• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

Sol·licitud d'admissió a ensenyaments universitaris de grau en les universitats públiques i els seus centres adscrits de la Comunitat Valenciana per al curs 2018/2019 (preinscripció)
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud d'admissió a ensenyaments universitaris de grau en les universitats públiques i els seus centres adscrits de la Comunitat Valenciana per al curs 2018/2019 (preinscripció)

  Objecte del tràmit

  1. L'alumnat que complisca els requisits acadèmics corresponents i vulga accedir als ensenyaments universitaris de grau impartits per centres propis o adscrits a universitats públiques del sistema universitari valencià ha de sol·licitar la seua admissió en aquestes a través del procés general de preinscripció que s'estableix en els acords presents.

  2. A l'efecte d'accedir a la universitat, les universitats públiques valencianes es consideraran com una sola, per la qual cosa el procés de preinscripció serà comú i únic en totes aquestes, amb independència d'aquella en la qual hagen superat la prova d'accés.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les persones sol·licitants que es troben en algun dels casos indicats a continuació.

  Requeriments

  1. Requisits acadèmics

  Haver superat:
  - La prova d'accés a la universitat.
  - El Curs d'Orientació Universitària (COU) amb anterioritat al curs acadèmic 1974/75.
  - El curs preuniversitari i les proves de maduresa.
  - El Batxillerat de plans d'estudis anteriors a l'any 1953.
  - Un cicle formatiu de Formació Professional Específica de grau superior, els ensenyaments de Formació Professional de segon grau, un mòdul professional de nivell III, els ensenyaments de Tècnic Superior d'Arts Plàstiques i Disseny, o els estudis de Tècnic Esportiu Superior, o títols declarats equivalents als anteriors. Els títols o les famílies professionals en què s'integren els anteriors ensenyaments queden adscrits a determinades branques de coneixement universitari en l'annex II de l'Ordre EDU/1434/2009, de 29 de maig, (BOE de 4/6/2009), la lletra A de aquest annex I ha sigut modificada per l'Ordre EDU/3242/2010, de 9 de desembre, (BOE de 17 de desembre de 2010), a l'efecte d'establir un accés preferent als ensenyaments universitaris que s'inclouen en les branques de coneixement esmentades, només en cas d'empat en la nota d'admissió. (Vegeu la taula 5)
  - La prova d'accés per a majors de 25 anys en una universitat pública.
  - La prova d'accés per a majors de 45 anys en una universitat pública de la Comunitat Valenciana.
  - El procés d'accés establit per les universitats públiques valencianes per als majors de 40 anys.
  - Els estudis requerits d'acord amb el sistema educatiu d'un estat membre de la Unió Europea o d'un altre estat amb el qual Espanya haja subscrit un acord internacional respecte a això, en règim de reciprocitat, i reunir els requisits acadèmics exigits en els seus sistemes educatius, per a accedir a les seues universitats.

  Tindre:
  - Un títol universitari oficial de grau o màster.
  - Una titulació oficial de diplomatura universitària, arquitectura tècnica, enginyeria tècnica, llicenciatura, arquitectura, enginyeria o equivalent.
  - Un certificat d'exempció de les PAU de 2017.
  En el cas que una persona sol·licitant es trobe en més d'una de les circumstàncies anteriors, pot sol·licitar l'admissió per més d'una via d'accés (per exemple PAU i titulat universitari), per a la qual cosa ha d'omplir una única sol·licitud i indicar les qualificacions amb què concorre per a cada cas.

  2. Requisit de competència lingüística:

  L'Ordre EDU/1161/2010, de 4 de maig, per la qual s'estableix el procediment per a l'accés a la universitat espanyola per part dels estudiants procedents de sistemes educatius als quals és aplicable l'article 38.5 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, en el seu article 3 punt 2, disposa que els estudiants han de posseir un adequat coneixement de la llengua en la qual s'impartisquen els ensenyaments de grau. A aquest efecte, les universitats podran establir proves que acrediten aquesta competència lingüística dels alumnes procedents dels sistemes educatius que es recullen en el seu annex I.
  Per això, els estudiants procedents d'aquests sistemes educatius, sempre que complisquen els requisits acadèmics exigits en els seus sistemes educatius per a accedir a les seues universitats, han de realitzar una prova de competència lingüística, prèvia a l'adjudicació de les places, per a accedir als ensenyaments oficials que les universitats hagen determinat.

