Detall de Procediment

Sol·licitud per a la realització de les proves d'obtenció directa del certificat d'ensenyances elementals de Música i Dansa.

Codi SIA: 211621
Codi GVA: 15953
Organisme: Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Què és i per a què serveix?

Segons el que disposa l'article 19 del Decret 159/2007, de 21 de setembre, del Consell, i en l'article 18 del Decret 157/2007, de 21 de setembre, del Consell, els conservatoris elementals i professionals que impartisquen les ensenyances elementals de Música i Dansa, respectivament, organitzaran en el primer trimestre del curs proves per a l'obtenció directa del Certificat d'Ensenyances Elementals de Música i Dansa. Les proves hauran de realitzar-se amb anterioritat al 15 de desembre del curs escolar, en les dates que determine cada centre, en virtut de la seua autonomia organitzativa, pel seu respectiu consell escolar o per qui en tinga atribuïdes les funcions. Els centres realitzaran una convocatòria amb caràcter anual en el cas de Dansa i una convocatòria anual per a cada una de les especialitats instrumentals de música que cada centre tinga autoritzades.

Observacions

Observacions

* CONTINGUT DE LES PROVES 1. El contingut i l'estructura de les proves per a l'obtenció directa del certificat d'ensenyances elementals de Música, són els establits en l'annex XIV d'esta orde. 2. El contingut i l'estructura de les proves per a l'obtenció directa del certificat d'ensenyances elementals de Dansa, són els que s'establix en l'annex XV d'esta orde. 3. Els centres proposaran, amb una antelació mínima de tres mesos a l'inici de les proves, les llistes orientatives d'obres, estudis o fragments apropiats a cada instrument, en el cas de centres que impartisquen ensenyances elementals de Música.

Requisits

Requisits

1. Podrà presentar-se a les proves per a l'obtenció directa del certificat d'ensenyances elementals de Música i Dansa tot l'alumnat que no haja conclòs les ensenyances elementals de Música o de Dansa, havent cursat part d'estes; així com aquelles persones que aspiren a obtindre el certificat d'ensenyances elementals de Música o de Dansa, amb independència de la seua edat. 2. Els que hagen iniciat estudis reglats en les ensenyances elementals i desitgen presentar-se a les proves hauran de formalitzar la sol·licitud d'inscripció en el conservatori on es trobe el seu expedient acadèmic. 3. Les persones que no hagen cursat ensenyances elementals de Música o de Dansa de caràcter reglat podran inscriure's per a la realització de la prova en qualsevol dels conservatoris públics elementals i professionals que impartisquen les ensenyances elementals de Música o de Dansa. El conservatori en què se sol·licite realitzar la prova procedirà a l'obertura d'un expedient acadèmic personal que li permeta realitzar la prova d'obtenció directa del certificat d'ensenyances elementals.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

  • Decret 157/2007, de 21 de setembre, del Consell, pel qual s'establix el currículum de les Ensenyances Elementals de Dansa i es regula l'accés a estes ensenyances (DOCV núm. 5606, de 25/09/07).
  • Decret 159/2007, de 21 de setembre, del Consell, pel qual s'establix el currículum de les ensenyances elementals de música i es regula l'accés a estes ensenyances (DOCV núm. 5606, de 25/09/07).
  • Orde 28/2011, de 10 de maig, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula l'admissió, l'accés i la matrícula, així com els aspectes d'ordenació general, per a l'alumnat que curse les ensenyances elementals i professionals de Música i Dansa en la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 6522, de 17/05/11).

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Formularis documentació

La documentació que haurà d'aportar-se junt amb la sol·licitud de realització de la prova per a l'obtenció directa del certificat d'ensenyances elementals de Música o de Dansa, que figura en l'annex XIII de l'Orde 28/2011, de 10 de maig, serà la següent: a) Imprés de sol·licitud d'inscripció. En el cas de les ensenyances elementals de Música, en la dita sol·licitud constarà l'especialitat instrumental en què es realitzarà la prova. b) Justificant del pagament de taxes corresponent a l'obertura de l'expedient i els drets d'examen. c) Fotocòpia compulsada del llibre de família actualitzat, en cas de sol·licitar les reduccions corresponents. d) En el cas d'alumnat que presente algun tipus de discapacitat, certificat oficial acreditatiu expedit per l'administració competent, acompanyat d'una sol·licitud expressa del tipus d'adaptacions o mitjans que necessita per a poder realitzar les proves.

Presentació

Presentació

Presencial
Davant de la secretaria dels conservatoris que impartisquen ensenyances elementals de Música i Dansa.

