• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud d'ajuda per a programes de prevenció i protecció de xiquets, xiquetes i adolescents, en situació de risc o amb mesura jurídica de protecció.

  Objecte del tràmit

  1. 1. Finançar el desenvolupament de programes que permeten l'atenció social especialitzada als menors en situació de risc o amb mesura jurídica de protecció.

  2. 2. Els programes que es finançaran són els següents:
  - Prevenció del maltractament i abús sexual infantil. Objecte: activitats de prevenció del maltractament i abús sexual infantil dirigides a xiquets i xiquetes i adolescents.
  - Foment de l'acollida familiar i formació de famílies acollidores i adoptives. Objecte: accions que implementen el foment i la difusió de programes d'acollida familiar i captació de famílies educadores, i aquells que implementen la formació continua de les famílies en els aspectes específics i rellevants de l'acollida i de l'adopció.
  - Actuacions preventives de suport. Objecte: actuacions preventives de suport a altres recursos del sistema de protecció de menors, tant en aspectes d'investigació i estudis com de formació de professionals i col·laboradors, seguiment i avaluació de recursos, i en plantejaments de nous dissenys d'atenció des de perspectives comunitàries i d'extensió d'actuacions.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Poden sol·licitar aquestes subvencions i ser-ne beneficiàries les entitats privades sense ànim de lucre, incloses les cooperatives.

  Requeriments

  Les entitats sol·licitants han d'estar legalment constituïdes i complir els requisits generals següents:
  a) Estar inscrites, abans que finalitze el termini de presentació de sol·licituds, en el Registre General dels Titulars d'Activitats, de Serveis i Centres d'Acció Social de la Comunitat Valenciana.
  b) Complir els requisits establits en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i , no incórrer en les prohibicions que, per a obtindre la condició de beneficiari de subvencions, s'estableixen en l'article 13, apartats 2 i 3 de la Llei 38/2003 esmentada.
  c) Tindre com a finalitat primordial en els seus estatuts la realització de les activitats a què es referisca el programa respecte al qual se sol·licita la subvenció.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  QUANTIA.
  Amb caràcter general, només se subvencionaran les despeses que estiguen previstes i siguen adequades per al desenvolupament del programa, atenent la idoneïtat d'aquest. Si se sol·licita la subvenció per a actuacions o conceptes que no es dediquen de manera exclusiva a l'activitat per a la qual se sol·licita la subvenció, l'entitat indicarà en la sol·licitud quin percentatge assigna al recurs per al qual sol·licita la subvenció.
  Amb caràcter específic, se subvencionaran les despeses que siguen necessàries per al desplegament i manteniment del programa, com ara activitats, intervencions i costos laborals i de prestació de serveis, així com les necessàries per a la realització del recurs; com ara, entre altres, lloguers, aigua, llum i telèfon.
  A l'efecte de determinar l'import de la subvenció i respecte de les entitats que superen la puntuació mínima que es fixe en la resolució de convocatòria i fins a esgotar la dotació de les ajudes, les subvencions seran per l'import sol·licitat o la part de la despesa que puga ser objecte de subvenció atenent la puntuació obtinguda d'acord amb els criteris objectius d'atorgament establits en aquestes bases.