  Quedaran exempts de la realització d'aquesta prova:
  1. Alumnes espanyols, o nacionals de països la llengua oficial dels quals siga l'espanyol, que siguen estudiants del Batxillerat Internacional a Espanya, o de centres estrangers en territori espanyol, o de seccions espanyoles en l'exterior, o de les
  escoles europees.
  2. Els estudiants que es troben en possessió del Diploma de Español como Lengua Extrangera de l'Instituto Cervantes (nivell B2).
  3. L'alumnat que haja superat les proves de competència lingüística en alguna universitat situada en territori nacional.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  1. Els estudiants han de presentar la sol·licitud de preinscripció de forma telemàtica, en virtut del que estableix l'Acord adoptat el 10 de maig de 2018 per la Comissió Gestora dels Processos d'Accés i Preinscripció en les Universitats Públiques del Sistema Universitari Valencià, dins del termini que s'indica a continuació:
  - Des de l'11 de juny fins al 6 de juliol de 2018, per a tots els participants en el procés de preinscripció, siguen estudiants que s'hagen presentat a les proves d'accés a la universitat (PAU) de juny o de juliol, estudiants amb l'accés de majors de 25, 40 o 45 anys, estudiants de cursos anteriors, estudiants exempts de les PAU de 2017, estudiants titulats, estudiants de cicles formatius o estudiants estrangers que no accedisquen a la universitat per la via prevista en els articles 9.1.b i 9.2.b i c del Reial decret 412/2014, de 6 de juny abans esmentat. El dia 6 de juliol el termini acaba a les 14 hores.

  - Des del 12 de juny fins al 9 de juliol de 2018, per als estudiants que accedisquen a la universitat per la via prevista en els articles 9.1.b i 9.2.b i c de l'esmentat Reial decret 412/2014, de 6 de juny, aquest període ha d'estar obert fins al 10 de juliol de 2017, inclusivament. No obstant això, les sol·licituds presentades entre el 10 i el 31 de juliol de 2018 pels estudiants pertanyents a aquests col·lectius es tindran en compte respectant-se els drets d'admissió d'aquests estudiants. El 9 de juliol acaba el termini a les 14 hores.

  2. L'alumnat d'altres comunitats autònomes o l'alumnat que s'examina en la UNED, que es presente a les proves d'accés a la universitat del curs 2017-2018 en les seues respectives convocatòries extraordinàries, així com els alumnes de cicles formatius de grau superior de la Comunitat Valenciana que finalitzen els seus estudis en la seua convocatòria extraordinària del present curs, (es presenten o no a la fase específica de la prova d'accés en la convocatòria extraordinària de juliol) han de presentar la sol·licitud en paper, juntament amb la documentació corresponent, dins del termini establit en el punt 1 anterior i, si no disposara en aquest termini de la documentació necessària, no podrà participar en el procés de preinscripció.

  3. L'alumnat a què es refereix el punt 2 anterior que no puga participar en el procés de preinscripció perquè no coneix les seues qualificacions dins del termini de preinscripció, s'ha de dirigir directament a les universitats públiques de la Comunitat Valenciana per a sol·licitar la plaça quan tinga les seues qualificacions, al mes de setembre, i tindrà els mateixos drets d'adjudicació que l'alumnat de la Comunitat Valenciana que haja superat la prova d'accés a la universitat en la convocatòria extraordinària de juliol de 2018.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Sol·licitud telemàtica.

  Impresos associats

  Preinscripció universitària

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ 2018

  CONVOCATÒRIA ÚNICA

  1.- Termini de sol·licitud de preinscripció per als estudiants de PAU de juny i de juliol, estudiants amb l'accés per a majors de 25, 40 o 45 anys, estudiants de cursos anteriors, estudiants exempts de les PAU, estudiants titulats, estudiants de cicles formatius i estudiants estrangers que no accedisquen a la universitat per la via prevista en els articles 9.1.b i 9.2.b i c del Reial decret 412/2014: de l'11 de juny al 6 de juliol. El dia 6 de juliol el termini acabarà a les 14 hores.

