Taxació Pericial Contradictòria.

AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA ATV

Codi SIA: 210960
|
Codi GVA: 1618
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Iniciar un procediment en correcció dels mitjans de comprovació de valors utilitzat per l'administració, en el marc d'un procediment de comprovació de valors (art. 134 Llei 58/2003 General Tributària, de 17 de desembre) en l'Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, en...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTermini obert
Observacions

La presentació de la sol·licitud de taxació pericial contradictòria o la reserva del dret a promoure-la determinarà la suspensió de l'execució de la liquidació i del termini per interposar recurs o reclamació contra esta.

Normativa
 • Art. 27 de la Llei 19/1991, de 6 de juny, de l'Impost sobre el Patrimoni (BOE núm. 136, de 7/06/91).
 • Art. 98 del Reial Decret 1629/1991, de 8 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de l'Impost sobre Successions i Donacions (BOE núm. 275,...
 • Arts. 120 i 121 del Reial Decret 828/1995, de 29 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes...
 • Art. 135 de la Llei 58/2003 General Tributària, de 17 de desembre, (BOE núm. 302, de 18/12/03).

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

Els subjectes passius i altres obligats tributaris als quals se'ls haja notificat el valor comprovat per l'administració en els Impostos de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, Successions i Donacions i en l'Impost sobre el Patrimoni

Com es tramita

Procés de tramitació
- Sol·licitud per l'interessat d'inici del procediment. - L'Administració traslladarà als interessats el dictamen de pèrits de l'administració concedint-los un termini de 15 dies perquè procedisquen al nomenament d'un pèrit, amb títol adequat a la naturalesa dels béns i drets a valorar i en un...
Saber més
Òrgans de tramitació

Sol·licitud

Termini
Termini obert

En el termini del primer recurs o reclamació que procedisca contra:

- la liquidació efectuada d'acord amb els valors comprovats administrativament

- contra l'acte de comprovació de valors degudament notificat, quan la normativa tributària així ho preveja.

RESERVA DEL DRET A PROMOURE-LA:

L'interessat podrà reservar-se el dret a promoure la taxació pericial contradictòria quan estime que la notificació no conté expressió suficient de les dades i motius tinguts en compte per elevar els valors declarats i denuncie la dita omissió en un recurs de reposició o reclamació economicoadministrativa.

En este supòsit el termini per interposar la taxació pericial contradictòria es comptarà des de la data de fermesa en via administrativa de l'acord que resolga el recurs o reclamació interposada.

Documentació
Sol·licitud, que es pot obtindre en l'Oficina d'Atenció al Contribuent de la seu de l'IVAT a València o de les seues delegacions a Alacant i Castelló, on s'inste a la taxació pericial contradictòria i s'especifique el número d'expedient, data de presentació, número de liquidació, identificació de...
Saber més
Forma de presentació
Presencial

- Oficina Liquidadora de Districte Hipotecari que haja practicat la liquidació.

- O a:

On dirigir-se

Resolució

Òrgans resolució