Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG- Llicència d'ús de la marca Parcs Naturals de la Comunitat Valenciana

  Objecte del tràmit

  Obtenció de la llicència d'ús de la marca Parcs Naturals de la Comunitat Valenciana, per a poder fer ús del distintiu exclusiu de la marca en els productes i serveis que hagen sigut obtinguts, elaborats i/o prestats dins dels parcs naturals i el seu àmbit d'influència, i hagen superat els requisits establits en les normes de producte natural, producte artesà i turisme de la naturalesa, respectivament.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Qualsevol empresa, persona física o jurídica pot sol·licitar la concessió de la llicència de l'ús de la marca per a un o diversos dels seus productes.

  Requeriments

  Per a poder sol·licitar la llicència d'ús de la marca Parcs, el centre de treball de l'empresa ha d'estar situat en algun municipi localitzat al parc natural o en el seu àmbit d'influència, en queden excloses les capitals de província.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Tot l'any.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú.
  c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament.
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

  No obstant això, les persones sol·licitants que siguen persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligades a relacionar-se amb aquestes a través de mitjans electrònics, per la qual cosa, la presentació de sol·licituds ha de realitzar-se electrònicament. En cas que la sol·licitud es faça presencialment, es requerirà l'interessat perquè l'esmene a través de la presentació en forma electrònica. A aquests efectes, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en la qual s'haja fet l'esmena.

  I, preferentment, a:

  REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA
  C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADMTIVA. 9 D'OCTUBRE-EDIFICI AVer plano
  46018 València
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=4&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=15888

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Imprés de sol·licitud normalitzat per a llicència d'ús de la marca Parcs Naturals de la Comunitat Valenciana.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D'ÚS DE LA MARCA PARCS NATURALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1) Remissió de la sol·licitud per qualsevol de les vies indicades.

  2) Sotmetre's a una auditoria de certificació.

  3) Per a les activitats de turisme de la naturalesa, es realitzaran convocatòries de formació corresponents (segons el que s'estableix en la Norma CV-PN/TN).

  4) Decisió en relació amb l'expedient per part del Comité de Certificació.

  5) Emissió d'informe de certificació.

  6) Vist l'Informe favorable de certificació, resolució de la direcció general competent en gestió d'espais naturals protegits que atorga la llicència d'ús de la marca.

  7) Contracte entre l'adjudicatari i el titular de la direcció general competent en gestió d'espais naturals de la Comunitat Valenciana que estipula les condicions d'ús de la marca Parcs.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Contra la resolució que es dicte, es podrà interposar un recurs d'alçada, de conformitat amb el que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 02/10/15).

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=4&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=15888

  Tramitació

  Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, tot i que no estan obligades a fer-ho, opten per aquesta via, han de presentar les sol·licituds telemàticament per mitjà de la seu electrònica de la Generalitat en l'URL següent: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=15888


  Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant o la representant legal han de disposar d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació. Entre aquests, els certificats emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/sede_certificados), així com el sistema clave signatura per a les persones físiques.

  Quan les persones sol·licitants estiguen obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, però facen la sol·licitud de forma presencial, es requeriran les persones interessades perquè la presenten electrònicament.

  Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic han d'estar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent.

  Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Com va això meu"-> "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

  Inici
 • Informació complementària

  El procés de certificació de producte és independent d'aquest tràmit. Per a l'obtenció de la marca, cal tindre la certificació, per a saber com obtindre-la, cal remetre's a VAERSA, entitat competent per a l'obtenció.

  QUÈ ÉS LA CERTIFICACIÓ?
  És la declaració del compliment dels requisits establits en les normes aplicables a producte natural, producte artesà i turisme de naturalesa, per part de les empreses.
  L'Àrea de Qualitat de Vaersa crea un sistema de certificació de producte conforme als requisits establits per ENAC, que garanteix la imparcialitat, integritat i independència en la presa de decisions en relació amb la certificació de producte conforme a la marca Parcs Naturals.
  Requisits per a l'obtenció: Els previstos en els annexos I, II i III del decret que regula el règim jurídic i la concessió de la llicència d'ús de la marca, aplicables a producte natural, producte artesà i turisme de la naturalesa, respectivament.
  Per a més informació, consulteu el decret o la web.

  Enllaços

  Simulació de tramitació telemàtica a la Generalitat Valenciana (Cl@ve-signatura)

  Sistemes de signatura electrònica admesos i/o utilitzats en la seu

  Sistemes de verificació de signatures

  Informació sobre la marca

  Manual d'identitat gràfica de la marca Parcs Naturals

  Informació sobre el procés de certificació

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Decret 26/2011, de 18 de març, del Consell, sobre el règim jurídic i el procediment de concessió de la llicència d'ús de la marca de Parcs Naturals de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 6486, de 23/03/11).
  - Manual d'identitat gràfica de la marca Parcs Naturals de la Comunitat Valenciana.

  Llista de normativa

  Vegeu el Decret 26/2011 (marca Parcs Naturals de la Comunitat Valenciana).

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.