Detall de Procediment

Comunicació de començament de curs per a l'obtenció del títol de Bussejador Professional Bàsic.

Codi SIA: 211580
Codi GUC: 15730
Organisme: Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca
Termini de sol·licitud: OBERT
 • Informació bàsica

 • Formularis

 • Sol·licitud

 • Tramitació

 • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Els centres autoritzats que desitgen impartir un curs de bussejador professional bàsic, a través del seu representant legal, hauran de presentar una comunicació de començament per a cada curs en la direcció territorial de la conselleria competent en pesca marítima de la província en què es realitzarà el curs, amb una antelació mínima de quinze dies a la data de començament d'este.

Observacions

* INSPECCIONS - Per a comprovar que el desenrotllament dels cursos s'adequa als nivells de qualitat i professionalitat necessaris, la direcció territorial de la conselleria competent en pesca marítima de la província on es realitze un curs podrà dur a terme inspeccions d'este. - Quan d'estes inspeccions es deduïsca l'incompliment d'algun dels requisits establits, podrà suspendre's temporalment el curs, alçant una acta en la qual s'especificarà el motiu de la suspensió, i se'n podrà arribar a l'anul·lació, prèvia realització del tràmit d'audiència. El curs romandrà suspés mentres no s'esmene el motiu que va donar lloc a la suspensió. * PROGRAMA DEL CURS DE BUSSEJADOR PROFESSIONAL BÀSIC Duració mínima del curs: 245 hores A. Part teòrica (95 hores): 1. Legislació. Les normes de seguretat per a la pràctica de les activitats subaquàtiques. Les titulacions i qualificacions. Competències. Normativa sobre higiene i prevenció de riscos laborals. Normatives annexes que puguen afectar el treballador subaquàtic. 2. Física i química aplicats al busseig. Magnituds i càlculs necessaris. Física i química relacionada amb el busseig. Les aplicacions específiques a la pràctica del busseig. 3. Fisiologia aplicada a ambients hiperbàrics. Conceptes d'anatomia bàsics. Fisiologia i fisiopatologia aplicades al busseig. Els accidents derivats de la pràctica del busseig. Tipus d'accidents i actuació en cas de produir-se. Accidents en el busseig professional: accidents derivats del medi subaquàtic i hiperbàric, accidents derivats del treball. Ergonomia del treball. Salut i higiene laboral. Els primers auxilis en cas d'accident de busseig. Material i equip de primers auxilis. Protocols d'actuació. Plans d'emergència i evacuació. 4. Material de busseig. Les plantes i equips de busseig. Les regles de seguretat referides a la utilització de plantes i equips de busseig. Manteniment i conservació de plantes i equips de busseig. Maneig de ferramentes pneumàtiques d'utilització subaquàtica. 5. Planificació i organització del treball subaquàtic. Preparació i planificació del treball subaquàtic. Les operacions més comunes de treball subaquàtic. Els mètodes d'execució de treballs que impliquen maniobres amb traçadors, cables, caps i pasteques. Els mètodes de treball en operacions d'elevació i trasllat de pesos. Les gestions i tràmits administratius necessaris per a la realització d'intervencions subaquàtiques. Les regles de seguretat referides a la realització d'este tipus de treballs. Els mètodes i estratègies de treball en grup. 6. Tècniques de busseig. El busseig en apnea. La utilització de les taules d'immersió i de descompressió. El maneig de l'equip d'immersió. El consum dels diferents equips de busseig. La comunicació entre bussejadors i bussejador superfície. La planificació i realització de la preimmersió. Material i equip necessari. 7. Idioma. Procediments de comunicació bussejador-superfície i bussejador-bussejador en llengua anglesa. Terminologia tècnica aplicada al busseig en llengua anglesa. 8. Formació complementària. Els principals elements estructurals d'un barco. Les tècniques de prevenció i extinció d'incendis. Abandonament de barcos. Normes de conducta. Condicions del medi en què es du a terme el treball. B. Part pràctica (150 hores): 1. Mètodes i equip. La preparació i forma d'equipar-se adequadament. Els diferents elements que componen els equips autònoms i de subministrament des de superfície. La utilització de les llistes de comprovació. Manteniment de material de busseig. 2. Adaptació al medi i tècniques de busseig. Les tècniques de natació. La utilització dels diferents equips de busseig i de subministrament d'aire. Les tècniques necessàries per a dur a terme recorreguts en immersió en el mar. Les tècniques de comunicació bussejador-bussejador, bussejador superfície. 