Detall de Procediment

Sol·licitud d'ingrés i accés als ensenyaments elementals i professionals de Música i Dansa d'aspirants amb característiques excepcionals, que no reuneixen els requisits d'edat.

Codi SIA: 211617
Codi GUC: 15948
Organisme: Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
Termini de sol·licitud: OBERT
(01-02-2024
30-04-2024)
 • Informació bàsica

 • Formularis

 • Sol·licitud

 • Tramitació

 • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Què és i per a què serveix?

Sol·licitud d'ingrés i accés als ensenyaments elementals i professionals de Música i Dansa d'aspirants amb característiques excepcionals, que no reuneixen els requisits d'edat.

Requisits

Requisits

Els aspirants amb edats inferiors a les fixades amb caràcter ordinari (Ensenyaments Elementals de 8 a 12 anys i Ensenyaments Professionals de 12 a 18 anys), segons estableix l'article 2 de l'Ordre 28/2011, de 10 de maig, per a iniciar els ensenyament elementals o professionals de Música o de Dansa, o bé per a accedir a cursos diferents del primer, hauran d'obtindre l'autorització per a concórrer a les proves d'ingrés o d'accés, respectivament. Els aspirants amb edats superiors a les fixades amb caràcter ordinari, segons estableix l'article 2 de l'Ordre 28/2011, de 10 de maig, podran sol·licitar davant de la direcció del centre presentar-se a les respectives proves d'ingrés o d'accés, tant al primer curs com a cursos diferents del primer, dels ensenyaments elementals o professionals de Música o de Dansa. L'alumnat que tinga l'autorització per a l'ingrés o accés a ensenyaments elementals després del curs acadèmic 2013-2014 no farà falta que curse una nova sol·licitud per a l'accés als ensenyaments professionals.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

 • Decret 156/2007, de 21 de setembre, del Consell, pel qual s'estableix el currículum dels ensenyaments professionals de Dansa i es regula l'accés a aquests ensenyaments (DOCV núm. 5606, de data 25.09.2007).
 • Decret 157/2007, de 21 de setembre, del Consell, pel qual s'estableix el currículum dels Ensenyaments Elementals de Dansa i es regula l'accés a aquests ensenyaments (DOCV núm. 5606, de 25/09/07).
 • Decret 158/2007, de 21 de setembre, del Consell, pel qual s'estableix el currículum dels ensenyaments professionals de Música i es regula l'accés a aquests ensenyaments (DOCV núm. 5606, de 25/09/07).
 • Decret 159/2007, de 21 de setembre, del Consell, pel qual s'estableix el currículum dels ensenyaments elementals de Música i es regula l'accés a aquests ensenyaments (DOCV núm. 5606, de 25/09/07).
 • Decret 57/2020, de 8 de maig, del Consell, de regulació de l'organització i el funcionament dels conservatoris professionals de Música i de Dansa dependents de la Generalitat. (DOGV 8817, 21.05.2020)
 • Ordre 28/2011, de 10 de maig, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula l'admissió, l'accés i la matrícula, així com els aspectes d'ordenació general, per a l'alumnat que curse els ensenyaments elementals i professionals de Música i Dansa a la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 6522, de 17/05/11).
 • Ordre 49/2015, de 14 de maig, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es modifiquen aspectes de l'Ordre 28/2011, de 10 de maig, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula l'admissió, l'accés i la matrícula, així com els aspectes d'ordenació general, per a l'alumnat que curse els ensenyaments elementals i professionals de Música i Dansa a la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7526, de 15/05/15).

Dubtes sobre la tramitació telemàtica

Dubtes sobre la tramitació telemàtica

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

Per a alumnes amb edats menors de les fixades amb caràcter ordinari: Les sol·licituds seran remeses a la direcció dels conservatoris i/o centres autoritzats d'ensenyaments elementals i professionals de música i de dansa, des de l'1 de febrer al 30 d'abril de l'any natural de realització de les proves d'accés. Per a alumnes amb edats majors de les fixades amb caràcter ordinari: Hauran d'acudir al centre on desitgen realitzar la prova per a informar-se dels terminis de presentació d'esta instància.

Formularis i documentació

1.- Els aspirants amb edats inferiors a les fixades amb caràcter ordinari: Les sol·licituds s'han de remetre seguint el model annex II, disponible en el lloc web: https://ceice.gva.es/va/web/ensenanzas-regimen-especial/regulacion-del-alumnado al qual cal adjuntar la documentació següent: a) Escrit de motivació dels representants legals de l'alumne o l'alumna de la sol·licitud per a poder realitzar la prova d'ingrés o d'accés als ensenyaments elementals o professionals de Música o de Dansa. b) Un certificat dels estudis previs de Música o de Dansa de l'alumne o alumna que desitge realitzar la prova, signat per la direcció del centre, així com pel professorat que haja impartit la docència de Música o de Dansa en conservatoris, centres privats autoritzats, de Música o de Dansa, o en centres docents d'Educació Primària. En ell, se certificarà que l'alumne o alumna, malgrat no tindre l'edat ordinària d'ingrés o d'accés als ensenyaments elementals o professionals de Música o de Dansa, respectivament, mostra aptitud i capacitats per a poder accedir als ensenyaments elementals, o bé, en el cas d'optar per l'accés als ensenyaments professionals, que l'alumne o alumna té superats els objectius dels ensenyaments elementals. En el cas dels certificats emesos per mestres d'educació musical de centres d'educació primària, que no siguen sostinguts amb fons públics, el docent haurà d'acreditar, mitjançant la titulació corresponent, els estudis de Música o de Dansa que tinga superats. c) Fotocòpia compulsada del llibre de família actualitzat. d) Informe que acredite la condició d'excepcionalitat en Música. En el cas de Dansa, informe d'elaboració pròpia per part del docent d'educació musical o d'educació física. 2.- Els aspirants amb edats superiors a les fixades amb caràcter ordinari: Han de dirigir les sol·licituds a la direcció del centre, per a la qual cosa han de seguir el model que figura en l'annex III de l'Ordre 28/2011, de 10 de maig i l'han d'acompanyar amb la documentació següent: a) Escrit motivat per a poder realitzar la prova d'ingrés o d'accés als ensenyaments elementals o professionals de Música o de Dansa. b) Certificat d'estudis previs de Música/Dansa. c) Fotocòpia compulsada del llibre de família actualitzat. d) Documentació addicional.

Presentació

Presentació

Presencial
1. Els aspirants amb edats inferiors a les fixades amb caràcter ordinari han de presentar la sol·licitud en els conservatoris i/o centres autoritzats, o de manera telemàtica, segons es gestione per part d'aquests centres. 2. Els aspirants amb edats superiors a les fixades amb caràcter ordinari han de presentar la sol·licitud davant de la direcció del conservatori o centre autoritzat.

Procés de tramitació

Procés de tramitació

1.- Les sol·licituds dels aspirants amb edats inferiors a les fixades amb caràcter ordinari es resoldran en el termini màxim d'un mes des de la recepció de la sol·licitud, i podrà entendre's desestimada si no es dicta cap resolució expressa en el dit termini. 2.- Els aspirants amb edats superiors a les fixades amb caràcter ordinari: - El consell escolar del centre, o qui en tinga atribuïdes les funcions, avaluarà l'excepcionalitat que poguera concórrer en els aspirants, amb vista a la valoració de la formació prèvia i de la pràctica musical o de la dansa i, en conseqüència, resoldrà la sol·licitud per a presentar-se a les proves d'ingrés o accés. - Als conservatoris, les sol·licituds hauran de resoldre's en el termini màxim d'un mes, i podran entendre's com a desestimatoris els efectes del silenci administratiu.

òrgans de tramitació

òrgans de tramitació

Els conservatoris i els centres d'ensenyaments professionals de música.

Observacions

Observacions

Contra aquest acte administratiu, les persones interessades podran interposar un recurs d'alçada davant de l'òrgan jeràrquic superior de la direcció general que va dictar l'acte.

Termini màxim

Termini màxim

1.- Els aspirants amb edats inferiors a les fixades amb caràcter ordinari: - Aquesta es resoldrà en el termini màxim d'un mes des de la recepció de la sol·licitud, i podrà entendre's desestimada si no es dictara una resolució expressa en el dit termini. 2.- Els aspirants amb edats superiors a les fixades amb caràcter ordinari: - Als conservatoris, les sol·licituds hauran de resoldre's en el termini màxim d'un mes, i podran entendre's com a desestimatoris els efectes del silenci administratiu.

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Els conservatoris i els centres d'ensenyaments professionals de música.

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa