• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Ajudes a centres tecnològics per a projectes d'I+D en cooperació amb empreses

  Objecte del tràmit

  La convocatòria perseguix recolzar l'execució de projectes d'I+D, de caràcter no econòmic, desenrotllats pels Centres Tecnològics de la Comunitat Valenciana, de manera individual o en col·laboració entre ells, i que incloguen la cooperació amb empreses de la Comunitat Valenciana, amb la finalitat d'atendre les necessitats del sector empresarial valencià i augmentar la possibilitat d'aplicació dels resultats obtinguts de la investigació al conjunt d'empreses valencianes potencialment destinatàries d'estos.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Centres Tecnològics de la Comunitat Valenciana que complisquen amb els requisits establits en l'article 4 de l'Ordre 26/2016, de 25 de novembre.

  Requeriments

  - Els beneficiaris hauran de tindre la seua seu social a la Comunitat Valenciana.
  - Per a l'exercici de la seua activitat els beneficiaris hauran de disposar de les autoritzacions administratives preceptives, trobar-se inscrits en els registres públics pertinents, i complir amb qualssevol altres requisits exigits per les disposicions aplicables.
  - En especial, els beneficiaris hauran de trobar-se al corrent en el compliment de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d'Activitats a la Comunitat Valenciana, del Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei General de Drets de les persones amb discapacitat i de la seua inclusió social, de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la Igualtat efectiva de dones i hòmens, i de la Llei 9/2003, de 2 d'abril, per a la Igualtat entre dones i hòmens.
  - No podran obtindre la condició de beneficiaris els sol·licitants en què concórrega alguna de les circumstàncies previstes en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  INTENSITAT DE LES AJUDES
  - L'ajuda consistirà en una subvenció de fins al 100 % dels costos del projecte considerats com subvencionables.
  - Queda exclosa del Objecte de la subvenció l'activitat econòmica, entenent-se com a tal, a més de la investigació duta a terme baix contracte amb qualsevol agent, el lloguer de les infraestructures d'investigació i qualssevol altres activitats de naturalesa econòmica que impliquen l'oferta de béns o servicis en el mercat.
  - L'ajuda màxima que es podrà concedir a cada projecte no superarà els 250.000 euros en el cas de projectes en què participe un únic centre tecnològic, i no superarà els 200.000 euros per centre participant en el cas d'I+D en col·laboració.
  Així mateix, l'ajuda en concepte d'altres gastos no podrà ser superior al 15% de l'ajuda total concedida.

  PAGAMENT DE LES AJUDES
  - L'IVACE procedirà al pagament de l'ajuda una vegada s'haja executat el projecte a què estava destinada, i sempre que haja verificat el compliment de les obligacions exigibles a l'entitat beneficiària.
  - La subvenció concedida es podrà anticipar en el percentatge previst en la Llei de Pressupostos de la Generalitat per a 2018 sense necessitat de presentar garantia.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Des de l'1 de març de 2018 fins al 15 de març de 2019, a les 23:59:59 hores (DOGV núm. 8486 de 14/02/2019).

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  a) Imprés de sol·licitud. L'imprés de sol·licitud contindrà la possibilitat d'autoritzar l'IVACE per a consultar les dades d'identitat del sol·licitant i la situació quant al compliment de les seues obligacions tributàries i conla Seguretat Social,
  b) Memòria del projecte segons model disponible en l'adreça d'internet de l'IVACE, http://www.ivace.es, o bé incorporat a la pròpia sol·licitud d'ajuda. La memòria servirà de referent per a aplicar els criteris de valoració, d'ací que un defectuós o deficient ompliment, o la seua difícil comprensió, generarà una minusvaloració del projecte o inclús una denegació de la sol·licitud.
  c) Acreditació de trobar-se al corrent dels seus obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social en el cas que no haguera autoritzat a l'IVACE per a la seua obtenció per mitjans electrònics. Serà suficient l'acreditació d'este extrem per mitjà de declaració responsable sense necessitat d'acreditació fefaent posterior en cas de les subvencions
  atorgades a organismes, entitats i fundacions del sector públic.
  d) Documentació acreditativa de la identitat del sol·licitant per mitjà de la presentació de la documentació següent:
  - Estatuts vigents.
  - Poder de representació del firmant de la sol·licitud, o acta de nomenament o apoderament.
  e) Declaració responsable d'altres ajudes, subvencions, ingressos o recursos públics o privats obtinguts o sol·licitats per als mateixos costos subvencionables.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  PRESENTACIÓ DE LA SOL.LICITUD I DOCUMENTACIÓ.

