Sol·licitud d'admissió a ensenyaments universitaris de grau en les universitats públiques i els seus centres adscrits de la Comunitat Valenciana per al curs 2024/2025 (preinscripció)

Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

Codi SIA: 210959
|
Codi GVA: 1617
Descarregar informació
Termini obert

Des de 17-06-2024

Fins 05-07-2024 14:00:59h

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

1. L'alumnat que complisca els requisits acadèmics corresponents i vulga accedir als ensenyaments universitaris de grau impartits per centres propis o adscrits a universitats públiques del sistema universitari valencià, haurà de sol·licitar la seua admissió en les mateixes a través del procés general de preinscripció que s'estableix en els acords de la Comissió Gestora dels Processos d'Accés i Preinscripció en les universitats públiques del sistema universitari valencià, que per a cada curs lectiu es publiquen en el DOGV.

 

2. A l'efecte de l'accés a la universitat, les universitats públiques valencianes es consideraran com una sola, per la qual cosa el procés de preinscripció serà comú i únic en totes elles, amb independència d'aquella en la qual hagen superat la prova d'accés.

Les universitats públiques valencianes són:

-Universitat de València

-Universitat Politècnica de València

-Universitat d'Alacant

-Universitat Jaume I de Castelló

-Universidad Miguel Hernández de Elx

Terminis
Sol·licitudTermini obert
17-06-2024 al 05-07-2024 14:00:59h
Observacions

Dubtes sobre documentació a aportar, tramitació i recepció de les preinscripcions: Universitat de València: Servei d'Informació i Dinamització (SeDi). Av. Menéndez Pelayo, s/n. Aulari 3, 1r pis. 46010 València. Tel. 96 386 40 40, 963 82 85 03, 963 54 40 60, https://www.uv.es/consulta-estudios Universitat Politècnica de València: Servei d'Alumnat, Unitat d'Accés. Edifici E2 (planta baixa). Camí de Vera s/n.46022 València. Tel: 96 387 74 01, 96 3 87 70 07 Poli[Consulta] Comunicación UPV Universitat d'Alacant: Servei d'Alumnat, Negociat d'Accés. Campus de Sant Vicent del Raspeig. 03690 Sant Vicent del Raspeig (Alacant). Tel: 96 590 38 51 acces@ua.es Universitat Jaume I de Castelló: INFOCAMPUS (Oficina d'Informació i Registre). Àgora universitària, locals 14-15. Telèfon: 96 472 80 80.: http://bustia.uji.es Universitat Miguel Hernández d'Elx: Servei de Gestió d'Estudis, Edifici Rectorat i Consell Social, Av. De la Universitat, s/n. 03202 Elx. Alacant Tel 96 665 86 51/ 96 522 25 17. acceso@umh.es En cas d'errors i problemes amb la web: Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital: D.G. Universitats. Av. Campanar, 32, 46015 València. Tel. 961923335/961923414/961970802/961970890 Correu electrònic: sru@gva.es

A qui va dirigit

Ciutadania
Persones interessades

Els sol·licitants que es troben en algun dels supòsits relacionats a continuació.

-Estudiantat en possessió del títol de Batxiller del Sistema Educatiu Espanyol o d'un altre declarat equivalent.

-Estudiantat en possessió del títol de Batxillerat Europeu o del diploma de Batxillerat internacional.

-Estudiantat en possessió de títols, diplomes o estudis de Batxillerat o Batxiller procedents de sistemes educatius d'Estats membres de la Unió Europea o d'altres Estats amb els quals s'hagen subscrit acords internacionals aplicables referent a això, en règim de reciprocitat.

-Estudiantat en possessió de títols, diplomes o estudis homologats al títol de Batxiller del Sistema Educatiu Espanyol, obtinguts o realitzats en sistemes educatius d'Estats que no siguen membres de la Unió Europea amb els quals no s'hagen subscrit acords internacionals per al reconeixement del títol de Batxiller en règim de reciprocitat.

-Estudiantat en possessió dels títols oficials de Tècnic Superior de Formació Professional, de Tècnic Superior d'Arts Plàstiques i Disseny o de Tècnic Esportiu Superior pertanyent al Sistema Educatiu Espanyol, o de títols, diplomes o estudis declarats equivalents o homologats a aquests títols.

-Estudiantat en possessió de títols, diplomes o estudis, diferents dels equivalents als títols de Batxiller, Tècnic Superior de Formació Professional, Tècnic Superior d'Arts Plàstiques i Disseny, o de Tècnic Esportiu Superior del Sistema Educatiu Espanyol, obtinguts o realitzats en un Estat membre de la Unió Europea o en altres Estats amb els quals s'hagen subscrit acords internacionals aplicables referent a això, en règim de reciprocitat, quan aquests estudiants complisquen els requisits acadèmics exigits en aquest Estat membre per a accedir a les seues Universitats.

-Persones majors de vint-i-cinc anys que superen la prova d'accés a la universitat.

-Persones majors de quaranta anys amb experiència laboral o professional en relació amb un ensenyament.

-Persones majors de quaranta-cinc anys que superen la prova d'accés a la Universitat.

-Estudiantat en possessió d'un títol universitari oficial de Grau, Màster o títol equivalent.

-Estudiantat en possessió d'un títol universitari oficial de Diplomat universitari, Arquitecte Tècnic, Enginyer Tècnic, Llicenciat, Arquitecte, Enginyer, corresponents a l'anterior ordenació dels ensenyaments universitaris o títol equivalent.

-Estudiantat que haja cursat estudis universitaris parcials estrangers o espanyols, o que havent finalitzat els estudis universitaris estrangers no hagen obtingut la seua homologació a Espanya i desitgen continuar estudis en una universitat espanyola. En aquest supòsit, serà requisit indispensable que la universitat corresponent els haja reconegut almenys 30 crèdits ECTS.

-Estudiantat que estiguera en condicions d'accedir a la universitat segons ordenacions del Sistema Educatiu Espanyol anteriors a la Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre.

Com es tramita

Procés de tramitació
Tot l'alumnat presentarà la sol·licitud de preinscripció de manera telemàtica en virtut del que estableix l'Acord adoptat l'28 de maig de 2024 per la Comissió Gestora dels Processos d'Accés i Preinscripció en les Universitats Públiques del Sistema Universitari Valencià, dins dels terminis que...
Saber més
Òrgans de tramitació

Sol·licitud

Termini
Des de 17-06-2024 a 05-07-2024 14:00:59h

Convocatòria única: des de 17 de juny de 2024 fins al 5 de juliol de 2024.

El dia 5 de juliol el termini finalitza a les 14:00h.

Estudiants amb estudis estrangers veure NOTA en tramitació.

Forma de presentació
Telemàtica
Tot l'estudiantat ha de fer la presentació telemàtica. Cap estudiant/a pot presentar la sol·licitud de preinscripció en paper en la universitat. El sol·licitant trobarà en accedir a la web les instruccions necessàries i missatges que l'assistent li anirà presentant.

Resolució

Termini màxim
Els resultats del procés de preinscripció al curs universitari 2024-2025 es faran públics el dia 12 de juliol a partir de les 14.00 hores. L’estudiantat podrà presentar una reclamació sobre el seu resultat del procés de preinscripció durant els dies 15, 16 i 17 de juliol. El dia 17 el termini...
Saber més
Òrgans resolució