Detall de Procediment

Sol·licitud d'autorització de centres d'impartició de cursos de bussejador professional bàsic.

Codi SIA: 211579
Codi GUC: 15724
Organisme: Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca
Termini de sol·licitud: OBERT
 • Informació bàsica

 • Formularis

 • Sol·licitud

 • Tramitació

 • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Obtindre la preceptiva autorització de la direcció general competent en pesca marítima.

Requisits

L'activitat haurà de realitzar-se en el territori de la Comunitat, les aigües d'este, les seues aigües interiors i el mar territorial, i a més, hauran de complir els requisits mínims de professorat, infraestructures i equipament que s'indiquen a continuació: 1. Professorat: El nombre mínim d'alumnes per curs serà de 5 i el màxim serà de 12, i el nombre mínim de professors o professores de pràctiques serà de quatre: dos instructors o instructores, un dels quals actuarà com a cap d'equip, i dos ajudants. Tot el professorat haurà d'estar present en les classes pràctiques d'aigües lliures; i dins d'estes, la relació professorat/alumnat no serà inferior a un instructor o instructora i un ajudant per cada 6 alumnes. Les classes teòriques seran impartides per un membre del professorat instructor, excepte les relatives a fisiologia aplicada a ambients hiperbàrics. Requisits del professorat: a) Professorat instructor: Tècnic en Busseig a Mitjana Profunditat, Bussejador de Primera Classe o Bussejador Instructor, en tots els casos amb més de dos anys d'antiguitat en busseig professional. b) Professorat ajudant: Bussejador Professional Bàsic, Bussejador de Segona Classe Restringida o titulació superior, en tots els casos amb més d'un any d'antiguitat en busseig professional. c) Professorat de fisiologia aplicada a ambients hiperbàrics: Llicenciatura o grau en Medicina o, diplomatura o grau en Infermeria. El professorat instructor i ajudant haurà d'acreditar estar en possessió de la Llibreta per a les Activitats Professionals Subaquàtiques a la Comunitat Valenciana. 2. Infraestructura: a) Aula docent amb una superfície mínima de 1,4 metres quadrats per lloc d'alumne, dotada de mitjans didàctics audiovisuals. b) Una piscina amb profunditat mínima de dos metres i dimensions suficients per al nombre d'alumnes, amb una relació de sis metres quadrats per alumne o alumna. En cas de ser aliena al centre, haurà de presentar-se documentació contractual per a la seua utilització durant el curs. c) Local dotat amb equipament de primers auxilis. d) Vestuaris, dotats de taquilles, lavabos i dutxes annexos. e) Assecador, amb espai suficient per a estibar tots els equips del personal docent i l'alumnat. 3. Equipament: a) Alumnat: el que indica l'Orde de 14 d'octubre de 1997, del Ministeri de Foment, per la qual s'aproven normes de seguretat per a l'exercici d'activitats subaquàtiques. b) Centres: sense perjuí de tot el material necessari per al compliment de l'esmentada Orde de 14 d'octubre de 1997, del Ministeri de Foment, els mitjans materials mínims per a la realització de cursos de bussejador professional bàsic estaran compostos pels elements següents: 1. Una cambra hiperbàrica multiplaça operativa. Si no n'hi ha, podrà ser substituïda esta instal·lació per una relació contractual amb una entitat pròxima que dispose de la dita cambra operativa, en la qual s'especifique la seua disponibilitat pel centre de busseig per a tasques formatives i en cas d'accident. 2. Dos embarcacions de transport, una principal i una altra auxiliar, de característiques adequades per a la pràctica del busseig amb capacitat suficient per a tot l'alumnat, el professorat, equips de busseig i ferramentes de treball. L'embarcació auxiliar haurà de ser capaç d'arribar a la velocitat suficient per a intervindre en situacions d'emergència. 3. Un compressor d'aire d'alta pressió que permeta omplir botelles d'aire comprimit, amb certificat de reconeixement per a instal·lacions de càrrega i control de botelles d'equips respiratoris autònoms en activitats subaquàtiques i treballs de superfície, expedit per la Generalitat (Reial Decret 2060/2008, de 12 de desembre), o relació contractual amb una empresa recarregadora de botelles d'equips respiratoris autònoms, autoritzada per a este fi. 4. Un compressor de baixa pressió i gran cabal per a ferramentes pneumàtiques o una central hidràulica, ambdós amb les seues corresponents mànegues, connexions i accessoris. 5. Tres globus de reflotament de capacitat d'elevació no inferior a 500 quilograms cada un. 6. Ferramentes diverses submergibles, pneumàtiques o hidràuliques, un joc de ferramentes convencionals per a la seua utilització en l'aigua, i una mànega de succió. 7. Un joc d'elements de tracció i embragatge com ara eslingues, grillons variats, mosquetons, serretes, cadenes, ganxos, corrioles i cordam divers. 8. Material de pràctiques de fisiopatologia i seguretat: - Un equip d'oxigenoteràpia normobàrica - Material de primers auxilis - Equip de ventilació artificial - Maniquí de pràctiques RCP (reanimació cardiopulmonar). 9. Equips de subministrament de superfície: - Un quadro distribuïdor de gasos amb dos eixides, circuit d'emergència, pneumo i comunicacions. - Dos umbilicals de 50 metres de longitud amb subministrament de gasos, pneumo i comunicacions. - Bateria d'aire principal. - Bateria d'aire d'emergència. - Dos cascos o mascarons de busseig amb telefonia, circuit de seguretat i ventilació. - Dos arnesos. - Dos botelles de seguretat de 10 litres. - Dos cambres d'alta amb l'acoblament al casc.

