Detall de Procediments

Sol·licitud d'admissió a ensenyaments universitaris de grau en les universitats públiques i els seus centres adscrits de la Comunitat Valenciana per al curs 2022/2023 (preinscripció).
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud d'admissió a ensenyaments universitaris de grau en les universitats públiques i els seus centres adscrits de la Comunitat Valenciana per al curs 2022/2023 (preinscripció).

  Objecte del tràmit

  1. L'alumnat que complisca els requisits acadèmics corresponents i vulga accedir als ensenyaments universitaris de grau impartides per centres propis o adscrits a universitats públiques del sistema universitari valencià, haurà de sol·licitar la seua admissió en les mateixes a través del procés general de preinscripció que s'estableix en els acords de la Comissió Gestora dels Processos d'Accés i Preinscripció en les universitats públiques del sistema universitari valencià, que per a cada curs lectiu es publiquen en el DOGV.

  2. A l'efecte de l'accés a la universitat, les universitats públiques valencianes es consideraran com una sola, per la qual cosa el procés de preinscripció serà comuna i únic en totes elles, amb independència d'aquella en la qual hagen superat la prova d'accés.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Els sol·licitants que es troben en algun dels supòsits relacionats a continuació.
  -Estudiants en possessió del títol de Batxiller del Sistema Educatiu Espanyol o d'un altre declarat equivalent.
  -Estudiants en possessió del títol de Batxillerat Europeu o del diploma de Batxillerat internacional.
  -Estudiants en possessió de títols, diplomes o estudis de Batxillerat o Batxiller procedents de sistemes educatius d'Estats membres de la Unió Europea o d'altres Estats amb els quals s'hagen subscrit acords internacionals aplicables referent a això, en règim de reciprocitat.
  -Estudiants en possessió de títols, diplomes o estudis homologats al títol de Batxiller del Sistema Educatiu Espanyol, obtinguts o realitzats en sistemes educatius d'Estats que no siguen membres de la Unió Europea amb els quals no s'hagen subscrit acords internacionals per al reconeixement del títol de Batxiller en règim de reciprocitat.
  -Estudiants en possessió dels títols oficials de Tècnic Superior de Formació Professional, de Tècnic Superior d'Arts Plàstiques i Disseny o de Tècnic Esportiu Superior pertanyent al Sistema Educatiu Espanyol, o de títols, diplomes o estudis declarats equivalents o homologats a aquests títols.
  -Estudiants en possessió de títols, diplomes o estudis, diferents dels equivalents als títols de Batxiller, Tècnic Superior de Formació Professional, Tècnic Superior d'Arts Plàstiques i Disseny, o de Tècnic Esportiu Superior del Sistema Educatiu Espanyol, obtinguts o realitzats en un Estat membre de la Unió Europea o en altres Estats amb els quals s'hagen subscrit acords internacionals aplicables referent a això, en règim de reciprocitat, quan aquests estudiants complisquen els requisits acadèmics exigits en aquest Estat membre per a accedir a les seues Universitats.
  -Persones majors de vint-i-cinc anys que superen la prova d'accés a la universitat.
  -Persones majors de quaranta anys amb experiència laboral o professional en relació amb un ensenyament.
  -Persones majors de quaranta-cinc anys que superen la prova d'accés a la Universitat.
  -Estudiants en possessió d'un títol universitari oficial de Grau, Màster o títol equivalent.
  -Estudiants en possessió d'un títol universitari oficial de Diplomat universitari, Arquitecte Tècnic, Enginyer Tècnic, Llicenciat, Arquitecte, Enginyer, corresponents a l'anterior ordenació dels ensenyaments universitaris o títol equivalent.
  -Estudiants que hagen cursat estudis universitaris parcials estrangers o espanyols, o que havent finalitzat els estudis universitaris estrangers no hagen obtingut la seua homologació a Espanya i desitgen continuar estudis en una universitat espanyola. En aquest supòsit, serà requisit indispensable que la universitat corresponent els haja reconegut almenys 30 crèdits ECTS.
  -Estudiants que estigueren en condicions d'accedir a la universitat segons ordenacions del Sistema Educatiu Espanyol anteriors a la Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Convocatòria única: des de 20 de juny de 2022 fins al 8 de juliol de 2022.
  El dia 8 de juliol el termini finalitza a les 14:00h

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Sol·licitud telemàtica.

