• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud de subvencions per al sosteniment de despeses corrents de les mancomunitats de municipis de la Comunitat Valenciana.

  Objecte del tràmit

  Coadjuvar al desenvolupament integral de les mancomunitats de municipis de la Comunitat Valenciana, per mitjà del finançament de les despeses corrents d'aquests en béns i serveis.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Poden ser beneficiàries d'aquest programa de subvencions totes les mancomunitats de municipis de la Comunitat Valenciana que es troben en ple funcionament i que estiguen inscrites en el Registre d'Entitats Locals de la Comunitat Valenciana.

  Requeriments

  Els beneficiaris de les subvencions han de reunir els requisits que estableix l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  - La quantia de l'ajuda pot arribar fins al 100 % del cost subvencionable. L'import de la subvenció serà el cost subvencionable de l'actuació, que el defineix l'article 31 de la Llei 38/2003, general de subvencions.
  - No és subvencionable l'import corresponent a l'Impost sobre el Valor Afegit.

  Procediment de cobrament:
  - Quan s'haja dictat la resolució de concessió de subvencions, s'haurà de justificar el cost subvencionat de l'actuació. Pagament total a la justificació de la despesa subvencionada.
  - D'acord amb el que estableix l'article 199 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de règim local de la Comunitat Valenciana, serà un requisit per al pagament de la subvenció acreditar que s'està al corrent en el compliment de l'obligació de rendició dels comptes propis anuals davant de la Sindicatura de Comptes.
  - A l'efecte d'acreditar el compliment de l'obligació legal esmentada, la Sindicatura de Comptes expedirà, a petició de l'entitat local interessada, el document que certifique que s'ha presentat el compte general.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini per a la presentació de sol·licituds serà d'un mes des de l'endemà de la publicació de la present convocatòria en el
  Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV nº 8239 de 21/02/2018)
  .

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Les sol·licituds de subvenció, que han d'anar acompanyades de la documentació requerida, s'han de formular en els models oficials i han d'anar adreçades a la Direcció General d'Administració Local, de la Presidència de la Generalitat, C/En Bou, núm. 9-11 46001 València.

  Aquestes sol·licituds s'han de presentar signades pel president de la mancomunitat, amb el segell de la mancomunitat, en els models que figuren en l'annex de la convocatòria, com a sol·licitud general de subvenció (document 1) i sol·licitud d'ajudes per a mancomunitats de municipis de la Comunitat Valenciana (document 2) i han d'anar acompanyades de la documentació següent:

  a) Resum del pressupost de l'exercici corrent (classificació econòmica a nivell de capítol), si s'ha aprovat i, en cas contrari, del pressupost prorrogat de l'exercici anterior (document 3). En el cas de mancomunitats de creació recent, sense un primer pressupost aprovat, es pot aportar, juntament amb un escrit que explique la situació especial en què es troba, una certificació del projecte del pressupost.

  b) La domiciliació bancària, sempre que el compte bancari no estiga donat d'alta en la Generalitat o que calga modificar les dades d'aquest.

  Haurà de constar, necessàriament, en la sol·licitud de subvencions:

  a) Compromís del fet que la despesa s'executa a càrrec del pressupost de l'exercici 2016.

  b) Compromís de la mancomunitat d'aportar la part de l'import total de l'actuació que no cobrisca la subvenció concedida i que no s'haja finançat d'una altra manera.

  c) Compromís de donar la publicitat adequada del finançament de l'actuació per mitjà d'aquesta ajuda.

  d) Declaració de les ajudes sol·licitades o rebudes per al finançament de la despesa.

  e) Declaració del fet que no s'haja incorregut en les prohibicions que preveu l'article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions.

  Impresos associats

  [DOC 2] SOL·LICITUD D'AJUDES PER A MANCOMUNITATS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

  [DOC 3] RESUM DEL PRESSUPOST APROVAT

  [DOC 4] CERTIFICAT DE DESPESES

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Presentació de les sol·licituds i de la documentació que s'hi requereix.

  - L'òrgan competent per a l'ordenació i la instrucció del procediment és la Direcció General d'Administració Local.

  - Si la sol·licitud no té els requisits i els documents que s'assenyalen, es requerirà l'interessat perquè, en un termini de 10 dies, esmene la falta o acompanye els documents preceptius, amb indicació que, si no ho fa així, es considerarà que desisteix de la seua petició.

  - Per a l'estudi i la valoració de les sol·licituds presentades per les mancomunitats de municipis, es constituirà una comissió avaluadora. Aquesta comissió avaluadora estarà integrada per:
  a) President/a: La persona titular de la direcció general amb competència en matèria d'administració local, o la persona que designe perquè la substituïsca.
  b) Vocals:
  b.1) La persona titular de la subdirecció general amb competència en matèria d'administració local, o la persona que designe perquè la substituïsca.
  b.2) La persona titular del servei amb competència en matèria de gestió de subvencions a entitats locals que corresponguen a la direcció general amb competència en matèria d'administració local.
  b.3) Dues vocals que haja designat la persona titular de la direcció general amb competència en matèria d'administració local.
  Exercirà les funcions de secretari un dels vocals que haja designat la persona titular de la Direcció General d'Administració Local.

