, que requerisquen MEMÒRIA: Alta, canvi de titular, modificació d'instal·lació existent ( inclourà a més l'alta, l'anul·lació i substitució de tancs, així com la reparació i transformació de tancs enterrats) i baixa de la instal·lació. Indústria

Codi SIA:: 210944
Codi GVA:: 1545
Organisme: Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Comunicar l'alta de noves instal·lacions d'emmagatzematge de combustibles i carburants líquids (IP03), així com la seua modificació, canvi de titularitat, anul·lació de tancs i baixa, que requerisquen MEMÒRIA. En el supòsit de tractar-se d'instal·lacions (IP 03) que requerisquen PROJECTE, veure: http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=1314 NOTA: Els carretons, maquinària agrícola, minera, etc. que estiguen matriculats tindran la consideració de vehicles, i en conseqüència les instal·lacions, que els subministren combustible, hauran de ser tramitades a través dels procediments relacionats amb instal·lacions petrolíferes fixes (IP04) sense canvi de depositari (veure apartat procediments relacionats)

Observacions

Observacions

A. DEFINICIONS: 1.Tindrà consideració d'instal·lacions per a usos propis: a) Instal·lacions industrials fixes (forns, cremadors per a aplicacions diverse, etc.). b) Instal·lacions d'enmagatzenament de recipients mòbils que continguen carburant i combustibles per a ús industrial. c) Instal·lacions de combustibles per a calefacció, climatització i aigua calenta sanitària. d) Instal·lacions fixes per a usos interns no productius a les indústries (grups electrògens, etc). e( Instal·lacions destinades a subministrar combustible i/o carburant a mitjans de transport intern, que operen sols dins de les empreses (carretons elevadors, vehicles de transport intern, etc.). f) Instal·lacions destinades a subministrar combustible i/o carburant a maquinària , que no siga vehicle. 2. No tindran la consideració d'instal·lacions d'emmagatzematge per al seu consum en la pròpia instal·lació, aquelles instal·lacions que no apareguen incloses, expressa o tàcitament, en algun dels supòsits previstos anteriorment o en el camp d'aplicació de les ITCs MI-IP01, "Refineries", o MI-IP02 "parcs d'emmagatzematge de líquids petrolífers", hauran de regir-se per la ITC MI-IP04. B. INSTAL·LACIONS QUE REQUEREIXEN PROJECTE: Aquelles la capacitat de les quals d'emmagatzematge (Q) siga la següent: · Disposició d'emmagatzemament interior (litres) Classe B (gasolines): major de 300 Classes C i D (gasoil i fuel): major de 3.000 · Disposició d'emmagatzemament exterior (litres) Classe B (gasolines): major de 500 Classes C i D (gasoil i fuel): major de 5.000 C. INSTAL·LACIONS QUE REQUEREIXEN MEMÒRIA: Aquelles la capacitat de les quals d'emmagatzematge (Q) siga la següent: · Disposició d'emmagatzemament interior (litres) Classe B (gasolines): entre 300 i 50 Classes C i D (gasoil i fuel): entre 3.000 i > 1.000 · Disposició d'emmagatzemament exterior (litres) Classe B (gasolines): entre 500 i 100 Classes C i D (gasoil i fuel): entre 5.000 i> 1.000 D. Quan la capacitat d'emmagatzemament siga inferior als valors indicats els apartats anteriors, no serà necessari realitzar cap tràmit davant del Servici Territorial.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Les persones interessades titulars de les instal·lacions i els seus representants.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

