Detall de Procediment

Ajudes a centres tecnològics per a projectes d'I+D en col.laboració amb empreses 2023

Codi SIA: 211657
Codi GUC: 16100
Organisme: INSTITUT VALENCIÀ DE COMPETITIVITAT EMPRESARIAL IVACE
Termini de sol·licitud: TANCAT
(09-02-2023
17-03-2023)
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

La convocatòria persegueix contribuir a superar de manera reeixida els principals reptes econòmics, socials i territorials de la Comunitat Valenciana, avançant en la transformació del sistema productiu valencià cap a activitats de més alt valor afegit, i amb la pretensió addicional de millorar els mecanismes i canals per a la transferència del coneixement i tecnologia des dels Centres Tecnològics de la Comunitat Valenciana al teixit productiu. La convocatòria està alineada amb els objectius del Programa FEDER de la ComunitatValenciana per al període 2021-2027, en particular amb l'objectiu polític OP1. Una Europa més competitiva i intel·ligent, promovent una transformació econòmica innovadora i intel·ligent i una connectivitat TIC regional, Objectiu específic 1.1. El desenvolupament i la millora de les capacitats d'investigació i innovació i l'assimilació de tecnologies avançades.

Observacions

* ACTUACIONS SUSCEPTIBLES DE SUPORT REQUISITS GENERALS DELS PROJECTES 1. L'IVACE subvencionarà els projectes d'R+D, de caràcter no econòmic, desenvolupats per Centres Tecnològics de la Comunitat Valenciana -de manera individual o en cooperació entre ells- que incloguen la col·laboració efectiva amb diverses empreses de la Comunitat Valenciana, dirigits a atendre les necessitats del sector empresarial valencià i augmentar la possibilitat d'aplicació dels resultats obtinguts de la recerca al conjunt d'empreses potencialment destinatàries d'aquests. 2. S'entendrà per col·laboració efectiva amb empreses el que es disposa en l'apartat 2.2.2. 28) i 2.2.2. 29) del Marc sobre ajudes estatals de recerca i desenvolupament i innovació (DO de 28 d'octubre de 2022/C 414/01). 3. Els projectes hauran de tindre entitat pròpia amb objectius i resultats propis, i en la seua execució hauran de col·laborar almenys dues empreses amb seu social i establiment productiu en la Comunitat Valenciana. 4. L'abast de la col·laboració amb les empreses haurà de tindre lloc des de l'inici del projecte, abast que s'establirà en funció de la naturalesa del projecte i dels objectius i resultats que s'espera obtindre, havent-se de recollir en l'annex a la memòria de la sol·licitud. En qualsevol cas, les empreses hauran de col·laborar en el desenvolupament d'activitats de caràcter tècnic, i no es considerarà col·laboració efectiva si la seua participació es limita a activitats de difusió o transferència de resultats. Tot dret de propietat intel·lectual i industrial (DPI) resultant de la col·laboració entre centres tecnològics i empreses haurà de ser cedit als centres. 5. Els projectes podran ser d'investigació industrial o de desenvolupament experimental. La definició dels conceptes d'investigació industrial i desenvolupament experimental es troba recollida en l'apartat 1.3, 15) r) i k) del Marc sobre ajudes estatals de recerca i desenvolupament i innovació (DO de 28 d'octubre de 2022/C 414/01). 