  Impresos associats

  Preinscripció universitària

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Tot l'alumnat presentarà la sol·licitud de preinscripció de manera telemàtica en virtut del que estableix l'Acord adoptat l'11 de maig de 2022 per la Comissió Gestora dels Processos d'Accés i Preinscripció en les Universitats Públiques del Sistema Universitari Valencià, dins dels terminis que s'indica a continuació:
  Convocatòria única: des de 20 de juny de 2022 fins al 8 de juliol de 2022,
  Participants:
  -Estudiantat que s'haja presentat a les proves d'accés a la universitat (PAU) de juny o juliol de 2022,
  -l'estudiantat d'altres comunitats autònomes
  -l'estudiantat que s'ha examina en la UNED per a les proves d'accés a la Universitat,
  -estudiantat de cursos anteriors,
  -estudiantat titulat,
  -estudiantat de cicles formatius,
  -estudiantat estranger que accedisca, o no, a la universitat per la via prevista en els articles 9.1.b i 9.2.b i c del Reial decret 412/2014, de 6 de juny.
  El dia 8 de juliol el termini finalitza a les 14.00 hores.
  NOTA:
  1. L'estudiantat que accedisca a la universitat per la via prevista en els articles 9.1.b i 9.2.b i c de l'esmentat reial decret, i no puga presentar la sol·licitud de preinscripció en el termini anterior, tindrà de termini fins al dia 31 de juliol de 2022 per a presentar sol·licitud de preinscripció en l'adreça www.preinscripcion.gva.es. El dia 31 de juliol el termini finalitza a les 14.00 hores. Les sol·licituds presentades per l'estudiantat que pertany a aquest col·lectiu seran tingudes en compte i es respectaran els drets d'admissió d'aquests estudiants.
  2. L'alumnat d'altres comunitats autònomes o l'alumnat que s'examina en la UNED, que es presente a les proves d'accés en la universitat del curs 2021-2022 en les seues respectives convocatòries extraordinàries, així com els alumnes de cicles formatius de grau superior de la Comunitat Valenciana que finalitzen els seus estudis en la convocatòria extraordinària del present curs, que no puga participar en el procés ordinari de preinscripció per no conéixer les seues qualificacions dins del termini de preinscripció, es dirigirà directament a les universitats públiques de la Comunitat Valenciana per a sol·licitar plaça quan tinguen les seues qualificacions, el mes de setembre, i tindran els mateixos drets d'adjudicació que l'alumnat de la Comunitat Valenciana que haguera superat la prova d'accés en la universitat en la convocatòria extraordinària de juliol de 2022.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitació

  Tot l'estudiantat ha de fer la presentació telemàtica. Cap estudiant/a pot presentar la sol·licitud de preinscripció en paper en la universitat.

  El sol·licitant trobarà en accedir a la web les instruccions necessàries i missatges que l'assistent li anirà presentant.

  Inici
 • Informació complementària

  Dubtes sobre documentació a aportar, tramitació i recepció de les preinscripcions:
  Universitat de València: Servei d'Informació i Dinamització (SeDi). Av. Menéndez Pelayo, s/n. Aulari 3, 1r pis. 46010 València. Tel. 96 386 40 40, 963 82 85 03, 963 54 40 60, accesouni@uv.es
  Universitat Politècnica de València: Servei d'Alumnat, Unitat d'Accés. Edifici Rectorat. Camí de Vera s/n.46022 València. Tel: 96 387 74 01, 96 3 87 70 07 informacion@upv.es
  Universitat d'Alacant: Servei d'Alumnat, Negociat d'Accés. Campus de Sant Vicent del Raspeig. 03690 Sant Vicent del Raspeig (Alacant). Tel: 96 590 38 51 acces@ua.es
  Universitat Jaume I de Castelló: INFOCAMPUS. Àgora universitària, local 15. Telèfon: 96 472 80 80. info@uji.es
  Universitat Miguel Hernández d'Elx: Servei de Gestió d'Estudis, Edifici Rectorat i Consell Social, Av. De la Universitat, s/n. 03202 Elx. Alacant Tel 96 665 86 41. acceso@umh.es
  En cas d'errors i problemes amb la web:
  Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital: D.G. Universitats. Av. Campanar, 32, 46015 València.
  Tel. 961923335 /961923414 /961970784
  Correu electrònic: sru@gva.es

  Enllaços

  Enllaç web Conselleria

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Reial decret 822/2021, de 28 de setembre, pel qual s'estableix l'organització dels ensenyaments universitaris i del procediment d'assegurament de la seua qualitat.
  - Reial decret 412/2014, de 6 de juny, pel qual s'estableix la normativa bàsica dels procediments d'admissió als ensenyaments universitaris oficials de grau (BOE núm. 138, de 07/06/14).
  - Decret 38/2021, de 5 de març, del Consell, pel qual es regula la Comissió Gestora dels Processos d'Accés i Preinscripció en les Universitats Públiques del Sistema Universitari Valencià (DOGV núm. 9045, de 22/03/21).
  - RESOLUCIÓ de 24 de maig de 2022, de la presidenta de la Comissió Gestora dels Processos d'Accés i Preinscripció Universitats Públiques del Sistema Universitari
  Valencià, per la qual es publiquen les dates del procediment d'admissió en el primer curs dels ensenyaments universitaris oficials de grau en les universitats públiques de la Comunitat Valenciana i els seus centres adscrits per al curs 2022-2023, així com altres acords de la comissió esmentada. (DOGV núm 9349 de 27/05/2022)

  Llista de normativa

  Vegeu Reial decret 822/2021, de 28 de setembre

  Vegeu Reial decret 412/2014, de 6 de juny

  Vegeu RESOLUCIÓ de 24 de maig de 2022.

  Vegeu Decret 38/2021, de 5 de març, del Consell

  Llistat de seguiment

  Informació sobre l'adjudicació a les universitats públiques de la Comunitat Valenciana (consulta a través de l'enllaç a partir del 15 de juliol).

  Per al seguiment de les derivades llestes d'espera que es creuen, l'estudiantat haurà d'informar-se en les corresponents webs de les universitats publiques valencianes. El termini de presentació de reclamacions serà de 3 dies hàbils, a partir de la publicació dels resultats d'adjudicació (18 al 20 de juliol de 2022)

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.