Modificació de l'autorització de centres de busseig.

Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori

Codi SIA: 211637
|
Codi GVA: 15989
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Obtindre la modificació de l'autorització d'obertura i funcionament atorgada als centres de busseig de la Comunitat Valenciana quan concórrega alguna de les causes següents:

- Canvi de titularitat del centre.

- Canvi en la direcció o personal tècnic del centre.

- Canvi de la denominació del centre.

- Modificació de les instal·lacions i els mitjans que impliquen alteració de les dimensions i la ubicació d'espais i zones de pràctica, que es van tindre en compte per a atorgar l'autorització.

- Ampliació del nombre d'usuaris màxim diari.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
Normativa
 • Decret 10/2003, de 4 de febrer, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el Reglament pel qual es regiran els centres de busseig de la...
 • Decret 44/2015, de 10 d'abril del Consell, de modificació del Decret 10/2003, de 4 de febrer, aprovatori del Reglament pel qual es regeixen els...

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

Tota persona física o jurídica de caràcter privat titular de l'autorització administrativa d'obertura i funcionament d'un centre de busseig a la Comunitat Valenciana.

Com es tramita

Procés de tramitació
Una vegada revisada la sol·licitud i la documentació corresponent, la Subdirecció General de Ports, Aeroports i Costes notificarà la resolució de la modificació de l'autorització de la consellera d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, i es realitzaran les modificacions...
Saber més

Formularis

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Quan concórrega una causa que done lloc a la modificació de l'autorització.

Documentació
La presentació de la sol·licitud comportarà l'autorització del sol·licitant, excepte manifestació en contra, al fet que la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat obtinga directament les dades relatives d'identificació personal, segons el que es preveu en l'article 28 de...
Saber més
Taxa o pagament

L'import actual de la taxa és:

 

- Modificació de l'autorització inicial atorgada: 23,84 euros.

 

FORMES DE PAGAMENT, IMPORTS I MODELS:

Tant les formes de pagament com els imports i els models de taxa es poden descarregar des de l'adreça d'Internet

que s'indica a continuació

Forma de presentació
Telemàtica
Fent clic en la icona superior "Tramitar amb certificat" d'aquesta mateixa pàgina. Per a això, cal disposar de certificat electrònic reconegut per l'ACCV o DNI electrònic. També es pot tramitar utilitzant el sistema CL@VE-PERMANENT de l'Estat. Amb aquest sistema d'autenticació i signatura, no...
Saber més
Presencial

Si és persona no obligadoa relacionar-se telemàticament amb l'administració

- En els registres dels òrgans administratius al fet que es dirigisquen o davant qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

 

- També en qualsevol oficina de correus. En aquest cas s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.

 

- I, preferentment, en:

Saber més

On dirigir-se

Resolució

Observacions

La resolució que posa fi a la via administrativa podrà ser recorreguda en reposició davant del mateix òrgan que la va dictar en el termini d'1 mes o bé en el termini de 2 mesos davant del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana mitjançant un recurs contenciós administratiu.