  PROCEDIMENT DE PAGAMENT.
  1. Llevat que la Llei de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2017 establisca una excepcionalitat per al règim de pagament de les subvencions previstes en la present resolució, aquest es realitzarà per mitjà del règim de pagaments anticipats i abonaments a compte previstos en l'article 171 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions.
  2. El pagament anticipat serà del 30 % de l'import anual de la subvenció concedida. Aquest percentatge podrà ser superior si així ho determina en consell mitjançant un acord.
  3. L'abonament a compte s'aplicarà a l'import pendent de la subvenció, sempre després de la justificació de l'efectiva aplicació de l'import anticipat.
  4. No obstant això, amb caràcter previ al pagament de la subvenció, el beneficiari ha d'estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social i ha d'aportar la declaració responsable de no ser deutor per resolució de procediment de reintegrament de subvencions.
  5. En cap cas es podran fer pagaments anticipats a les persones beneficiàries quan s'haja sol·licitat la declaració de concurs voluntari, hagen sigut declarats insolvents en qualsevol procediment, es troben declarats en concurs, llevat que en aquest haja adquirit l'eficàcia un conveni, estiguen subjectes a intervenció judicial o hagen sigut inhabilitats conforme a a la llei concursal, sense que haja conclòs el període d'inhabilitació fixat en la sentència de qualificació del concurs.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds serà d'un mes, a comptar de l'endemà de la publicació de la resolució de la convocatòria en el DOGV núm. 8466, de 17/01/2019.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  DOCUMENTACIÓ GENERAL Juntament amb la sol·licitud, l'entitat interessada ha de presentar, en original o còpia legalitzada per notari o compulsada, la documentació següent:
  a) Autorització de consulta telemàtica de dades davant de l'Agència Tributària, estatal i autonòmica, i amb la Tresoreria de la Seguretat Social, així com de dades d'identitat i, si escau, residència, segons el model annex IV.
  b) Projecte d'actuació per a l'exercici 2018 del programa per al qual se sol·licita la subvenció. Aquest document es pot presentar en suport informàtic.
  c) Memòria del programa corresponent a l'exercici de 2017. Aquest document es podrà presentar en format electrònic. Si no es va dur a terme l'actuació sol·licitada en l'exercici anterior, cal presentar un escrit que indique aquesta circumstància.
  Si l'entitat ja va tindre finançada la mateixa actuació en el dit exercici, servirà com a document la memòria que s'havia de presentar a l'empara de la convocatòria de 2018.
  d) En el cas de personal que no haja prestat serveis en el programa finançat en l'exercici anterior, còpia de la titulació d'aquest. Si el personal no està contractat, document que reculla el compromís de contractar la plantilla a partir de l'inici del període subvencionat.
  e) Document de domiciliació bancària (annex V) per a aquelles entitats que sol·liciten l'ingrés de la subvenció en un compte diferent del de l'exercici anterior o que la sol·liciten per primera vegada.
  f) Els estatuts de l'entitat, només quan aquesta no estiga inscrita en el Registre General de Titulars d'Activitats, de Serveis i Centres d'Acció Social de la Comunitat Valenciana, quan sol·licite la subvenció per primera vegada, o quan hagen sigut modificades les finalitats de l'entitat. Si l'entitat no està inscrita, còpia de la sol·licitud d'inscripció en el Registre General de Titulars d'Activitats, de Serveis i Centres d'Acció Social de la Comunitat Valenciana.
  g) Quan se sol·licite la subvenció per primera vegada, declaració del representant de l'entitat del fet que disposen de l'estructura i la capacitat suficients per a garantir el compliment dels objectius.
  h) Declaració responsable del fet que tot el personal del programa, inclòs el voluntari, en exercir la professió, l'ofici i l'activitat que implica contacte habitual amb menors, compleix el requisit previst en l'article 13.5 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, i en l'article 8.4 de la Llei 45/2015, de 14 d'octubre, de voluntariat, relatiu a no haver sigut condemnat per sentència ferma en els delictes indicats en aquests preceptes.

  DOCUMENTACIÓ ESPECÍFICA A L'EFECTE DE LA VALORACIÓ DELS CRITERIS OBJECTIUS
  A l'efecte de valorar els criteris objectius, l'entitat interessada, juntament amb la sol·licitud, podrà presentar, si escau, en original o còpia legalitzada per notari o compulsada, la documentació acreditativa relativa als criteris objectius de valoració.

