Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud de participació en el Programa social de vacances per a majors de l'IMSERSO.

  Objecte del tràmit

  L'IMSERSO desenvolupa el seu programa de turisme com un servei complementari de les prestacions del Sistema de la Seguretat Social espanyola, amb l'objectiu de proporcionar a les persones majors estades en zones de costa i turisme d'interior, amb la qual cosa contribueix a millorar la seua qualitat de vida, la seua salut i la prevenció de la dependència.

  D'altra banda, amb el programa de turisme de l'IMSERSO es contribueix al manteniment de l'ocupació i l'activitat econòmica, de manera que es pal·lien les conseqüències que en matèria d'ocupació produeix el fenomen de l'estacionalitat en el sector turístic del país.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  De conformitat amb l'Ordre 926/2018, de 10 de setembre, per la qual es regula el Programa de turisme de l'Institut de Majors i Serveis Socials, i la Resolució de 30 de maig de 2019, de l'Institut de Majors i Serveis Socials, per la qual es convoquen places per a persones majors que vulguen participar en el Programa de turisme de l'IMSERSO, poden accedir al programa:

  - Residents a Espanya: podran participar en el programa de turisme de l'IMSERSO les persones residents a Espanya que reunisquen algun dels requisits següents:
  Ser pensionista de jubilació del sistema públic espanyol de pensions.
  Ser pensionista de viduïtat amb cinquanta-cinc o més anys d'edat.
  Ser pensionista per altres conceptes o perceptor de prestacions o subsidis de desocupació, amb una edat de 60 anys complits o més.
  Ser titular o beneficiari del Sistema de la Seguretat Social, amb seixanta-cinc anys d'edat complits o més.
  Ser emigrant retornat a Espanya i pensionista del sistema públic de la Seguretat Social del país del qual ha retornat.
  Espanyols residents en l'exterior que reunisquen els requisits exigits en el punt anterior per a participar en el programa. Els residents a Alemanya, Andorra, Àustria, Bèlgica, Dinamarca, Finlàndia, França, Holanda, Itàlia, Luxemburg, Noruega, Portugal, Regne Unit, Suècia i Suïssa podran tramitar-ho en les corresponents conselleries de treball, migracions i seguretat social.
  Espanyols d'origen emigrants que hagen retornat a Espanya, sempre que siguen pensionistes dels sistemes públics de Seguretat Social del país o els països als quals hagen emigrat.

  Les persones usuàries podran anar acompanyades pel seu cònjuge o, si escau, per la parella de fet o la persona amb la qual es constitueix una unió estable i de convivència amb anàloga relació d'afectivitat a la conjugal, sense necessitat que aquests reunisquen els requisits d'edat o pensió.

  Així mateix, podran anar acompanyades dels fills o les filles amb discapacitat, en un grau igual o superior al 45 per cent, sempre que viatgen amb els seus pares i s'allotgen en la mateixa habitació o, si escau, abonen el suplement establit per a habitacions dobles d'ús individual, que estarà subjecte a la disponibilitat de places.

  En tot cas, les persones usuàries de places i els seus acompanyants han de valdre's per si mateixes per a realitzar les activitats bàsiques de la vida diària.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  Vegeu els preus en l'enllaç que figura en l'apartat "Informació complementària".

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds del programa de turisme de l'IMSERSO per a la temporada 2019/20 serà des del dimarts 25 de juny de 2019 fins al dimecres 10 de juliol de 2019, els dos inclusivament.

  Renovació de dades temporada 2019-2020 si aquestes dades no són correctes o han canviat: fins al 10 de juliol de 2019.

  Si la passada temporada estava acreditat per a viatjar, no és necessari que òmpliga una sol·licitud nova, ja que l'IMSERSO li remetrà un imprés en el qual figuren les dades personals i de preferència de modalitat de viatge, que hauran de remetre a l'IMSERSO només en el cas que es vulga modificar alguna d'aquestes dades en un termini que finalitza el 10 de juliol de 2019.

  Si, per contra, accedeix per primera vegada al programa de turisme de l'IMSERSO, ha de formalitzar la sol·licitud, d'acord amb la informació continguda en el procediment.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Les sol·licituds es poden presentar en les adreces següents:

  Serveis Centrals de l'IMSERSO (c/ Ginzo de Limia, 58 - 28029 Madrid).

  Així mateix, la presentació de les sol·licituds podrà realitzar-se conforme al que s'estableix en la normativa reguladora de les administracions publiques i del procediment administratiu comú.

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  https://sede.imserso.gob.es/Sede/portal/procedimientos/formProgramaVacaciones.seam

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Per mitjà de l'imprés de sol·licitud.

