Interposició de consultes tributàries escrites vinculants i no vinculants.

Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública

Codi SIA: 210961
|
Codi GVA: 1619
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Obtindre informació respecte al règim, la classificació o qualificació tributària que en cada cas corresponga al consultant.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
Observacions

- La presentació i contestació de les consultes no interromprà els terminis establits en les normes tributàries per al compliment de les obligacions tributàries.

- CARÀCTER VINCULANT DE LES CONSULTES:

La contestació a les consultes tributàries escrites tindrà efectes vinculants, sempre que no s'hagueren alterat les circumstàncies, antecedents i la resta de dades arreplegades en l'escrit de consulta, per a l'Administració Tributària encarregada de l'aplicació dels tributs en relació amb el consultant i amb qualsevol obligat tributari sempre que existisca identitat entre els fets i circumstàncies de tal obligat i els que s'incloguen en la contestació a la consulta.

No tindran efectes vinculants per a l'Administració Tributària les contestacions a les consultes formulades en termini que plantegen qüestions relacionades amb l'objecte o tramitació d'un procediment, recurs o reclamació iniciat amb anterioritat.

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

Qualsevol obligat tributari que tinga dubtes sobre el règim tributari que se li pot aplicar.

Així mateix, els col·legis professionals, cambres oficials, organitzacions patronals, sindicats, associacions de consumidors, associacions o fundacions que representen interessos de persones amb discapacitat, associacions empresarials i organitzacions professionals, així com a les federacions que agrupen els organismes o entitats abans mencionats, quan es referisquen a qüestions que afecten la generalitat dels seus membres o associats.

Com es tramita

Procés de tramitació

Es remitix l'escrit al centre competent, la Direcció General de Tributs.

Òrgans de tramitació

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Abans de la finalització del termini establit per a l'exercici dels drets,la presentació de declaracions o autoliquidacions o el compliment d'altres obligacions tributàries.

Forma de presentació
Presencial

- Per a aclarir dubtes sobre l'abast de les deduccions autonòmiques en l'IRPF , reduccions autonòmiques en el Impost sobre Successions i Donacions i la resta de normativa autonòmica:

- Conselleria competent en matèria d'hisenda.

Direcció General de Tributs C/Gregorio Gea 14, València

- Per a dubtes sobre la normativa estatal, encara que siguen tributs cedits:

- Ministeri d'Economia i Hisenda

Direcció General de Tributs C/ Alcalá 5, Madrid

On dirigir-se

Resolució

Termini màxim
Sis mesos des de la seua presentació. La falta de contestació en tal termini no implicarà l'acceptació dels criteris expressats en l'escrit de la consulta.
Obligacions
*- La presentació i contestació de les consultes no interromprà els terminis establits en les normes tributàries per al compliment de les obligacions tributàries. - CARÀCTER VINCULANT DE LES CONSULTES: La contestació a les consultes tributàries escrites tindrà efectes vinculants, sempre que...
Saber més
Observacions

Contra la contestació de les consultes no cap recurs. Podran interposar-se contra l'acte administratiu que es dicte posteriorment en aplicació dels criteris manifestats en la contestació.