  Impresos associats

  PROGRAMES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ DE LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA

  AUTORITZACIÓ DE CONSULTA TELEMÀTICA DE DADES PER A BEQUES, AJUDES, PREMIS I SUBVENCIONS

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1r. Presentació de la sol·licitud.
  2n: Obertura de l'expedient per la direcció territorial d'Igualtat i Polítiques Inclusives.
  3r. Verificació de la sol·licitud i, si escau, esmena d'aquesta.
  4t: Estudi de l'expedient per la direcció territorial, que posteriorment el remetrà a la Direcció General d'Infància i Adolescència.
  5é: Avaluació de les sol·licituds per la comissió de valoració.
  6é: La comissió de valoració elevarà a la directora general d'Infància i Adolescència la proposta de resolució.
  7é: La directora general d'Infància i Adolescència dictarà, per delegació, la resolució en cada expedient, en què concedirà o denegarà la subvenció.
  8é: Notificació de les resolucions als sol·licitants.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Les resolucions dictades posaran fi a la via administrativa i contra aquestes es podrà interposar potestativament un recurs de reposició en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la notificació, o bé s'hi podrà interposar directament un recurs davant de l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la notificació, d'acord amb el que disposa la legislació reguladora de la jurisdicció esmentada.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=16170

  Tramitació

  En compliment de l'obligació prevista en l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, les sol·licituds s'han de presentar exclusivament per mitjans electrònics. Per a això, s'ha d'accedir a la seu electrònica de la Generalitat, bé a través de l'URL https://sede.gva.es, en què s'ha de seleccionar el tràmit corresponent, bé o a través de l'adreça d'Internet:
  · Programes de prevenció i protecció de la infància i adolescència: http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=16170&version=amp
  D'acord amb el que preveu l'article 12.5 del Reglament d'administració electrònica de la Comunitat Valenciana, aprovat pel Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, si els subjectes als quals fa referència l'article segon de la present convocatòria presenten la seua sol·licitud físicament, la Direcció General d'Infància i Adolescència requerirà les persones interessades perquè ho esmenen a través de la presentació electrònica i seguint el procediment establit en l'article 4 de l'Ordre 6/2017.
  La sol·licitud s'ha de presentar, signada electrònicament, en el model normalitzat que estarà disponible en el punt d'accés electrònic de la convocatòria. En compliment de l'obligació prevista en l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, les sol·licituds s'han de presentar exclusivament per mitjans electrònics. Per a això, s'ha d'accedir a la seu electrònica de la Generalitat, bé a través de l'URL https://sede.gva.es, en què s'ha de seleccionar el tràmit corresponent, bé o a través de l'adreça d'Internet:
  · Programes de prevenció i protecció de la infància i adolescència: http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=16170&version=amp
  D'acord amb el que preveu l'article 12.5 del Reglament d'administració electrònica de la Comunitat Valenciana, aprovat pel Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, si els subjectes als quals fa referència l'article segon de la present convocatòria presenten la seua sol·licitud físicament, la Direcció General d'Infància i Adolescència requerirà les persones interessades perquè ho esmenen a través de la presentació electrònica i seguint el procediment establit en l'article 4 de l'Ordre 6/2017.
  La sol·licitud s'ha de presentar, signada electrònicament, en el model normalitzat que estarà disponible en el punt d'accés electrònic de la convocatòria.

  Inici
 • Informació complementària

  Criteris de valoració

  Els criteris objectius que serviran per a l'atorgament de les subvencions per als programes de prevenció i protecció de menors seran els següents:
  a) Nivell de necessitat social del recurs, que es valorarà per l'objecte del programa i l'àmbit territorial d'actuació. Aquest criteri es valorarà fins a 40 punts.
  a.1) Per l'objectiu del programa (fins a 30 punts):
  - Programes dirigits preferentment a l'atenció a menors possibles víctimes d'abusos sexuals i a menors perpetradors d'abusos sexuals: fins a 30 punts.
  - Programes dirigits preferentment a implementar el foment i la difusió de programes d'acollida familiar i captació de famílies educadores: fins a 25 punts.
  - Programes dirigits preferentment a desenvolupar actuacions preventives de suport a altres recursos del sistema de protecció de menors, tant en aspectes d'investigació i estudis com de formació de professionals i col·laboradors, seguiment i avaluació de recursos i en plantejaments de nous dissenys d'atenció des de perspectives comunitàries i d'extensió d'actuacions: fins a 20 punts.
  a.2) Per l'àmbit territorial d'actuació (fins a 10 punts):
  - Programa d'àmbit autonòmic: 10 punts.
  - Programa d'àmbit provincial: 8 punts.
  - Programa d'àmbit comarcal: 5 punts.
  - Programa d'àmbit municipal: 3 punts.