6. Els projectes hauran d'estar situats en nivells TRL (Technology Readiness Levels) entre 4 a 7, tots dos inclosos. La descripció de TRL serà la utilitzada per la Comissió Europea, que s'adjunta a manera de resum: - TRL 4: Validació de component i/o disposició dels mateixos en entorn de laboratori. - TRL 5: Validació de component i/o disposició dels mateixos en un entorn rellevant. - TRL 6: Model de sistema o subsistema o demostració de prototip en un entorn rellevant. - TRL 7: Demostració de sistema o prototip en un entorn real. 7. Els projectes hauran d'incloure activitats de promoció dels resultats obtinguts amb l'objectiu específic de desenvolupar ponts efectius entre el teixit investigador i productiu per a la transferència del coneixement i la translació dels resultats a les empreses de la Comunitat Valenciana. 8. Els projectes deuran necessàriament emmarcar-se en les prioritats d'especialització identificades en l'Estratègia d'Especialització Intel·ligent de la Comunitat Valenciana. 9. Així mateix, els projectes no hauran de vulnerar en cap cas el principi de no discriminació per raó de sexe, raça, origen ètnic, religió, conviccions, diversitat funcional, edat o orientació sexual, facilitant, o almenys no impedint, l'accessibilitat per a les persones amb diversitat funcional. També hauran d'executar-se en el marc d'un desenvolupament sostenible i de foment de la conservació, protecció i millora del medi ambient i comptar amb un certificat que declare la no afectació del projecte a la denominada Xarxa Natura, espai físic d'especial protecció mediambiental configurat així per la Unió Europea. 10. En tot cas el projecte objecte d'ajuda no haurà d'haver conclòs materialment ni haver-se executat íntegrament abans que es presente la sol·licitud. * COSTOS SUBVENCIONABLES 1. D'acord amb el que s'estableix en l'article 20 de l'Ordre 26/2016, de 25 de novembre, es consideren subvencionables els següents costos, amb les limitacions que a continuació s'estableixen: a) Recursos humans (personal propi). Despeses de personal investigador, tècnic i altre personal auxiliar, en la mesura en què estiguen dedicats al projecte. S'estableix un cost/hora de 40 euros com a màxim imputable pel personal propi justificat. S'aplicaran els següents límits respecte a les hores de dedicació imputables: - 10% a tasques de gestió i coordinació del projecte respecte del total d'hores de dedicació al projecte. - 10% a tasques de difusió i/o transferència de resultats respecte del total d'hores de dedicació al projecte. b) Despeses en serveis externs necessaris per al desenvolupament del projecte, imputades en exclusiva al mateix i que es vinculen al projecte inequívocament. S'inclouen també en aquest concepte les despeses derivades de la formació del personal investigador en l'àmbit tecnològic del projecte, sempre que aquesta siga necessària per a la realització d'aquest, i el cost de la realització d'informes d'auditoria sobre els comptes justificatius de la despesa. c) Altres despeses directament relacionades amb el projecte, imputades en exclusiva al mateix i que es vinculen a ell inequívocament. S'exclouen les despeses de manutenció i serveis de restauració. d) Despeses indirectes consistents en despeses generals de funcionament i de personal propi de gestió i administració imputables a la realització del projecte. Aquestes despeses podran imputar-se a un tipus fix de fins al 25% dels costos directes subvencionables, excloent els costos en actius materials. S'estableix un cost hora de 40 euros com a màxim imputable per al personal que es considera per al càlcul dels costos indirectes. El càlcul es documentarà adequadament sobre la base d'un informe tècnic motivat sobre el mètode d'imputació utilitzat. 2. En cap cas es consideraran despeses subvencionables els impostos indirectes quan siguen susceptibles de recuperació o compensació ni els impostos sobre la renda.

