Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Inscripció d'entitats locals de nova creació o cancel·lació en el Registre d'Entitats Locals de la Comunitat Valenciana.

  Objecte del tràmit

  El Registre d'Entitats Locals de la Comunitat Valenciana és un registre públic en què les entitats locals inscriuran i actualitzaran les dades contingudes en el Decret 15/2011, de 18 de febrer, del Consell. En aquest registre s'han d'inscriure les entitats locals valencianes de nova creació o la cancel·lació d'aquestes. S'ha de sol·licitar la inscripció en el termini d'un mes a comptar de la data de constitució de l'òrgan de govern o de la supressió d'aquest, si és el cas.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les entitats locals de la Comunitat Valenciana.

  Requeriments

  La sol·licitud s'efectuarà telemàticament.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Cal adjuntar:
  - Certificació del text íntegre de l'acta de la sessió constitutiva o certificació de l'acord adoptat de supressió.
  - Còpia de la publicació oficial de la disposició legal o reglamentària per la qual s'aprova la creació o, si és el cas, la supressió de la entitat local respectiva.
  - En els casos d'inscripció d'una entitat local nova, s'ha d'adjuntar una certificació del secretari de la corporació que acredite l'autenticitat de les dades objecte de la inscripció, que continga totes les dades actualitzades que s'estableixen en l'article 4 del Decret 15/2011 respecte de cada entitat local.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD D'ALTA O SUPRESSIÓ DE L'ENTITAT EN EL REGISTRE D'ENTITATS LOCALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Presentació telemàtica de la sol·licitud.
  - Comprovació de les dades.
  - Esmena, si és el cas. Si s'aprecia la falta o la insuficiència d'alguna dada o la documentació aportada resultara incompleta, l'entitat local ha d'esmenar les deficiències en el termini de 30 dies, amb l'advertència que, si no ho fa, es tindrà per desistida i s'arxivarà el procediment. El termini per a resoldre quedarà suspés durant aquest tràmit.
  - Resolució d'inscripció pel director general competent en matèria d'administració local.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Contra la Resolució del director general de l'Administració Local es podrà interposar directament recurs contenciós administratiu davant de la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, sense perjudici del caràcter potestatiu del requeriment a què es refereix l'article 44 de la Llei de la jurisdicció contenciós administrativa.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=16048

  Tramitació

  1. Abans d'iniciar la tramitació electrònica es recomana consultar l'apartat de "documentació a presentar".
  2. A continuació inicieu el tràmit telemàtic fent clic en la icona superior "Tramita amb certificat" d'aquesta mateixa pàgina, que us portarà al tràmit "Telemàtic general de Presidència (tràmit Z) , segueix els passos i annexeu la documentació preceptiva.
  3. Si necessiteu ajuda podeu tocar al telèfon d'informació de la Generalitat 012 o bé enviar un correu electrònic a .

  Inici
 • Informació complementària

  L'article 4 del Decret 15/2011 estableix les dades objecte d'inscripció i manteniment actualitzades per a les entitats locals. La direcció general competent en matèria d'administració local vetlarà per què les dades del Registre d'Entitats Locals estiguen actualitzats, d'acord amb els principis de disponibilitat, d'autenticitat, d'integritat, de conservació de la informació, de prioritat cronològica i de compatibilitat interregistral (article 2 del Decret 15/2011).

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 8/2010 de 23 de juny, de règim local de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 6296, de 24/06/10). Veugeu l'article 3.
  - Decret 15/2011 de 18 de febrer, del Consell pel qual es regula el Registre d'Entitats Locals de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 6465, de 22/02/11).

  Llista de normativa

  Vegeu Llei 8/2010, de 23 de juny

  Vegeu Decret 15/2011, de 18 de febrer

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.