Detall de Procediment

Procediment per a tramitar les altes, modificacions i baixes de les domiciliacions bancàries (domiciliació bancària). Tràmit no automatitzat.

Codi SIA: 211641
Codi GUC: 15996
Organisme: Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

1. Actuacions o tràmits d'alta, modificació i baixa de les dades personals identificatives i bancàries de les persones físiques i jurídiques que puguen relacionar-se econòmicament amb l'Administració de la Generalitat i els organismes autònoms la comptabilitat dels quals estiga integrada en el sistema d'informació comptable de la primera, com a requisit previ per a percebre pagaments de l'òrgan competent en matèria de tresoreria. 2. L'alta, modificació i baixa de les dades identificatives i bancàries de les persones físiques i jurídiques que puguen relacionar-se amb l'Administració de la Generalitat i els organismes autònoms haurà de realitzar-se de manera automatitzada i, quan això no siga obligatori, o siga obligatori, però no es reunisquen la totalitat dels requisits que preveu la normativa, el tercer podrà utilitzar l'actuació o el tràmit no automatitzat.

Observacions

· CONCEPTES La sol·licitud d'alta pot ser de dos tipus: alta de nou/nova perceptor/a o alta de nova domiciliació bancària. - A través de les altes de nou/nova perceptor/a, se sol·licita la seua incorporació a la base de dades corporativa. - A través de les altes de nova domiciliació bancària, se sol·licita associar altres comptes bancaris a un titular ja preexistent en la Base de dades corporativa, sense modificar ni anul·lar les domiciliacions que ja té registrades. - La sol·licitud de baixa de domiciliació bancària implicarà que aquest compte no s'usarà en nous expedients comptables si bé es mantindrà, fins a la seua terminació, en els expedients comptables en curs que hagen incorporat aquesta domiciliació com a dada de l'expedient en el seu inici. · EFECTES DEL PAGAMENT Les transferències de fons efectuades a qualsevol dels comptes declarats com de titularitat del creditor o de qui estiga autoritzat per a rebre-les en el seu nom alliberaran la Generalitat del seu deute. · BAIXA DE LES DOMICILIACIONS Les domiciliacions bancàries que no hagen registrat anotacions comptables en els quatre exercicis anteriors seran objecte de baixa d'ofici en el sistema. L'anterior es durà a terme a través d'un procés informàtic que serà executat al principi de cada exercici. Així mateix, també es donaran de baixa les domiciliacions que corresponguen a persones físiques o jurídiques que hagen sigut baixa i aquesta haja sigut notificada per l'Agència Estatal d'Administració Tributària. · DADES DE CARÀCTER PERSONAL De conformitat amb la legislació, europea i espanyola, en protecció de dades de caràcter personal, les dades que ens proporcioneu seran tractades, en qualitat de responsable i en l'exercici de les competències atribuïdes, per la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, amb la finalitat de gestionar l'objecte de la instància presentada. Podreu exercitar els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació o oposició, per a la qual cosa cal presentar un escrit en el Registre d'entrada de la Conselleria, així com, si és el cas, podreu reclamar davant de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, en el supòsit de no haver obtingut satisfacció en l'exercici dels drets. Més informació sobre el tractament de les dades https://hisenda.gva.es/va/registre-de-tractament-de-dades. https://hisenda.gva.es/va/registre-de-tractament-de-dades.

Qui pot sol·licitar-ho?

Persones físiques o persones jurídiques o entitats sense personalitat jurídica, públiques o privades, no obligats a seguir l'actuació o tràmit automatitzat previst en l'Ordre 2/2022, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, a conseqüència d'operacions pressupostàries o no pressupostàries, i al favor de les quals sorgisquen les obligacions o s'expedisquen els pagaments derivats d'aquestes, o bé estant obligats a seguir l'actuació tràmit telemàtic esmentat anteriorment, això no fora possible.

Termini

Durant tot l'any.

Documentació

A) Model de domiciliació bancària presentat per la persona interessada o la seua representant legal. 1.Pel que respecta a l'acreditació de les dades d'identitat i residència, de conformitat amb el que preveu l'article 28.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, els interessats tenen dret a no aportar documents que ja es troben en poder de l'administració actuant o hagen sigut elaborats per qualsevol altra administració, per la qual cosa l'òrgan gestor realitzarà les comprovacions informàtiques oportunes que acrediten la seua identitat i la seua residència a través de les seues xarxes corporatives o mitjançant la consulta a les plataformes d'intermediació de dades o altres sistemes electrònics habilitats a aquest efecte. B) Representació. La persona física que sol·licite l'alta, modificació i baixa de dades identificatives i bancàries d'una altra persona física o d'una persona jurídica, que no estiga inscrita en els següents registres, haurà d'aportar els documents vàlids en dret que deixen constància fidedigna de la seua representació: a) Registre de representants de la Comunitat Valenciana o b) Registre de Contractistes i empreses classificades de la Comunitat Valenciana. C) La titularitat del compte. La titularitat del compte ha de ser inexcusablement del tercer que serà creditor de l'Administració de la Generalitat o dels seus organismes o, si és el cas, del seu representant legal. En tot cas, la titularitat del compte bancari haurà de quedar convenientment acreditada, i es manifestarà a través de certificat de titularitat de compte bancari, segell de l'entitat bancària o qualsevol altre justificant que acredite la titularitat d'aquest. Així mateix, en els supòsits de representació legal haurà d'aportar la documentació justificativa d'aquesta.

Presentació

Presencial
Les sol·licituds s'han de presentar en qualsevol dels registres públics que corresponguen de conformitat amb el que estableix l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Procés de tramitació

1. Presentació del model de domiciliació bancària. 2. L'òrgan gestor certificarà la realització de les comprovacions oportunes de la personalitat i, si és el cas, la representació amb la qual actua el compareixent o compareixents, així com que aquesta ha sigut declarada suficient per a atorgar el corresponent document de domiciliació de pagaments. 3. La intervenció delegada, una vegada rebudes les instàncies degudament omplides i certificada la comprovació de la personalitat i, si és el cas, la representació amb la qual actua el compareixent o compareixents, així com que aquesta ha sigut declarada suficient per a atorgar el document de domiciliació de pagaments per l'òrgan gestor, incorporarà la informació de la sol·licitud a la base de dades corporativa.

òrgans de tramitació

Òrgans resolució

Esgota via administrativa