Detall de Procediments

Sol·licitud d'admissió a ensenyaments universitaris de grau en les universitats públiques i els seus centres adscrits de la Comunitat Valenciana per al curs 2020/2021 (preinscripció)
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud d'admissió a ensenyaments universitaris de grau en les universitats públiques i els seus centres adscrits de la Comunitat Valenciana per al curs 2020/2021 (preinscripció)

  Objecte del tràmit

  1. L'alumnat que complisca els requisits acadèmics corresponents i vulga accedir als ensenyaments universitaris de grau impartits per centres propis o adscrits a universitats públiques del sistema universitari valencià ha de sol·licitar la seua admissió en aquestes a través del procés general de preinscripció que s'estableix en els acords presents.

  2. A l'efecte d'accedir a la universitat, les universitats públiques valencianes es consideraran com una sola, per la qual cosa el procés de preinscripció serà comú i únic en totes aquestes, amb independència d'aquella en la qual hagen superat la prova d'accés.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les persones sol·licitants que es troben en algun dels casos indicats a continuació.

  Requeriments

  1. Requisits acadèmics

  Haver superat:
  - La prova d'accés a la universitat.
  - El Curs d'Orientació Universitària (COU) amb anterioritat al curs acadèmic 1974/75.
  - El curs preuniversitari i les proves de maduresa.
  - El Batxillerat de plans d'estudis anteriors a l'any 1953.
  - Un cicle formatiu de Formació Professional Específica de grau superior, els ensenyaments de Formació Professional de segon grau, un mòdul professional de nivell III, els ensenyaments de Tècnic Superior d'Arts Plàstiques i Disseny, o els estudis de Tècnic Esportiu Superior, o títols declarats equivalents als anteriors. Els títols o les famílies professionals en què s'integren els anteriors ensenyaments queden adscrits a determinades branques de coneixement universitari en l'annex II de l'Ordre EDU/1434/2009, de 29 de maig (BOE de 4/6/2009), la lletra A d'aquest annex I ha sigut modificada per l'Ordre EDU/3242/2010, de 9 de desembre (BOE de 17 de desembre de 2010), a l'efecte d'establir un accés preferent als ensenyaments universitaris que s'inclouen en les branques de coneixement esmentades, només en cas d'empat en la nota d'admissió. (Vegeu la taula 5)
  - La prova d'accés per a majors de 25 anys en una universitat pública.
  - La prova d'accés per a majors de 45 anys en una universitat pública de la Comunitat Valenciana.
  - El procés d'accés establit per les universitats públiques valencianes per als majors de 40 anys.
  - Els estudiants amb proves d'accés de majors de 25, 40 o 45 anys realitzaran la preinscripció en la convocatòria extraordinària de setembre.
  - Els estudis requerits d'acord amb el sistema educatiu d'un estat membre de la Unió Europea o d'un altre estat amb el qual Espanya haja subscrit un acord internacional respecte a això, en règim de reciprocitat, i reunir els requisits acadèmics exigits en els seus sistemes educatius, per a accedir a les seues universitats.

  Tindre:
  - Un títol universitari oficial de grau o màster.
  - Una titulació oficial de diplomatura universitària, arquitectura tècnica, enginyeria tècnica, llicenciatura, arquitectura, enginyeria o equivalent.
  - Un certificat d'exempció de les PAU de 2017.
  En el cas que una persona sol·licitant es trobe en més d'una de les circumstàncies anteriors, pot sol·licitar l'admissió per més d'una via d'accés (per exemple PAU i titulat universitari), per a la qual cosa ha d'omplir una única sol·licitud i indicar les qualificacions amb què concorre per a cada cas.  2. Requisit de competència lingüística:

  L'Ordre EDU/1161/2010, de 4 de maig, per la qual s'estableix el procediment per a l'accés a la universitat espanyola per part dels estudiants procedents de sistemes educatius als quals és aplicable l'article 38.5 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, en el seu article 3 punt 2, disposa que els estudiants han de posseir un adequat coneixement de la llengua en la qual s'impartisquen els ensenyaments de grau. A aquest efecte, les universitats podran establir proves que acrediten aquesta competència lingüística dels alumnes procedents dels sistemes educatius que es recullen en el seu annex I.
  Per això, els estudiants procedents d'aquests sistemes educatius, sempre que complisquen els requisits acadèmics exigits en els seus sistemes educatius per a accedir a les seues universitats, han de realitzar una prova de competència lingüística, prèvia a l'adjudicació de les places, per a accedir als ensenyaments oficials que les universitats hagen determinat.

