• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

Deure d'informació estadisticocomptable dels mediadors d'assegurances inscrits en el Registre Especial de Mediadors d'Assegurances, Corredors de Reassegurances i els seus Alts Càrrecs de la Comunitat Valenciana. Economia.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Deure d'informació estadisticocomptable dels mediadors d'assegurances inscrits en el Registre Especial de Mediadors d'Assegurances, Corredors de Reassegurances i els seus Alts Càrrecs de la Comunitat Valenciana. Economia.

  Objecte del tràmit

  La presentació anual i obligatòriament de manera telemàtica de la preceptiva declaració estadisticocomptable per part dels mediadors d'assegurances inscrits en el Registre Especial de Mediadors d'Assegurances, Corredors de Reassegurances i els seus alts càrrecs de la Comunitat Valenciana.

  La declaració estadisticocomptable anual arreplegarà l'activitat de mediació desenrotllada pel mediador d'assegurances durant l'any natural immediatament anterior a la seua presentació.

  La informació sobre el contingut concret d'eixa declaració es troba en l'apartat "Informació complementària" d'este tràmit.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  La presentació de la declaració estadísticocomptable pot realitzar-se:

  - Pels mediadors d'assegurances en les modalitats de corredors d'assegurances, societats de corredoria d'assegurances, agents d'assegurances vinculats i societats d'agència d'assegurances vinculada, inscrits en el Registre Especial de Mediadors d'Assegurances, Corredors de Reassegurances i els seus Alts Càrrecs de la Comunitat Valenciana.

  -Pels administradors de les societats de corredoria i agència amb càrrec vigent.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini per a la presentació de la declaració estadisticocomptable s'inicia l'1 de gener i finalitza el 30 d'abril de cada any (excepcionalment se n'admet la presentació extemporània).

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  La presentació de la declaració estadisticocomptable només pot realitzar-se per mitjà del tràmit telemàtic oportú.

  Per internet

  A través del enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=PRESENTACION_DEC&version=2&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=15882

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Haurà de presentar-se la DECLARACIÓ ESTADÍSTICOCOMPTABLE anual en el MODEL de full de càlcul (disponible com a PLANTILLA en el tràmit telemàtic) que corresponga segons la modalitat de corredor d'assegurances que es tracte:

  - Corredor d'assegurances.
  - Societat de corredoria d'assegurances.
  - Agent d'assegurances vinculat.
  - Societat d'agència de segurs vinculada.

  Impresos associats

  [MODELO 1] DECLARACIÓ ESTADÍSTICO COMPTABLE - CORREDOR D'ASSEGURANCES

  [MODELO 2] DECLARACIÓ ESTADÍSTICO COMPTABLE - SOCIETAT DE CORREDORIA D'ASSEGURANCES

  [MODELO 3] DECLARACIÓ ESTADÍSTICO COMPTABLE - AGENT D'ASSEGURANCES VINCULAT

  [MODELO 4] DECLARACIÓ ESTADÍSTICO COMPTABLE - SOCIETAT D'AGENCIA D'ASSEGURANCES VINCULADA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  La declaració estadisticocomptable anual haurà de presentar-se telemàticament davant de l'òrgan corresponent de la conselleria competent en matèria d'assegurances privats, en el termini fixat per a això i segons el model que corresponga en funció de la seua modalitat de mediador d'assegurances.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través del enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=PRESENTACION_DEC&version=2&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=15882

  Inici
 • Informació complementària

  1.- CONTINGUT DEL DEURE D'INFORMACIÓ ESTADÍSTICOCOMPTABLE.

  * La declaració estadisticocomptable a presentar pels mediadors d'assegurances està regulada en la normativa estatal en matèria de mediació d'assegurances privades.
  La regulació reglamentària d'este deure d'informació estadisticocomptable s'ha realitzat adaptant-ho a la concreta situació econòmica del sector a la Comunitat Valenciana.

  * La declaració estadisticocomptable anual ha d'arreplegar l'activitat de mediació desenrotllada pel mediador d'assegurances durant l'any natural immediatament anterior a la seua presentació.

