• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Formulació de reclamacions pels consumidors i usuaris en el sector energètic (electricitat i gas). Energia.

  Objecte del tràmit

  L'objecte d'este procediment és facilitar l'exercici dels drets dels consumidors i usuaris de la Comunitat Valenciana, en relació amb les discrepàncies o reclamacions que se susciten amb el contracte de subministrament a tarifa, o d'accés a xarxes, o amb les facturacions que se'n deriven, així com respecte a l'alimentació elèctrica per a un subministrament nou o ampliació de l'existent.

  EXCLUSIONS:
  - S'exclouen d'este procediment les reclamacions o discrepàncies que no se susciten en relació amb el contracte de subministrament a tarifa d'últim recurs o d'accés a xarxes d'electricitat, o amb les facturacions que se'n deriven, de conformitat amb el que preveu el Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, que regula les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica.

  - S'exclouen d'este procediment les reclamacions o discrepàncies que no se susciten en relació amb el contracte de subministrament a tarifa d'últim recurs de gas natural, o amb les facturacions que se'n deriven, de conformitat amb el que preveu el Reial Decret 1434/2002 de 27 de desembre, que regula les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions de gas natural.

  - S'exclouen d'este procediment les sol·licituds de verificació individual de l'equip de mesura.

  Nota: Amb anterioritat a l'inici d'este procediment és convenient instar mediació, per part de l'usuari o consumidor, davant de la companyia subministradora d'últim recurs, amb la qual tinga subscrit el corresponent contracte, sobre la discrepància suscitada.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Aquelles persones físiques o jurídiques, que utilitzen o disfruten, com a destinatari final, dels servicis de gas o electricitat en el subministrament d'últim recurs i que sol·liciten el servici públic de resolució de les discrepàncies que se susciten en relació amb el contracte de subministrament a tarifa d'últim recurs o d'accés a xarxes d'electricitat, o amb les facturacions que se'n deriven, així com les que se susciten en relació amb el contracte de subministrament a tarifa d'últim recurs de gas natural, o amb les facturacions que se'n deriven.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.

  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni.

  c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.

  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.

  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


  I preferentment en:

  SERVEI TERRITORIAL D'INDÚSTRIA I ENERGIA - ALACANT
  C/ CHURRUCA, 29Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 965937820
  SERVEI TERRITORIAL D'INDÚSTRIA I ENERGIA - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
  46009 València
  Tel: 012
  SERVEI TERRITORIAL D'INDÚSTRIA I ENERGIA - CASTELLÓ
  C/ CAVALLERS, 8Ver plano
  12001 Castelló de la Plana
  Tel: 964333640

  Per internet

  A través del enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=GEN_IND&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=15740

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  - Formulari de reclamació degudament omplit, fent constar el seu nom, nacionalitat i número del document nacional d'identitat o passaport (en cas de representació acreditar tal condició), així com les altres dades a què es referix l'imprés, on s'exposen clarament els fets que motiven la discrepància i concretant la seua pretensió, amb expressió de la data en què es formule.
  - Factures, escrits dirigits a la companyia amb anterioritat a l'inici d'este procediment o qualsevol altre document que estime convenient per a fonamentar la seua pretensió.

  Impresos associats

  [RECLAEN] RECLAMACIÓ DE CONSUMIDORS I USUARIS EN EL SECTOR ENERGÈTIC

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Una vegada presentada la discrepància es registrarà l'imprés original del formulari.

  - Si es presenten diverses reclamacions sobre un mateix motiu s'acumularan a esta primera formant un sol expedient.

  - Formulada la discrepància no tindrà en cap cas qualificació de recurs administratiu, per tant, no es paralitzen els terminis establits en la normativa vigent, i no afectarà l'exercici de les restants accions o drets que puguen exercir-se.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través del enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=GEN_IND&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=15740

  Tramitació

  Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú, així com els sol·licitants que, no estant obligats a això, opten per esta via, presentaran les sol·licituds telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat .

  1. Per a presentar aquesta sol·licitud per mitjà de la tramitació telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada: bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques), o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), compatible amb la plataforma telemàtica de la Generalitat (hi ha més informació respecte dels certificats admesos en la seu electrònica de la Generalitat, en https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados).

  En el cas d'utilitzar un certificat digital de persona física actuant en representació d'una persona jurídica, s'haurà d'inscriure prèviament en el Registre de Representants davant de la Generalitat per a la realització de tràmits per via telemàtica, la informació de la qual està disponible:
  - En http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=17168&version=amp
  - Y en http://www.accv.es/ciudadanos/registro-de-representantes/

  2. Si ja disposa d'un certificat digital podrà accedir a través de l'enllaç "Tramitar amb certificat" (que figura de color roig a l'inici d'aquest tràmit de la Guia PROP), accedireu al tràmit telemàtic, que us permetrà omplir el formulari web inicial, annexar la sol·licitud signada digitalment i fer la presentació telemàtica de tot això, de manera que obtindreu el justificant de registre corresponent.

  3. Respecte als documents que s'ha d'annexar:
  - En l'apartat "Impresos associats" (i en el mateix tràmit telemàtic) hi ha un model normalitzat amb buits per a omplir, que després d'omplir-lo S'HA DE SIGNAR DIGITALMENT. Per a fer-ho, l'autoritat certificadora de la Comunitat Valenciana ofereix un servei gratuït de signatura de documents PDF (aneu a http://www.accv.es per a obtindre més informació sobre aquest tema), tot i que hi ha més sistemes vàlids de signatura de documents PDF que podeu utilitzar.
  - És recomanable que, en primer lloc, ompliu, signeu i guardeu electrònicament la sol·licitud en el vostre ordinador, de manera que posteriorment la pugueu incorporar en el pas corresponent del tràmit telemàtic. No obstant això, també ho
  podreu fer en aquest mateix pas.

  4. Teniu més informació sobre la tramitació telemàtica en l'adreça següent:
  http://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/at_ciud_faq/at_ciud_faq_tramitacion
  Reviseu la llista de preguntes freqüents detallades en l'adreça indicada per a veure si pot solucionar el seu problema. En el cas que continue necessitant ajuda, per favor notifique-ho a través d'un dels següents correus electrònics en funció del tipus de problema que es tracte:
  - Per a consultes sobre el contingut del tràmit: prop@gva.es
  - Per a incidències informàtiques: generalitat_en_red@gva.es

  Inici
 • Informació complementària

  Per a conéixer la relació de comercialitzadores existents, tant d'energia elèctrica com de gas, així com els seus telèfons i adreces de contacte, pot consultar el següent enllaç de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència:

  http://www.cnmc.es/es-es/energ%C3%ADa/operadoresenerg%C3%A9ticos/listadodecomercializadores.aspx

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 34/1998, de 7 d'octubre, del Sector d'Hidrocarburs (BOE núm. 241, de 08/10/1998).
  - Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, que regula les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica (BOE núm. 310, de 27/12/2000).
  - Reial Decret 1434/2002, de 27 de desembre, que regula les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions de gas natural (BOE núm. 313, de 31/12/2002).
  - Llei 24/2013, de 26 de desembre, del Sector Elèctric (BOE núm. 310, de 27/12/2013).

  Llista de normativa

  Vegeu Llei 24/2013, de 26 de desembre

  Vegeu Reial Decret 1434/2002, de 27 de desembre

  Vegeu Reial Decret 1955/200, d'1 de desembre

  Vegeu Llei 34/1998, de 7 d'octubre

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.