Lliurament de projectes d'obra en format digital (C. Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori)

Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori

Codi SIA: 211560
|
Codi GVA: 15618
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Definir el procediment d'elaboració, l'estructura de la informació, els suports i la manera d'elaborar els fitxers a entregar, la signatura electrònica a utilitzar i qualsevol altra referència per a la substitució dels documents actualment entregats en paper pel seu format digital, formant part d'un PDF signat consecutivament pels diferents responsables de l'elaboració d'un projecte d'obra de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori.

 

És aplicable per a tots els estudis informatius, avantprojectes, projectes bàsics, projectes d'execució, estudis de planificació tècnica d'infraestructures i qualsevol estudi de caràcter tècnic redactat, contractat o licitat per la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori i les empreses i entitats de dret públic d'ella dependents.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
Observacions

A l'efecte del que es disposa en la legislació de contractes i en la de subvencions, es considerarà que el projecte de l'actuació serà l'arxiu en format digital amb els requisits establits en aquesta ordre, de manera que aquest arxiu serà el document vàlid a tots els efectes.

 

Les signatures contingudes en el document PDF amb el contingut total del projecte, hauran d'estar emparades per un certificat digital dels definits en la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics que, com els emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, puga ser validat sense cap cost per a la Generalitat.

 

La informació relativa a especificacione tècniques, codificació del nom del projecte i formats de presentació d'arxius es pot consultar en els annexos de l'Ordre 1/2016, de 18 de gener, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual s'estableix el format digital per a la presentació de projectes tècnics.

Normativa
 • Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica (BOE núm. 304, de 20.12.2003). Vigent fins el 02.10.2016.
 • Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als servicis públics (BOE núm. 150, de 23.06.2007). Vigent fins el 02.10.2016.
 • Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refòs de la Llei de contractes del sector públic (BOE núm. 276, de...
 • Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'administració electrònica de la Comunitat Valenciana (DOCV núm....
 • Ordre 1/2016, de 18 de gener, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual s'estableix el format digital...
 • Decret 218/2017, de 29 de desembre, del Consell, de modificació del Decret 220/2014, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'administració...

A qui va dirigit

Empreses
Persones interessades

Les empreses adjudicatàries de qualsevol contracte que exigisca l'elaboració i lliurament d'un projecte.

 

És aplicable per a tots els estudis informatius, avantprojectes, projectes bàsics, projecte d'execució i qualsevol tipus de projecte de construcció d'obres que aprove o licite la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat.

Requisits

El projecte en format digital haurà de complir les especificacions i formats que es defineixen en l'Ordre 1/2016, de 18 de gener, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual s'estableix el format digital per a la presentació de projectes tècnics.

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Durant tot l'any.

Documentació
1. El projecte tècnic es presentarà en un únic fitxer en format PDF, de conformitat amb les especificacions que es recullen en els annexos de l'Ordre 1/2016, de 18 de gener, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, amb les signatures digitals de les persones...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Per a accedir de manera telemàtica la persona sol·licitant haurà de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), i podrà utilitzar qualsevol sistema de signatura...
Saber més
Presencial

- Preferentment en:

Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori.

On dirigir-se