Detall de Procediment

Subvencions i assignacions econòmiques a centres educatius no universitaris sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana per a la realització de projectes d'esport, activitat física i salut (PEAFS) que estiguen integrats en el projecte educatiu del centre.

Codi SIA: 211563
Codi GUC: 15652
Organisme: CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT
Termini de sol·licitud: TANCAT
(06-09-2021
31-10-2022)
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què li serveix?

L'objecte de les subvencions és fomentar i secundar els centres educatius no universitaris sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana per a la realització de projectes d'esport, activitat física i salut (PEAFS) que promoguen l'activitat física i l'esport fora de l'horari lectiu i que estiguen integrats en el projecte educatiu del centre en el curs 2022-2023, així com la implantació de la persona coordinadora PEAFS del centre.

Observacions

El mitjà de notificació de cada un dels tràmits d'aquest procediment serà per mitjans electrònics, excepte la notificació de la resolució que es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Reconeixement de formació permanent de professorat El projecte esportiu de centre es reconeixerà amb un màxim de 400 hores de formació permanent, que es repartiran entre els participants del projecte, en aplicació de l'Ordre 65/2012 de 26 d'octubre, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, sobre el model de formació permanent del professorat i el disseny, reconeixement i registre de les activitats formatives. A cada professor que hi participe es reconeixerà un màxim de 60 hores i un mínim de 15 hores. La suma de les hores no podrà excedir el màxim de durada del projecte, excepte en el cas que tots els participants tinguen assignats el mínim d'hores. El coordinador/a esportiu/iva de centre que siga professor rebrà una certificació de 60 hores de coordinació del projecte. Les certificacions les expedirà el servei que tinga atribuïdes les funcions de formació del professorat de la conselleria competent en matèria d'educació, en acabar el projecte esportiu del curs escolar. Reconeixement centre CEPAFE Els centres beneficiaris de les subvencions seran reconeguts com a centre educatiu promotor de l'activitat física i l'esport (CEPAFE), d'acord amb l'article 34 de la Llei 2/2001, de 22 de març, de la Generalitat, de l'esport i l'activitat física de la Comunitat Valenciana.

Requisits

Que impartisquen educació primària i educació secundària obligatòria, que realitzen projectes PEAFS en el curs 2022-2023. Els centres privats concertats hauran de complir tots els requisits que estableix l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i la documentació que ho acredite s'adjuntarà a la corresponent sol·licitud de subvenció, segons l'article 4 de l'ordre de bases de convocatòria de la present subvenció.

Qui pot sol·licitar-ho?

Poden sol·licitar aquestes subvencions i assignacions econòmiques els centres educatius no universitaris sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana.

Normativa del procediment

  • Ordre 25/2017, de 29 de juny, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions i assignacions econòmiques a centres educatius no universitaris sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana, per a la realització de projectes d'esport, activitat física i salut (PEAFS) que estiguen integrats en el projecte educatiu del centre (DOGV núm. 8076, de 04.07.2017).
  • Resolució de 18 d'agost de 2022, del director general d'Esport, per la qual es concedeixen subvencions i assignacions econòmiques a centres educatius no niversitarios sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana, per a la realització de projectes d'esport, activitat física i salut (PEAFS) que estiguen integrats en el projecte educatiu del centre en el curs 2022-2023 (DOGV núm. 9420, de 05.09.2022).

Termini

El termini per a la presentació de sol·licituds finalitzarà el 31 d'octubre de 2022. L'incompliment d'aquest termini o la presentació de la sol·licitud de manera diferent a la telemàtica, prevista en aquest apartat, comportarà l'exclusió de la convocatòria. (DOGV nº 9420, de 05/09/2022).

Documentació

Impresos de sol·licitud: Sol·licitud (generada automàticament en iniciar el procediment). Projecte PEAFS de centre. Pressupost detallat d'ingressos, despeses i recursos necessaris. Certificat del secretari del centre. Cessió de drets propietat intel·lectual. Domiciliació bancària. Impresos de justificació. Liquidació detallada d'ingressos i despeses (centres públics i privats concertats). Llista classificada d'ingressos i despeses (només centres privats concertats). Formulari reconeixement formació permanent professorat.