Requisits

- Els beneficiaris han de tindre la seu social a la Comunitat Valenciana. - Per a l'exercici de la seua activitat, els beneficiaris han de disposar de les autoritzacions administratives preceptives, trobar-se inscrits en els registres públics pertinents, i complir amb qualssevol altres requisits exigits per les disposicions aplicables. - En especial, els beneficiaris han d'estar al corrent en el compliment de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de prevenció, qualitat i control ambiental d'activitats a la Comunitat Valenciana; el Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seua inclusió social; la Llei orgànica 2/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, i la Llei 9/2003, de 2 d'abril, per a la igualtat entre dones i homes. - No podran obtindre la condició de beneficiaris els sol·licitants que incórreguen en alguna de les circumstàncies previstes en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Qui pot sol·licitar-ho?

Centres tecnològics de la Comunitat Valenciana que complisquen els requisits establits en l'article 4 de l'Ordre 26/2016, de 25 de novembre.

Normativa del procediment

  • Ordre 26/2016, de 25 de novembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) dirigides als centres tecnològics de la Comunitat Valenciana en matèria d'I+D. (DOCV núm. 7927, de 29/11/2016).
  • ORDRE 21/2017, de 24 de novembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es modifica parcialment l'Ordre 26/2016, de 25 de novembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), dirigides als centres tecnològics de la Comunitat Valenciana en matèria d'R+D. (DOGV nº 8190 de 29/11/2017)
  • Resolució de 2 de febrer de 2023, del president de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen ajudes dirigides a Centres Tecnològics de la Comunitat Valenciana per al desenvolupament de projectes d'R+D de caràcter no econòmic, realitzats en col·laboració amb empreses, amb càrrec al pressupost de l'exercici 2023, amb finançament de la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional. (DOGV nº 9529 de 08/02/2023)

Termini

Des de l'endemà al de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), fins al 17 de març de 2023 a les 23.59:59 hores.(DOGV nº 9529 de 08/02/2023)

Documentació

- A més de la documentació descrita en l'article 5.5 de l'Ordre 26/2016, de 25 de novembre, l'entitat haurà de presentar, al costat del formulari de sol·licitud, la memòria i els seus annexos, i l'acta de constitució i estatuts vigents només en cas que els que obren en poder de l'IVACE hagen patit una modificació o no consten per tractar-se d'un centre tecnològic que no haguera sol·licitat ajudes de l'IVACE amb anterioritat. La presentació de la sol·licitud comportarà l'acceptació de les bases reguladores i la convocatòria. - Declaració responsable que es troba al corrent en el compliment de les obligacions mediambientals, segons model disponible en la pàgina web de l'IVACE http://www.ivace.es, apartat de Documentació annexa de la sol·licitud del programa. - Només serà necessari presentar la documentació acreditativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seues obligacions fiscals i amb la Seguretat Social, en cas que l'entitat no haja autoritzat l'IVACE per a la seua obtenció per mitjans telemàtics.

Presentació

Telemàtica
La tramitació tant de la sol·licitud, com en general del procediment, serà electrònica i requerirà que l'entitat sol·licitant dispose durant totes les fases del procediment de certificat de representant d'entitat emés per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, o per qualsevol entitat reconeguda en la Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació establits a Espanya, publicada en la seu electrònica del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme. Alhora, l'entitat sol·licitant podrà autoritzar una altra persona perquè realitze qualsevol tràmit relacionat amb aquesta convocatòria, sempre que aquesta autorització conste en el Registre de Representants de l'ACCV (https://www.accv.es/va/serveis/registre-de-representants/). La tramitació de la sol·licitud -emplenada segons el model disponible en la pàgina web http://www.ivace.es- en suposa la signatura i dels seus annexos, i es presentarà en el registre telemàtic de l'IVACE a través de la seua pàgina web.

On consultar dubtes sobre el tràmit

Enllaços

Procés de tramitació

La tramitació de la sol·licitud -emplenada segons el model disponible en la pàgina web http://www.ivace.es- en suposa la signatura i dels seus annexos, i es presentarà en el registre telemàtic de l'IVACE a través de la seua pàgina web. La presidència de l'IVACE serà l'òrgan competent per a dictar les resolucions d'aprovació o denegació de les ajudes corresponents a aquesta convocatòria. La justificació de l'ajuda es realitzarà mitjançant l'aportació de justificants de despesa i pagament, i en la forma definida en les instruccions de justificació d'ajudes que seran publicades en el web de l'IVACE . La justificació del projecte haurà de presentar-se en el termini màxim de dos mesos a comptar des de la data de finalització d'aquell.