  Impresos associats

  Veure formularis associats. Vacacions Socials Imserso

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Si, per contra, accedeix per primera vegada al programa de turisme de l'IMSERSO, ha de formalitzar la sol·licitud, l'ompliment de la qual ha de realitzar-se mitjançant alguna de les vies següents:

  - Per Internet, a través de la seu electrònica de l'IMSERSO, cal obrir una finestra nova, omplir la sol·licitud i seguir les instruccions.
  Descarregant i omplint el model de sol·licitud oficial; en aquest cas, la sol·licitud, una vegada omplida i signada, s'ha de remetre a:
  Apartat de correus 10140 (28080 Madrid).
  Serveis Centrals de l'IMSERSO (c/ Ginzo de Limia, 58 - 28029 Madrid)
  Així mateix, la presentació de les sol·licituds es podrà realitzar conforme al que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Obri una finestra nova.

  Advertiment: L'IMSERSO no tramitarà les sol·licituds que es remeten a través de correu electrònic.

  Es recomana, si és possible, fer la sol·licitud en línia, ja que el procés és molt més ràpid i us permetrà estar acreditat quasi de manera immediata perquè no requereix cap altre procés addicional com poguera ser: enviament per correu, presentació en un altre organisme, demora en la recepció, tractament informàtic, etc., al qual està sotmesa la sol·licitud en paper.

  Aquesta sol·licitud servirà per a obtindre la vostra acreditació, que us permetrà accedir a les places del programa i incloure-vos en la base de dades d'acreditats on quedareu inscrit de manera permanent fins que ens comuniqueu el contrari.

  Una vegada processades totes les sol·licituds rebudes en el termini assenyalat, l'IMSERSO emetrà les acreditacions corresponents, després de l'aplicació dels criteris de valoració, als que complisquen els requisits d'accés al programa i indicarà la data a partir de la qual podran realitzar les seues reserves.

  Tots els sol·licitants rebran una notificació de l'IMSERSO en resposta a la seua sol·licitud.

  El no ompliment de les dades o la falsedat comprovada d'aquestes motivarà l'anul·lació de la sol·licitud.

  Només és possible la unió de dues sol·licituds entre sol·licitants d'una mateixa província d'origen, per a la qual cosa s'ha de tindre en compte, en aquests casos, que les destinacions triades i l'ordre de prioritat han de ser exactament iguals en les dues sol·licituds.

  Se suprimeix l'exigència d'adjuntar la fotocòpia del document nacional d'identitat juntament amb la sol·licitud, amb independència que aquest siga exigible en el moment de la reserva dels viatges i al començament d'aquests.

  Les sol·licituds de les persones residents a Alemanya, Andorra, Àustria, Bèlgica, Dinamarca, Finlàndia, França, Holanda, Itàlia, Luxemburg, Noruega, Portugal, Regne Unit, Suècia i Suïssa es podran tramitar en les corresponents conselleries de treball, migracions i seguretat social.

  Les sol·licituds presentades seran baremades (atenent criteris d'edat, quantia de la pensió/prestació i viatges realitzats anteriorment).

  Hi ha a la disposició de les persones sol·licitants un telèfon d'atenció i informació, el 901 109 899, amb horari de dilluns a divendres de 9 a 18 hores.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Recursos: Reclamació prèvia a la via laboral.

  Termini d'interposició de recursos: 30 dies

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitació

  Si la passada temporada la persona estava acreditada per a viatjar, no cal que òmpliga una sol·licitud nova, ja que l'Imserso li remetrà a partir d'abril un imprés en què figuren les dades personals i de preferència de modalitat de viatge, i que hauran de remetre a l'Imserso només en el cas que es vulguen modificar algunes d'aquestes dades.

  Si, per contra, accedeix per primera vegada al Programa de turisme de l'Imserso, ha de formalitzar la sol·licitud, l'ompliment de la qual ha de realitzar-se per mitjà d'alguna de les vies següents:

  Per Internet, a través de la seu electrònica de l'Imserso, per a la qual cosa ha d'omplir la sol·licitud i seguir les instruccions.
  Descarregant i omplint el model de sol·licitud oficial; en aquest cas la sol·licitud, una vegada omplida i signada ha de ser remesa a:
  Apartat de correus 10140 (28080 Madrid).
  Serveis Centrals de l'Imserso (c/ Ginzo de Limia, 58 - 28029 Madrid)
  Així mateix, la presentació de les sol·licituds podrà realitzar-se d'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  Advertiment: l'Imserso no tramitarà les sol·licituds que es remeten a través de correu electrònic.

  Es recomana, si és possible, realitzar la sol·licitud en línia, ja que el procés és molt més ràpid i li permetrà estar acreditada quasi de manera immediata, ja que no necessita cap altre procés addicional com puga ser: enviament per correu, presentació en un altre organisme, demora en la recepció, tractament informàtic, etc., a què està sotmesa la sol·licitud en paper.

  Aquesta sol·licitud servirà per a obtindre la seua acreditació que li permetrà accedir a les places del programa i incloure-la en la base de dades d'acreditats, en què quedarà inscrita de manera permanent fins que ens comunique el contrari.

  Una vegada processades totes les sol·licituds rebudes en el termini assenyalat, l'Imserso procedirà a emetre les acreditacions corresponents, després de l'aplicació dels criteris de valoració, a les persones que complisquen els requisits d'accés al programa, i indicarà la data a partir de la qual poden realitzar les seues reserves.

  Tots els sol·licitants rebran una notificació de l'Imserso en resposta a la seua sol·licitud.

  El no-ompliment de les dades o la falsedat comprovada motivaran l'anul·lació de la sol·licitud.

  Només és possible la unió de dos sol·licituds entre sol·licitants d'una mateixa província d'origen, i cal tindre en compte en aquests casos que les destinacions triades i l'ordre de prioritat han de ser exactament iguals en les dues sol·licituds.

  Se suprimeix l'exigència d'adjuntar la fotocòpia del document nacional d'identitat a la sol·licitud, amb independència que aquest serà exigible en el moment de la reserva dels viatges i al començament d'aquests.

  Inici
 • Informació complementària

  * MODALITATS DE VIATGE

  El programa oferix les següents modalitats de viatge:

  - Zona costa peninsular:
  estades en zones de la costa peninsular de 15, 10 i 8 dies a Andalusia, Múrcia, Comunitat Valenciana i Catalunya.

  - Zona costa insular:
  estades de 15,10 i 8 dies en zones de la costa insular (Canàries i Illes Balears).

  - Turisme d'Interior, amb estades des de 7 fins a 3 dies, amb els següents tipus de viatges:
  . Circuits culturals.
  . Turisme de naturalesa.
  . Viatges a capitals de província.
  . Viatges a les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla.


  * SERVEIS QUE S'INCLOUEN EN EL PROGRAMA

  Els serveis que inclou el programa són els següents:

  a. Allotjament en règim de pensió completa, en habitació doble per a compartir en hotels seleccionats per l'Imserso. Es preveu l'allotjament en habitació individual, que tindrà un suplement de preu i estarà subjecte a la disponibilitat de places.

  b. Transport d'anada i tornada en el mitjà de transport programat, des de la capital de província de la persona usuària fins a l'hotel de destinació i tornada, excepte en la modalitat de viatges sense transport i viatges a capitals de província.

  c. Pòlissa d'assegurances col·lectives.

  d. Servei mèdic, complementari de la Seguretat Social, en el mateix hotel, excepte per als viatges de turisme d'interior.

  e. Programa d'animació sociocultural.  MÉS INFORMACIÓ:
  - Telèfon de l'IMSERSO: 901 109 899 (horari de dilluns a divendres de 9 a 18 hores).
  - Correu electrònic: buzon@imserso.es

  Criteris de valoració

  En la valoració dels expedients de sol·licitud de plaça per a participar en el Programa de turisme de l'Imserso per a persones majors es ponderen les variables següents:

  1.- Edat de les persones sol·licitants:
  - En aquesta variable es valora l'edat de les persones sol·licitants, en coherència amb els principis que informen i justifiquen l'assistència a les persones majors.
  - La referència per a la valoració serà del sol·licitant a dia 31 de desembre de l'any en què finalitze el termini de presentació de sol·licituds.
  - Quan figuren dues persones participants en la sol·licitud, als efectes de determinar l'edat, es calcularà la mitjana aritmètica dels anys complits per cada una d'elles, i es constituirà la xifra que resulte, arredonida per excés, l'edat que es considerarà.
  - La valoració d'aquesta variable es realitzarà de la manera següent: als menors de 60 anys, 1 punt; amb 60 anys, 2 punts, i un punt més per cada any complit fins a arribar als 20 punts amb 78 anys complits. A les persones que superen els 78 anys se'ls assignarà igualment el màxim de 20 punts.

  2.- Situació econòmica dels sol·licitants:
  Per a determinar la pensió als efectes del barem, es realitzarà el càlcul en la forma que a continuació es descriu:
  Quan el sol·licitant siga només una persona, es consideraran els seus ingressos. Si constaren dos usuaris en la mateixa sol·licitud, s'obtindrà la suma dels ingressos dels dos per a aplicar el barem i el resultat es dividirà per 1,33.