  - La tramitació del procediment serà telemàtica. La presentació telemàtica requerirà que l'empresa sol·licitant tinga signatura electrònica, bé amb el certificat reconegut d'entitat, bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), els dos emesos per l'autoritat de certificació de la Comunitat Valenciana, DNI electrònic, certificat de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre, així com els certificats reconeguts en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació establits a Espanya, publicat en la seu electrònica del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme. La sol·licitud es presentarà en el registre telemàtic de l'VACE a través de la pàgina web http://www.ivace.es.

  - Com a pas previ a la sol·licitud telemàtica, l'empresa ha d'accedir a l'aplicació Solicit@ de l'IVACE per a revisar/introduir les seues dades.
  Solicit@ és una aplicació informàtica en entorn web que simplifica l'emplenament de formularis durant el procés de sol·licitud, ja que permet emmagatzemar les dades de les empreses/entitats sol·licitants de subvencions. D'aquesta manera no és necessari repetir tota la informació referent a l'empresa/entitat sol·licitant cada vegada que s'emplena una sol·licitud de subvenció. (Vegeu més informació en l'enllaç http://www.ivace.es/index.php?option=com_content&view=article&id=7254:aplicacion-solicit&catid=179:noticias&lang=es)

  Quan la sol·licitud no reunisca els requisits previstos en la legislació vigent en matèria de procediment administratiu comú, o no s'acompanye de la documentació que d'acord amb les bases o amb la convocatòria siga exigible, es requerirà al sol·licitant perquè en el termini de 10 dies hàbils des del següent al de la recepció del requeriment esmene la falta o adjunte els documents preceptius,

  Els requeriments que es realitzen per mitjans electrònics s'entendran practicats o rebutjats en els termes que s'assenyalen en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i en la legislació complementària.

  L'òrgan competent per a la Instrucció del procediment serà la Unitat IVACE Innovació a través del Servici de Centres Tecnològics, qui rebrà les sol·licituds presentades, verificarà que estes reunixen els requisits per a poder ser tramitades i emetrà una preavaluació. L'òrgan instructor serà igualment el competent per al seguiment de les ajudes.

  Una comissió d'avaluació serà la competent per a elevar a la presidència de l'IVACE proposta de concessió d'ajudes a les sol·licituds presentades a cada programa o actuació convocat, prioritzades segons els criteris de concessió de cada programa o actuació.

  En cas d'empat en la puntuació, tindran preferència per a l'atorgament les sol·licituds els titulars de les quals acrediten que, amb anterioritat a la publicació de la corresponent convocatòria, disposen d'un major percentatge de persones treballadores amb discapacitat en relació amb les seues respectives plantilles, o bé es comprometen a contractar un percentatge major de persones treballadores amb discapacitat durant l'àmbit del projecte objecte d'ajuda.

  La presidència de l'IVACE serà l'òrgan competent per a dictar-les resolucions d'aprovació o denegació de les ajudes convocades.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=IVACE_IITT&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=16100

  Tramitació

  La tramitació del procediment serà telemàtica.

  La presentació telemàtica requerirà que el sol·licitant dispose de firma electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat, bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), ambdós emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, DNI electrònic, certificat de la Fàbrica Nacional de Moneda y Timbre, així com els certificats reconeguts en La Llista de confiança de prestadors de servicis de certificació establits a Espanya, publicat en la seu electrònica del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme.

