Detall de Procediments

Sol·licitud de subvencions destinades a les entitats ciutadanes de la Comunitat Valenciana per a l'enfortiment de la participació ciutadana en l'àmbit de l'associacionisme, durant l'exercici 2020.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud de subvencions destinades a les entitats ciutadanes de la Comunitat Valenciana per a l'enfortiment de la participació ciutadana en l'àmbit de l'associacionisme, durant l'exercici 2020.

  Objecte del tràmit

  La Generalitat, per mitjà del foment de la participació ciutadana en l'àmbit de l'associacionisme, té com a objectiu estimular la dinàmica participativa de la població promovent que siguen els mateixos integrants d'un col·lectiu els que promoguen iniciatives i instruments de participació activa.

  A aquest efecte, s'entendrà per participació ciutadana l'exercici del dret de la ciutadania a participar en el procés de presa de decisions públiques i en l'elaboració, execució i avaluació de les polítiques públiques.

  Les entitats ciutadanes són un dels vehicles fonamentals a través dels quals es promou la participació activa de la ciutadania en l'esfera pública. És per això que es considera necessari destinar subvencions a aquestes associacions.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  - Les federacions, confederacions, associacions i fundacions de la Comunitat Valenciana amb seu o delegació estable en aquesta.

  Requeriments

  a) Estar inscrites en el Registre Nacional d'Associacions o en el Registre Autonòmic d'Associacions de la Comunitat Valenciana, o en aquells registres especials, establits per la normativa vigent.
  b) No estar incurses en les prohibicions que, per a obtindre la condició de beneficiaris de subvencions, estableix l'article 13 de l'LGS.
  c) Estar adaptades, en el cas d'associacions, federacions i confederacions, a l'àmbit aplicable de la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació, i en el cas de fundacions a la Llei 8/1998, de 9 de desembre, de fundacions (per a fundacions de la Comunitat Valenciana), o a la Llei 50/2002, de 26 de desembre, de fundacions (per a fundacions d'àmbit estatal).

  - No podran beneficiar-se d'aquestes subvencions:
  a) Les associacions i federacions integrades en una federació o confederació, que hagen sol·licitat una subvenció en la present convocatòria per al mateix projecte presentat per la seua federació o confederació.
  b) No podran obtindre la condició de beneficiàries les entitats en les quals concórrega alguna de les circumstàncies previstes en els apartats segon i tercer de l'article 13 de l'LGS. A aquest efecte, l'entitat sol·licitant ha d'estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social previstes en els articles 18 i 19 de l'RLGS, circumstància que serà comprovada d'ofici per l'òrgan instructor del procediment, segons el que preveu l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (d'ara en avant, LPACAP), llevat que conste expressament en el formulari de sol·licitud l'oposició expressa de l'interessat. En aquest últim cas, s'haurà d'acreditar presentant els corresponents certificats emesos per l'Agència Estatal d'Administració Tributària, la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic i la Tresoreria General de la Seguretat Social, expressius d'estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
  - La justificació de les entitats de no estar incurses en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari, contingudes en els apartats segon i tercer de l'article 13 de l'LGS, s'ha de fer mitjançant una declaració responsable.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  QUANTIA:
  La subvenció màxima per projecte serà:

  a) Per al cas de confederacions i federacions d'associacions, siga quin siga el seu àmbit territorial, i fundacions i associacions d'àmbit autonòmic: 25.000 €.

  b) Per al cas de fundacions i associacions d'àmbit inferior a l'autonòmic: 6.000 €.

  - Els projectes que hagen superat la puntuació de 50 punts se subvencionaran atenent el límit anterior i es concediran les subvencions per ordre de puntuació de major a menor fins a l'esgotament dels fons previstos en la convocatòria corresponent.

  PAGAMENT:

  1. El pagament de les subvencions es realitzarà en pagament únic, després de la justificació de la despesa realitzada, mitjançant una transferència bancària al compte designat per l'entitat beneficiària en la seua sol·licitud.

  2. A petició expressa de l'entitat, que s'ha d'indicar degudament en la sol·licitud de la subvenció, podrà anticipar-se el 60 % de l'import de la subvenció concedida. Segons el que disposa l'art. 44.11 de la Llei 10/2019, de 27 desembre de 2019, de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2020 (DOGV 8708, de 31.12.19), la resta de la subvenció es lliurarà una vegada comprovada la documentació justificativa del total de la despesa realitzada.

  3. Per a efectuar el pagament de la subvenció, tant l'anticipat com el derivat de la comprovació del compte justificatiu, les entitats beneficiàries han d'ajustar-se als requisits i les formes d'acreditació establits en els articles 30 i 31 de l'LGS, així com en l'article 169 de l'LHPG.

