Detall de Procediments

TECG - Acord de representació per a la realització per mitjans telemàtics d'actes de tràmit: notificacions prèvies de trasllat i documents d'identificació.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Acord de representació per a la realització per mitjans telemàtics d'actes de tràmit: notificacions prèvies de trasllat i documents d'identificació.

  Objecte del tràmit

  L'objectiu d'aquest procediment és permetre que les empreses que actuen com a operadores d'un trasllat de residus o com a remitents d'un residu, tinga la possibilitat de ser representades, per una altra persona física o jurídica perquè actue en nom dels interessats per a la presentació de les notificacions prèvies de trasllat i/o documents d'identificació.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran ser representades les persones físiques o jurídiques que, havent de figurar en el corresponent document d'identificació com a remitent del residu (siga productor final o gestor intermedi), estiguen registrades o *autorizadaspor la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural per a operar en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

  Així mateix, podran demanar la representació els operadors del trasllat de residus, persones físiques o jurídiques que estan obligats a realitzar la notificació prèvia al trasllat de residus (productor, gestor del magatzem, negociant, agent o posseïdor).

  En cap cas es podrà sol·licitar representació de productors o d'operadors del trasllat de residus no situats en la Comunitat Valenciana.

  Podran ser representants les persones físiques o jurídiques que, havent de figurar en el corresponent document d'identificació com a destinatari del residu (siga gestor intermedi o gestor final), estiguen convenientment autoritzades per la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural per a operar en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

  D'igual manera, en el cas de trasllats de residus cap a altres Comunitats Autònomes, podrà exercir la representació el destinatari del residu (gestor intermedi o final) sempre que estiga convenientment autoritzat per la conselleria competent en medi ambient de la seua comunitat autònoma.

  Estaran obligats a tramitar amb certificat electrònic els següents subjectes: (Art. 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques)

  - Les persones jurídiques.
  - Les entitats sense personalitat jurídica.
  - Els qui exercisquen una activitat professional per a la qual es requerisca col·legiació obligatòria.

  Les persones físiques podran triar si realitzen la tramitació amb certificat electrònic o presencial.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  a) Als registres dels òrgans administratius a què s'adrecen.

  b) Als registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit el conveni oportú.

  c) A les oficines de Correus, de la manera que s'establisca reglamentàriament.

  d) A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


  I preferentment a:

  No obstant això, els sol·licitants que siguen persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, estan obligats a relacionar-se amb elles a través de mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació de sol·licituds ha de realitzar-se electrònicament (TRAMITACIÓ AMB CERTIFICAT ELECTRÒNIC).

  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL - ALACANT
  C/ PROFESSOR MANUEL SALA, 2Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL - CASTELLÓ
  AV. GERMANS BOU, 47Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
  46009 València
  Tel: 012
  DIRECCIÓ GENERAL DE QUALITAT I EDUCACIÓ AMBIENTAL
  C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADMTIVA. 9 D'OCTUBRE-TORRE 1Ver plano
  46018 València
  Tel: 961208552

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=15504

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  No es requereix documentació.

  Impresos associats

  ACORD DE REPRESENTACIÓ PER A LA REALITZACIÓ PER MITJANS TELEMÀTICS D'ACTES DE TRÀMIT: NOTIFICACIONS PRÈVIES DE TRASLLAT, DOCUMENTS D'IDENTIFICACIÓ

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  S'haurà d'omplir i signar el model d'acord de representació dirigit a la Direcció General de Qualitat Ambiental (Servei de Gestió de Residus). Les dades de la representació, les inscriurà aquest servei en una base de dades configurada a aquest efecte.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=15504

  Tramitació

  Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes que s'assenyalen en l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, a pesar de no estar obligades a fer-ho, opten per aquesta via, presentaran les sol·licituds telemàticament per mitjà de la seu electrònica de la Generalitat en la URL següent: http://www.gva.es/va/proc19676.

  Quan les persones sol·licitants estiguen obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, però la sol·licitud es faça de manera presencial, es requerirà la persona interessada perquè la presente de manera electrònica. A aquests efectes, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud la data en què s'haja efectuat la presentació telemàtica.

  Per a accedir de manera telemàtica, la persona sol·licitant haurà de disposar de sistemes de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica, expedits per prestadors inclosos en la Llista de Confiança de Prestadors de Serveis de Certificació. Entre aquests, hi ha els certificats emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados), així com el sistema clau signatura per a les persones físiques.

  Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic hauran d'anar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, corresponga.

  Els tràmits que s'efectuen per mitjà de la seu electrònica de la Generalitat però que no s'arriben a registrar, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Com va això meu"- "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

  Inici
 • Informació complementària

  Amb l'adopció de l'acord de representació, la part representant i la representada convenen de mutu acord que la persona representant actue davant de l'administració de la mateixa manera que la representat podria actuar en la presentació dels documents objecte d'acord.

  La representació en la tramitació no impedeix que l'empresa representada puga efectuar consultes o obtindre còpies o duplicats dels documents presentats en nom seu per l'empresa representant. Aquests consultes es duran a terme per mitjà del portal web ADCR 2.0. (vegeu-ne l'enllaç).

  * VALIDESA DE LA REPRESENTACIÓ
  - L'acord de representació produirà efecte des de la data que figura en la sol·licitud en la casella d'"Inici de la representació", i s'activarà el dia de la seua entrada en registre públic habilitat.
  - Qualsevol modificació posterior de les dades aportades s'haurà de comunicar.
  - La representació és prorrogable automàticament, llevat que hi haja manifestació expressa en contra per mitjà del corresponent tràmit, "Revocació de l'acord de representació" (vegeu l'enllaç tràmit).

  Enllaços

  Simulació de Tramitació Telemàtica a la Generalitat Valenciana (Cl@u-firma)

  Sistemes de Firma Electrònica admesos i / o utilitzats a la Seu

  Sistemes de verificació de Firmes

  "Consulta/Busca número NIMA"

  Portal web ADCR 2.0.

  Tràmit "Revocació de l'acord de representació"

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre de 6 de juliol de 1994, del conseller de Medi Ambient, per la qual es regulen els documents de control i seguiment de residus tòxics i perillosos que han d'emprar només els xicotets productors de residus (DOGV núm. 2314, de 20/07/1994), modificada per l´ Ordre de 15 d´ octubre de 1997.
  - Decret 833/1988, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament d'execució de la Llei 20/1986, de 14 de maig, bàsica de residus tòxics i perillosos, modificat pel Reial Decret 180/2015, de 13 de març.
  - Llei 10/2000, de 12 de desembre, de residus de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 3898, de 15/12/2000).
  - Resolució de 24 de maig de 2004, del director general de Qualitat Ambiental, per la qual es regula el procediment per a la comunicació telemàtica de les Notificacions Prèvies als Trasllats (NPT) i Documents de Control i Seguiment (DCS) de residus perillosos per part dels productors i gestors de residus, i s'aprova l'aplicació en virtut de la qual es gestiona el procediment (DOGV Núm. 4.772, DE 10/06/2004), modificat per la RESOLUCIÓ de 18 de febrer de 2005.
  - Llei 22/2011, de 28 de juliol de residus i sòls contaminats (BOE núm. 181 de 29/07/2011).
  - Llei 39/2015, d´1 d´octubre, del Procedimient Administratiu Comú de les Administracions Públiques (BOE N.º 236, de 2/10/15).
  - Reial decret 180/2015, de 13 de març, pel qual es regula el trasllat de residus a l'interior del territori de l'Estat (BOE Núm. 83, de 7/04/15).

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.