Presentació

Telemàtica
Seu electrònica de la Generalitat, accessible a través de https://sede.gva.es, i s'ha de buscar en l'àrea d'ajudes, beques i subvencions, el procediment corresponent a aquesta convocatòria, o bé s'ha d'accedir directament a través de l'adreça d'internet: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=15652

On consultar dubtes sobre el tràmit

Procés de tramitació

Sol·licituds Les sol·licituds les ha de formalitzar el representant del centre educatiu i hi ha de figurar sempre el centre com a entitat sol·licitant, per a la qual cosa cal usar exclusivament els mitjans electrònics facilitats per la Generalitat, de conformitat amb el que estableix el Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'administració electrònica de la Comunitat Valenciana. Per a això, s'ha d'accedir a l'apartat de serveis en línia de la seu electrònica de la Generalitat, accessible a través de https://sede.gva.es, buscar en l'àrea d'ajudes, beques i subvencions el procediment corresponent a aquesta convocatòria, o accedir directament a través de l'adreça d'Internet: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=15652. Després s'ha de seleccionar l'opció tramitar amb certificat i omplir les dades del formulari genèric de sol·licitud. Per a tot això, cal disposar d'algun dels sistemes de signatura electrònica admesos en la seu electrònica de la Generalitat. 1. A la sol·licitud, que s'ha de tramitar per mitjans electrònics, els centres educatius han d'adjuntar la documentació següent, segons els models que estan disponibles en la web. a) Projecte PEAFS de centre que promoga l'activitat física i l'esport curs 2022-2023, aprovat pel claustre i pel consell escolar del centre i integrat en el projecte educatiu del centre i en la programació general anual del centre, i que continga, com a mínim, la informació següent: - Denominació del centre educatiu, NIF i director/a. - Coordinador/a esportiu de centre. Dades i relació amb el centre. - Justificació i objectius del projecte. Adhesió al marc nacional de l'activitat física i l'esport en edat escolar. Inclusió de programes esportius coeducatius que fomenten, entre altres, actituds i valors que afavorisquen la igualtat de gènere, que potencien el joc net, l'educació en valors i els hàbits saludables. Metodologia, seguiment i avaluació del projecte. - Pla d'activitats físiques i/o esportives previstes. Calendari, periodicitat i distribució horària. Nombre d'hores totals del projecte. - Instal·lacions previstes, equipament esportiu i material disponible. - Recursos humans. Organigrama que reflectisca la dedicació i responsabilitat de les diferents persones o càrrecs (coordinador, familiars, docents, etc.). - Grau d'implicació dels diferents membres de la comunitat educativa i esportiva. Grau de participació del professorat del centre en les activitats. - Entitat que desenvolupa el projecte esportiu de centre: el mateix centre educatiu, AMPA, clubs esportius, el municipi o ens local, associació esportiva, empreses de serveis i altres persones o entitats. - Titulació acadèmica i/o esportiva del coordinador/a de centre, del personal tècnic i de les persones que participen directament o indirectament en el desenvolupament de les activitats físiques i esportives. Relació amb el centre. - Programa de suport o accions concretes destinades a la formació del personal tècnic esportiu. - Pressupost detallat d'ingressos, despeses i recursos necessaris. - Mesures de difusió de les activitats físiques i/o esportives del projecte esportiu (web, xarxes socials, blog, revista, etc.). - Relacions amb altres entitats de l'entorn més pròxim que ajuden a incrementar i/o diversificar l'oferta esportiva. - Característiques de l'alumnat a qui van dirigides les activitats i la previsió de participació, desglossada per sexes. - La condició de centre participant en els Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana i/o la campanya d'activitats nàutiques "A la Mar". b) Cessió de drets de propietat intel·lectual. Els autors dels projectes seleccionats es comprometen a cedir gratuïtament i per escrit a la Generalitat els drets de reproducció, distribució, comunicació pública (modificació d'obra incloent les traduccions) d'aquests per a l'exercici en l'àmbit territorial de l'Estat espanyol en els termes establits en el Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual, i a regularitzar, aclarir i harmonitzar les disposicions legals vigents sobre la matèria (BOE 97, 22.04.1996). En els mateixos termes indicats en l'apartat anterior, els coordinadors PEAFS, en representació de tots els membres de l'equip, han d'aportar l'esmentada declaració de cessió de propietat intel·lectual. c) Certificat del secretari/ària del centre, amb el vistiplau del director/a, en què conste: - Que les activitats fisicoesportives que s'indiquen en el projecte PEAFS de centre es duran a terme en horari no lectiu i que el centre cedirà l'espai físic i la infraestructura requerida per a dur a terme les activitats. - Que el projecte PEAFS s'acull i adhereix al marc nacional de l'activitat física i l'esport en edat escolar. - Que el projecte PEAFS ha sigut aprovat pel claustre i pel consell escolar del centre i està integrat en el projecte educatiu del centre i en la programació anual. d) Model de domiciliació bancària en el qual conste la titularitat del compte on es vulga rebre la subvenció sol·licitada. No serà necessari si s'ha presentat en una altra convocatòria; no obstant això, s'hi ha d'indicar en quin i el número de compte. e) Els centres educatius privats concertats han de presentar una declaració responsable de no estar incursos en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari assenyalades en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Aquest requisit podrà realitzar-se per mitjà de l'ompliment del corresponent apartat del model de sol·licitud d'ajuda. Aquesta declaració està inclosa en l'apartat G de la sol·licitud de subvenció. f) Els centres educatius privats concertats han de presentar documentació acreditativa de trobar-se al corrent de les seues obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social, per mitjà d'un certificat referit al moment de finalització del termini de presentació de sol·licituds, de conformitat amb l'article 22 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol. D'acord amb el que disposa l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en absència d'oposició expressa per part de la persona interessada, l'òrgan gestor del procediment estarà autoritzat per a obtindre directament les dades d'identitat de la persona sol·licitant o, si escau, del representant legal, així com les dades d'estar al corrent dels pagaments amb l'Agència Tributària, estatal i autonòmica, i amb la Tresoreria de la Seguretat Social. En cas d'oposar-se al fet que l'òrgan gestor obtinga directament aquesta informació, ho ha de manifestar expressament en la sol·licitud, i quedarà obligada a aportar els documents corresponents. 2. A més de la documentació assenyalada en aquest apartat, el Servei de Promoció de l'Esport i l'Activitat Física, com a òrgan instructor, podrà, en qualsevol moment de la tramitació de l'expedient, demanar qualsevol altra informació que considere necessària per al millor coneixement i comprensió de l'aplicació de la subvenció. El termini màxim per a resoldre aquesta convocatòria serà de sis mesos a comptar de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, de conformitat amb l'article 7 de les bases que regulen aquesta convocatòria. No obstant això, les sol·licituds sobre les quals no recaiga cap resolució expressa en el termini de sis mesos des de la publicació de la convocatòria podran entendre's desestimades o denegades, sense perjudici de l'obligació legal de resoldre establida en l'article 21 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. La Direcció General d'Esport notificarà a les entitats interessades la resolució de concessió o denegació de les sol·licituds presentades dins del mateix termini de sis mesos. Justificació: 1. Per al cobrament de la subvenció, els centres beneficiaris, públics i privats, han de justificar la realització del projecte i de l'aplicació o assignació econòmica concedida, amb la presentació per mitjans electrònics: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=19482, de la documentació següent: a) Memòria d'actuació justificativa del compliment de les activitats detallades en el projecte d'esport, activitat física i salut (PEAFS), amb la indicació de: - Llista de persones o entitats organitzadores de les activitats. - Nombre d'alumnes participants en cada una d'aquestes, desglossats per sexes. - Activitats realitzades i programades no realitzades. - Activitats específiques de foment de la salut. - Calendari i horaris de les activitats. - Instal·lacions utilitzades i material. - Organigrama que reflectisca la dedicació i el grau de responsabilitat de les diferents persones. - Programa de suport a la formació del personal tècnic esportiu. - Mesures de difusió del projecte esportiu efectuades. - Relacions amb altres entitats de l'entorn. - Mesures per al seguiment i l'avaluació del projecte. b) Memòria econòmica justificativa: liquidació detallada d'ingressos i despeses amb una llista classificada de tots els ingressos i les despeses ocasionades per la realització de totes les activitats incloses en el projecte esportiu, amb la indicació del creditor, el concepte, l'import i la data d'emissió. c) Certificat del centre escolar en què s'indique el professorat implicat en el projecte a l'efecte de reconeixement de la formació permanent prevista. 2. Si l'activitat subvencionada es finança amb la subvenció i, a més, amb fons propis o altres ajudes o recursos, s'haurà d'acreditar en la justificació l'import la procedència i l'aplicació d'aquests fons a l'activitat subvencionada. 3. El termini de presentació de les justificacions conclou el 30 de setembre de 2022. Si fora necessari retardar aquesta data, s'ha d'indicar en la resolució de concessió; no obstant això, no podrà ser posterior a la finalització de l'exercici pressupostari 2023. 4. Excepcionalment, podran justificar-se despeses realitzades en l'últim quadrimestre de l'any 2022 per tractar-se d'un programa d'activitats realitzat en el període comprés entre l'1 de setembre de 2022 i el 31 d'agost del 2023, coincidint amb el curs escolar o la temporada esportiva. 5. Queden excloses de la possibilitat de justificació les despeses ocasionades per obres o adquisició d'immobilitzat.

òrgans de tramitació

Òrgans resolució

Quantia i cobrament

1. La quantia total màxima estimada a concedir de la present convocatòria per a l'exercici 2023 ascendeix a 1.000.000 euros, repartits de la manera següent: a )Assignació per despeses extraordinàries de funcionament dels centres docents públics dependents de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport de titularitat de la Generalitat, un màxim estimat de 850 .000 euros. b) Subvenció a centres docents privats concertats, un màxim estimat de 150.000 euros. Per al cobrament de la subvenció, els centres beneficiaris, públics i privats, hauran de justificar la realització del projecte i de l'aplicació o assignació econòmica concedida, amb la presentació per mitjans electrònics: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=19482