Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (transmissions patrimonials oneroses de béns immobles).

  Objecte del tràmit

  Autoliquidació i pagament de l'impost, que grava les transmissions patrimonials oneroses de béns immobles.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  En les transmissions de béns i drets està obligat al pagament de l'impost, com a subjecte passiu, el que els adquireix.

  A més, l'article 8 del text refós de la Llei de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, aprovat per Reial decret legislatiu 1/1993, de 24 de setembre, detalla qui tindrà la consideració de subjecte passiu en el cas que els béns immobles siguen objecte d'altres actes o transaccions.

  Els subjectes passius podran actuar mitjançant representant, sempre que la seua representació estiga acreditada suficientment per algun dels mitjans vàlids en dret. En particular, podran fer ús del model d'autorització de
  representació davant l'Administració tributària per a la presentació de declaracions i autoliquidacions tributàries (vegeu l'enllaç en l'apartat "Informació complementària").

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini per a la presentació de l'autoliquidació, juntament amb el document o la declaració escrita substitutiva del document, serà d'un mes, comptat des del dia en què es cause l'acte o contracte Quan es tracte de consolidacions de domini en el nu propietari per defunció de l'usufructuari, el termini serà de sis mesos, comptats des del dia de la defunció de l'usufructuari o des d'aquell en què adquirisca fermesa la declaració de defunció.

  Quan, amb posterioritat a l'aplicació d'un benefici fiscal es produïsca la pèrdua del dret a la seua aplicació per incompliment dels requisits a què estiga condicionat, s'haurà de presentar l'autoliquidació corresponent en el termini d'un mes comptat des del dia en què s'haja produït l'incompliment. La regularització que es practique inclourà la part de l'impost que s'haja deixat d'ingressar a conseqüència de l'aplicació del benefici fiscal, així com els interessos de demora.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  1. Per al pagament:
  En entitats col·laboradores (vegeu l'enllaç en l'apartat "Informació complementària").


  2.- Per a presentar els documents:
  En FUNCIÓ DE LES REGLES DE COMPETÈNCIA TERRITORIAL, s'han de presentar els documents on corresponga:
  · Oficines liquidadores del districte hipotecari (registres de la propietat)
  · En l'oficina d'atenció al contribuent de la seu de l'ATV a València o de les delegacions a Alacant i Castelló
  Buscador d'oficina competent (vegeu l'enllaç en l'apartat "Informació complementària").

  http://atv.gva.es/va/tributos-infogeneral-dondeatenderme

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  - Imprés d'autoliquidació del model 600 degudament omplit i ingressat, si és el cas. Aquest imprés es pot obtindre a través de les utilitats del sistema Sar@ (vegeu l'enllaç del portal tributari en l'apartat "Informació complementària". Feu clic en "Impostos en línia") de manera que podreu:

  A)
  - Imprimir el model 600, sense cost ni desplaçaments, (cal seleccionar l'enllaç "Descarregar el model oficial").
  - Omplir-lo.
  - Efectuar el pagament del tribut resultant de l'autoliquidació en qualsevol de les entitats col·laboradores amb la Generalitat en la recaptació.

  B)
  - Confeccionar en línia i descarregar el model omplit amb l'ajuda de l'assistent i seguint els passos que us indica (cal seleccionar l'enllaç "Confecció en línia i descàrrega del model").
  - Imprimir-lo.
  - Efectuar el pagament del tribut resultant de l'autoliquidació en qualsevol de les entitats col·laboradores amb la Generalitat en la recaptació.

  Les dues modalitats permeten efectuar el pagament del tribut directament en els caixers automàtics de les entitats col·laboradores amb la Generalitat, fins i tot realitzar el pagament amb targeta de dèbit o crèdit Visa/Mastercard de qualsevol entitat financera o pagar per mitjà de càrrec en compte en les oficines habilitades.


  C)
  - Confeccionar en línia, pagar i presentar telemàticament el model (seleccionar enllaç "Confecció en línia, pagament i presentació telemàtica del model").


  - En el cas que l'acte o contracte que origine el tribut haja sigut autoritzat notarialment, ja no cal aportar el document notarial i la còpia simple d'aquest. Si no ha sigut autoritzat notarialment, haurà d'aportar-se l'original i la còpia del document judicial, administratiu o privat comprensiu del fet imposable subjecte a l'impost.
  - En els supòsits en què el subjecte passiu no haja realitzat prèviament operacions amb transcendència tributària a Espanya, cal l'autorització omplida per a l'accés a les dades personals d'identitat o, a falta d'això, original del NIF o NIE. En el cas de constitució de persones jurídiques, NIF provisional expedit per l'AEAT o fotocòpia del model 036 d'alta.

  DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR, SEMPRE QUE ES DECLAREN EN LA TRANSMISSIÓ:
  - Original i còpia del rebut de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI) corresponent a l'any de la transmissió de cada un dels béns immobles inclosos en la transmissió.
  En els supòsits de consolidació del domini:
  - Còpia del document on es va produir el desmembrament del domini.
  - Autorització omplida per a l'accés a les dades personals d'identitat de l'usufructuari o, a falta d'això, còpia del NIF o NIE d'aquest.
  En el cas que l'usdefruit s'haja extingit per defunció de l'usufructuari, s'ha d'adjuntar l'original i la còpia del certificat literal de defunció de l'usufructuari.

