Detall de Procediments

Deure d'informació estadisticocomptable dels mediadors d'assegurances inscrites en el Registre administratiu de distribuïdors d'assegurances i reassegurances de la Comunitat Valenciana. Economia.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Deure d'informació estadisticocomptable dels mediadors d'assegurances inscrites en el Registre administratiu de distribuïdors d'assegurances i reassegurances de la Comunitat Valenciana. Economia.

  Objecte del tràmit

  La presentació anual i obligatòria de manera telemàtica de la preceptiva declaració estadisticocomptable per part dels mediadors d'assegurances inscrits en el Registre administratiu de distribuïdors d'assegurances i reassegurances de la Comunitat Valenciana.

  La declaració estadisticocomptable anual recollirà l'activitat de mediació desenvolupada pel mediador d'assegurances durant l'any natural immediatament anterior a la presentació.

  La informació sobre el contingut concret d'aquesta declaració es troba en l'apartat "Informació complementària" d'aquest tràmit.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  La presentació de la declaració estadisticocomptable la poden realitzar:

  - Els mediadors d'assegurances en les modalitats de corredors d'assegurances, societats de corredoria d'assegurances, agents d'assegurances vinculades i societats d'agència d'assegurances vinculada i els operadors de banca-assegurances, inscrits en el Registre administratiu de distribuïdors d'assegurances i reassegurances de la Comunitat Valenciana.

  - Els administradors de les societats de corredoria i agència amb càrrec vigent.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini per a la presentació de la declaració estadisticocomptable s'inicia l'1 de gener i finalitza el 30 d'abril de cada any (el tràmit continuarà obert tot l'any, però la presentació serà extemporània).

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  La presentació de la declaració estadisticocomptable només es pot realitzar mitjançant l'oportú tràmit telemàtic.

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=PRESENTACION_DEC&version=2&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=15882

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  S'ha de presentar la DECLARACIÓ ESTADISTICOCOMPTABLE anual en el MODEL de full de càlcul (disponible com a PLANTILLA en el tràmit telemàtic) que corresponga segons la modalitat de MEDIADOR d'assegurances que es tracte:

  - Corredor d'assegurances.
  - Societat de corredoria d'assegurances.
  - Agent d'assegurances vinculat.
  - Societat d'agència d'assegurances vinculada.
  - Operador de banca-assegurances.

  Impresos associats

  [MODELO 1] DECLARACIÓ ESTADÍSTICO COMPTABLE - CORREDOR D'ASSEGURANCES

  [MODELO 2] DECLARACIÓ ESTADÍSTICO COMPTABLE - SOCIETAT DE CORREDORIA D'ASSEGURANCES

  [MODELO 3] DECLARACIÓ ESTADÍSTICO COMPTABLE - AGENT D'ASSEGURANCES VINCULAT

  [MODELO 4] DECLARACIÓ ESTADÍSTICO COMPTABLE - SOCIETAT D'AGENCIA D'ASSEGURANCES VINCULADA

  [MODELO 5] DECLARACIÓ ESTADÍSTICO COMPTABLE - OPERADOR DE BANCA-ASSEGURANCES

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  La declaració estadisticocomptable anual s'ha de presentar telemàticament davant de l'òrgan corresponent de la conselleria competent en matèria d'assegurances privades, en el termini fixat per a això i segons el model que corresponga en funció de la modalitat de mediador d'assegurances que té.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=PRESENTACION_DEC&version=2&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=15882

  Inici
 • Informació complementària

  1. CONTINGUT DEL DEURE D'INFORMACIÓ ESTADISTICOCOMPTABLE.

  * La declaració estadisticocomptable que han de presentar els mediadors d'assegurances està regulada en la normativa estatal en matèria de mediació d'assegurances privades.
  La regulació reglamentària d'aquest deure d'informació estadisticocomptable s'ha realitzat adaptant-lo a la concreta situació econòmica del sector a la Comunitat Valenciana.

  * La declaració estadisticocomptable anual ha de recollir l'activitat de mediació desenvolupada pel mediador d'assegurances durant l'any natural immediatament anterior a la presentació.

  El contingut concret de la informació estadisticocomptable que s'ha de subministrar inclou les dades següents:

  A) Per a CORREDORS D'ASSEGURANCES:

  - Dades identificatives del corredor, de la seua pòlissa de responsabilitat civil i de la seua capacitat financera.
  - Dades referents al personal de la corredoria.
  - Dades de les sucursals.
  - Volum total de negoci i nova producció, per rams de vida i no vida.
  - Volum de primes per entitat asseguradora.
  - Inversió, ingressos i despeses.

  B) Per a SOCIETATS DE CORREDORIA D'ASSEGURANCES i AGENTS VINCULATS:

  - Dades identificatives de la corredoria, de la seua pòlissa de responsabilitat civil i de la seua capacitat financera.
  - Dades referents als partícips, administradors i director tècnic.
  - Dades referents al personal de la corredoria.
  - Dades de les sucursals.
  - Volum total de negoci i nova producció, per rams de vida i no vida.
  - Volum de primes per entitat asseguradora.
  - Compte de pèrdues i guanys, actiu i passiu.

  C) Per a SOCIETATS D'AGÈNCIA VINCULADES I OPERADORS DE BANCA ASSEGURANCES:

  Les mateixes dades que per als agents vinculats afegint les dades referents a partícips, administradors i director tècnic.


  2. EL REGISTRE ADMINISTRATIU DE DISTRIBUÏDORS D'ASSEGURANCES I REASSEGURANCES DE LA COMUNITAT VALENCIANA

  - En aquest registre, s'inscriuran els mediadors la competència dels quals corresponga a la Generalitat.
  - La informació relativa a la inscripció en aquest registre està disponible en la Guia PROP en les adreces següents (vegeu també els enllaços en aquest mateix tràmit):
  * Si es tracta de persones físiques: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=2963&version=amp
  * Si es tracta de persones jurídiques: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=17888&version=amp

  Enllaços

  Registre administratiu de distribuïdors d'assegurances i reassegurances de la Comunitat Valenciana (persones físiques).

  Registre administratiu de distribuïdors d'assegurances i reassegurances de la Comunitat Valenciana (persones jurídiques).

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Reial decret llei 3/2020, de 4 de febrer, de mesures urgents pel qual s'incorporen a l'ordenament jurídic espanyol diverses directives de la Unió Europea en l'àmbit de la contractació pública en determinats sectors, d'assegurances privades, de plans i fons de pensions, de l'àmbit tributari i de litigis fiscals (BOE núm. 31, de 05/02/2020).
  - Reial decret 764/2010, d'11 de juny, pel qual es desplega la Llei 26/2006, de 17 de juliol, de mediació d'assegurances i reassegurances privades en matèria d'informació estadisticocomptable i del negoci, i de competència professional (BOE núm. 143, de 12/06/2010).

  Llista de normativa

  Vegeu Reial Decret Llei 3/2020 de 4 de febrer.

  Vegeu el Reial decret 764/2010, d'11 de juny.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.