Detall de Procediment

Sol·licitud de subvencions per al sosteniment de despeses corrents de les mancomunitats de municipis de la Comunitat Valenciana.

Codi SIA: 211694
Codi GUC: 16274
Organisme: Presidència de la Generalitat
Termini de sol·licitud: TANCAT
(23-02-2023
22-03-2023)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Coadjuvar al desenvolupament integral de les mancomunitats de municipis de la Comunitat Valenciana, per mitjà del finançament de les despeses corrents d'aquests en béns i serveis.

Observacions

* ACTUACIONS SUBVENCIONABLES Són subvencionables per mitjà d'aquest programa de subvencions, les despeses corrents derivades de l'execució d'algunes de les actuacions següents, que s'inclouen en el capítol II del pressupost de despeses de l'exercici corresponent a la convocatòria, i que s'han dut a terme durant el període que aquesta estableix: a) Arrendaments de terrenys, edificis, maquinària, material de transport, mobiliari, equips d'informació i un altre material immobilitzat. b) Reparacions, manteniment i conservació d'infraestructures, edificis i locals, maquinària, material de transport i un altre material immobilitzat, i s'exclouen les actuacions que es poden subsumir en el capítol VI de despeses d'inversió. c) Material que no es pot inventariar: material d'oficina, premsa, revistes, llibres i altres publicacions i material informàtic. d) Subministraments: electricitat, aigua, gas, combustibles, vestuari, productes alimentaris, farmacèutics i sanitaris, neteja i condícia, recanvis de maquinària, utillatge i elements de transports, material electrònic i de telecomunicacions. e) Comunicacions: telefòniques, postals, telegràfiques, informàtiques i altres despeses en comunicacions. f) Serveis externalitzats: contractació de serveis municipals amb empreses externes. g) Redacció i estudis de treballs tècnics, a aquest efecte, per empreses externes.

Requisits

Els beneficiaris de les subvencions han de reunir els requisits que estableix l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Qui pot sol·licitar-ho?

Poden ser beneficiàries d'aquest programa de subvencions totes les mancomunitats de municipis de la Comunitat Valenciana que es troben en ple funcionament i que estiguen inscrites en el Registre d'Entitats Locals de la Comunitat Valenciana.

Termini

El termini per a la presentació de sol·licituds serà d'un mes des de l'endemà de la publicació de la present convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 9539, de 22/02/2023)

Documentació

Les sol·licituds de la subvenció es presentaran signades pel president de la mancomunitat en els models que figuren en l'annex de la convocatòria, com a sol·licitud general de la subvenció i la sol·licitud d'ajudes per a mancomunitats de municipis de la Comunitat Valenciana (document 2) i aniran acompanyades de la següent documentació: a) Resum del pressupost de l'exercici corrent (classificació econòmica a nivell de capítol) si ha sigut aprovat, i en cas contrari, del pressupost prorrogat de l'exercici anterior (document 3). En el supòsit de mancomunitats de recent creació, sense un primer pressupost aprovat, es podrà aportar, juntament amb un escrit explicatiu de la situació especial en la qual es troba, una certificació del projecte del pressupost. Deurà necessàriament constar en la sol·licitud de subvencions: a) Compromís que la despesa s'executa amb càrrec al pressupost vigent. b) Compromís de la mancomunitat d'aportar aquella part de l'import total de l'actuació que no cobrisca la subvenció concedida i no haja sigut finançada d'una altra manera. c) Compromís de donar l'adequada publicitat del finançament de l'actuació a través d'aquesta ajuda. d) Declaració d'ajudes sol·licitades o rebudes per al finançament de la despesa. e) Declaració de no estar incurs en les prohibicions previstes en l'article 13 de la Llei 38/2003, general de Subvencions.

Presentació

Telemàtica
Únicament s'han de presentar les sol·licituds de subvenció de manera telemàtica, i s'han de formalitzar segons els models que figuren en l'adreça d'Internet que s'indica a continuació: www.gva.es accedint als apartats Administracions/Ajudes i Subvenciones/Administracions locals, signades pel representant del municipi. Per a poder tramitar telemàticament la sol·licitud, s'ha de disposar del certificat digital, ja siga de l'entitat, del president de l'entitat o del representant davant de la Generalitat. Tot això de conformitat amb les instruccions previstes en la pàgina web de l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV) www.accv.es.