Qui pot sol·licitar-ho?

Les persones físiques o jurídiques que desitgen impartir el curs de formació per a l'obtenció del títol de Bussejador Professional Bàsic.

Normativa del procediment

 • Decret 2055/1969, de 25 de setembre, pel qual es regula l'exercici de les activitats subaquàtiques (BOE núm. 232, de 27.09.1969).
 • Orde de 25 d'abril de 1973, de la Presidència del Govern, per la qual s'aprova el Reglament per a l'Exercici d'Activitats Subaquàtiques en les Aigües Marítimes i Interiors (BOE núm. 173, de 20/07/1973).
 • Orde de 22 de desembre de 1995, del Ministeri d'Agricultura, Pesca i alimentació, per la qual es deroguen determinades normes reguladores de les activitats subaquàtiques (BOE núm. 11, de 12.01.1996).
 • Orde de 14 d'octubre de 1997, del Ministeri de Foment, que establix les normes de seguretat per a l'exercici de les activitats subaquàtiques (BOE núm. 280, de 22.11.1997).
 • Resolució de 20 de gener de 1999, de la Direcció General de la Marina Mercant, per la qual s'actualitzen determinades taules de l'Orde de 14 d'octubre de 1997, per la qual s'aproven les normes de seguretat per a l'exercici d'activitats subaquàtiques (BOE núm. 042, de 18/02/99).
 • Decret 162/1999, de 17 de setembre, del Consell, pel qual s'establixen les condicions per a l'exercici del busseig professional a la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 3595, de 01.10.1999).
 • Orde de 20 de juliol de 2000 per la qual es modifiquen les normes de seguretat per a l'exercici d'activitats subaquàtiques, aprovades per Orde de 14 d'octubre de 1997 (BOE núm. 188, de 7/08/2000).
 • Decret 31/2013, de 8 de febrer, del Consell, pel qual es regula l'autorització de centres que impartisquen la formació necessària per a obtindre el títol de Bussejador Professional Bàsic a la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 6962, de 11.02.2013).
 • Decret 23/2016, de 26 de febrer, del Consell, pel qual es modifica el Decret 162/1999, de 17 de setembre, del Consell, pel qual s'establixen les condicions per a l'exercici del busseig professional a la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7732, de 2/03/16).
 • Correcció d'errors del Decret 23/2016, de 26 de febrer, del Consell, pel qual es modifica el Decret 162/1999, de 17 de setembre, del Consell, pel qual s'establixen les condicions per a l'exercici del busseig professional a la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7733, de 3/03/16).

Termini

Durant tot l'any.

Documentació

Imprés normalitzat (annex I): sol·licitud d'autorització de centres d'impartició de cursos de bussejador professional bàsic, acompanyat de la documentació següent: 1) Programa tipus de formació, indicant clarament els continguts, teòrics i pràctics, les activitats a desenrotllar i la distribució horària setmanal al llarg d'un curs, que haurà d'ajustar-se als continguts establits en l'annex I del Decret 162/1999, de 17 de setembre, del Govern Valencià. A este efecte, cal tindre en compte que la realització de les pràctiques en ambient hiperbàric s'ajustarà al següent: a) Piscina: amb equip autònom, 300 minuts de temps mínim d'immersió a una profunditat de 0 a 10 metres. b) Aigües lliures: - Amb equip autònom, 240 minuts de temps mínim d'immersió a una profunditat menor de 15 metres, i 180 minuts a una profunditat entre 15 i 30 metres. - Amb subministrament des de la superfície, 300 minuts de temps mínim d'immersió a una profunditat menor de 15 metres i 180 minuts a una profunditat entre 15 i 30 metres. c) Cambra hiperbàrica: un mínim de 30 minuts i un màxim de 120, a una profunditat de 30 metres. En total el temps mínim d'immersió serà de 1.320 minuts. El temps total d'immersió fa referència al temps total passat davall l'aigua (descens, temps en la profunditat i temps d'ascens). Les pràctiques en la cambra hiperbàrica hauran de realitzar-se abans de les d'immersió a profunditat superior a 15 metres. Per a superar el curs serà necessari realitzar la totalitat del temps mínim de pràctiques en ambient hiperbàric, i assistir almenys al 80% de classes teòriques i pràctiques en terra. 2) Material didàctic i de suport utilitzat (bibliografia, apunts, vídeos, etc.) 3) Documentació acreditativa de la disponibilitat dels recursos mínims de professorat, d'infraestructura i d'equipament. 4) Documentació acreditativa de la personalitat i de la inscripció en els registres corresponents, així com targeta d'identificació fiscal o NIF del sol·licitant, i DNI del representant legal, si és el cas. 5) Certificat d'estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. Es podrà autoritzar la Generalitat per a consultar estes dades en la sol·licitud d'autorització, i quedarà en eixe cas exempt de l'obligació de presentar el certificat. 6) Còpia del pla d'emergències i d'evacuació incloent-hi la documentació acreditativa dels mitjans d'assistència i d'evacuació disponibles, qualificacions del personal en primers auxilis i primers auxilis amb oxigen per a accidents de busseig i relació detallada d'embarcacions, equips de primers auxilis i de primers auxilis amb oxigen per a accidents d'immersió. El pla ha d'incloure tot el protocol d'actuacions a desenrotllar, amb les persones responsables i les temporitzacions corresponents, per als casos d'accidents disbàrics i no disbàrics. A més, el pla inclourà una llista actualitzada de totes les unitats de medicina hiperbàrica dins de recinte hospitalari disponibles i de tots els mitjans disponibles per a emergències i evacuació com a ambulàncies, capitanies marítimes, salvament marítim, Creu Roja i cossos de seguretat.