Procés de tramitació

Procés de tramitació

Convocatòria: - Els conservatoris que impartisquen ensenyances elementals de Música i Dansa publicaran en els seus taulers d'anuncis els períodes d'inscripció i realització de les proves. - També es publicaran en els taulers d'anuncis els continguts i els criteris d'avaluació sobre els quals versaran les proves. Estaran redactats d'acord amb els objectius, continguts i criteris d'avaluació distribuïts pels cursos, tal com estos consten en la concreció curricular inclosa en el projecte educatiu de cada centre. En el cas de Música, es proposaran llistats orientatius d'obres adequades per a cada especialitat instrumental. - Els centres publicaran, amb la suficient antelació, la composició dels tribunals i dels seus membres suplents, així com el lloc, data i hora de realització de cada una de les proves i exercicis, i el llistat d'aspirants admesos per a la seua realització. Tribunal: - La direcció dels centres designarà un o més tribunals, encarregats d'elaborar, administrar i avaluar estes proves. Cada tribunal procedirà com un òrgan col·legiat, en el qual actuarà com a president el professor o professora designat per la direcció del centre, mentres que el docent de menor edat d'entre els restants exercirà les funcions de secretari. - En el cas d'ensenyances elementals de Música, es constituirà un tribunal per a cada especialitat instrumental que es convoque. Cada tribunal estarà format per tres docents del centre, dos d'ells pertanyents preferentment a l'especialitat convocada o, si no n'hi ha, al mateix departament o a departaments d'assignatures afins, i un d'ells, de l'assignatura llenguatge musical. - Quant a les ensenyances elementals de Dansa, es constituirà un únic tribunal, compost per professorat de cada un dels departaments següents: Ball Flamenc, Dansa Clàssica, Dansa Contemporània, Dansa Espanyola i un professor o professora de Música o músic acompanyant. No obstant això, es podran constituir tribunals addicionals, si a conseqüència del nombre total d'aspirants fóra necessari. Calendari: Sense perjuí de l'autonomia organitzativa dels centres, estos tractaran d'ajustar-se, en la mesura que siga possible i de les seues possibilitats organitzatives, al següent calendari orientatiu de realització de les proves: a) Publicació de continguts, llistats d'obres i criteris d'avaluació: Primera setmana de setembre. b) Inscripció: primera quinzena d'octubre. c) Publicació de tribunals, dates i relació d'aspirants: última setmana d'octubre. d) Realització de les proves: segona quinzena de novembre. e) Publicació de resultats: abans del 15 de desembre. Actes: - Una vegada conclosa l'avaluació de tots els aspirants per part dels tribunals, els resultats de les avaluacions es consignaran en una acta única pel que fa a les proves per a l'obtenció del certificat d'ensenyances elementals de Dansa, i en una acta per a cada especialitat convocada, en el cas de les proves per a obtindre el certificat d'ensenyances elementals de Música. - Les actes estaran firmades pels membres dels respectius tribunals i seran custodiades en la secretaria dels conservatoris. - Els conservatoris hauran de publicar en els seus taulers d'anuncis una còpia, degudament confrontada, de les actes. Reclamacions: Els interessats podran interposar reclamació contra els resultats de la prova, en el termini de tres dies hàbils comptats des de l'endemà de la seua publicació, per mitjà d'un escrit dirigit a la direcció del centre. Una vegada resoltes les reclamacions per la direcció del centre, amb un informe previ del tribunal o tribunals encarregats de dur a terme l'avaluació de les proves, es publicaran els resultats definitius de les proves. Esta publicació tindrà caràcter de resolució del procediment. Expedició del certificat d'ensenyances elementals: - L'alumnat que haja superat les proves per a l'obtenció directa del certificat d'ensenyances elementals de Música o de Dansa, després d'haver superat els diferents exercicis i parts de la prova, podrà sol·licitar en la secretaria del conservatori on haja superat les proves l'expedició del certificat d'ensenyances elementals de Música o de Dansa, segons corresponga, amb el pagament previ de les taxes establides. En l'expedient acadèmic de l'alumnat quedarà constància de l'expedició del certificat d'ensenyances elementals de Música o de Dansa, així com en el registre de certificats dels conservatoris. - En el certificat d'ensenyances elementals de Música o de Dansa es farà constar la qualificació final obtinguda. En el cas de música, en el certificat també constarà l'especialitat instrumental superada. - En cap cas s'estendrà certificat d'haver superat una o unes quantes parts de les proves per a l'obtenció directa del certificat d'ensenyances elementals. - Els aspirants que no hagen obtingut el certificat d'ensenyances elementals i opten per concórrer a una convocatòria posterior hauran de tornar a realitzar totes les proves i exercicis de nou. Els aspirants no disposaran de límit de convocatòries per a presentar-se a estes proves.

Criteris de valoració

Criteris de valoració

1. Cada tribunal avaluarà la prova, part o exercici que li corresponga, consignant una qualificació entre zero i deu, amb dos decimals. Es considerarà que un aspirant ha superat la prova quan haja obtingut una qualificació mínima de cinc punts. 2. Les proves tindran caràcter eliminatori; per tant, l'obtenció del certificat d'ensenyances elementals es produirà únicament quan l'aspirant supere tots els exercicis i parts que formen part de la prova. Es considerarà que un aspirant ha superat cada part o exercici quan haja obtingut una qualificació mínima de cinc punts. Així mateix, els aspirants concorreran a les diferents proves i parts successives conforme hagen superat les anteriors. 3. Els conservatoris, en virtut de la seua autonomia pedagògica, establiran els criteris per a la ponderació de les parts i exercicis a l'hora de realitzar el càlcul de la qualificació final de la prova, una vegada superades les diferents parts i exercicis per part d'un alumne o alumna.

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

Els conservatoris que impartisquen ensenyances elementals de Música i Dansa.

Observacions

Observacions

Contra l'acte administratiu de publicació dels resultats definitius, els interessats podran interposar recurs d'alçada davant de la direcció territorial competent en matèria d'educació en el termini que s'establix en l'article 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Els conservatoris que impartisquen ensenyances elementals de Música i Dansa.

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa