Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Ajudes a centres tecnològics per a projectes d'I+D en cooperació amb empreses 2021

  Objecte del tràmit

  La convocatòria persegueix donar suport a l'execució de projectes d'I+D, de caràcter no econòmic, desenvolupats pels centres tecnològics de la Comunitat Valenciana, de manera individual o en col·laboració entre si, i que incloguen la cooperació amb empreses de la Comunitat Valenciana, amb la finalitat d'atendre les necessitats del sector empresarial valencià i augmentar la possibilitat d'aplicar els resultats obtinguts de la investigació al conjunt d'empreses valencianes potencialment destinatàries d'aquests.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Centres tecnològics de la Comunitat Valenciana que complisquen els requisits establits en l'article 4 de l'Ordre 26/2016, de 25 de novembre.

  Requeriments

  - Els beneficiaris han de tindre la seu social a la Comunitat Valenciana.
  - Per a l'exercici de la seua activitat, els beneficiaris han de disposar de les autoritzacions administratives preceptives, trobar-se inscrits en els registres públics pertinents, i complir amb qualssevol altres requisits exigits per les disposicions aplicables.
  - En especial, els beneficiaris han d'estar al corrent en el compliment de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de prevenció, qualitat i control ambiental d'activitats a la Comunitat Valenciana; el Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seua inclusió social; la Llei orgànica 2/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, i la Llei 9/2003, de 2 d'abril, per a la igualtat entre dones i homes.
  - No podran obtindre la condició de beneficiaris els sol·licitants que incórreguen en alguna de les circumstàncies previstes en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  INTENSITAT DE LES AJUDES
  - L'ajuda consistirà en una subvenció de fins al 100 % dels costos del projecte considerats com a subvencionables.
  - Queda exclosa de l'objecte de la subvenció l'activitat econòmica, entenent-se com a tal, a més de la investigació duta a terme sota contracte amb qualsevol agent, el lloguer de les infraestructures d'investigació i qualssevol altres activitats de naturalesa econòmica que impliquen l'oferta de béns o serveis en el mercat.
  - L'ajuda màxima que es podrà concedir a cada projecte no superarà els 250.000 euros en el cas de projectes en els quals participe un únic centre tecnològic, i no superarà els 200.000 euros per centre participant en el cas d'I+D en col·laboració.
  Així mateix, l'ajuda en concepte d'altres despeses no podrà ser superior al 15 % de l'ajuda total concedida.

  PAGAMENT DE LES AJUDES
  1. L'IVACE procedirà al pagament de l'ajuda una vegada s'haja executat el projecte al qual estava destinada, i sempre que haja verificat el compliment de les obligacions exigibles a l'entitat beneficiària.
  2. La subvenció concedida es podrà anticipar fins al 100 % de l'import que té, en els termes previstos en l'article 171 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Des de l'endemà al de la publicació de l'extracte de la present convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), fins al 30 d'abril de 2021 a les 23.59:59 hores. (DOGV nº 9025 de 22/02/2021).

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  a) Imprés de sol·licitud. L'imprés de sol·licitud ha de recollir la possibilitat d'autoritzar l'IVACE per a consultar les dades d'identitat del sol·licitant i la situació quant al compliment de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
  b) Memòria del projecte segons el model disponible en l'adreça d'internet de l'IVACE, http://www.ivace.es, o bé incorporat a la mateixa sol·licitud d'ajuda. La memòria servirà de referent per a aplicar els criteris de valoració, per aquest motiu un ompliment defectuós o deficient, o que tinga una comprensió difícil, generarà una menysvaloració del projecte o, fins i tot, una denegació de la sol·licitud.
  c) Acreditació de trobar-se al corrent de les seues obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social en cas que no haja autoritzat l'IVACE per a obtindre-ho per mitjans electrònics. Només caldrà l'acreditació d'aquesta circumstància mitjançant una declaració responsable, sense necessitat d'acreditació fefaent posterior en cas de les subvencions atorgades a organismes, entitats i fundacions del sector públic.
  d) Documentació acreditativa de la identitat del sol·licitant mitjançant la presentació de la documentació següent:
  - Estatuts vigents.
  - Poder de representació del signant de la sol·licitud, o acta de nomenament o apoderament.
  e) Declaració responsable d'altres ajudes, subvencions, ingressos o recursos públics o privats obtinguts o sol·licitats per als mateixos costos subvencionables.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD I DOCUMENTACIÓ.

  A més de la documentació prevista en l'article 5.5 de l'Ordre 26/2016, de 25 de novembre, l'entitat ha de presentar, juntament amb el formulari de sol·licitud, la memòria i els annexos d'aquesta, i l'acta de constitució i estatuts vigents. La presentació de la sol·licitud comporta implícitament l'acceptació de les bases, inclòs el que es disposa en aquesta convocatòria.

  L'entitat sol·licitant ha de disposar de la corresponent llicència d'obertura o autorització per a l'inici d'activitat, tramitada de conformitat amb l'instrument d'intervenció administrativa ambiental al qual estiga sotmesa l'activitat en les instal·lacions en les quals s'executarà el projecte; aquesta obligació es farà extensiva a la de la seua seu social en cas que aquesta no coincidisca amb el domicili d'execució del projecte i aquesta seu es trobe situada a la Comunitat Valenciana.
  Per a l'acreditació del compliment de les obligacions mediambientals s'han de seguir les instruccions disponibles en la pàgina web de l'IVACE http://www.ivace.es, apartat de documentació annexa de la sol·licitud del programa.

  Només caldrà presentar la documentació acreditativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seues obligacions fiscals i amb la Seguretat Social en cas que l'entitat no haja autoritzat l'IVACE per a l'obtenció per mitjans telemàtics.

  La presidència de l'IVACE serà l'òrgan competent per a dictar les resolucions d'aprovació o denegació de les ajudes corresponents a aquesta convocatòria.

  El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució serà de sis mesos, a comptar de l'endemà de la finalització del termini de presentació de sol·licituds. Transcorregut el termini sense que s'haja notificat cap resolució expressa, els sol·licitants entendran desestimades les seues sol·licituds per silenci administratiu; tot això, sense perjudici de l'obligació de resoldre expressament que té l'Administració.

  La resolució motivada del procediment es notificarà als interessats via telemàtica i les ajudes concedides es publicaran en la pàgina web de l'IVACE i en la Base de dades nacional de subvencions (BDNS) en compliment del que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, amb l'expressió de la convocatòria, del programa i el crèdit pressupostari al qual s'imputen, el beneficiari, la quantitat concedida i l'objectiu o la finalitat de la subvenció. Amb la recepció de la notificació de l'ajuda, l'entitat beneficiària accepta la seua inclusió en la llista d'operacions prevista en l'article 115, apartat 2, del Reglament (UE) núm. 1303/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013.

  La resolució de concessió i/o denegació posarà fi a la via administrativa. Es delega en la persona titular de la Direcció General de l'IVACE la resolució dels recursos de reposició.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=IVACE_IITT&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=16100

  Tramitació

  La tramitació tant de la sol·licitud com, en general, del procediment ha de ser electrònica i requerirà que l'entitat sol·licitant dispose durant totes les fases del procediment d'un certificat de representant d'entitat emés per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, o per qualsevol entitat reconeguda en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació establits a Espanya, publicada en la seu electrònica del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.
  Així mateix, l'entitat sol·licitant podrà autoritzar una altra persona perquè realitze qualsevol tràmit relacionat amb aquesta convocatòria sempre que aquesta autorització conste en el Registre de representants de l'ACCV (https://www.accv.es/va/ciutadans/registre-de-representants/).
  La tramitació de la sol·licitud -omplida segons el model disponible en la pàgina web http://www.ivace.es/index.php?lang=ca- suposa la signatura d'aquesta i dels seus annexos, i s'ha de presentar en el registre telemàtic de l'IVACE a través de la pàgina web d'aquest.

  Inici
 • Informació complementària

  * ACTUACIONS SUSCEPTIBLES DE SUPORT REQUISITS GENERALS DELS PROJECTES

  L'IVACE subvencionarà els projectes d'I+D, de caràcter no econòmic, desenvolupats per centres tecnològics de la Comunitat Valenciana -de manera individual o en col·laboració entre si- que incloguen la cooperació amb empreses de la Comunitat Valenciana, amb la finalitat d'atendre les necessitats del sector empresarial valencià i augmentar la possibilitat d'aplicar els resultats obtinguts de la investigació al conjunt d'empreses potencialment destinatàries d'aquests.

  La cooperació amb les empreses ha de tindre lloc des de l'inici del projecte. L'abast d'aquesta s'establirà en funció de la naturalesa del projecte i dels objectius i resultats que s'esperen obtindre, que s'ha de recollir en l'annex a la memòria de la sol·licitud.
  Tot dret de propietat intel·lectual i industrial (DPI) resultant de la col·laboració entre centres tecnològics i empreses s'ha de cedir als centres.

  Els projectes podran ser d'investigació fonamental o industrial, o bé de desenvolupament experimental; així mateix, han d'incloure activitats de promoció dels resultats obtinguts amb l'objectiu específic de desenvolupar ponts efectius entre el teixit investigador i productiu per a la transferència del coneixement i la translació dels resultats a les empreses de la Comunitat Valenciana.

  Els projectes, necessàriament, s'han d'emmarcar en els àmbits de desenvolupament regional identificats en l'Estratègia d'Especialització Intel·ligent per a la Investigació i innovació a la Comunitat Valenciana (RIS3-CV).

  Així mateix, els projectes no han de vulnerar en cap cas el principi de no-discriminació per raó de sexe, raça, origen ètnic, religió, conviccions, diversitat funcional, edat o orientació sexual, i facilitar, o almenys no impedir, l'accessibilitat per a les persones amb diversitat funcional. També, s'han d'executar en el marc d'un desenvolupament sostenible i de foment de la conservació, protecció i millora del medi ambient i disposar d'un certificat que declare la no-afecció del projecte a la denominada 'Xarxa Natura', espai físic d'especial protecció mediambiental configurat així per la Unió Europea.

  En tot cas, el projecte objecte d'ajuda no haurà d'haver conclòs materialment ni haver-se executat íntegrament abans que es presente la sol·licitud.


  * COSTOS SUBVENCIONABLES
  a) Recursos humans (personal propi).
  Despeses de personal propi de caràcter tècnic i científic. Aquestes despeses es podran imputar totalment quan es dediquen íntegrament al projecte en tasques tècniques, o bé parcialment en funció de la dedicació horària efectiva a aquest projecte respecte al total d'hores treballades. S'estableix un cost/hora de 40 euros com a màxim imputable pel personal propi justificat.
  Així mateix, les hores de dedicació a tasques de gestió i coordinació del projecte no han de superar el 10 % del total d'hores de dedicació a aquest.

  b) Despeses en serveis externs necessaris per al desenvolupament del projecte, imputats en exclusiva a aquest i que es vinculen al projecte inequívocament. Així mateix, s'inclou en aquest concepte el cost de la realització d'informes d'auditoria sobre els comptes justificatius de la despesa.

  c) Despeses indirectes consistents en despeses generals de funcionament i de personal propi de gestió i administració que estiguen basats en costos mitjans reals imputables a la realització del projecte mitjançant un procediment d'imputació de despeses generals a tant alçat d'acord amb els principis i les normes de comptabilitat generalment admeses. S'estableix un cost hora de 40 euros com a màxim imputable per al personal que es considera per al càlcul dels costos indirectes.
  El càlcul s'ha de documentar adequadament sobre la base d'un informe tècnic motivat sobre el mètode d'imputació utilitzat. Aquest informe s'ha de presentar en l'IVACE abans de la primera declaració de despeses en què s'incloguen despeses corrents. En qualsevol cas, la suma d'aquests no superarà el 25 % dels costos directament imputables al projecte.

  d) Altres despeses directament relacionades amb el projecte, imputades en exclusiva a aquest i que s'hi vinculen inequívocament. S'exclouen les despeses de manutenció i serveis de restauració.

  En cap cas es consideraran despeses subvencionables els impostos indirectes quan siguen susceptibles de recuperació o compensació ni els impostos sobre la renda.

  Només seran subvencionables:
  - Les despeses realitzades des de l'1 de gener de 2020 fins a la data de finalització del projecte que s'indica en la memòria adjunta a la sol·licitud, que no podrà ser posterior al 30 de juny de 2021.
  - Els pagaments realitzats des de l'1 de gener de 2020 fins a la data de presentació de la justificació del projecte.

  La justificació del projecte s'ha de presentar en el termini màxim de dos mesos a comptar de la data de finalització d'aquest.

  Criteris de valoració

  Perquè un projecte puga ser aprovat, ha de tindre una puntuació mínima de 60 punts.
  Els projectes es prioritzaran atenent els criteris especificats a continuació i la ponderació que s'indica sobre un total de 112 punts:

  a) Característiques del projecte. Excel·lència tècnica, qualitat i capacitat del projecte. Puntuació màxima 60 punts.