3. Pràctiques d'emergència. Els mètodes d'actuació del busseig d'emergència. Ajuda, rescat i evacuació. Procediments d'emergència amb equips autònoms. Procediments d'emergència amb equips de subministrament des de superfície. 4. Tècniques de treball subaquàtic. L'organització dels diferents materials i equips que intervenen en un treball subaquàtic. Procediments de treball en equip. La realització de treballs elementals. Tècniques de treball amb ferramentes pneumàtiques. Tècniques de treball amb ferramentes operades amb aigua a pressió. Elements i tècniques de tracció, maniobra i embragatge. Elevació i trasllat de pesos. Tècniques elementals d'acoblament. Realització d'immersions en cambres hiperbàriques. Cordam. 5. Condicions particulars de treball. Les tècniques de busseig amb visibilitat limitada. Les tècniques del busseig nocturn. El busseig en ambients insalubres. Les tècniques de busseig en ambients confinats. * AVALUACIÓ DE LA COMPETÈNCIA ADQUIRIDA PER L'ALUMNAT - Els centres autoritzats, a través del coordinador o coordinadora del curs, ompliran una fitxa personal de cada alumne o alumna, en la qual es faran constar els resultats de les proves físiques i de natació realitzades per a accedir al curs, la seua assistència a classes teòriques, la realització de les pràctiques, tant en ambient hiperbàric com en terra, així com qualsevol altre aspecte relacionat amb la seua participació en el curs que puga ser considerat d'interés. Estes fitxes podran ser consultades per la direcció territorial a fi de verificar el que preceptua el punt 1 de l'annex II. - Una vegada finalitzat el curs es farà un examen per a verificar el grau de competència adquirit per l'alumnat. L'examen constarà d'una part teòrica i una part pràctica i per a obtindre una avaluació positiva hauran de superar-se les dos parts. La part teòrica, que tindrà una duració màxima de dos hores, constarà d'un exercici sobre el maneig de taules de descompressió, i 50 preguntes tipus test de resposta múltiple, de les quals només una serà correcta; tot això, d'acord amb el programa del curs. - Els exàmens seran realitzats en l'Institut Politècnic Maritimopesquer del Mediterrani d'Alacant, per un tribunal responsable d'establir el seu contingut, que constarà de tres membres: president o presidenta, secretari o secretària i vocal. El tribunal serà nomenat per la direcció general competent en pesca marítima, entre personal al servici de la Generalitat. El tribunal, quant al seu funcionament, tindrà en compte ell que disposa per als òrgans col·legiats la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i per a l'exercici de la seua labor podrà comptar amb un assessor o assessora especialista en matèria de busseig. La seua designació serà realitzada per la direcció general competent en pesca marítima. - Durant el mes de gener de cada any, oït l'Institut, la direcció general competent en pesca marítima publicarà un calendari d'exàmens per a eixe any. Cada direcció territorial, abans de la data de l'examen, enviarà un llistat de l'alumnat que complix els requisits per a presentar-se a l'examen a la subdirecció general competent en pesca marítima, que elaborarà un llistat refós i el remetrà a l'Institut. Només l'alumnat que figure en un d'estos llistats podrà presentar-se al pròxim examen o, en el cas que no s'hi presenten o no el superen, en les dos convocatòries següents. Una vegada esgotades tres convocatòries, si l'alumnat no obté una avaluació positiva, haurà de realitzar el curs novament. - A l'alumnat que siga avaluat positivament, l'Institut li entregarà un certificat d'aptitud i enviarà l'acta original de l'examen a la direcció general competent en pesca marítima. L'acta contindrà el nom i cognoms de l'alumnat, el seu número de DNI, identificació d'estrangers o passaport, així com el resultat de l'avaluació, que podrà adoptar el valor d'apte o apta, o no apte o no apta. L'acta haurà d'anar datada i firmada pel tribunal examinador. - L'alumnat que obtinga la qualificació d'apte podrà sol·licitar l'expedició del títol de Bussejador Professional Bàsic en la direcció territorial, aportant el certificat expedit per l'Institut i previ pagament de la taxa corresponent. El títol serà emés per la direcció general competent en pesca marítima en un termini màxim de tres mesos.

Normativa del procediment

 • Decret 2055/1969, de 25 de setembre, pel qual es regula l'exercici de les activitats subaquàtiques (BOE núm. 232, de 27/09/69).
 • Orde de 22 de desembre de 1995, del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, per la qual es deroguen determinades normes reguladores de les activitats subaquàtiques (BOE núm. 11, de 12/01/96).
 • Orde de 14 d'octubre de 1997, del Ministeri de Foment, establix les normes de seguretat per a l'exercici de les activitats subaquàtiques (BOE núm. 280, de 22/11/97).
 • Decret 162/1999, de 17 de setembre, del Consell, pel qual s'establixen les condicions per a l'exercici del busseig professional a la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 3595, de 01/10/99).
 • Decret 31/2013, de 8 de febrer, del Consell, pel qual es regula l'autorització de centres que impartisquen la formació necessària per a obtindre el títol de Bussejador Professional Bàsic a la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 6962, d'11/02/13).
 • Decret 23/2016, 26 de febrer, del Consell, pel qual es modifica el Decret 162/1999, de 17 de setembre, del Consell, pel qual s'establixen les condicions per a l'exercici del busseig professional a la Comunitat Valenciana (DOCV nº 7732, de 2/03/16).
 • Correcció d'errades del Decret 23/2016, de 26 de febrer, del Consell, pel qual es modifica el Decret 162/1999, de 17 de setembre, del Consell, pel qual s'establixen les condicions per a l'exercici del busseig professional a la Comunitat Valenciana (DOCV nº 7733, de 3/03/16).

Termini

La comunicació s'haurà de presentar amb una antelació mínima de 15 dies a la data de començament del curs.

Documentació

1. En la comunicació de començament de curs s'haurà d'incloure la informació següent: a) Relació de l'alumnat admés, amb certificació del compliment de les condicions establides en el referit article 4 del Decret 162/1999, indicant aquells alumnes que només es presentaran a examen per estar dins del supòsit considerat en l'article 5.4 del present decret. b) Dates d'inici i finalització del curs, tenint en compte que el període entre les dos dates tindrà una duració mínima de cinc setmanes. c) Distribució de la matèria teòrica i pràctica a impartir en les dates i llocs de realització del curs. En les pràctiques en ambient hiperbàric s'haurà d'especificar els temps reals d'immersió. d) Relació definitiva de professorat: caldrà presentar la relació definitiva de professorat, amb l'acreditació del compliment dels requisits establits en este decret, indicant el professorat instructor, i dins d'este, qui actuarà com a cap d'equip de busseig i coordinador o coordinadora del curs, i el professorat ajudant. Quan el professorat participe per primera vegada en un curs, haurà d'aportar-se còpia de la seua Llibreta d'Activitats Subaquàtiques, així com la documentació justificativa de la qualificació en primers auxilis bàsics i primers auxilis amb oxigen per a accidents de busseig. 2. Acompanyant la comunicació de començament de curs, s'adjuntarà una declaració responsable del compliment de totes les obligacions tingudes en compte per a la concessió de l'autorització general, així com de les necessàries per a la impartició del curs del qual es comunica el seu inici.

Presentació

Presencial
- En els registres dels òrgans administratius als quals es dirigisquen o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en este últim cas, s'hi ha subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger. - També en qualsevol oficina de correus. En este cas s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puguen estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia. - I, preferentment, a:
Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú, així com els sol·licitants que, no estant obligats a això, opten per aquesta via, presentaran les sol·licituds telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat en la següent URL http://www.gva.es/va/proc15730. Quan els sol·licitants estiguen obligats a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics però la sol·licitud es faça de forma presencial, es requerirà a l'interessat perquè la present de forma electrònica. A aquest efecte, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en la qual haja sigut realitzada la presentació telemàtica. Per a accedir de forma telemàtica el sol·licitant haurà de disposar de sistemes de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació». Entre ells els certificats emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/sede_certificados), així com el sistema clau signatura per a les persones físiques. Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic hauran d'anar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, procedisca. Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "com va el meu"-> "sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=es).