  - El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució pertinent serà de sis mesos, comptadors des de la publicació de la convocatòria corresponent, llevat que aquesta pospose els seus efectes a una data posterior. Si el termini ha transcorregut sense que s'haja notificat una resolució expressa, es podran entendre desestimades les sol·licituds corresponents per silenci administratiu, d'acord amb el que estableix la llei de procediment administratiu vigent i l'article 55 de la Llei 9/2001, de 27 de desembre, de la Generalitat, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat.

  - L'òrgan competent per a la resolució de la concessió de les ajudes serà el titular de la direcció general amb competència en matèria d'administració local, que posarà fi a la via administrativa.

  - L'eficàcia de la concessió de l'ajuda quedarà supeditada al compliment dels termes i les condicions de la concessió. Es podrà modificar la resolució de la concessió si, en el mateix termini que s'haja fixat per a la justificació, s'alteren les condicions que van determinar la concessió.

  - La resolució es notificarà als interessats en els termes previstos en la llei de procediment administratiu vigent, i la publicitat d'aquesta se subjecta al que disposa l'article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Contra la resolució de la concessió o contra la desestimació per silenci es podran interposar els recursos que pertoque, de conformitat amb la legislació vigent.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través del enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=16274

  Tramitació

  Únicament s'han de presentar les sol·licituds de subvenció de manera telemàtica, i s'han de formalitzar segons els models que figuren en l'adreça d'Internet que s'indica a continuació: www.gva.es accedint als apartats Administracions/Ajudes i Subvenciones/Administracions locals, signades pel representant del municipi.

  Per a poder tramitar telemàticament la sol·licitud, s'ha de disposar del certificat digital, ja siga de l'entitat, del president de l'entitat o del representant davant de la Generalitat. Tot això de conformitat amb les instruccions previstes en la pàgina web de l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV) www.accv.es.

  Inici
 • Informació complementària

  * ACTUACIONS SUBVENCIONABLES
  Són subvencionables per mitjà d'aquest programa de subvencions, les despeses corrents derivades de l'execució d'algunes de les actuacions següents, que s'inclouen en el capítol II del pressupost de despeses de l'exercici corresponent a la convocatòria, i que s'han dut a terme durant el període que aquesta estableix:

  a) Arrendaments de terrenys, edificis, maquinària, material de transport, mobiliari, equips d'informació i un altre material immobilitzat.

  b) Reparacions, manteniment i conservació d'infraestructures, edificis i locals, maquinària, material de transport i un altre material immobilitzat, i s'exclouen les actuacions que es poden subsumir en el capítol VI de despeses d'inversió.

  c) Material que no es pot inventariar: material d'oficina, premsa, revistes, llibres i altres publicacions i material informàtic.

  d) Subministraments: electricitat, aigua, gas, combustibles, vestuari, productes alimentaris, farmacèutics i sanitaris, neteja i condícia, recanvis de maquinària, utillatge i elements de transports, material electrònic i de telecomunicacions.

  e) Comunicacions: telefòniques, postals, telegràfiques, informàtiques i altres despeses en comunicacions.

  f) Serveis externalitzats: contractació de serveis municipals amb empreses externes.

  g) Redacció i estudis de treballs tècnics, a aquest efecte, per empreses externes.

  Criteris de valoració

  Per a determinar la quantia de les subvencions, es tindran en compte els criteris de pressupost (capítol II, despeses corrents en béns i serveis) i la població mancomunada, i es valoraran sobre un màxim de 6 punts, 3 dels quals corresponen als recursos pressupostaris (capítol II, despeses corrents en béns i serveis) de conformitat amb l'escala següent:

  Fins a 100.000 euros. 1 punt.
  De 100.001 euros a 300.000 euros: 2 punts
  De 300.001 euros en avant: 3 punts.

  Els 3 punts restants correspondran a les xifres oficials de població, d'acord amb el reial decret regulador de la matèria, de conformitat amb l'escala següent:

  Fins a 10.000 habitants: 1 punt.
  Fins a 50.000 habitants: 2 punts.
  De 50.001 euros en avant: 3 punts.

  Per a l'obtenció de la quantia individualitzada de la subvenció corresponent a cada beneficiari, es divideix la quantitat pressupostada per a l'ajuda establida en la convocatòria corresponent, entre el total dels punts obtinguts per les mancomunitats, atenent els criteris anteriors, i resulta un valor per cada punt. L'import de les subvencions, considerades individualment, serà el resultat de multiplicar el valor punt pel total de punts que obtinguen les mancomunitats

  Obligacions

  Els beneficiaris d'aquestes subvencions estan subjectes a les obligacions derivades del contingut d'aquestes bases, de la resolució de concessió de subvencions i, en general, de la normativa vigent que se'ls puga aplicar. En qualsevol cas, són obligació de les mancomunitats beneficiades les que estableix l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  Enllaços

  Aportar qualsevol documentació a l'expedient

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Decret 3/2016, de 10 de juny, del president de la Generalitat, pel qual s'aproven les bases reguladores de subvencions destinades al sosteniment de despeses corrents de les mancomunitats de municipis de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7805, de 14/06/2016).
  - Resolució de 18 de febrer de 2019, de la Presidència de la Generalitat, per la qual es convoquen, per a l'any 2019, subvencions destinades al sosteniment de despeses corrents en mancomunitats de municipis de la Comunitat Valenciana. DOGV nº 8492 de 22/2/2018)

  Llista de normativa

  Vegeu el Decret 3/2016, de 10 de juny

  Vegeu la Resolució de 18 de febrer de 2019

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.