  2.- Únicament els estudiants que accedisquen a la universitat per la via prevista en els articles 9.1.b i 9.2.b i c del Reial decret 412/2014 tindran el termini següent: del 12 de juny al 9 de juliol. El dia 9 de juliol el termini acabarà a les 14 hores.
  No obstant això, les sol·licituds presentades entre el 10 i el 31 de juliol de 2018 pels estudiants pertanyents a aquests col·lectius es tindran en compte respectant-se els drets d'admissió d'aquests estudiants.

  3.- Termini d'enregistrament de sol·licituds de preinscripció per les universitats: de l'11 de juny fins a les 15 hores del dia 10 de juliol.

  4.- Càrrega de notes de proves de nivell: del 26 de juny al 10 de juliol.

  5.- Càrrega de notes de les PAU: el dia 11 de juliol.

  6.- Baremació, assignació de places provisional i definitiva: el dia 12 de juliol.

  7.- Publicació de resultats de preinscripció: el dia 13 de juliol.

  8.- Publicació de resultats de preinscripció en premsa: el dia 13 de juliol.

  9.- Reclamacions de preinscripció: del 16 al 18 de juliol. El dia 18 el termini acabarà a les 14 hores.

  10.- Resolució de reclamacions de preinscripció: el dia 19 de juliol.

  11.- Termini d'acceptació de credencials o certificacions d'estudiants que fan les FCT del cicle formatiu en l'estranger, així com de tot tipus de certificació de resultats de PAU de convocatòria extraordinària d'altres comunitats autònomes: divendres dia 11 d'octubre, fins a les 14 hores. (Excepte per a l'estudiantat que estiga pendent de l'homologació del seu Batxillerat perquè procedeix de països sense conveni d'accés)

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través del enllaç corresponent:

  http://www.preinscripcion.gva.es/

  Tramitació

  Els estudiants han d'omplir la seua sol·licitud de preinscripció per a l'admissió en el primer curs dels ensenyaments universitaris oficials de grau en les universitats públiques i els seus centres adscrits de la Comunitat Valenciana per al curs 2018-2019, a través de l'assistent telemàtic allotjat en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, en l'adreça: www.preinscripcion.gva.es.

  Els estudiants han de presentar la sol·licitud de preinscripció de forma telemàtica, en virtut del que estableix l'Acord adoptat el 10 de maig de 2018 per la Comissió Gestora dels Processos d'Accés i Preinscripció en les Universitats Públiques del Sistema Universitari Valencià.

  Inici
 • Informació complementària

  Enllaços

  Enllaç web Conselleria

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Decret 80/2010, de 7 de maig, del Consell, pel qual es regula la Comissió Gestora dels Processos d'Accés i Preinscripció en les Universitats Públiques del Sistema Universitari Valencià (DOCV núm. 6264, d'11/05/10).
  - Resolució de 27 de maig de 2013, del president de la Comissió Gestora dels Processos d'Accés i Preinscripció en les Universitats Públiques del Sistema Universitari Valencià, per la qual es publica l'acord d'aquesta sobre regulació dels procediments d'admissió al primer curs dels ensenyaments universitaris oficials de grau en les universitats públiques i els seus centres adscrits de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7036, de 31/05/13).
  - Reial decret 412/2014, de 6 de juny, pel qual s'estableix la normativa bàsica dels procediments d'admissió als ensenyaments universitaris oficials de grau (BOE núm. 138, de 07/06/14).
  - RESOLUCIÓ de 24 de maig de 2018, del president de la Comissió Gestora dels Processos d'Accés i Preinscripció en les Universitats Públiques del Sistema Universitari Valencià, per la qual es publiquen les dates del procediment d'admissió al primer curs dels ensenyaments universitaris oficials de grau en les universitats públiques de la Comunitat Valenciana i els seus centres adscrits, per al curs 2018-2019, així com altres acords de la comissió esmentada. (DOGV núm. 8309, de 04/06/2018)

  Llista de normativa

  Vegeu el Decret 80/2010, de 7 de maig

  Vegeu la Resolució de 27 de maig de 2013

  Vegeu el Reial Decret 412/2014, de 6 de juny

  RESOLUCIÓ de 24 de maig de 2018

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.