  Quedaran exempts de la realització d'aquesta prova:
  1. Alumnes espanyols, o nacionals de països la llengua oficial dels quals siga l'espanyol, que siguen estudiants del Batxillerat Internacional a Espanya, o de centres estrangers en territori espanyol, o de seccions espanyoles en l'exterior, o de les
  escoles europees.
  2. Els estudiants que es troben en possessió del Diploma de Español como Lengua Extrangera de l'Instituto Cervantes (nivell B2).
  3. L'alumnat que haja superat les proves de competència lingüística en alguna universitat situada en territori nacional.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  1. Els estudiants han de presentar la sol·licitud de preinscripció de manera telemàtica en virtut del que estableix la Comissió Gestora dels Processos d'Accés i Preinscripció en les Universitats Públiques del Sistema Universitari Valencià, dins del termini que s'indica a continuació:

  CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA:

  - Des de l'1 de juliol al 22 de juliol de 2020, per a tots els participants en el procés de preinscripció, siguen estudiants que s'hagen presentat a les proves d'accés a la universitat (PAU) de juny o de juliol, estudiants de cursos anteriors, estudiants exempts de les PAU de 2017, estudiants titulats, estudiants de cicles formatius o estudiants estrangers que no accedisquen a la universitat per la via que preveuen els articles 9.1.b i 9.2.b i c del Reial decret 412/2014, de 6 de juny abans esmentat.

  El dia 22 de juliol el termini acaba a les 14 hores.

  - Els estudiants amb proves d'accés de majors de 25, 40 o 45 anys realitzaran la preinscripció en la convocatòria extraordinària de setembre.

  - Des de l'1 de juliol al 22 de juliol de 2020, per als estudiants que accedisquen a la universitat per la via que preveuen els articles 9.1.b i 9.2.b i c de l'esmentat Reial decret 412/2014, de 6 de juny, aquest període ha d'estar obert fins al 8 de juliol de 2019, inclusivament. No obstant això, les sol·licituds presentades entre 9 i el 31 de juliol de 2019 pels estudiants pertanyents a aquests col·lectius es tindran en compte respectant-se els drets d'admissió d'aquests estudiants.

  El 22 de juliol el termini acaba a les 14 hores.

  2. L'alumnat que no tinga les seues qualificacions de la UNED o d'una altra comunitat autònoma, per a adjuntar-les en la seua preinscripció abans del 22 de juliol (a les 14 hores), ha de presentar igualment la seua sol·licitud de preinscripció telemàticament abans del 22 de juliol (a les 14 hores), per a la qual cosa han d'adjuntar un escrit en el qual exposen que "encara no s'han estimat les qualificacions per a estar a l'espera de conéixer els resultats de la UNED o de les PAU d'una altra comunitat autònoma, de manera que s'ha posat una qualificació de 5". Aquesta preinscripció no es resoldrà amb les altres, però sí que s'entendrà presentada en un termini correcte si, fins al 31 de juliol a les 14 hores, s'aporten les qualificacions definitives en la universitat seleccionada en la primera preferència de la seua preinscripció. En cas que la seua nota d'admissió els haguera adjudicat una plaça universitària en el grau mitjançant la preinscripció, se'ls acceptarà en aquest encara que això supose superar la quantitat de places que tenia aprovada la titulació.

  3. No obstant això, si hi ha alumnat que no puga participar en el procés de preinscripció per no conéixer les seues qualificacions a temps (abans del dia 22) i no presenta sol·licitud de preinscripció, es dirigirà directament a les universitats públiques de la CV per a sol·licitar plaça quan tinguen les seues qualificacions, del 23 al 31 de juliol, i tindran els mateixos drets d'adjudicació que els alumnes de la Comunitat Valenciana que hagen superat la prova d'accés a la universitat en la convocatòria ordinària de juliol de 2020.

  CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA:

  - Des del 14 de setembre al 21 de setembre de 2020, per a tots els participants en el procés de preinscripció, siguen estudiants que s'hagen presentat a les proves d'accés a la universitat (PAU) de juliol o de setembre, estudiants amb l'accés de majors de 25, 40 o 45 anys, estudiants de cursos anteriors, estudiants exempts de les PAU de 2017, estudiants titulats, estudiants de cicles formatius o estudiants estrangers.

  El dia 21 de setembre el termini acaba a les 14 hores.

  Tots els estudiants amb proves d'accés de majors de 25, 40 o 45 anys realitzaran la preinscripció en la convocatòria extraordinària de setembre.

  2. L'alumnat d'altres comunitats autònomes o l'alumnat que s'examina en la UNED, que es presente a les proves d'accés a la universitat del curs 2019-2020 en les seues respectives convocatòries extraordinàries, així com els alumnes de cicles formatius de grau superior de la Comunitat Valenciana que finalitzen els seus estudis en la seua convocatòria extraordinària del present curs, (es presenten o no a la fase voluntària de la prova d'accés en la convocatòria extraordinària de juliol) han de presentar la sol·licitud amb la documentació corresponent, dins del termini establit en el punt anterior i, si no disposara en aquest termini de la documentació necessària, no podrà participar en el procés de preinscripció.