  El contingut concret de la informació estadisticocomptable a subministrar inclou les dades següents:

  A) Per a CORREDORS D'ASSEGURANCES:

  - Dades identificatives del corredor, de la seua pòlissa de responsabilitat civil i de la seua capacitat financera.
  - Dades referents al personal de la corredoria.
  - Dades de les sucursals
  - Volum total de negoci i nova producció, per rams de vida i no vida.
  - Volum de primes per entitat asseguradora.
  - Inversió, ingressos i gastos.

  B) Per a SOCIETATS DE CORREDORIA D'ASSEGURANCES i AGENTS VINCULATS:

  - Dades identificatives de la corredoria, de la seua pòlissa de responsabilitat civil i de la seua capacitat financera.
  - Dades referents als partícips, administradors i director tècnic.
  - Dades referents al personal de la corredoria.
  - Dades de les sucursals
  - Volum total de negoci i nova producció, per rams de vida i no vida.
  - Volum de primes per entitat asseguradora.
  - Compte de pèrdues i guanys, actiu i passiu.

  C) Per a SOCIETATS D'AGÈNCIA VINCULADES:

  Les mateixes dades que per als agents vinculats afegint-hi les dades referents a partícips, administradors i director tècnic.


  2.- EL REGISTRE ESPECIAL DE MEDIADORS D'ASSEGURANCES, CORREDORS DE REASSEGURANCES I ELS SEUS ALTS CÀRRECS DE LA COMUNITAT VALENCIANA.

  - El Registre Especial de Mediadors d'Assegurances, Corredors de Reassegurances i els seus Alts Càrrecs de la Comunitat Valenciana està adscrit a la conselleria competent en matèria de mediació d'assegurances privats.
  - En el dit registre s'inscriuran els mediadors la competència dels quals corresponga a la Generalitat.
  - La informació relativa a la inscripció en eixe registre està disponible en la Guia PROP en les següents direccions (veure també enllaços en este mateix tràmit):
  * Si es tracta de persones físiques: http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=2963&versió=amp
  * Si es tracta de persones jurídiques: http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=17888&versió=amp

  Enllaços

  Sol.licitud d'inscripció en Registre Especial de Mediadors d'Assegurances (p.físiques)

  Sol.licitud d'inscripció en Registre Especial de Mediadors d'Assegurances (p.jurídiques)

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 26/2006, de 17 de juliol, de mediació d'assegurances i reassegurances privades (BOE núm. 170, de 18/07/2006).
  - Reial Decret 764/2010, d'11 de juny, pel qual es desplega la Llei 26/2006, de 17 de juliol, de mediació d'assegurances i reassegurances privats en matèria d'informació estadisticocomptable i del negoci, i de competència professional (BOE núm. 143, de 12/06/2010).
  - Decret 24/2011, de 18 de març, del Consell, pel qual es regula la forma de complir el deure d'informació estadisticocomptable dels mediadors inscrits en el Registre Especial de Mediadors d'Assegurances, Corredors de Reassegurances i els seus Alts Càrrecs de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 6486, de 23/03/2011).
  - Nota: l'article 5 i els annexos I a IV d'este decret han sigut derogats pel Decret 2/2016, de 15 de gener, del Consell.
  - Decret 181/2014, de 17 d'octubre, del Consell, pel qual s'establixen normes en matèria de mediació d'assegurances privats (DOCV núm. 7384, de 20/10/2014).
  - Orde 7/2015, de 14 de maig, de la Conselleria d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació, per la qual es regula la publicitat del Registre Especial de Mediadors d'Assegurances, Corredors de Reassegurances i els seus Alts Càrrecs de la Comunitat Valenciana i s'indiquen les dades que seran públics (DOCV núm. 7529, de 20/05/2015).
  - Decret 2/2016, de 15 de gener, del Consell, pel qual s'aprova la tramitació telemàtica de la declaració estadisticocomptable dels agents vinculats i corredors inscrits en el Registre Especial de Mediadors d'Assegurances, Corredors de Reassegurances i els seus Alts Càrrecs de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7701, de 20/01/2016).

  Llista de normativa

  Vegeu Llei 26/2006, de 17 de juliol

  Vegeu el Reial Decret 764/2010, d'11 de juny

  Vegeu el Decret 24/2011, de 18 de març

  Vegeu el Decret 181/2014, de 17 d'octubre

  Vegeu l'Orde 7/2015, de 14 de maig

  Vegeu el Decret 2/2016 , de 15 de gener

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.