TECG- Llicència d'ús de la marca Parcs Naturals de la Comunitat Valenciana

Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori

Codi SIA: 211604
|
Codi GVA: 15888
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Obtenció de la llicència d'ús de la marca Parcs Naturals de la Comunitat Valenciana, per a poder fer ús del distintiu exclusiu de la marca en els productes i serveis que hagen sigut obtinguts, elaborats i/o prestats dins dels parcs naturals i el seu àmbit d'influència, i hagen superat els...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTermini obert
Observacions

El procés de certificació de producte és independent d'aquest tràmit. Per a l'obtenció de la marca, cal tindre la certificació, per a saber com obtindre-la, cal remetre's a VAERSA, entitat competent per a l'obtenció.

 

QUÈ ÉS LA CERTIFICACIÓ?

És la declaració del compliment dels requisits establits en les normes aplicables a producte natural, producte artesà i turisme de naturalesa, per part de les empreses.

L'Àrea de Qualitat de Vaersa crea un sistema de certificació de producte conforme als requisits establits per ENAC, que garanteix la imparcialitat, integritat i independència en la presa de decisions en relació amb la certificació de producte conforme a la marca Parcs Naturals.

Requisits per a l'obtenció: Els previstos en els annexos I, II i III del decret que regula el règim jurídic i la concessió de la llicència d'ús de la marca, aplicables a producte natural, producte artesà i turisme de la naturalesa, respectivament.

Per a més informació, consulteu el decret o la web.

Normativa
 • Decret 26/2011, de 18 de març, del Consell, sobre el règim jurídic i el procediment de concessió de la llicència d'ús de la marca de Parcs Naturals de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 6486, de 23/03/11).
 • Manual d'identitat gràfica de la marca Parcs Naturals de la Comunitat Valenciana.

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

Qualsevol empresa, persona física o jurídica pot sol·licitar la concessió de la llicència de l'ús de la marca per a un o diversos dels seus productes.

Requisits

Per a poder sol·licitar la llicència d'ús de la marca Parcs, el centre de treball de l'empresa ha d'estar situat en algun municipi localitzat al parc natural o en el seu àmbit d'influència, en queden excloses les capitals de província.

Com es tramita

Procés de tramitació

1) Remissió de la sol·licitud per qualsevol de les vies indicades.

2) Sotmetre's a una auditoria de certificació.

3) Per a les activitats de turisme de la naturalesa, es realitzaran convocatòries de formació corresponents (segons el que s'estableix en la Norma CV-PN/TN).

4) Decisió en relació amb l'expedient per part del Comité de Certificació.

5) Emissió d'informe de certificació.

6) Vist l'Informe favorable de certificació, resolució de la direcció general competent en gestió d'espais naturals protegits que atorga la llicència d'ús de la marca.

7) Contracte entre l'adjudicatari i el titular de la direcció general competent en gestió d'espais naturals de la Comunitat Valenciana que estipula les condicions d'ús de la marca Parcs.

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Tot l'any.

Documentació
Imprés de sol·licitud normalitzat per a llicència d'ús de la marca Parcs Naturals de la Comunitat Valenciana.
Forma de presentació
Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, tot i que no estan obligades a fer-ho, opten per aquesta via,...
Saber més
Presencial

a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.

b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú.

c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament.

d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.

e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

 

No obstant això, les persones sol·licitants que siguen persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligades a relacionar-se amb aquestes a través de mitjans electrònics, per la qual cosa, la presentació de sol·licituds ha de realitzar-se electrònicament. En cas que la sol·licitud es faça presencialment, es requerirà l'interessat perquè l'esmene a través de la presentació en forma electrònica. A aquests efectes, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en la qual s'haja fet l'esmena.

 

I, preferentment, a:

On dirigir-se

Resolució

Termini màxim
La resolució s'emetrà en el termini màxim de sis mesos a partir de la data d'entrada de la sol·licitud en el registre corresponent i, transcorregut aquest termini, sense que aquesta es produïsca expressament, s'entendrà estimada.
Observacions

Contra la resolució que es dicte, es podrà interposar un recurs d'alçada, de conformitat amb el que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 02/10/15).