  Primer. Qualitat del projecte. Puntuació màxima grup 35 punts.
  - La novetat i rellevància dels objectius del projecte en relació amb l'estat del coneixement propi del tema en el qual s'inscriu la sol·licitud. Màxim 15 punts.
  - Potencial de retorn de la inversió en I+D a la societat i foment de projectes que afavorisquen la cohesió del territori. Impacte, explotació de resultats i orientació al mercat per a les empreses valencianes. Màxim 5 punts.
  - Qualitat del pla de difusió i transferència del projecte i dels resultats. Màxim 10 punts.
  - Promoció i foment del desenvolupament sostenible i l'economia del bé comú. Màxim 5 punts.

  Segon. Viabilitat del projecte. Puntuació màxima grup 25 punts.
  - Adequació de la grandària, composició i dedicació de l'equip d'investigació als objectius proposats en el projecte. Màxim 3 punts.
  - Adequació del pressupost. Màxim 5 punts.
  - Capacitat i experiència de l'equip d'investigació per a la realització de les activitats programades. Màxim 10 punts.
  - Col·laboració amb altres entitats que presten un valor afegit al projecte. Màxim 4.
  - Participació de personal amb doctorat en el grup d'investigació. Màxim 3 punts.

  b) Potencial de transferibilitat del coneixement generat a les empreses de la Comunitat Valenciana. Puntuació màxima 40 punts.

  Primer. Grau d'implantació a la Comunitat Valenciana. Demanda tecnològica i d'I+D+i de valor afegit a la Comunitat Valenciana. Puntuació màxima grup 20 punts.

  Segon. Col·laboració amb empreses de la Comunitat Valenciana. Implicació empresarial. Puntuació màxima grup 20 punts.
  - Efecte tractor d'I+D+i per a les empreses de la Comunitat Valenciana. Màxim 10 punts.
  - Nre. d'empreses de la Comunitat Valenciana que col·laboren amb el centre tecnològic. Màxim 10 punts.

  c) Mesures relatives a perspectiva de gènere, sostenibilitat mediambiental i a favor de persones amb diversitat funcional o de col·lectius desfavorits. Puntuació màxima 12 punts.

  Primer. Ocupació i qualitat de condicions de treball. Percentatge de personal amb contractes indefinits sobre el total de la plantilla. Implantació d'un pla de conciliació de la vida laboral i familiar. Puntuació màxima grup 5 punts.

  Segon. Perspectiva de gènere. L'entitat beneficiària disposa d'un pla d'igualtat d'oportunitats, encara que no li siga exigible per la normativa vigent. Puntuació màxima grup 3 punts.

  Tercer. Diversitat funcional i altres col·lectius desfavorits. Percentatge de persones amb diversitat funcional o discapacitat sobre el total en plantilla per damunt del mínim legal exigible. Puntuació màxima grup 2 punts.

  Quart. Medi ambient. L'entitat beneficiària té implantat un sistema de gestió mediambiental. Puntuació màxima grup 2 punts.

  Obligacions

  Les que descriu l'article 8 de la resolució de convocatòria i l'article 10 de l'Ordre 26/2016, de bases reguladores de concessió de les ajudes.

  Sancions

  Les que estableix el títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que regula les infraccions i sancions en matèria de subvencions.

  Enllaços

  Web IVACE

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre 26/2016, de 25 de novembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) dirigides als centres tecnològics de la Comunitat Valenciana en matèria d'I+D. (DOCV núm. 7927, de 29/11/2016).
  - Resolució de 16 de febrer de 2021, del president de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen ajudes dirigides a centres tecnològics de la Comunitat Valenciana per al desenvolupament de projectes d'I+D de caràcter no econòmic realitzats en cooperació amb empreses, amb càrrec al pressupost de l'exercici 2021, amb cofinançament de la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (DOGV núm. 9025, de 22/02/2021).
  - Resolució de 30 de juliol de 2021, del president de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) per la qual s'amplia el pressupost de la convocatòria d'ajudes dirigides a centres tecnològics de la Comunitat Valenciana per al desenvolupament de projectes d'R+D de caràcter no econòmic realitzats en cooperació amb empreses, a càrrec del pressupost de l'exercici 2021, amb cofinançament de la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional.
  (DOGV nº 9143 de 04/08/2021)

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre 26/2016, de 25 de novembre (bases reguladores).

  Vegeu la Resolució de 16 de febrer de 2021 (convocatòria).

  Vegeu resolució de 30 de juliol de 2021

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.