  La sol·licitud i la documentació requerida es presentarà en el registre telemàtic d'IVACE accessible a través de la seua pàgina web: http://www.ivace.es

  Inici
 • Informació complementària

  * ACTUACIONS SUBVENCIONABLES
  - Es recolzaran projectes d'I+D, de caràcter no econòmic, desenrotllats pels Centres Tecnològics de la Comunitat Valenciana, de manera individual o en col·laboració entre ells, i que incloguen la cooperació amb empreses de la Comunitat Valenciana amb la finalitat d'atendre les necessitats del sector empresarial valencià i augmentar la possibilitat d'aplicació dels resultats obtinguts de la investigació al conjunt d'empreses potencialment destinatàries dels mateixos.
  - La cooperació amb les empreses haurà de tindre lloc des de l'inici del projecte; l'abast s'establirà en funció de la naturalesa del projecte i dels objectius i resultats que s'espera obtindre, i que caldrà arreplegar en l'annex a la memòria de sol·licitud.
  - Tot dret de propietat intel·lectual i industrial (DPI) resultant de la col·laboració entre centres tecnològics i empreses haurà de ser cedit als centres.
  - Els projectes podran ser d'investigació fonamental, industrial o desenrotllament experimental i hauran d'incloure activitats de promoció dels resultats obtinguts amb l'objectiu específic de desenrotllar ponts efectius entre el teixit investigador i productiu per a la transferència del coneixement i la translació dels resultats a les empreses de la Comunitat Valenciana.
  - Els projectes necessàriament hauran d'emmarcar-se en els àmbits de desenrotllament regional identificats en l'Estratègia d'Especialització Intel·ligent per a la Investigació i Innovació a la Comunitat Valenciana (RIS3-CV).
  - Totes les ajudes previstes en esta convocatòria s'apliquen a activitats de caràcter no econòmic empreses pels centres tecnològics, açò és, que no consistixen en l'oferta de béns i servicis en cap mercat.

  * COSTOS SUBVENCIONABLES
  a) Recursos humans (personal propi).
  Gastos de personal propi de caràcter tècnic i científic. Els gastos de personal podran ser imputats en la seua totalitat quan es dediquen íntegrament al projecte en tasques tècniques i necessàriament a l'exercici d'activitats no econòmiques en l'entitat, o bé parcialment en funció de la seua dedicació horària al mateix respecte al total d'hores treballades. S'establix un cost/hora de 40 euros com a màxim imputable pel personal propi justificat.
  Així mateix, les hores de dedicació a tasques de gestió i coordinació del projecte no superaran el 10% del total d'hores de dedicació.
  b) Gastos en servicis externs necessaris per al desenrotllament del projecte, imputats en exclusiva al mateix i que es vinculen al projecte inequívocament. Així mateix, s'inclou en este concepte el cost de la realització d'informes d'auditoria sobre els comptes justificatius del gasto.
  c) Gastos indirectes consistents en gastos generals de funcionament i de personal propi de gestió i administració que estiguen basats en costos mitjans reals imputables a la realització del projecte per mitjà d'un procediment d'imputació de gastos generals a un tant alçat d'acord amb els principis i normes de comptabilitat generalment admeses. S'establix un cost hora de 40 euros com a màxim imputable per al personal que es considera per al càlcul dels costos indirectes.
  El càlcul es documentarà adequadament sobre la base d'un informe tècnic motivat sobre el mètode d'imputació utilitzat. Aquest informe es presentarà en l'IVACE abans de la primera declaració de despeses en què s'incloguen despeses corrents. En qualsevol cas, la suma d'aquests no superarà el 25 % dels costos directament imputables al projecte.
  d) Altres gastos directament relacionats amb el projecte, imputats en exclusiva i que es vinculen a ell inequívocament. S'exclouen els gastos de manutenció i servicis de restauració.
  En cap cas es consideraran gastos subvencionables els impostos indirectes quan siguen susceptibles de recuperació o compensació ni els impostos sobre la renda.

  Criteris de valoració

  Perquè un projecte puga ser aprovat, haurà de tindre una puntuació mínima de 60 punts.

  Els projectes es prioritzaran s'acord amb els criteris especificats a continuació i a la ponderació que s'indica sobre un total de 112 punts:

  a) Característiques del projecte. Excel·lència tècnica, qualitat i capacitat del projecte. Puntuació màxima 60 punts.