  Impresos associats

  Enllaç als impresos número 600, 610, 615, 620 i 630 de l'Agència Tributària Valenciana

  AUTORITZACIÓ D'ACCÉS A DADES PERSONALS PER A PROCEDIMENTS TRIBUTARIS

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1r. Ompliment del model 600.

  2n. Pagament de l'impost autoliquidat en qualsevol entitat col·laboradora.

  3r. Presentació telemàtica o presentació presencial i diligenciat de la documentació en l'oficina d'atenció al contribuent de la seu de l'ATV a València o de les delegacions a Alacant i Castelló, o en les oficines liquidadores de districte hipotecari (registres de la propietat) segons corresponga.

  4. Una vegada omplits aquests tràmits, els documents acreditatius de l'adquisició acompanyats de l'autoliquidació i del justificant que n'acredite la presentació davant de l'oficina gestora serviran de títol suficient per a accedir als registres de la propietat.

  Inici
 • Informació complementària

  * EXEMPCIONS:
  Les exempcions estant regulades en l'article 45 del Reial decret legislatiu 1/1993, de 24 de setembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (vegeu l'enllaç en l'apartat "Llista de normativa").


  * BASE IMPOSABLE
  La base imposable està constituïda pel valor real del bé immoble transmés o del dret que sobre aquest es constituïsca o se cedisca. Únicament es poden deduir les càrregues que disminuïsquen el valor real d'aquests, però no els deutes, encara que estiguen garantides amb penyora o hipoteca.


  * TIPUS DE GRAVAMEN
  A) TIPUS GENERAL: 10 %

  El tipus de gravamen general aplicable a les transmissions de béns immobles, és del 10 %.

  B) TIPUS REDUÏT DEL 8 %

  S'aplica el tipus de gravamen del 8 % en els següents casos:

  - En l'adquisició d'habitatges de protecció pública de règim general (inclosos els garatges i annexos que s'hi adquirisquen conjuntament), sempre que aquest constituïsca el primer habitatge habitual de l'adquirent o que l'haja de constituir, i l'adquisició s'efectue en document públic o es formalitze d'aquesta manera dins del termini de la declaració de l'impost.
  - En l'adquisició de l'habitatge que haja de constituir el primer habitatge habitual de joves menors de 35 anys (inclosos els garatges i annexos que s'hi adquirisquen conjuntament), sempre que la suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi de l'IRPF del subjecte passiu corresponent al període impositiu immediat anterior, amb termini de presentació vençut en la data de la meritació, no excedisca de 25.000 euros, en tributació individual, o de
  40.000 euros, en tributació conjunta, i l'adquisició s'efectue en un document públic o es formalitze d'aquesta manera dins del termini de la declaració de l'impost.
  - En l'adquisició de béns immobles inclosos en la transmissió de la totalitat d'un patrimoni empresarial o professional o d'una branca d'activitat, quan la transmissió d'aquest patrimoni no quede subjecta a l'IVA, sempre que es complisquen els requisits exigits en l'apartat dos.3 de l'article tretze de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat Valenciana, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i dels restants tributs cedits (vegeu l'enllaç en l'apartat de "Llista de normativa"), i a més l'adquisició s'efectue en un document públic o es formalitze d'aquesta manera dins del termini de la declaració de l'impost;

  - En l'adquisició de béns immobles per joves menors de 35 anys que siguen empresaris o professionals o per societats mercantils participades directament i íntegrament per joves menors de 35 anys, sempre que es complisquen els requisits exigits en l'apartat dos.4 de l'article tretze de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat Valenciana, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i dels restants tributs cedits (vegeu l'enllaç en l'apartat de "Llista de normativa"), i a més l'adquisició s'efectue en un document públic o es formalitze d'aquesta manera dins del termini de la declaració de l'impost.

  C) TIPUS REDUÏT DEL 4 %:

  S'aplica el tipus de gravamen del 4 % en els casos següents:

  - En l'adquisició d'habitatges de protecció pública de règim general (inclosos els garatges i annexos que s'hi adquirisquen conjuntament), sempre que aquest constituïsca el primer habitatge habitual de l'adquirent o que l'haja de constituir, i l'adquisició s'efectue en un document públic o es formalitze d'aquesta manera dins del termini de la declaració de l'impost.

  - En l'adquisició de l'habitatge que haja de constituir l'habitatge habitual d'una família nombrosa (inclosos els garatges i annexos que s'hi adquirisquen conjuntament), sempre que la suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi de l'IRPF del subjecte passiu, el seu cònjuge, els descendents i els ascendents dels anteriors que convisquen amb ells, així com de les altres persones que hagen d'habitar l'habitatge, corresponent al període impositiu immediatament anterior, amb termini de presentació vençut en la data de la meritació, no excedisca, en conjunt, de 45.000 euros.
  A més, l'adquisició s'ha d'efectuar en un document públic o formalitzar-se d'aquesta manera dins del termini de la declaració de l'impost.

  - En les adquisicions d'habitatges (inclosos els garatges i annexos que s'hi adquirisquen conjuntament) que hagen de constituir l'habitatge habitual d'un discapacitat físic o sensorial, amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 65 %, o psíquic, amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 33 %, sempre que l'adquisició s'efectue en document públic o es formalitze d'aquesta manera dins del termini de declaració de l'impost.


  * RECÀRRECS APLICABLES PER LA PRESENTACIÓ DE L'AUTOLIQUIDACIÓ FORA DE TERMINI:
  Aplicació de l'art. 27 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària:
  - Fins als tres mesos següents al final del període voluntari: 5 %
  - Fins als sis mesos següents al final del període voluntari: 10 %
  - Fins als dotze mesos següents al final del període voluntari: 15 %
  - En passar un any des que va acabar el període voluntari: 20 % i els interessos de demora pel període transcorregut des de l'endemà del final dels 12 mesos posteriors a la finalització del termini establit per a la presentació fins al moment en què l'autoliquidació o declaració s'haja presentat.


  * REDUCCIÓ DEL RECÀRREC
  L'import del recàrrec es reduirà el 25 % sempre que es complisquen les dues condicions establides en l'article 27 de la Llei general tributària:
  1a Que s'efectue l'ingrés total de l'import restant del recàrrec en el termini voluntari indicat en el document de pagament facilitat.
  2a Que s'efectue l'ingrés total de l'import del deute resultant de l'autoliquidació extemporània, en el mateix moment que es presenta o en el període voluntari d'ingrés, o sempre que es faça l'ingrés en el termini o els terminis fixats en l'acord d'ajornament o fraccionament d'aquest deute que l'Administració tributària haja concedit amb garantia d'aval o certificat d'assegurança de caució i que la persona obligada a pagar haja sol·licitat alhora que haja presentat l'autoliquidació extemporània.

  Enllaços

  Vegeu la documentació

  Instruccions per a omplir l'imprés 600

  Instruccions particulars adquisició per empresaris de béns mobles a particulars per a la seua revenda

  Entitats de dipòsit o col·laboradores per a la recaptació de tributs

  Beneficis fiscals

  Valors de referència de béns immobles urbans

  Valors de referència de béns immobles rústics

  Autorització de representació

  Cercador d'oficina competent

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Reial decret legislatiu 1/1993, de 24 de setembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (BOE núm. 251, de 20/10/93).
  - Reial decret legislatiu 828/1995, de 29 de maig, del Ministeri d'Economia i Hisenda, pel qual s'aprova el Reglament de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (BOE núm. 148, de 22/06/95).
  - Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat Valenciana, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i dels restants tributs cedits (DOGV núm. 3153, de 31 de desembre).
  - Ordre de 22 de febrer de 1994, de la Conselleria d'Economia i Hisenda, sobre la presentació de determinats documents pels subjectes passius, per a la millora de la gestió dels impostos sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (DOGV núm. 2219, de 3/03/94).
  - Instrucció de la directora general de Tributs de la Conselleria d'Economia i Hisenda, per la qual es dicten normes per a la comprovació de valors dels béns immobles de naturalesa urbana, en els impostos sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i sobre successions i donacions.
  - Llei general tributaria 58/2003, de 17 de desembre (BOE núm. 302, de 18/12/03).
  - Decret legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de taxes de la Generalitat (BOE núm. 4971, de 22/03/05).
  - Decret llei 4/2013, de 2 d'agost, del Consell, pel qual s'estableixen mesures urgents per a la reducció del dèficit públic i la lluita contra el frau fiscal a la Comunitat Valenciana, així com altres mesures en matèria d'ordenació del joc (DOCV núm. 7083, de 06/08/13).
  - Ordre 10/2015, de 27 de maig, de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública, per la qual se suprimeix l'obligació d'aportar determinada documentació complementària juntament amb la presentació de l'autoliquidació pels impostos sobre transmissions i actes jurídics documentats i sobre successions i donacions (DOCV núm. 7543, de 9/6/2015).
  - Resolució 15 de juny de 2015, del director general de Tributs i Joc, per la qual es desenvolupa el contingut de l'Ordre 10/2015, de 27 de maig, per la qual se suprimeix l'obligació d'aportar determinada documentació complementària juntament amb la presentació de l'autoliquidació pels impostos sobre transmissions i actes jurídics documentats i sobre successions i donacions, i es modifiquen les resolucions de 10 d'abril de 2007 i de 24 de gener de 2011, que regulen l'acció SAR@-5 del model 600, d'autoliquidació de l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (DOCV núm. 7565, de 7/7/2015).

  Llista de normativa

  Vegeu la Llei 58/2003, de 17 de desembre

  Vegeu llei 13/1997, de 23 de desembre

  Vegeu el Decret llei 4/2013, de 2 d'agost

  Vegeu el Decret legislatiu 1/1993, de 24 de setembre

  Vegeu l'Ordre 10/2015, de 27 de maig

  Vegeu la Resolució de 15 de juny de 2015

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.