Compromís d'adhesió, de renovació, de modificació o de baixa, de persones físiques o jurídiques a la xarxa del Carnet Jove (IVAJ).

INSTITUT VALENCIÀ DE LA JOVENTUT IVAJ

Codi SIA: 211533
|
Codi GVA: 15480
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Oferir, per mitjà de l'IVAJ, un servei a la joventut per a facilitar-los la mobilitat i intercomunicació, accés a bens i serveis de caràcter social, cultural, econòmic i educatiu, recreatiu, esportiu, de consum, de transport i similars.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
Observacions

* COMPROMÍS ENTITATS ADHERIDES

- El compromís d'adhesió tindrà una vigència de dos anys a comptar de la signatura, excepte que denúncia expressa de qualsevol de les parts. Es pot prorrogar per dos anys més, de manera automàtica, excepte denúncia expressa de qualsevol de les parts.

- Les entitats adherides han de comunicar, per escrit, qualsevol canvi que altere la naturalesa del compromís d'adhesió, ja siga per cessament de l'activitat o per canvi de la titularitat.

- Les entitats adherides disposaran del distintiu que acredita la pertinença a la Xarxa de Carnet Jove, que proporcionarà l'IVAJ.

Normativa
 • Ordre 17/2010, de 14 de juliol, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es regula el Carnet Jove a la Comunitat Valenciana (DOCV núm....
 • Resolució de 21 de març de 2011, de la Direcció general de l'Institut Valencià de la Joventut. Generalitat Jove de la Conselleria de Benestar...
 • Decret 86/2015, de 5 de juny, del Consell, pel qual es desenvolupa reglamentàriament la Llei 18/2010, de 30 de desembre, de la Generalitat, de...

A qui va dirigit

Ciutadania
Persones interessades

Entitats adherides com a prestadores de serveis o subministradores de bens.

Requisits

Tindran la condició d'entitats adherides al Carnet Jove, en la condició de prestadores de serveis o subministradores de bens, les persones físiques o jurídiques que així ho vulguen, després de subscriure el compromís d'adhesió corresponent amb l'IVAJ.

Per mitjà d'una ordre de la conselleria competent en matèria de joventut, es podrà desenvolupar el procediment d'adhesió, així com el formulari i la documentació que cal presentar per les entitats adherides.

Com es tramita

Òrgans de tramitació

Sol·licitud

Termini
Termini obert

En qualsevol moment.

 

La presentació telemàtica pot realitzar-se tots els dies de l'any durant les 24 hores del dia, sempre que el tràmit estiga vigent.

Les entitats adherides també podran renovar el compromís ja existent, modificar les seues dades o condicions o cursar la baixa de l'entitat en el programa.

Documentació
Les entitats adherides han de subscriure el compromís d'adhesió corresponent. Per mitjà d'una ordre de la conselleria competent en matèria de joventut, es podrà desenvolupar el procediment d'adhesió, així com el formulari i la documentació que cal presentar per les entitats adherides.
Forma de presentació
Telemàtica
1. Accedir per mitjà de la icona "Entrar amb el meu certificat" on s'ha de validar el certificat digital per a iniciar el tràmit. 2. Completar les dades del "Formulari de dades generals". 3. Triar mitjançant l'enllaç "Selecció de formularis" els documents que es vulgen presentar. 4. Annexar...
Saber més
Presencial

La documentació es pot presentar en qualsevol dels llocs que preveu l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i als registres de les oficines de l'IVAJ següents:

On dirigir-se

Enllaços

Resolució

Òrgans resolució