  3. L'alumnat a què es refereix el punt 2 anterior que no puga participar en el procés de preinscripció perquè no coneix les seues qualificacions dins del termini de preinscripció s'ha de dirigir directament a les universitats públiques de la Comunitat Valenciana per a sol·licitar la plaça quan tinga les seues qualificacions, al mes de setembre, i tindrà els mateixos drets d'adjudicació que l'alumnat de la Comunitat Valenciana que haja superat la prova d'accés a la universitat en la convocatòria extraordinària de 2020.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Sol·licitud telemàtica.

  Impresos associats

  Preinscripció universitària

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ 2020

  1. Terminis.

  CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA

  - Des de l'1 de juliol al 22 de juliol de 2020, per a tots els participants en el procés de preinscripció, siguen estudiants que s'hagen presentat a les proves d'accés a la universitat (PAU) de juny o de juliol, estudiants de cursos anteriors, estudiants exempts de les PAU de 2017, estudiants titulats, estudiants de cicles formatius o estudiants estrangers que no accedisquen a la universitat per la via que preveuen els articles 9.1.b i 9.2.b i c del Reial decret 412/2014, de 6 de juny.

  El dia 22 de juliol el termini acaba a les 14 hores.

  Els estudiants amb proves d'accés de majors de 25, 40 o 45 anys realitzaran la preinscripció en la convocatòria extraordinària de setembre.

  - Des de l'1 de juliol al 22 de juliol de 2020, per als estudiants que accedisquen a la universitat per la via que preveuen els articles 9.1.b i 9.2.b i c de l'esmentat Reial decret 412/2014, de 6 de juny, aquest període ha d'estar obert fins al 8 de juliol de 2019, inclusivament. No obstant això, les sol·licituds presentades entre 9 i el 31 de juliol de 2019 pels estudiants pertanyents a aquests col·lectius es tindran en compte respectant-se els drets d'admissió d'aquests estudiants.

  El 22 de juliol el termini acaba a les 14 hores.

  L'alumnat que no tinga les seues qualificacions de la UNED o d'una altra comunitat autònoma, per a adjuntar-les en la seua preinscripció abans del 22 de juliol (a les 14 hores), ha de presentar igualment la seua sol·licitud de preinscripció telemàticament abans del 22 de juliol (a les 14 hores), per a la qual cosa han d'adjuntar un escrit en el qual exposen que "encara no s'han estimat les qualificacions per a estar a l'espera de conéixer els resultats de la UNED o de les PAU d'una altra comunitat autònoma, de manera que s'ha posat una qualificació de 5". Aquesta preinscripció no es resoldrà amb les altres, però sí que s'entendrà presentada en un termini correcte si, fins al 31 de juliol a les 14 hores, s'aporten les qualificacions definitives en la universitat seleccionada en la primera preferència de la seua preinscripció. En cas que la seua nota d'admissió els haguera adjudicat una plaça universitària en el grau mitjançant la preinscripció, se'ls acceptarà en aquest encara que això supose superar la quantitat de places que tenia aprovada la titulació.

  No obstant això, si hi ha alumnat que no puga participar en el procés de preinscripció per no conéixer les seues qualificacions a temps (abans del dia 22) i no presenta sol·licitud de preinscripció, es dirigirà directament a les universitats públiques de la CV per a sol·licitar plaça quan tinguen les seues qualificacions, del 23 al 31 de juliol, i tindran els mateixos drets d'adjudicació que els alumnes de la Comunitat Valenciana que hagen superat la prova d'accés a la universitat en la convocatòria ordinària de juliol de 2020.

  CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA

  - Des del 14 de setembre al 21 de setembre de 2020, per a tots els participants en el procés de preinscripció, siguen estudiants que s'hagen presentat a les proves d'accés a la universitat (PAU) de juliol o de setembre, estudiants amb l'accés de majors de 25, 40 o 45 anys, estudiants de cursos anteriors, estudiants exempts de les PAU de 2017, estudiants titulats, estudiants de cicles formatius o estudiants estrangers.

  El dia 21 de setembre el termini acaba a les 14 hores.

  Tots els estudiants amb proves d'accés de majors de 25, 40 o 45 anys realitzaran la preinscripció en la convocatòria extraordinària de setembre.

  CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA

  2. Baremació, assignació de places provisional i definitiva: el dia 27 de juliol.

  3. Publicació de resultats de preinscripció: el dia 28 de juliol, a les 13.00 hores.

  4. Reclamacions de preinscripció: del 29 al 31 de juliol. El dia 31 el termini acabarà a les 14 hores.

  5. Resolució de reclamacions de preinscripció: el dia 2 de setembre, a les 13.00 hores.

  CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA

  6. Baremació, assignació de places provisional i definitiva: el dia 23 de setembre.

  7. Publicació de resultats de preinscripció: el dia 24 de setembre, a les 13.00 hores.

  8. Reclamacions de preinscripció: el 25, 28 i 29 de setembre. El dia 29 el termini acabarà a les 14 hores.

  9. Resolució de reclamacions de preinscripció: el dia 1 d'octubre, a les 13.00 hores.

  10. Termini d'acceptació de credencials o certificacions d'estudiants que fan les FCT del cicle formatiu a l'estranger, així com de tota mena de certificació de resultats de PAU de convocatòria extraordinària d'altres comunitats autònomes: el divendres dia 23 d'octubre de 2020, fins a les 14 hores. (Excepte per a l'estudiantat que estiga pendent de l'homologació del seu Batxillerat perquè procedeix de països sense conveni d'accés)

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitació

  Els estudiants han d'omplir la seua sol·licitud de preinscripció per a l'admissió al primer curs dels ensenyaments universitaris oficials de grau en les universitats públiques i els seus centres adscrits de la Comunitat Valenciana per al curs 2020-2019, a través de l'assistent telemàtic allotjat en la pàgina web de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, en l'adreça: www.preinscripcion.gva.es.

  Els estudiants han de presentar la sol·licitud de preinscripció de forma telemàtica, en virtut del que estableix l'Acord adoptat el 10 per la Comissió Gestora dels Processos d'Accés i Preinscripció en les Universitats Públiques del Sistema Universitari Valencià.

  Inici
 • Informació complementària

  Dubtes sobre documentació que cal aportar, tramitació i recepció de les preinscripcions:

  Universitat de València: Servei d'Informació i Dinamització (SeDi). Av. Menéndez Pelayo, s/n. Aulari 3, 1r pis. 46010 València. Tel. 96 386 40 40, 963 82 85 03, 963 54 40 60, accesouni@uv.es

  Universitat Politècnica de València: Servei d'Alumnat, Unitat d'Accés. Edifici Rectorat. Camí de Vera, s/n. 46022 València. Tel.: 96 387 74 01, 96 3 87 70 07 informacion@upv.es

  Universitat d'Alacant: Servei d'Alumnat, Negociat d'Accés acces@ua.es i Oficina d'Informació a l'Estudiant. Campus de Sant Vicent del Raspeig. 03690 Sant Vicent del Raspeig (Alacant).

  Universitat Jaume I de Castelló: INFOCAMPUS. Àgora universitària, local 15. Telèfon: 964387777. info@uji.es

  Universitat Miguel Hernández d'Elx: Servei de Gestió d'Estudis, Edifici Rectorat i Consell Social, av. de la Universitat, s/n. 03202 Elx. Alacant. Tel 96 665 86 41, acceso@umh.es

  En cas d'errors i problemes amb la web:

  Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital: DG Universitats Av. Campanar, 32, 46015, València. Tel. 961970789, 961970890, 961970784 i correu electrònic sru@gva.es

  Enllaços

  Enllaç web Conselleria

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Decret 80/2010, de 7 de maig, del Consell, pel qual es regula la Comissió Gestora dels Processos d'Accés i Preinscripció en les Universitats Públiques del Sistema Universitari Valencià (DOCV núm. 6264, d'11/05/10).
  - Resolució de 27 de maig de 2013, del president de la Comissió Gestora dels Processos d'Accés i Preinscripció en les Universitats Públiques del Sistema Universitari Valencià, per la qual es publica l'acord d'aquesta sobre regulació dels procediments d'admissió al primer curs dels ensenyaments universitaris oficials de grau en les universitats públiques i els seus centres adscrits de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7036, de 31/05/13).
  - Reial decret 412/2014, de 6 de juny, pel qual s'estableix la normativa bàsica dels procediments d'admissió als ensenyaments universitaris oficials de grau (BOE núm. 138, de 07/06/14).
  - RESOLUCIÓ d'11 de juny de 2020, de la presidenta de la Comissió Gestora dels Processos d'Accés i Preinscripció en les universitats públiques del Sistema Universitari Valencià, per la qual es publiquen les dates del procediment d'admissió en el primer curs dels ensenyaments universitaris oficials de grau en les universitats públiques de la Comunitat Valenciana i els seus centres adscrits, per al curs 2020-2021, així com altres acords de la comissió esmentada. (DOGV núm. 8836)

  Llista de normativa

  Vegeu el Decret 80/2010, de 7 de maig

  Vegeu la Resolució de 27 de maig de 2013

  Vegeu el Reial Decret 412/2014, de 6 de juny

  RESOLUCIÓ d'11 de juny de 2020.

  Llistat de seguiment

  Informació sobre l'adjudicació a les universitats públiques de la Comunitat Valenciana (consulta a través de l'enllaç a partir de les 13.00 hores del 12 de juliol).

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.