Amb caràcter previ a la seua posada en servei

Formularis documentació

1. NOVA INSTAL·LACIÓ: (Existeixen models de formularis en el tràmit) - Formulari web de dades generals (existent en el tràmit telemàtic) - Formulari web de dades específiques de la instal·lació (existent en el tràmit telemàtic) - Memòria i certificat de la instal·lació per empresa instal·ladora de productes petrolífers ( MEMOIP03). 2. CANVI DE TITULARITAT: - Formulari web de dades generals (existent en el tràmit telemàtic) - Formulari web de dades específiques de la instal·lació: canvi de titularitat (existent en el tràmit telemàtic). 3. MODIFICACIÓ* : *Per a tramitar, tant les altes de nous tancs com les anul·lacions i substitucions de tancs, així com les reparacions o transformacions de tancs enterrats, en instal·lacions existents, s'utilitzarà el tràmit de modificació: a. ALTA I ALTRES MODIFICACIONS: - Formulari web de dades generals (existent en el tràmit telemàtic) - Formulari web de dades específiques de la instal·lació (existent en el tràmit telemàtic) - Memòria i certificat de la instal·lació per empresa instal·ladora de productes petrolífers ( MEMOIP03). b. ANUL·LACIÓ DE TANC/S (que no supose baixa de la instal·lació): NOTA: Es marcarà aquesta opció de modificació únicament quan es produïsca l'anul·lació de tanc/s que no done lloc a la baixa de la instal·lació). - Formulari web de dades generals (existent en el tràmit telemàtic) - Formulari web de dades específiques de la instal·lació (existent en el tràmit telemàtic) - Certificat de fora de servei (CERANTAN) - Declaració responsable del titular (DECLANUT) - Còpia de Document de control i seguiment de residus perillosos c. REPARACIÓ O TRANSFORMACIÓ IN SITU DE TANCS ENTERRATS DE SIMPLE A DOBLE PARET c.1. Reparació de tancs - Formulari web de dades generals (existent en el tràmit telemàtic) - Formulari web de dades específiques de la instal·lació (existent en el tràmit telemàtic) - Certificat emés per empresa reparadora on es faran constar els resultats dels treballs que ha sigut realitzats conforme a l'informe UNE 53991IN - Certificat de prova d'estanquitat del tanc reparat emés per Organisme de Control. - Certificat de neteja i desgasificació dels tancs emés per organisme de control o empresa reparadora. - Còpia de Document de control i seguiment de residus perillosos. c.2. Transformació in situ de tancs enterrats de simple a doble paret - Formulari web de dades generals (existent en el tràmit telemàtic) - Formulari web de dades específiques de la instal·lació (existent en el tràmit telemàtic) - Certificat emés per empresa reparadora on consten els assajos realitzats i la conformitat a la norma UNE 62422 o UNE 53935 - Certificat de prova d'estanquitat reforma/transformació del tanc emés per Organisme de Control - Estudi-projecte de transformació - Certificat de neteja i desgasificació dels tancs emés per empresa reparadora o organisme de control. - Còpia del document de control i seguiment de residus perillosos. d. SUBSTITUCIÓ DE TANC - Formulari web de dades generals (existent en el tràmit telemàtic) - Formulari web de dades específiques de la instal·lació (existent en el tràmit telemàtic) - Memòria i certificat de la instal·lació per empresa instal·ladora de productes petrolífers ( MEMOIP03). - Declaració responsable del titular (DECLANUT) - Certificat de fora de servei de tanc (CERANTAN) - Còpia de Document de control i seguiment de residus perillosos. 4. BAIXA D'INSTAL·LACIONS: NOTA: Es marcarà la baixa de la instal·lació i s'aportarà la documentació de l'anul·lació de la totalitat de tancs que disposa la instal·lació. - Formulari web de dades generals (existent en el tràmit telemàtic) - Formulari web de dades específiques de la instal·lació: baixa de la instal·lació (existent en el tràmit telemàtic) - Certificat de fora de servei (CERANTAN) - Declaració responsable del titular (DECLANUT) - Còpia de Document de control i seguiment de residus perillosos

Presentació

Presentació

Telemàtica
1. La presentació es realitzarà de MANERA EXCLUSIVAMENT TELEMÀTICA. La persona sol·licitant haurà de disposar de signatura electrònica avançada: bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques), o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persones físiques), compatible amb la plataforma telemàtica de la Generalitat (més informació respecte als certificats admesos en la Seu Electrònica de la Generalitat en https://sede.gva.es/es/sede_certificados). En el cas d'utilitzar un certificat digital de persona física actuant en representació d'una persona jurídica, s'haurà d'inscriure prèviament en el Registre de Representants davant la Generalitat per a la realització de tràmits per via telemàtica, la informació de la qual està disponible: - En https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=17168 - I en http://regrep.accv.es/accv_repr/zonarep/index.html/ 2. Punxant en el botó roig SOL·LICITUD_Presentació autenticada (que figura a l'inici d'aquest tràmit de la Guia Prop), accedirà al tràmit telemàtic, que li permetrà emplenar el formulari web inicial, annexar la documentació que corresponga i realitzar la presentació telemàtica de tot això, obtenint el corresponent justificant de registre. El tràmit telemàtic li anirà guiant en la presentació, i li indicarà la documentació a presentar en cada cas, en funció de la petició realitzada. 3. En el supòsit que el representant no figure inscrit en el registre corresponent, el sistema li anirà indicant els passos a seguir a través de la safata de signatures, amb la finalitat que les sol·licituds i altra documentació siguen signats per qui corresponga, fins a arribar a la fase final de registre. 4.- Respecte als documents a annexar: - És recomanable que, en primer lloc, reunisca tots els documents a presentar i els emplene, ferm i guarde electrònicament en el seu ordinador, de manera que posteriorment puga incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic. - IMPORTANT: tots els documents certificats o signats que es presenten telemàticament i hauran d'incorporar les signatures digitals de la/s persona/s o entitat/és que els subscriguen. * En l'apartat denominat "DOCUMENTACIÓ" apareix el llistat de documents a presentar * I en l'apartat "Impresos Associats" (a més d'en el propi tràmit telemàtic) existeixen models normalitzats i emplenables de tots o alguns d'aqueixos documents, segons el cas. - En el tràmit telemàtic s'indica la grandària màxima permesa dels documents a annexar i els seus possibles formats o extensions (pdf, doc, odt, xls, ods, zip, etc.). Comprove'ls abans d'annexar els documents. 5.- Disposa de més informació sobre la tramitació telemàtica en la següent adreça: http://www.gva.es/es/inicio/atencion_ciudadano/at_ciud_faq/at_ciud_faq_tramitacion - Per a consultes sobre el contingut del tràmit: prop@gva.es - Per a incidències informàtiques: generalitat_en_red@gva.es

Procés de tramitació

Procés de tramitació

- Presentació de la sol·licitud i documentació (de forma exclusivament telemàtica). - S'assignarà un número de registre a la instal·lació, remetent-se notificació de la inscripció. - Visita d'inspecció, en el seu cas. - Requeriment de documentació, en el seu cas - Iniciació d'expedient sancionador, en el seu cas. Per a qualsevol dubte que puga sorgir, quant al contingut del tràmit, li recomanem es pose en contacte amb el Servei territorial d'indústria, energia i mines de la província on estiga situada la instal·lació, a través del servei de CITA PRÈVIA, l'enllaç de la qual s'adjunta (veure apartat ENLLAÇOS). En el supòsit d'haver d'aportar nova documentació o ser requerida la seua presentació, es realitzarà a través del tràmit telemàtic: Aportació de documentació a un expedient obert en la Direcció General competent en matèria d'INDÚSTRIA , ENERGIA i MINES de la Generalitat Valenciana (s'exclouen ajudes i expedients arxivats): Veure apartat ENLLAÇOS.

Termini màxim

Termini màxim

El termini màxim per tramitar i resoldre els expedients serà de tres mesos a comptar des de la data de presentació de la documentació.

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa

No

Sancions

Sancions

Les que establisca la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'Indústria (BOE núm. 176, de 23/07/92) i els reglaments corresponents.