Criteris de valoració

Perquè un projecte puga ser aprovat haurà d'aconseguir una puntuació mínima de 60 punts. Els projectes es prioritzaran atenent els criteris especificats a continuació i a la ponderació que s'indica sobre un total de 112 punts: a) Característiques del projecte. Excel·lència tècnica, qualitat i capacitat del projecte. Puntuació màxima 60 punts. Primer. Qualitat del projecte. Puntuació màxima grup 35 punts. - La novetat i rellevància dels objectius del projecte en relació amb l'estat del coneixement propi del tema en el qual s'inscriu la sol·licitud. Màxim 15 punts. - Potencial de retorn de la inversió en R+D a la societat i foment de projectes que afavorisquen la cohesió del territori. Impacte, explotació de resultats i orientació al mercat per a les empreses valencianes. Màxim 5 punts. - Qualitat del pla de difusió i transferència del projecte i dels seus resultats. Màxim 10 punts. - Promoció i foment del desenvolupament sostenible i l'economia del bé comú. Màxim 5 punts. Segon. Viabilitat del projecte. Puntuació màxima grup 25 punts. - Adequació de la grandària, composició i dedicació de l'equip d'investigació als objectius proposats en el projecte. Màxim 3 punts. - Adequació del pressupost. Màxim 5 punts. - Capacitat i experiència de l'equip d'investigació per a la realització de les activitats programades. Màxim 10 punts - Col·laboració amb altres entitats que presten un valor afegit al projecte. Màxim 4 punts. - Participació de personal amb doctorat en el grup d'investigació. Màxim 3 punts. b) Potencial de transferibilitat del coneixement generat a les empreses de la Comunitat Valenciana. Puntuació màxima 40 punts. Primer. Grau d'implantació en la Comunitat Valenciana. Demanda tecnològica i d'R+D+i de valor afegit en la Comunitat Valenciana. Puntuació màxima grup 20 punts. Segon. Col·laboració amb empreses de la Comunitat Valenciana. Implicació empresarial. Puntuació màxima grup 20 punts. - Efecte tractor d'R+D+i per a les empreses de la Comunitat Valenciana. Màxim 10 punts. - Nombre d'empreses de la Comunitat Valenciana que col·laboren amb el centre tecnològic. Màxim 10 punts. c) Mesures relatives a afavorir la qualitat de l'ocupació i les condicions de treball, la igualtat d'oportunitats entre dones i homes, la sostenibilitat mediambiental i la integració social i laboral de les persones amb diversitat funcional o de col·lectius desfavorits. Puntuació màxima 12 punts. Primer. Ocupació i qualitat de condicions de treball. Implantació d'un pla de carrera professional. Puntuació màxima 2 punts. Segon. Perspectiva de gènere. Percentatge de dones en llocs directius, entenent com a tals la direcció o gerència, les direccions d'àrea, departament o equivalent. Puntuació màxima 3 punts. Tercer. Diversitat funcional i altres col·lectius desfavorits. Percentatge de persones amb diversitat funcional o discapacitat sobre el total en plantilla per damunt del mínim legal exigible. Puntuació màxima 2 punts. Quart. Medi ambient. L'entitat beneficiària ha implantat un sistema de gestió mediambiental. Puntuació màxima 2 punts. Cinqué. Responsabilitat social. L'entitat beneficiària està registrada en el Registre d'entitats valencianes socialment responsables (REVSR). Puntuació màxima 3 punts.

Obligacions

Les que descriu l'article 9 de la resolució de convocatòria i l'article 10 de l'Ordre 26/2016, de bases reguladores de concessió de les ajudes.

Quantia i cobrament

CARACTERÍSTIQUES DE LES AJUDES L'ajuda consistirà en una subvenció de fins al 100% dels costos del projecte considerats subvencionables. La subvenció màxima que es podrà concedir a cada projecte no podrà superar els 250.000 euros en el cas de projectes individuals; per als projectes en cooperació la subvenció per centre tecnològic no superarà els 200.000 euros, amb un màxim de 800.000 euros per projecte. L'ajuda en concepte d'"Altres despeses" no excedirà del 15% de l'ajuda total concedida. PAGAMENT DE LES AJUDES 1. L'IVACE procedirà al pagament de l'ajuda una vegada s'haja executat el projecte al qual estava destinada, i sempre que haja verificat el compliment de les obligacions exigibles a l'entitat beneficiària. 2. La subvenció concedida es podrà anticipar fins al 100 % de l'import que té, en els termes previstos en l'article 171 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions.

Termini màxim

El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució serà de sis mesos, a comptar de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Transcorregut el termini sense que s'haja notificat cap resolució expressa, els sol·licitants entendran desestimades les seues sol·licituds per silenci administratiu; tot això, sense perjudici de l'obligació de resoldre expressament que té l'Administració. La resolució motivada del procediment es notificarà als interessats i les ajudes concedides es publicaran en la Base de dades nacional de subvencions (BDNS) en compliment del que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, amb l'expressió de la convocatòria, del programa i el crèdit pressupostari al qual s'imputen, el beneficiari, la quantitat concedida i l'objectiu o la finalitat de l'ajuda. La resolució de concessió i/o denegació posarà fi a la via administrativa. Es delega en la Direcció General de l'IVACE la resolució dels recursos de reposició.

Esgota via administrativa

Sancions

Les que estableix el títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que regula les infraccions i sancions en matèria de subvencions.