  b) Qualitat del programa, que es valorarà segons el projecte presentat. Aquest criteri es valorarà fins a 45 punts.
  - Adequació i valoració del procés metodològic del projecte presentat: fins a 15 punts.
  - Projectes que implementen sistemes objectius d'avaluació de resultats: fins a 5 punts.
  - Projectes de caràcter innovador: fins a 10 punts.
  - Projectes dirigits a col·lectius específics de menors amb més risc: fins a 10 punts.
  - Projectes que acrediten finançament d'altres entitats públiques o privades: fins a 5 punts.
  c) Experiència de l'entitat, que es valorarà segons la trajectòria de l'entitat en la realització de programes objecte de la subvenció que se sol·licita. Aquest criteri es valorarà fins a 10 punts.
  - Més de tres anys: 10 punts.
  - D'un a tres anys: 7 punts.
  - Menys d'un any: 5 punts.
  d) Clàusules socials, que es valoraran per l'existència en l'entitat d'una pla d'igualtat d'homes i dones i per la contractació, temporal o indefinida, de joves que hagen estat en situació de risc o desemparament durant la seua minoria d'edat. Aquest criteri es valorarà fins a 5 punts.

  Obligacions

  Totes les entitats subvencionades han de complir les obligacions següents:
  1. De col·laboració amb la Generalitat:
  a) Cooperar amb la Generalitat, en l'àmbit de l'actuació subvencionada, a fi d'afavorir-ne la coordinació i la integració en el conjunt de les actuacions dirigides als menors en situació de risc o amb mesura jurídica de protecció. Aquesta cooperació, en cap cas, implicarà una contraprestació per part del beneficiari de la subvenció.
  b) Fer la publicitat adequada al caràcter públic de finançament de les actuacions subvencionades, fent constar explícitament, quan se'n faça difusió, que està "Subvencionada per la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives" i informant de la dita circumstància a les persones usuàries. De la mateixa manera, s'utilitzarà aquesta expressió en els documents i oficis que s'utilitzen en el desenvolupament del programa subvencionat.
  c) De conformitat amb el que preveu l'article 3.2 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana, si el beneficiari rebera una ajuda per un import superior a 10.000 euros, ha de donar l'adequada publicitat a aquesta, per a la qual cosa ha d'indicar, com a mínim, l'entitat pública concedent, l'import rebut i el programa, l'activitat, la inversió o l'actuació subvencionats. La difusió d'aquesta informació s'ha de fer preferentment per mitjà de les pàgines web corresponents. En cas que no disposen de pàgina web en què puguen fer aquesta publicitat, poden complir amb aquesta obligació a través del portal que la Generalitat pose a la seua disposició.
  2. De justificació del desenvolupament de l'activitat:
  a) Justificar el compliment dels requisits i les condicions, la realització de l'activitat i el compliment de la finalitat de les subvencions concedides, en els terminis màxims establits en les ordres o en les normes que siguen aplicables.
  b) Formalitzar adequadament els documents de seguiment tècnic i financer previstos en aquesta ordre, o en les normes que siguen aplicables.
  c) Sotmetre's a les actuacions de comprovació respecte a l'actuació subvencionada, per a la qual cosa han de facilitar la inspecció, el control i el seguiment per la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives i, en particular, per la direcció general amb competències en matèria de protecció de menors o de les seues unitats administratives dependents, amb la finalitat de conéixer qualsevol aspecte de l'activitat objecte de la subvenció.
  Sense perjudici de la confidencialitat exigible, es presentarà la informació econòmica, fiscal, laboral, tècnica, o de qualsevol tipus, que se'ls sol·licite, sempre que tinga per objecte justificar el compliment dels requisits i les condicions necessaris per a la concessió de la subvenció, la realització de les activitats, l'adopció del comportament que justifica l'entrega, la correcta aplicació de la suma entregada a la finalitat prevista, o la quantia de la despesa efectuada de la subvenció concedida.
