• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud d'autorització d'optatives d'ensenyances professionals de Música i Dansa.

  Objecte del tràmit

  - Els conservatoris i centres privats autoritzats que impartisquen ensenyances professionals de Música i Dansa oferiran a l'alumnat, en quint i sext curs, assignatures optatives d'acord amb el que preveu l'article 8 del Decret 158/2007, de 21 de setembre, del Consell, en les ensenyances professionals de Música, i conforme a l'article 8 del Decret 156/2007, de 21 de setembre, del Consell, en les ensenyances professionals de Dansa.

  - Les assignatures optatives en els cursos quint i sext de les ensenyances professionals de Música i Dansa són una via per a atendre a la diversitat des del currículum. Estes assignatures hauran de respondre als diferents interessos, motivacions i necessitats de l'alumnat, contribuir a la consecució dels objectius generals de les ensenyances professionals de Música i Dansa, així com preparar l'alumnat per als estudis superiors i l'especialització en el seu futur acadèmic i professional.

  - L'oferta d'assignatures optatives de disseny propi en els centres, tant públics com privats, requerirà tindre l'autorització de la direcció general competent en matèria d'ordenació acadèmica i amb un informe previ favorable de la direcció territorial competent en matèria d'educació.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Requeriments

  La sol·licitud d'autorització la realitzarà la direcció dels conservatoris o la titularitat dels centres privats autoritzats, a proposta de la comissió de coordinació pedagògica, vist l'informe dels departaments, i després de l'oportuna aprovació per part del Consell Escolar o per qui en tinga atribuïdes les funcions.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Les sol·licituds es presentaran abans del 28 de febrer anterior al començament del curs per al qual se sol·licita l'autorització.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  - En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en este últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

  - També en qualsevol oficina de correus. En este cas s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.

  - I, preferentment, en:

  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT - ALACANT
  C/ CARRATALÀ, 47Ver plano
  03007 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 14Ver plano
  46009 València
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT - CASTELLÓ
  AV. DEL MAR, 23Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 964333882

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Les sol·licituds s'ompliran segons el model que figura en l'annex XVI de l'orde 28/2011, de 10 de maig.

  La sol·licitud s'acompanyarà d'una memòria en què s'incloga:

  a) Còpia de l'acta de la reunió de la comissió de coordinació pedagògica on conste la proposta de sol·licitud d'autorització de les assignatures optatives de disseny propi.

  b) Còpia de l'acta de la sessió del Consell Escolar o de qui tinga atribuïdes les seues funcions amb l'aprovació de la sol·licitud d'autorització de les assignatures optatives propostes.

  c) Criteris que han justificat la selecció de les assignatures optatives.

  d) Programació de cada assignatura optativa de disseny propi sol·licitada, en la qual s'incloga, almenys, una breu introducció justificativa, objectius, continguts, mètodes pedagògics i criteris d'avaluació.

  e) Materials i mitjans didàctics de què es disposa per al desenrotllament de les assignatures proposades.

  f) informe del departament que es responsabilitzarà de cada assignatura optativa, fent constar el professorat que la impartirà, així com la seua qualificació i disponibilitat horària.

  g) Nombre d'alumnes matriculats en els cursos quart i quint de les ensenyances professionals, i previsió de la seua distribució entre les diferents assignatures optatives propostes pel centre i les que ja s'hi impartixen.

  Impresos associats

  [ANNEX XVI] SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ D'ASSIGNATURES OPTATIVES DE LES ENSENYANCES PROFESSIONALS DE MÚSICA I DANSA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Les direccions territorials competents en matèria d'educació emetran, abans del 31 de març de cada curs acadèmic, un informe favorable o desfavorable respecte a l'autorització d'assignatures optatives de disseny propi per cada centre sol·licitant.

  - Estos informes seran remesos abans del 15 d'abril a la direcció general competent en matèria d'ordenació acadèmica, que dictarà una resolució a este efecte amb anterioritat al 31 de maig.

  - Si no es dictara una resolució expressa en el dit termini, les sol·licituds d'autorització podran entendre's desestimades.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Contra la resolució de la direcció general competent, els centres privats autoritzats podran interposar recurs d'alçada davant de l'òrgan jeràrquic superior d'aquell que haguera dictat l'acte administratiu.

