Deure d'informació estadisticocomptable dels mediadors d'assegurances inscrites en el Registre administratiu de distribuïdors d'assegurances i reassegurances de la Comunitat Valenciana. Economia.

Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública

Codi SIA: 211602
|
Codi GVA: 15882
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

 

La presentació ANUAL I OBLIGATÒRIAMENT DE MANERA TELEMÀTICA de la preceptiva declaració estadisticocomptable per part dels mediadors d'assegurances inscrits en el Registre administratiu de distribuïdors d'assegurances i reassegurances de la Comunitat Valenciana.

 

La declaració estadisticocomptable anual recollirà l'activitat de mediació desenvolupada pel mediador d'assegurances durant l'any natural immediatament anterior a la presentació.

 

La informació sobre el contingut concret d'aquesta declaració es troba en l'apartat "Informació complementària" d'aquest tràmit.

 

 

Terminis
Sol·licitudTermini obert
Observacions

 

1. CONTINGUT DEL DEURE D'INFORMACIÓ ESTADÍSTIC-COMPTABLE.

 

* La declaració estadístic-comptable a presentar pels mediadors d'assegurances està regulada en la normativa estatal en matèria de mediació d'assegurances privades.

La regulació reglamentària d'aquest deure d'informació estadístic-comptable s'ha realitzat adaptant-lo a la concreta situació econòmica del sector en la Comunitat Valenciana.

 

* La declaració estadístic-comptable anual ha de recollir l'activitat de mediació desenvolupada pel mediador d'assegurances durant l'any natural immediatament anterior a la seua presentació.

 

El contingut concret de la informació estadístic-comptable a subministrar inclou les següents dades:

 

A) Per a CORREDORS D'ASSEGURANCES, AGENTS VINCULATS, SOCIETATS D'AGÈNCIA VINCULADES I OPERADORS DE BANCA SEGURS:

 

- Dades identificatives del corredor, de la seua pòlissa de responsabilitat civil i de la seua capacitat financera.

- Dades referents al personal de la corredoria o agència.

- Dades de les sucursals

- Volum total de negoci i nova producció, per rams de vida i no vida.

- Volum de primes per entitat asseguradora.

- Inversió, ingressos i despeses.

 

B) Per a SOCIETATS DE CORREDORIA D'ASSEGURANCES:

 

- Dades identificatives de la corredoria, de la seua pòlissa de responsabilitat civil i de la seua capacitat financera.

- Dades referents al personal de la corredoria.

- Dades de les sucursals

- Volum total de negoci i nova producció, per rams de vida i no vida.

- Volum de primes per entitat asseguradora.

- Compte de pèrdues i guanys, actiu i passiu.

 

 

2. EL REGISTRE ADMINISTRATIU DE DISTRIBUÏDORS D'ASSEGURANCES I REASSEGURANCES DE LA COMUNITAT VALENCIANA

 

- En aquest registre s'inscriuran els mediadors la competència dels quals corresponga a la Generalitat.

 

- La informació relativa a la inscripció en eixe registre està disponible en els tràmits de la Guia PROP l'enllaç directe als quals està disponible en l'apartat "Enllaços" del present tràmit (un per a persones físiques i un altre per a persones jurídiques).

 

 

A qui va dirigit

Ciutadania
Persones interessades

 

La presentació de la declaració estadístic comptable pot realitzar-se per:

 

- Els mediadors d'assegurances en les modalitats de corredors d'assegurances, societats de corredoria d'assegurances, agents d'assegurances vinculades i societats d'agència d'assegurances vinculada i els operadors de banca-segurs, inscrits en el Registre administratiu de distribuïdors d'assegurances i reassegurances de la Comunitat Valenciana.

 

- Els administradors de les societats de corredoria i agència amb càrrec vigent i inscrit en el registre administratiu.

 

 

Com es tramita

Procés de tramitació
1. La declaració estadisticocomptable anual s'ha de presentar TELEMÀTICAMENT davant de l'òrgan corresponent de la Conselleria competent en matèria d'assegurances privades, en el termini fixat per a això. 2. Després de la presentació telemàtica, el corresponent justificant de registre estarà...
Saber més
Òrgans de tramitació

Sol·licitud

Termini
Termini obert

 

El termini per a la presentació de la declaració estadisticocomptable s'inicia l'1 de GENER i finalitza el 30 d'ABRIL de cada any (el tràmit continuarà obert tot l'any, però la presentació serà extemporània).

 

 

 

Documentació
1. Han d'emplenar-se TOTS els FORMULARIS WEB disponibles en el pas "Emplenar" del tràmit telemàtic. * INSTRUCCIONS PER A l'EMPLENAMENT DE LES DADES del FORMULARI WEB de "MITJANS PERSONALS": - DADES MITGES MITJANS PERSONALS Ha de consignar-se el nombre de persones que treballen en la...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
1. La presentació telemàtica de la sol·licitud i de la documentació requerida es realitzarà MITJANÇANT EL TRÀMIT TELEMÀTIC del present tràmit de la Guia Prop. 2. Per a això ha de disposar d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics...
Saber més