  Primer. Qualitat del projecte. Puntuació màxima en grup 35 punts.
  - La novetat i rellevància dels objectius del projecte en relació amb l'estat del coneixement propi del tema en què s'inscriu la sol·licitud. Màxim 15 punts.
  - Potencial de retorn de la inversió en R+D a la societat i el foment de projectes que afavorisquen la cohesió del territori. Impacte, explotació de resultats i orientació al mercat per a les empreses valencianes. Màxim 5 punts.
  - Qualitat del pla de difusió i transferència del projecte i dels seus resultats. Màxim 10 punts.
  - Promoció i foment del desenvolupament sostenible i l'economia del bé comú. Màxim 5 punts.

  Segon. Viabilitat del projecte. Puntuació màxima en grup 25 punts.
  - Adequació de la grandària, composició i dedicació de l'equip d'investigació als objectius proposats en el projecte. Màxim 3 punts.
  - Adequació del pressupost. Màxim 5 punts.
  - Capacitat i experiència de l'equip d'investigació per a la realització de les activitats programades. Màxim 10 punts.
  - Col·laboració amb altres entitats que presten un valor afegit al projecte. Màxim 4 punts.
  - Participació de personal amb doctorat en el grup d'investigació. Màxim 3 punts.

  b) Potencial de transferibilitat del coneixement generat a les empreses de la Comunitat Valenciana. Puntuació màxima 40 punts.

  Primer. Grau d'implantació a la Comunitat Valenciana. Demanda tecnològica i d'R+D+I de valor afegit a la Comunitat Valenciana. Puntuació màxima grup 20 punts.

  Segon. col·laboració amb empreses de la Comunitat Valenciana. Implicació empresarial. Puntuació màxima en grup 20 punts.
  - Efecte tractor d'R+D+i per a les empreses de la Comunitat Valenciana. Màxim 10 punts.
  - Nombre d'empreses de la Comunitat Valenciana que col·laboren amb el centre tecnològic. Màxim 10 punts.

  c) Mesures relatives a perspectiva de gènere, sostenibilitat mediambiental i a favor de persones amb diversitat funcional o de col·lectius desfavorits. Puntuació màxima 12 punts.

  Primer. Ocupació i qualitat de condicions de treball. Percentatge de personal amb contractes indefinits sobre el total de la plantilla. Implantació d'un pla de conciliació de la vida laboral i familiar. Puntuació màxima grup 5 punts.

  Segon. Perspectiva de gènere. L'entitat beneficiària compta amb un pla d'igualtat d'oportunitats encara que no li siga exigible per la normativa vigent. Puntuació màxima grup 3 punts.

  Tercer. Diversitat funcional i altres col·lectius desfavorits. Percentatge de persones amb diversitat funcional o discapacitat sobre el total en plantilla per damunt del mínim legal exigible. Puntuació màxima grup 2 punts.

  Quart. Medi ambient. L'entitat beneficiària té implantat un sistema de gestió mediambiental. Puntuació màxima grup 2 punts.

  Obligacions

  Les descrites en l'article 8 de la resolució de convocatòria de 15 de gener de 2018 i en l'article 10 de l'Orde 26/2016 de Bases reguladores de concessió de les ajudes.

  Sancions

  Les establides en el títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, que regula les infraccions i sancions en matèria de subvencions.

  Enllaços

  Web IVACE

  Més informació sobre l'aplicació Sol.licit@ en IVACE

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Orde 26/2016, de 25 de novembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'establixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) dirigides als Centres Tecnològics de la Comunitat Valenciana en matèria d'I+D. (DOCV núm. 7927 de 29/11/2016).
  - Resolució de 25 de gener de 2019, del president de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen ajudes dirigides a Centres Tecnològics de la Comunitat Valenciana per al desenvolupament de projectes d'R+D de caràcter no econòmic realitzats en cooperació amb empreses, amb càrrec al pressupost de l'exercici 2019 amb cofinançament de la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional. (DOGV nº 8486 de 14/02/2019).

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre 26/2016, de 25 de novembre (bases reguladores)

  Vegeu la Resolució de 25 de gener de 2019 (convocatòria)

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.