JOC. Taxa fiscal sobre el joc. Casino de joc.

Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública

Codi SIA: 211572
|
Codi GVA: 15701
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

S'exigeix la taxa per l'autorització, organització o celebració de jocs de sort, envit o atzar, en la modalitat de casinos de joc, quan l'àmbit territorial de participació no excedisca la Comunitat Autònoma Valenciana.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
Observacions

* FET IMPOSABLE: S'exigirà aquesta taxa per l'autorització, celebració o organització del joc.

 

* MERITACIÓ: Es reportarà la taxa, amb caràcter general, per l'autorització, i, en defecte d'això,

per l'organització o celebració del joc.

 

* BASE IMPOSABLE: En els casinos de joc, la base imposable està constituïda pels ingressos bruts que els casinos obtinguen procedents del joc. S'entendrà per ingressos bruts la diferència entre l'import total dels ingressos obtinguts procedents del joc i les quantitats satisfetes als jugadors pels seus guanys.

No es computarà en els citats ingressos la quantitat que s'abone per l'entrada a les sales reservades per al joc (article 5.2.A del Reial decret 2221/1984, de 12 de desembre).

 

* TIPUS:Els tipus de gravamen del tribut que grava els jocs de sort, envit o atzar s'exigirà, en la seua modalitat de gravamen sobre casinos de joc, són els següents:

 

1. Amb caràcter general, la tarifa següent:

Tram de la base imposable comprés entre 0 euros i 2.000.000,00 euros = Tipus de gravamen (percentatge): 20%

Tram de la base imposable comprés entre 2.000.000,01 euros i 4.000.000,00 euros = Tipus de gravamen (percentatge): 30%

Tram de la base imposable comprés entre 4.000.000,01 euros i 6.000.000,00 euros = Tipus de gravamen (percentatge): 40%

Tram de la base imposable comprés entre Més de 6.000.000,00 euros = Tipus de gravamen (percentatge): 50%

 

La tarifa anterior s'aplica tant als jocs organitzats o celebrats en els casinos de joc (sala principal) com a les sales apèndix d'aquests, si bé s'aplica separadament a la base imposable de cadascuna de les sales.

 

2. En establiments situats fora dels casinos de joc o de sales apèndixs, a través de terminals en línia, la quota íntegra s'obté aplicant sobre la base imposable el tipus de gravamen del 25%.

 

3. En el cas de partides de pòquer organitzades en els casinos de joc o les seues sales apèndix, s'aplica una bonificació del 60% de la part proporcional de la quota íntegra que corresponga a aquestes partides, sempre que es complisquen els següents requisits:

1r Que la partida tinga la consideració de competició, torneig o

similar.

2n Que els participants en el joc paguen una entrada o *buy-*in.

 

4. Respecte als ingressos trimestrals, el contribuent està obligat a practicar operacions d'autoliquidació tributària i a realitzar l'ingrés del deute tributari durant el mes següent al venciment de cada trimestre natural. Si l'últim dia del termini resultara inhàbil, el termini finalitzarà el dia hàbil immediat següent.

 

RECÀRRECS APLICABLES PER LA PRESENTACIÓ DE L'AUTOLIQUIDACIÓ FORA DE TERMINI:

Aplicació de l'art. 27 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària:

- Fins als tres mesos següents al final del termini voluntari: 5%

- Fins als sis mesos següents al final del període voluntari: 10%

- Fins als dotze mesos següents al final del període voluntari: 15%

- Passat un any des que va acabar el període voluntari: 20% i els interessos de demora pel període transcorregut des de l'endemà al final dels 12 mesos posteriors a la finalització del termini establit per a la presentació fins al moment en què l'autoliquidació o declaració s'haja presentat.

 

 

* REDUCCIÓ DEL RECÀRREC

L'import del recàrrec es reduirà en el 25% sempre que es complisquen les dues condicions establides en l'article 27 de la Llei General Tributària:

1a Que es realitze l'ingrés total de l'import restant del recàrrec en el termini voluntari indicat en el document de pagament facilitat.

2a Que es realitze l'ingrés total de l'import del deute resultant de l'autoliquidació extemporània, al temps de la seua presentació o en el període voluntari d'ingrés, o sempre que es realitze l'ingrés en el termini o terminis fixats en l'acord d'ajornament o fraccionament d'aquest deute que l'Administració tributària haguera concedit amb garantia d'aval o certificat d'assegurança de caució i que l'obligat al pagament haguera sol·licitat al temps de presentar l'autoliquidació extemporània.

 

 

Si durant la tramitació d'aquest procediment, necessita fer una consulta o té algun problema informàtic pot contactar a través de les següents adreces de correu electrònic:

1. Problemes en matèria de Joc:

 

- Província Alacant: juegoadmvo_alicante@gva.es

 

- Província Castelló: juegoadm_castellon@gva.es

 

- Província València: dtjuego_valencia@gva.es

 

2.- Problemes Informàtics: generalitat_en_red@gva.es

 

 

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

Són subjectes passius de la taxa totes les persones o entitats a què s'haja atorgat l'autorització administrativa corresponent o el permís d'explotació.

 

En defecte d'autorització administrativa o permís d'explotació, tindran la consideració de subjectes passius de la taxa les persones o entitats les activitats de les quals incloguen la celebració o organització de jocs d'atzar.

 

Els subjectes passius podran actuar per mitjà de representant, sempre que la seua representació quede suficientment acreditada per algun dels mitjans vàlids en dret. En particular, podran fer ús del model d'autorització de representació davant de l'Administració tributària per a la presentació de declaracions i autoliquidacions tributàries.

Autorització de representació (vegeu l'enllaç en l'apartat d'informació complementària).

Com es tramita

Procés de tramitació
1r. Efectuar la sol·licitud d'autorització per a poder efectuar la rifa o tómbola, segons el cas, d'acord amb el Decret 129/1989, de 16 d'agost, pel qual es regulen les rifes, tómboles i combinacions aleatòries. 2n. Ompliment del model 044. 3r. Pagament de la taxa fiscal en qualsevol entitat...
Saber més
Òrgans de tramitació

Sol·licitud

Termini
Termini obert

La taxa es meritarà, amb caràcter general, per l'autorització i, si no n'hi ha, per l'organització o celebració del joc.

Documentació
- Imprés del model 044 per mitjà del sistema Sar@, "Tributs en Internet". - Fotocòpia del NIF, CIF o NIE del subjecte passiu. A través del sistema Sar@ podeu: - Adquirir el model 044 sense cost ni desplaçaments. - Omplir-lo. - Efectuar el pagament de la quantia resultant de l'autoliquidació en...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
L'exemplar per a l'Administració, amb l'acreditació d'haver-se efectuat l'ingrés corresponent, s'ha de fer de manera telemàtica.

Resolució