  Inici
 • Informació complementària

  * OFERTA article
  1. L'oferta d'assignatures optatives, en quint i sext curs, haurà de ser diversa i equilibrada en diferents àmbits per a respondre a les necessitats de l'alumnat i contribuir a ampliar l'oferta educativa dels conservatoris i centres privats autoritzats. Per tant, els continguts de les assignatures optatives hauran de ser terminals i no podran tindre continuïtat.
  2. L'oferta de les assignatures optatives que els centres docents proposen al seu alumnat s'ajustarà al catàleg següent:
  a) Assignatures optatives d'oferta obligada.
  Tots els conservatoris i centres privats autoritzats d'ensenyances professionals de música oferiran les següents assignatures optatives: Complement Pianístic, Complement Coral, Estètica de la Música, Fonaments de Composició, Fonaments d'Informàtica Musical i Edició de Partitures, Cultura Audiovisual i Creativitat i Música. El currículum d'estes assignatures és l'indicat en l'annex I del Decret 158/2007, de 21 de setembre, del Consell. L'assignatura Complement Pianístic podrà ser cursada per l'alumnat de totes les especialitats instrumentals i Cant, excepte l'especialitat de Piano.
  Tots els conservatoris i centres privats autoritzats d'ensenyances professionals de Dansa oferiran les següents assignatures optatives:
  Iniciació a la Pedagogia de la Dansa, Percussió Aplicada a la Dansa, Creativitat i Dansa, Cultura Audiovisual i Noves Tecnologies Aplicades a la Dansa. El currículum d'estes assignatures és l'indicat en l'annex I del Decret 156/2007, de 21 de setembre, del Consell.
  b) Assignatures optatives de disseny propi.
  Els conservatoris i centres privats autoritzats per a impartir les ensenyances professionals de Música o de Dansa que impartisquen la totalitat de les assignatures optatives d'oferta obligada disposaran de la possibilitat de sol·licitar assignatures optatives de disseny propi, l'autorització de les quals estarà condicionada a l'existència de professorat qualificat per a la seua impartició, i sempre que es tracte de docents preferentment amb destinació definitiva en el centre, en el cas dels conservatoris de titularitat de la Generalitat. En el cas d'estos conservatoris, l'oferta d'estes assignatures no haurà de suposar un augment de la plantilla prevista, i la seua autorització es realitzarà quan el conservatori acredite la possibilitat organitzativa d'implantar l'assignatura corresponent i l'existència d'alumnat suficient.
  3. Els centres, en virtut de la seua autonomia pedagògica i organitzativa, realitzaran l'adscripció de les assignatures optatives als cursos quint o sext de les ensenyances professionals.


  * GRUPS I SELECCIÓ D'ASSIGNATURES
  1. El nombre de grups que es constituïsquen per a cursar assignatures optatives estarà supeditat al nombre d'alumnes matriculats en els cursos quint i sext de les ensenyances professionals, i a allò que s'ha especificat en l'annex III del Decret 158/2007, de 21 de setembre, del Consell, i a l'annex III del Decret 156/2007, de 21 de setembre, del Consell.
  2. Excepcionalment, es podrà impartir les assignatures optatives a un nombre menor d'alumnat d'allò que s'ha establit amb caràcter general quan les peculiaritats o circumstàncies especials del centre així ho requerisquen, amb l'autorització de la direcció general competent en matèria d'ordenació acadèmica i amb un informe previ favorable de la direcció territorial competent en matèria d'educació.
  3. La comissió de coordinació pedagògica establirà els procediments necessaris per a conéixer el tipus d'assignatures optatives que millor s'adapten a les característiques de l'alumnat del centre. Els procediments establits constaran en el projecte educatiu del centre.
  4. La Inspecció Educativa supervisarà la impartició d'assignatures optatives, tant d'oferta obligada com d'assignatures de disseny propi autoritzades, i comunicarà de forma expressa a la direcció dels conservatoris i els titulars dels centres privats autoritzats les modificacions que, si és el cas, hagen d'introduir en la petició d'autorització per a impartir assignatures optatives de disseny propi.


  * ELECCIÓ D'ASSIGNATURES OPTATIVES PER L'ALUMNAT
  1. L'alumnat cursarà una assignatura optativa en el quint curs i una altra distinta en el sext curs d'ensenyances professionals de Música o de Dansa d'entre aquelles que oferisca el centre, i en funció del perfil formatiu que li resulte més adequat a l'alumne o alumna.
  2. L'alumnat que curse més d'una especialitat no requerirà tornar a cursar noves assignatures optatives.
  3. Quan l'alumne o alumna no supere el curs podrà canviar d'assignatura optativa a l'inici del curs acadèmic següent. Així mateix, si l'alumnat promociona al curs següent amb l'assignatura optativa pendent, podrà triar entre realitzar-la de nou, si el centre continua oferint-la, o bé cursar-ne una altra distinta.
  4. L'alumnat d'ensenyances professionals de música podrà cursar l'assignatura optativa de Fonaments de composició sempre que haja superat l'assignatura d'harmonia de tercer i quart curs. Així mateix, l'alumnat no podrà triar una assignatura optativa fins que no supere aquelles assignatures amb què guarda relació de continuïtat, segons s'establix en els currículums.
  5. Els tutors i tutores proporcionaran a l'alumnat la deguda orientació a l'hora de triar les assignatures optatives que resulten més adequades al perfil formatiu de cada alumne o alumna.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Decret 156/2007, de 21 de setembre, del Consell, pel qual s'establix el currículum de les ensenyances professionals de dansa i es regula l'accés a estes ensenyances (DOCV núm. 5606, de data 25.09.2007).
  - Decret 158/2007, de 21 de setembre, del Consell, pel qual s'establix el currículum de les ensenyances professionals de música i es regula l'accés a estes ensenyances (DOCV núm. 5606, de 25/09/07).
  - Orde 28/2011, de 10 de maig, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula l'admissió, l'accés i la matrícula, així com els aspectes d'ordenació general, per a l'alumnat que curse les ensenyances elementals i professionals de Música i Dansa en la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 6522, de 17/05/11).

  Llista de normativa

  Vegeu Decret 156/2007, de 21 de setembre

  Vegeu Decret 158/2007, de 21 de setembre

  Vegeu Orde 28/2011, de 10 de maig

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.