Detall de Procediment

Sol·licitud d'estades en balnearis de diferents comunitats autònomes (Programa de termalisme de l'IMSERSO)

Codi GUC: 1547
Organisme: Administracion del Estado
Termini de sol·licitud: OBERT
(15-05-2023
15-11-2023)
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Observacions

* PREU DE LES PLACES 1. El preu que han de pagar els usuaris i, si és el cas, els acompanyants, per plaça i torn, ascendeix a les quantitats que s'assenyalen, per a cada balneari, mes i tipus de torn, en el quadre annex I. Aquest preu és tancat per a tots els serveis inclosos en el torn, i no s'efectuarà cap deducció si per qualsevol causa imputable a l'usuari no gaudeix de la totalitat d'aquests serveis. Si el desenvolupament d'un torn té lloc durant dies de dos mesos consecutius, es considera que pertany al mes en què transcórreguen més dies del torn. 2. En aquests preus es troben inclosos els serveis següents: a) Allotjament i manutenció en règim de pensió completa i en habitacions dobles d'ús compartit. b) Tractaments termals bàsics, que comprendran: 1r. El reconeixement mèdic, quan ingressen en el balneari, per a la prescripció del tractament. 2n. El tractament termal que, en cada cas, prescriga el metge del balneari. 3r. El seguiment mèdic del tractament. c) Activitats d'oci i temps lliure oferits gratuïtament pel balneari. d) Pòlissa col·lectiva d'assegurança turística. 3. En tot cas, els usuaris dels torns i, si és el cas, els acompanyants, han de desplaçar-se als establiments termals, així com tornar als seus domicilis directament pels seus propis mitjans. No obstant això, el transport per compte del balneari, en els casos que s'expressen en l'annex I, es realitzarà des de la localitat més pròxima al balneari amb transport públic fins a l'estació termal en començar el torn i el retorn, en finalitzar-lo. * ABONAMENT Els usuaris i, si és el cas, els acompanyants, han d'abonar el preu de les places de la manera següent: 1. Amb antelació a la seua incorporació en el balneari i en els terminis que es determinen en l'escrit de notificació de concessió de plaça, han d'abonar, en concepte de despeses per reserva de plaça, 40,00 euros, per plaça adjudicada. 2. La diferència entre la quantitat fixada com a preu per a la plaça i la quantitat abonada en concepte de despeses de la reserva de plaça, en efectuar l'ingrés en l'establiment termal. *CANCEL·LACIÓ DE LES PLACES: En el cas que l'adjudicatari no abone la quantitat estipulada en concepte de reserva de plaça, s'entendrà que renuncia a aquesta. Així mateix, es cancel·laran les places de les persones adjudicatàries que no abonen a l'estació termal, en iniciar el torn, la resta de la quantitat estipulada per les places adjudicades. La consignació o aportació de dades o documents falsejats o inexactes per a l'obtenció de les places implicarà la pèrdua del dret a gaudir la plaça adjudicada, en el supòsit de no haver gaudit del torn, o l'obligació, per part de la persona beneficiària, d'abonar el preu real de la plaça, sense perjudici de les accions que siguen procedents en aplicació de la normativa vigent, si ja ha gaudit del torn. Més Informació en la Subdirecció General de Gestió Av. de la Il·lustració, s/n, c/a Ginzo de Limia, 58 28029 Madrid Servei de Termalisme 901 109 899. +34 917 033 694 buzon@imserso.es

Requisits

Les persones usuàries de plaça han de reunir els requisits següents: Poder valdre's per si mateixes per a fer les activitats bàsiques de la vida diària (ABVD). Necessitar els tractaments termals sol·licitats i no tindre contraindicació mèdica per a rebre'ls. Aconseguir, de conformitat amb la baremació establida, la puntuació que li permeta accedir a un dels balnearis i torns sol·licitats. Igualment, podran participar en els programes les persones de nacionalitat espanyola que residisquen a l'estranger, sempre que perceben una pensió del Sistema de Seguretat Social espanyol i tinguen l'edat exigida en el punt primer, o siguen persones assegurades o beneficiàries del Sistema de la Seguretat Social espanyol, amb edat igual o superior a seixanta-cinc anys, d'acord amb el que preveu el punt primer apartat d i, en tots els supòsits, reunisquen la resta dels requisits exigits a les persones usuàries en el punt segon. També podran ser persones adjudicatàries de les places, com a acompanyants, el cònjuge o, si és el cas, la parella de fet o persona amb la qual es constitueix una unió estable i de convivència amb anàloga relació d'afectivitat a la conjugal, sense necessitat que aquests reunisquen algun dels requisits exigits en el punt primer i, en tot cas, sempre que complisquen els requisits previstos en el punt segon a i b. Així mateix, podran ser persones adjudicatàries de plaça els/les fills/filles amb discapacitat, en grau igual o superior al 45 %, sempre que el torn el gaudisquen amb els seus pares i s'allotgen a la mateixa habitació. Els requisits que estableix el punt 2 s'acreditaran a l'Imserso en la mateixa sol·licitud mitjançant una declaració responsable de la persona usuària dels tractaments. En tot cas, la concessió de places per part de l'Imserso estarà condicionada a la disponibilitat d'aquestes en els establiments termals. Només es podrà disposar de la plaça quan es tinga conformitat d'aquesta per part de l'Imserso.

Qui pot sol·licitar-ho?

1. Podran participar en el Programa de Termalisme de l'Imserso les persones residents a Espanya que reunisquen algun dels requisits següents: Ser pensionista de jubilació o incapacitat permanent del Sistema de Seguretat Social espanyol. Ser pensionista de viudetat amb cinquanta-cinc o més anys del Sistema de Seguretat Social espanyol. Ser pensionista per altres conceptes o perceptor de prestacions o subsidis de desocupació, amb seixanta anys o més del Sistema de Seguretat Social espanyol. Ser persona assegurada o beneficiària del Sistema de la Seguretat Social espanyol, amb seixanta-cinc o més anys.

Termini

Les sol·licituds de participació en el programa de termalisme per a 2023 hauran de ser presentades, conforme als dos terminis establits. Per a participar en el procés d'adjudicació de plaça: 1r Per als torns dels mesos de febrer a agost, tots dos inclusivament: fins al dia 9 de gener de 2023. 2n Per als torns dels mesos de setembre a desembre: fins al dia 15 de maig de 2023. Per a la seua inclusió en la Llista d'Espera de places, per a cobrir les places que vagen quedant vacants per renúncies o altres circumstàncies: 1r Per als torns dels mesos de febrer a agost, tots dos inclusivament: fins al dia 14 de maig de 2023. 2n Per als torns dels mesos de setembre a desembre: fins al dia 15 de novembre de 2023. Sense perjudici que les persones sol·licitants puguen formular la seua sol·licitud en els terminis i termes establits anteriorment, amb la finalitat de simplificar tràmits, es remetran comunicacions singulars a totes les persones sol·licitants que, reunint els requisits de la convocatòria de l'any anterior, els seus expedients estiguen complets.

Presentació

Presencial
La sol·licitud s'ha de formalitzar en el model oficial que figure com a annex II de la resolució, amb la declaració responsable corresponent. Aquesta sol·licitud s'ha de presentar prioritàriament per mitjans electrònics, cas en què estarà disponible en la seu electrònica de l'Imserso, en https://sede.imserso.gob.es/ca/.

On dirigir-se

Telemàtica
Correu electrònic: buzon@imserso.es Pàgina web: Seu Electrònica del *Imserso Telèfon: +34 912 667 713