Llicència de pesca marítima de recreació. Pesca amb rall o esparver

Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

Codi SIA: 211628
|
Codi GVA: 15970
Descarregar informació
Termini obert

Des de 01-01-2014

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Per a la pesca recreativa amb rall, serà necessari estar en possessió de la llicència específica, que serà expedida per la conselleria competent en matèria de pesca marítima, que autoritzarà el seu titular a exercir esta modalitat de pesca a peu des de la costa.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
01-01-2014
Observacions

Definició: S’entén per rall o esparver l’art de caiguda consistent en una xarxa circular de fins a sis metres de diàmetre, la vora externa de la qual va proveïda de ploms, del centre dels quals partix un cap, i que s’utilitza a mà i per una sola persona des de la costa o riba. Característiques...

Saber més

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

Les llicències es concediran als qui complisquen els requisits requerits.

Requisits

a) Haver complit els 16 anys d’edat. Els menors d’edat no emancipats han d’acreditar una autorització expressa de qualsevol de les persones que tinga atribuïda la pàtria potestat o tutela. b) Estar empadronat en alguna població de la Comunitat Valenciana. c) Ser membre d’alguna associació...

Saber més

Com es tramita

Procés de tramitació
1. Presentació de la sol·licitud i la documentació requerida. 2. Les sol·licituds d’expedició de llicències s’han de presentar en imprés normalitzat, en les direccions territorials de la conselleria competent en matèria de pesca marítima, o mitjançant qualsevol de les formes que establix la...
Saber més

Sol·licitud

Termini
Des de 01-01-2014

Durant tot l’any.

Documentació
Les sol·licituds de llicència de pesca amb rall o esparver, en imprés normalitzat, s’han d’acompanyar dels documents que, en cada cas, pertoquen: 1. Requisit exigible a pescadors no professionals: - Certificat de pertinença a una associació la finalitat estatutària principal de la qual siga la...
Saber més
Taxa o pagament

Taxes 2024: Model 046-9794 - Taxa per expedició de llicències de pesca recreativa, esparver i marisqueig: 15,01 euros https://atenea.ha.gva.es/sara/servlet/com.hacienda.pdf.pdf417.ServletRecogidaDatosSimulador?ID_SIMUL=SIMU046-9794

Forma de presentació
Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat amb mitjans electrònics, en els termes de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, sense estar-hi obligades, opten per esta via, han de presentar les...
Saber més
Presencial

a) En les oficines d’assistència en matèria de registres (https://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/registros). b) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s’establisca. c) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d’Espanya a l’estranger. ...

On dirigir-se

Resolució

Termini màxim
El termini màxim per a resoldre les sol·licituds d’autoritzacions de pesca marítima serà d’un mes des de la presentació de la sol·licitud de l’interessat. Transcorregut el termini màxim per a resoldre i notificar les sol·licituds de llicència, l’interessat podrà entendre desestimada la seua...
Saber més
Obligacions
1. En tot cas, no podrà pescar-se a una distància inferior als 200 metres des del centre de les boques dels estuaris i albuferes, de les séquies i, en general, de tots els cursos d’aigües continentals que estiguen en comunicació amb la mar. 2. El volum de captures diàries autoritzat per persona i...
Saber més
Observacions

Els que preveu la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 02/10/15).

Òrgans resolució
El director territorial de la conselleria competent en pesca marítima de la província on es tramite la sol·licitud.
Sancions
Se sancionarà d’acord amb el que s’establix en la Llei 2/1994, de 18 d’abril, de la Generalitat, sobre defensa dels recursos pesquers.