• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Modificació de l'autorització de centres de busseig.

  Objecte del tràmit

  Obtindre la modificació de l'autorització d'obertura i funcionament atorgada als centres de busseig de la Comunitat Valenciana quan concórrega alguna de les causes següents:
  - Canvi de titularitat del centre.
  - Canvi en la direcció o personal tècnic del centre.
  - Canvi de la denominació del centre.
  - Modificació de les instal·lacions i mitjans que impliquen alteració de les dimensions i ubicació d'espais i zones de pràctica, que van ser tinguts en compte per a atorgar l'autorització.
  - Ampliació del nombre d'usuaris màxim diari.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Tota persona física o jurídica de caràcter privat titular de l'autorització administrativa d'obertura i funcionament d'un centre de busseig a la Comunitat Valenciana.

  Inici
 • Taxes

  Import de la Taxa

  23,46 €

  Taxa

  TAXA 2019

  Modificació de l'autorització inicial atorgada: 23,40 euros.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Quan hi concórrega causa que done lloc a la modificació de l'autorització.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  - En els registres dels òrgans administratius als quals es dirigisquen o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en este últim cas, s'hi ha subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o en les oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

  - En qualsevol oficina de correus. En este cas s'haurà de presentar en un sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data a l'imprés de sol·licitud i a la còpia.

  - I, preferentment, en:

  REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRES PÚBLIQUES I MOBILITAT
  C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADVA. 9 D'OCTUBRE -TORRE 1Ver plano
  46018 València
  Tel: 012
  REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL DE TRANSPORTS - ALACANT
  AV. AGUILERA, 1Ver plano
  03007 Alacant/Alicante
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=15989

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  La presentació de la sol·licitud comportarà l'autorització del sol·licitant , excepte manifestació en contra, que la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori obtinga directament les dades relatives d'identificació personal, segons el que preveu l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En cas de no autoritzar-se, s'haurà d'aportar:


  **DNI o document equivalent en cas d'estrangers

  - Sol·licitud de la persona interessada.
  - Acreditació de les causes que donen lloc a la modificació de l'autorització.
  - Justificant pagament de la taxa.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD GENERAL - PROCEDIMENTS

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Una vegada revisada la sol·licitud i documentació corresponent, es notificarà per part de la Subdirecció General de Ports, Aeroports i Costes la resolució de la modificació de l'autorització del consellera d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, i es faran les modificacions corresponents en el registre de centres de busseig autoritzats de la Comunitat Valenciana.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Contra la resolució que posa fi a la via administrativa es podrà recórrer en reposició davant del mateix òrgan que la va dictar en el termini d'un mes o bé en el termini de dos mesos davant del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana per mitjà de recurs contenciós administratiu.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=15989

  Tramitació

  Punxant en la icona superior Tramitar amb certificat d'esta mateixa pàgina.
  Per a això ha de disposar de certificat electrònic reconegut per l'ACCV o DNI electrònic.

  També pot tramitar utilitzant el sistema de CL@VE-PERMANENT de l'Estat. Amb aquest sistema d'autenticació i signatura no necessita disposar de certificat en el seu equip ni usar Java o el programa AUTOFIRMA (vegeu l'apartat enllaços d'aquest tràmit).

  Inici
 • Informació complementària

  Enllaços

  CL@VE-PERMANENT

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Decret 10/2003 , de 4 de febrer, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el Reglament pel qual es regiran els centres de busseig de la Comunitat Valenciana i el procediment per a la sol·licitud d'autorització dels dits centres (DOGV núm. 4434, de 6/02/03).
  - Decret 44/2015 , de 10 d'abril, del Consell, de modificació del Decret 10/2003 , de 4 de febrer, aprovatori del Reglament pel qual es regixen els centres de busseig de la Comunitat Valenciana i el procediment per a sol·licitud d'autorització dels dits centres (DOGV núm. 7504, de 14/4/15).

  Llista de normativa

  Vegeu Decret 10/2003, de 4 de febrer

  Vegeu el Decret 44/2015, de 10 d'abril

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.