On consultar dubtes sobre el tràmit

Procés de tramitació

- Presentació de les sol·licituds i de la documentació que s'hi requereix. - L'òrgan competent per a l'ordenació i la instrucció del procediment és la Direcció General d'Administració Local. - Si la sol·licitud no té els requisits i els documents que s'assenyalen, es requerirà l'interessat perquè, en un termini de 10 dies, esmene la falta o acompanye els documents preceptius, amb indicació que, si no ho fa així, es considerarà que desisteix de la seua petició. - Per a l'estudi i la valoració de les sol·licituds presentades per les mancomunitats de municipis, es constituirà una comissió avaluadora. Aquesta comissió avaluadora estarà integrada per: a) President/a: La persona titular de la direcció general amb competència en matèria d'administració local, o la persona que designe perquè la substituïsca. b) Vocals: b.1) La persona titular de la subdirecció general amb competència en matèria d'administració local, o la persona que designe perquè la substituïsca. b.2) La persona titular del servei amb competència en matèria de gestió de subvencions a entitats locals que corresponguen a la direcció general amb competència en matèria d'administració local. b.3) Dues vocals que haja designat la persona titular de la direcció general amb competència en matèria d'administració local. Exercirà les funcions de secretari un dels vocals que haja designat la persona titular de la Direcció General d'Administració Local. - El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució pertinent serà de sis mesos, comptadors des de la publicació de la convocatòria corresponent, llevat que aquesta pospose els seus efectes a una data posterior. Si el termini ha transcorregut sense que s'haja notificat una resolució expressa, es podran entendre desestimades les sol·licituds corresponents per silenci administratiu, d'acord amb el que estableix la llei de procediment administratiu vigent i l'article 55 de la Llei 9/2001, de 27 de desembre, de la Generalitat, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat. - L'òrgan competent per a la resolució de la concessió de les ajudes serà el titular de la direcció general amb competència en matèria d'administració local, que posarà fi a la via administrativa. - L'eficàcia de la concessió de l'ajuda quedarà supeditada al compliment dels termes i les condicions de la concessió. Es podrà modificar la resolució de la concessió si, en el mateix termini que s'haja fixat per a la justificació, s'alteren les condicions que van determinar la concessió. - La resolució es notificarà als interessats en els termes previstos en la llei de procediment administratiu vigent, i la publicitat d'aquesta se subjecta al que disposa l'article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Criteris de valoració

Per a determinar la quantia de les subvencions, es tindran en compte els criteris de pressupost (capítol II, despeses corrents en béns i serveis) i la població mancomunada, i es valoraran sobre un màxim de 6 punts, 3 dels quals corresponen als recursos pressupostaris (capítol II, despeses corrents en béns i serveis) de conformitat amb l'escala següent: Fins a 100.000 euros. 1 punt. De 100.001 euros a 300.000 euros: 2 punts De 300.001 euros en avant: 3 punts. Els 3 punts restants correspondran a les xifres oficials de població, d'acord amb el reial decret regulador de la matèria, de conformitat amb l'escala següent: Fins a 10.000 habitants: 1 punt. Fins a 50.000 habitants: 2 punts. De 50.001 euros en avant: 3 punts. Per a l'obtenció de la quantia individualitzada de la subvenció corresponent a cada beneficiari, es divideix la quantitat pressupostada per a l'ajuda establida en la convocatòria corresponent, entre el total dels punts obtinguts per les mancomunitats, atenent els criteris anteriors, i resulta un valor per cada punt. L'import de les subvencions, considerades individualment, serà el resultat de multiplicar el valor punt pel total de punts que obtinguen les mancomunitats

òrgans de tramitació

Obligacions

Els beneficiaris d'aquestes subvencions estan subjectes a les obligacions derivades del contingut d'aquestes bases, de la resolució de concessió de subvencions i, en general, de la normativa vigent que se'ls puga aplicar. En qualsevol cas, són obligació de les mancomunitats beneficiades les que estableix l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Observacions

Contra la resolució de la concessió o contra la desestimació per silenci es podran interposar els recursos que pertoque, de conformitat amb la legislació vigent.

Quantia i cobrament

- La quantia de l'ajuda pot arribar fins al 100 % del cost subvencionable. L'import de la subvenció serà el cost subvencionable de l'actuació, que el defineix l'article 31 de la Llei 38/2003, general de subvencions. - No és subvencionable l'import corresponent a l'Impost sobre el Valor Afegit. Procediment de cobrament: - Quan s'haja dictat la resolució de concessió de subvencions, s'haurà de justificar el cost subvencionat de l'actuació. Pagament total a la justificació de la despesa subvencionada. - D'acord amb el que estableix l'article 199 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de règim local de la Comunitat Valenciana, serà un requisit per al pagament de la subvenció acreditar que s'està al corrent en el compliment de l'obligació de rendició dels comptes propis anuals davant de la Sindicatura de Comptes. - A l'efecte d'acreditar el compliment de l'obligació legal esmentada, la Sindicatura de Comptes expedirà, a petició de l'entitat local interessada, el document que certifique que s'ha presentat el compte general.

Termini màxim

El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució pertinent serà de sis mesos, comptadors des de la publicació de la convocatòria corresponent, llevat que aquesta pospose els seus efectes a una data posterior. Si el termini ha transcorregut sense que s'haja notificat una resolució expressa, es podran entendre desestimades les sol·licituds corresponents per silenci administratiu, d'acord amb el que estableix la llei de procediment administratiu vigent i l'article 55 de la Llei 9/2001, de 27 de desembre, de la Generalitat, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat.

Òrgans resolució

Esgota via administrativa