  d) Presentar una memòria de desenvolupament de les actuacions subvencionades en la corresponent direcció territorial amb competències en matèria de protecció de menors, abans del 31 de gener de l'exercici següent a qual corresponga la subvenció.
  3. Financeres:
  a) No minorar ni anul·lar la consignació pressupostada inicialment per a l'actuació subvencionada.
  b) Atendre els pagaments de les obligacions que es contrauen.
  c) Reintegrar els fons percebuts, en els casos i les condicions determinats en l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
  d) Disposar dels llibres comptables, els registres diligenciats i altres documents degudament auditats, en els termes exigits per la legislació mercantil i sectorial aplicable al beneficiari.
  e) Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, mentre puguen ser objecte de les actuacions de comprovació i control.
  f) Sotmetre's a les actuacions de control financer que corresponen a la intervenció general en relació amb la subvenció concedida.
  g) Comunicar fefaentment a l'òrgan que concedeix la subvenció la concessió de qualsevol ajuda amb la mateixa finalitat per part d'altres organismes públics o privats. Aquesta comunicació s'ha d'efectuar només es conega i, en tot cas, amb anterioritat a la justificació de l'aplicació donada als fons percebuts.
  h) No transferir l'import ni usar la subvenció concedida en activitats que tinguen lloc en altres comunitats autònomes, llevat que les característiques del programa o la resolució de concessió ho prevegen expressament.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre 8/2016, de 8 d'abril, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'aproven les bases reguladores de concessió de subvencions dirigides a centres de dia, programes de prevenció, protecció i inserció de menors en situació de risc o amb mesures jurídiques de protecció, i programes d'emancipació i autonomia personal de joves extutelats que hagen arribat a la majoria d'edat (DOCV núm. 7760, de 14.04.2016).
  - Resolució de 27 de desembre de 2018, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen subvencions dirigides a centres de dia, programes de prevenció, protecció i inserció de xiquets, xiquetes i adolescents en situació de risc o amb mesures jurídiques de protecció, per a l'exercici 2019.
  - Extracte de la Resolució de 27 de desembre de 2018, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen subvencions dirigides a centres de dia, programes de prevenció, protecció i inserció de menors en situació de risc o amb mesures jurídiques de protecció, per a l'exercici 2019 (línia de subvenció S4976, Programes de prevenció i protecció de la infància i l'adolescència).

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre 8/2016, de 8 d'abril (bases reguladores).

  Resolució de 27 de desembre de 2018, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen subvencions dirigides a centres de dia, programes de prevenció, protecció i inserció de xiquets, xiquetes i adolescents en situació de risc o amb mesures jurídiques de protecció, per a l'exercici 2019.

  Extracte de la Resolució de 27 de desembre de 2018, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen subvencions dirigides a centres de dia, programes de prevenció, protecció i inserció de menors en situació de risc o amb mesures jurídiques de protecció, per a l'exercici 2019 (línia de subvenció S4976, Programes de prevenció i protecció de la infància i l'adolescència).

  Llistat de seguiment

  Resolució de 16 de setembre de 2019, de la directora general d'Infància i Adolescència, per la qual es publiquen les subvencions concedides a l'empara de la Resolució de 27 de desembre de 2018, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen subvencions dirigides a centres de dia, programes de prevenció, protecció i inserció de xiquets, xiquetes i adolescents en situació de risc o amb mesures jurídiques de protecció, per a l'exercici 2019.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.