Presentació

Presencial
a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es referix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en este últim cas, s'hi haguera subscrit el conveni oportú. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents. I en els negociats de taxes i llicències dels servicis territorials competents en matèria de caça i pesca de les tres províncies. En la DIRECCIÓ TERRITORIAL DE VALÈNCIA, només caldrà ajustar-se amb CITA PRÈVIA, que es pot sol·licitar a través del telèfon d'informació de la Generalitat 012 (o 963866000) o a través d'Internet. El servici que s'haurà de sol·licitar en CITA PRÈVIA és: - LLICÈNCIES DE PESCA MARÍTIMA: 1 cita per cada tramitació
Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú, així com els sol·licitants que, no estant obligats a això, opten per aquesta via, presentaran les sol·licituds telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat en la següent URL http://www.gva.es/va/proc15724. Quan els sol·licitants estiguen obligats a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics però la sol·licitud es faça de forma presencial, es requerirà a l'interessat perquè la present de forma electrònica. A aquest efecte, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en la qual haja sigut realitzada la presentació telemàtica. Per a accedir de forma telemàtica el sol·licitant haurà de disposar de sistemes de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació». Entre ells els certificats emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/sede_certificados), així com el sistema clau signatura per a les persones físiques. Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic hauran d'anar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, procedisca. Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "com va el meu"-> "sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=es).

On consultar dubtes sobre el tràmit

Procés de tramitació

1. Cada direcció territorial competent en pesca marítima serà l'encarregada de realitzar la prèvia inspecció per a la comprovació dels requisits, i com a conseqüència emetrà una proposta a la direcció general competent en pesca marítima, que resoldrà, amb un informe previ de la subdirecció general competent en pesca marítima, la concessió o denegació de l'autorització en el termini màxim de sis mesos, des de la data en què la sol·licitud haja tingut entrada en el registre de l'òrgan competent per a la seua tramitació. Passat este termini, la sol·licitud podrà entendre's estimada, segons el que establix la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 2. Esta autorització tindrà un període de vigència de quatre anys, sempre que es complisquen els requisits establits. Amb una antelació mínima de sis mesos respecte del terme del període de vigència de l'autorització, la part interessada haurà d'instar la seua renovació a la direcció general competent en pesca marítima, seguint el procediment establit en el punt anterior. En tot cas, qualsevol alteració de les condicions tingudes en compte per a l'autorització haurà de ser notificada de forma immediata a la direcció general competent en pesca marítima i podrà donar lloc a la modificació de la resolució d'autorització, excepte aquelles condicions que han de ser comunicades abans de la realització de cada curs. 3. Qualsevol modificació respecte a la titularitat d'un centre autoritzat haurà de ser comunicada prèviament a la direcció general competent en pesca marítima, i només serà efectiva respecte de l'autorització concedida, una vegada autoritzada mitjançant una resolució del mencionat òrgan. La resolució haurà de ser emesa en el termini màxim de sis mesos des que la comunicació haja tingut entrada en el registre de l'òrgan competent per a la seua tramitació. Passat este termini, la modificació de la titularitat podrà entendre's estimada, segons el que establix la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Termini màxim

La concessió o denegació de l'autorització en el termini màxim de sis mesos, des de la data en què la sol·licitud haja tingut entrada en el registre de l'òrgan competent per a la seua tramitació. Passat este termini, la sol·licitud podrà entendre's estimada, segons el que establix l'article 43 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.

Esgota via administrativa