Detall de Procediment

Compromís d'adhesió, de renovació, de modificació o de baixa, de persones físiques o jurídiques a la xarxa del Carnet Jove (IVAJ).

Codi SIA: 211533
Codi GUC: 15480
Organisme: INSTITUT VALENCIÀ DE LA JOVENTUT IVAJ
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Oferir, per mitjà de l'IVAJ, un servei a la joventut per a facilitar-los la mobilitat i intercomunicació, accés a bens i serveis de caràcter social, cultural, econòmic i educatiu, recreatiu, esportiu, de consum, de transport i similars.

Observacions

* COMPROMÍS ENTITATS ADHERIDES - El compromís d'adhesió tindrà una vigència de dos anys a comptar de la signatura, excepte que denúncia expressa de qualsevol de les parts. Es pot prorrogar per dos anys més, de manera automàtica, excepte denúncia expressa de qualsevol de les parts. - Les entitats adherides han de comunicar, per escrit, qualsevol canvi que altere la naturalesa del compromís d'adhesió, ja siga per cessament de l'activitat o per canvi de la titularitat. - Les entitats adherides disposaran del distintiu que acredita la pertinença a la Xarxa de Carnet Jove, que proporcionarà l'IVAJ.

Requisits

Tindran la condició d'entitats adherides al Carnet Jove, en la condició de prestadores de serveis o subministradores de bens, les persones físiques o jurídiques que així ho vulguen, després de subscriure el compromís d'adhesió corresponent amb l'IVAJ. Per mitjà d'una ordre de la conselleria competent en matèria de joventut, es podrà desenvolupar el procediment d'adhesió, així com el formulari i la documentació que cal presentar per les entitats adherides.

Qui pot sol·licitar-ho?

Entitats adherides com a prestadores de serveis o subministradores de bens.

Normativa del procediment

  • Ordre 17/2010, de 14 de juliol, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es regula el Carnet Jove a la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 6316, de 22/07/10). *Nota: el capítol I i l'article 8 d'aquesta ordre queden derogats per la disposició derogatòria del Decret 86/2015, de 5 de juny, del Consell, pel qual es desenvolupa reglamentàriament la Llei 18/2010, de 30 de desembre, de la Generalitat, de Joventut de la Comunitat Valenciana.
  • Resolució de 21 de març de 2011, de la Direcció general de l'Institut Valencià de la Joventut. Generalitat Jove de la Conselleria de Benestar Social, per la qual s'autoritza la unitat registral telemàtica de l'Institut Valencià de la Joventut. Generalitat Jove i l'engegada amb la presentació telemàtica del compromís d'adhesió de persones físiques o jurídiques a la xarxa del Carnet Jove (IVAJ.GVA JOVE) (DOCV núm. 6489, de 28/03/11).
  • Decret 86/2015, de 5 de juny, del Consell, pel qual es desenvolupa reglamentàriament la Llei 18/2010, de 30 de desembre, de la Generalitat, de Joventut de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7542 de 08/06/2015).

Termini

En qualsevol moment. La presentació telemàtica pot realitzar-se tots els dies de l'any durant les 24 hores del dia, sempre que el tràmit estiga vigent. Les entitats adherides també podran renovar el compromís ja existent, modificar les seues dades o condicions o cursar la baixa de l'entitat en el programa.

Documentació

Les entitats adherides han de subscriure el compromís d'adhesió corresponent. Per mitjà d'una ordre de la conselleria competent en matèria de joventut, es podrà desenvolupar el procediment d'adhesió, així com el formulari i la documentació que cal presentar per les entitats adherides.

Presentació

Presencial
La documentació es pot presentar en qualsevol dels llocs que preveu l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i als registres de les oficines de l'IVAJ següents:
Telemàtica
1. Accedir per mitjà de la icona "Entrar amb el meu certificat" on s'ha de validar el certificat digital per a iniciar el tràmit. 2. Completar les dades del "Formulari de dades generals". 3. Triar mitjançant l'enllaç "Selecció de formularis" els documents que es vulgen presentar. 4. Annexar els documents. Les plantilles ofereixen la possibilitat de descarregar-les i guardar els documents en l'ordinador personal amb les dades ja omplides per a, a continuació, en el procés de sol·licitud telemàtica, poder incorporar-les a la sol·licitud. 5. Per a finalitzar, cal signar el tràmit. Si no es fa aquest pas el tràmit no tindrà validesa. NOTA: Si encara no es disposa de la signatura digital de la Generalitat Valenciana, es pot obtindre de manera gratuïta als punts de registre d'usuaris de l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (ACCV). Es pot consultar el punt de registre més proper en l'adreça http://www.accv.es/puntreg_c.htm

On consultar dubtes sobre el tràmit

Enllaços

òrgans de tramitació

Òrgans resolució

Esgota via administrativa