  El barem que s'aplicarà serà el que s'especifica en el quadre següent:
  - Trams d'ingressos en euros Puntuació
  Fins a pensió mínima jubilació per a majors de 65 anys amb cònjuge a càrrec, inclusivament (786,90 €) 50
  Des de la pensió mínima a què es fa la referència en l'apartat anterior fins 900,00 45
  Des de 900,01 fins a 1.050,00 40
  Des de 1.050,01 fins a 1.200,00 35
  Des de 1.200,01 fins a 1.350,00 30
  Des de 1.350,01 fins a 1.500,00 25
  Des de 1.500,01 fins a 1.650,00 20
  Des de 1.650,01 fins a 1.800,00 15
  Des de 1.800,01 fins a 1.950,00 10
  Des de 1.950,01 fins a 2.100,00 5
  Des de 2.100,01 0


  3.- Participació en el programa d'anys anteriors
  - Per mitjà d'aquesta variable s'afavoreix que accedisquen al programa noves persones sol·licitants.
  - Així mateix i en el cas d'usuaris que ja han participat en els programes en temporades anteriors, es tindrà en compte en la valoració el període en què han gaudit de les seues vacances, i es distingirà entre els mesos de baixa temporada (desembre i gener) i de temporada alta (octubre, novembre, febrer, març, abril, maig i juny).
  - Per a aquest punt, es prendran en consideració les dues últimes temporades dels programes, i es denominarà com a pròxima (la temporada 2016/2017) i llunyana (la temporada 2015/2016).
  - En tot cas, i per a aquelles persones que hagen participat dues o més vegades en una mateixa temporada, per a la valoració es considerarà com si haguera viatjat en temporada alta, amb independència que els viatges els haja efectuat en temporada baixa o un en temporada alta i l'altre o els altres en la temporada baixa.
  La puntuació màxima que s'ha estimat per a aquesta variable és de 225 punts, distribuïts de la manera següent:

  a. Usuaris del Programa amb acreditació en fase de llista d'espera en la temporada anterior tindran una puntuació de 175 punts.

  b. Usuaris que no hagen viatjat en les dues últimes temporades tindran una puntuació de 50 punts.

  c. Usuaris que no hagen viatjat en la temporada pròxima i sí en la llunyana, la puntuació serà d'acord amb el detall següent:
  .Si va viatjar en temporada alta: 20 punts.
  .Si va viatjar en temporada baixa: 50 punts.

  d. Usuaris que sí que hagen viatjat en la temporada pròxima i no en la llunyana, la puntuació serà d'acord amb el detall següent:
  .Si va viatjar en temporada alta: 10 punts.
  .Si va viatjar en temporada baixa: 20 punts.

  e. Usuaris que sí que hagen viatjat en les dues últimes temporades, la puntuació màxima per aquest apartat serà de fins a 10 punts, d'acord amb el detall següent:
  . Va viatjar dues vegades en temporada alta: 0 punts.
  . Va viatjar en temporada pròxima en alta i en temporada llunyana en baixa: 3 punts.
  . Va viatjar en temporada pròxima en baixa i en temporada llunyana en alta: 5 punts.
  . Va viatjar en les dues temporades en baixa. 10 punts.
  Per a la valoració de les sol·licituds de matrimonis o parelles de fet es prendrà en consideració la situació del cònjuge que obtinga menys puntuació.

  4.- Pertinença a família nombrosa:
  - En virtut del que estableix la Llei de protecció a les famílies nombroses, i a través d'aquest apartat, s'afavoreix l'accés al Programa de turisme de l'Imserso a aquelles persones que complisquen aquesta condició.
  - La puntuació màxima que s'ha determinat per a aquesta variable és de 350 punts addicionals, distribuïts de la manera següent:
  . Família nombrosa especial: 350 punts.
  . Família nombrosa general: 60 punts.
  Si una vegada valorades totes les variables previstes en el barem hi ha expedients amb la mateixa puntuació, s'ordenaran d'acord amb la data de naixement de la persona sol·licitant.

  Enllaços

  Enllaç a la web de l'Imserso.

  Previsió de preus temporada 2019/2020

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Resolució de 30 de maig de 2019, de l'Institut de Majors i Serveis Socials, per la qual es convoquen places per a persones majors que desitgen participar en el Programa de turisme.

  Llista de normativa

  Resolució de 30 de maig de 2019, de l'Institut de Majors i Serveis Socials, per la qual es convoquen places per a persones majors que desitgen participar en el Programa de turisme.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.