On consultar dubtes sobre el tràmit

Obligacions

1. Durant el desenrotllament del curs, en tot moment es tindrà en compte el que disposa l'Orde de 14 d'octubre de 1997, del Ministeri de Foment, que aprova les normes de seguretat per a l'exercici d'activitats subaquàtiques, o la normativa que en el futur la substituïsca. En particular, un membre del professorat instructor serà nomenat pel centre autoritzat cap d'equip de busseig, d'acord amb el que establix l'article 12 de l'esmentada orde i serà, en conseqüència, el responsable del compliment del que s'hi preceptua, i actuarà com a coordinador o coordinadora del curs. En particular, és responsabilitat del coordinador o coordinadora del curs: a) Vetlar pel compliment de la normativa de seguretat vigent en matèria de busseig. b) Activar els plans d'emergència i d'evacuació necessaris en cas d'accident. c) Revisar i controlar el bon estat, en tot moment, de tots els equips i el material del curs, així com del compliment de la normativa vigent pel que fa a revisions periòdiques dels equips i dels materials per part dels organismes oficials competents. d) Comprovar que el professorat té la documentació en regla, en especial les qualificacions, els certificats metges i les assegurances d'accidents i de responsabilitat civil. 2. Els centres autoritzats que impartisquen un curs de bussejador professional bàsic, a més de complir la normativa vigent que afecte l'activitat, estan obligats a: a) Establir les mesures de seguretat que siguen necessàries per a cada activitat i informar l'alumnat dels riscos i de les mesures preventives que és necessari adoptar. b) Garantir l'operativitat, la funcionalitat i la seguretat de tot el material, dels equips i de les instal·lacions utilitzades en el curs. c) Informar i, si és necessari, rebutjar l'alumnat que no estiga adequadament capacitat per a efectuar una determinada activitat. d) Supervisar en tot moment el desenrotllament de les activitats formatives en el mateix lloc de la immersió, siga en superfície o davall l'aigua. e) Garantir la presència en superfície, en el lloc de la immersió, de professorat qualificat en primers auxilis bàsics i primers auxilis amb oxigen per a accidents de busseig, preparat amb l'equip adequat -inclòs l'equip de subministrament d'oxigen- a fi d'intervindre en qualsevol emergència. f) Vetlar pel respecte al medi marí que garantisca el compliment de la normativa vigent, especialment en relació amb extraccions no autoritzades, llocs d'ancoratge i espais qualificats de protecció especial. g) Emplaçar les zones de pràctiques en el mar en llocs adequats i segurs que no siguen de pas obligatori d'embarcacions, com l'entrada i l'eixida de ports, bocanes i canals d'accessos, o que interferisquen en altres activitats marítimes, professionals o d'oci i senyalitzar-les d'acord amb la normativa vigent. h) Cancel·lar i reprogramar les eixides al mar per a realitzar immersions en el cas que les condicions marítimes i meteorològiques puguen suposar un risc per a l'exercici de l'activitat. i) Garantir que en les pràctiques en aigües obertes la profunditat del lloc d'immersió no supera la profunditat màxima determinada prèviament per a la pràctica a realitzar. j) Disposar d'un pla d'emergències i d'evacuació, d'acord amb el que establix la normativa de seguretat vigent i l'annex II del Decret 31/2013. k) Contractar una pòlissa d'assegurança d'accidents personals que cobrisca l'alumnat matriculat i el professorat des de l'inici de curs fins a la realització de l'examen, a més dels gastos de curació, un capital mínim de 6.000 euros per mort o per invalidesa. Així mateix, la pòlissa d'assegurança haurà d'incloure la responsabilitat civil derivada de l'activitat impartida a terceres persones. La quantitat mínima a cobrir serà de 600.000 euros per sinistre i, en el cas que s'establisca un sublímit per víctima, este no podrà ser inferior a 150.000 euros. Si s'establixen franquícies seran a càrrec de la persona que contracte l'assegurança. La pòlissa haurà d'incloure la Generalitat com assegurada.

Esgota via administrativa