  4. Serà procedent el reintegrament de les quantitats percebudes i l'exigència de l'interés de demora corresponent, des del moment del pagament de la subvenció fins al dia en què s'acorde la procedència del reintegrament, en els casos que preveu l'article 37 de l'LGS i d'acord amb el que estableix l'article 172 de l'LHPG.

  5. El termini màxim per a la presentació de la justificació de la subvenció finalitzarà el 31 d'octubre de 2020.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Les sol·licituds es presentaran en el termini de 20 dies hàbils a comptar des de l'endemà a la publicació de l'extracte de la present convocatòria en el DOGV (número 8754 de 04/03/2020). L'incompliment de l'esmentat termini donarà lloc a l'exclusió de la convocatòria.

  REPRESA DE TERMINIS: nou termini des d'1 de juny fins a 17 de juny, tots dos inclusivament.

  El Reial decret 537/2020, de 22 de maig, pel qual es prorroga l'estat d'alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 (BOE número 145 de 23 de maig de 2020) preveu en el seu apartat IV l'aixecament de la suspensió de termes i de la interrupció de terminis administratius, establint, amb efectes d'1 de juny de 2020, la derogació de la disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març. D'aquesta manera, es preveu que es reprenga o, en el seu cas, es reinicie el còmput dels terminis des d'aqueixa mateixa data.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  La sol·licitud (annex, document número 1), formalitzada en tots els seus apartats, ha d'anar acompanyada dels documents electrònics següents:

  a) Projecte presentat segons el model normalitzat (annex, document número 2). Les dades no omplides en aquest formulari no es tindran en compte a l'efecte de la valoració d'aquest.

  b) Només en els casos dels projectes en què estiga previst el treball en xarxa s'ha d'aportar una declaració responsable subscrita pel representant de l'entitat sol·licitant, en què es manifeste la col·laboració en el disseny i/o l'execució del projecte a través de la metodologia de treball en xarxa (annex, document número 3).

  c) Si el compte bancari de l'entitat sol·licitant no està donat d'alta en la Generalitat o cal modificar-ne les dades, s'ha d'aportar, d'acord amb el que estableix l'Ordre 18/2011, de 17 de juny, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual es regula la comprovació i el procediment de registre de comptes bancaris de les persones físiques i jurídiques que es relacionen econòmicament amb l'Administració de la Generalitat (DOGV núm. 6548, de 21.06.2011), la documentació següent:

  1r. Model de domiciliació bancària (annex, document número 6), signat pel representant de l'entitat beneficiària, juntament amb els documents vàlids en dret que deixen constància fidedigna de la seua representació.

  2n. b) Acreditació de la titularitat del compte bancari, així com de l'IBAN, que s'indique en el model de domiciliació bancària.

  d) En el cas de federacions i confederacions, han de presentar una llista actualitzada de les associacions federades i/o confederades.

  e) Qualsevol altra documentació justificativa dels mèrits que s'hagen al·legat per a la valoració.

  L'entitat sol·licitant ha d'aportar, a més, la documentació següent:

  a) Associacions, federacions, confederacions i unions d'associacions:

  1r. Document públic acreditatiu de la inscripció en el Registre d'associacions de la Comunitat Valenciana. En cas de no estar inscrita en aquest registre, còpia del document públic que acredite la inscripció en el registre corresponent.

  2n. Còpia de l'acta fundacional, en la qual conste l'acord adoptat en la data de constitució de l'entitat sol·licitant.

  3r. Còpia dels estatuts de l'entitat, adaptats a la normativa vigent, en què conste la inscripció en el registre competent.

  4t. Certificació acreditativa de l'actual composició de la junta directiva, amb la indicació del nom, els cognoms, el DNI dels integrants i el càrrec que ocupen.

  b) Fundacions:

  1r. Document públic acreditatiu de la inscripció en el Registre de fundacions de la Comunitat Valenciana. En cas de no estar inscrita en el Registre de fundacions de la Comunitat Valenciana, còpia del document públic acreditatiu de la inscripció en el registre corresponent.

  2n. Còpia de l'escriptura pública de constitució de la Fundació.

  3r. Certificació acreditativa de l'actual composició del patronat de la fundació amb la indicació del nom, els cognoms, el DNI dels integrants i el càrrec que ocupen.

  La presentació de la sol·licitud de subvenció comportarà l'autorització del sol·licitant perquè la Direcció General de Participació Ciutadana obtinga directament dels òrgans administratius corresponents l'acreditació del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, que preveuen els articles 18 i 19 de l'RLGS; en aquest cas, les entitats no hauran d'aportar les corresponents certificacions, segons el que preveu l'article 28 de l'LPACAP. No obstant això, es podrà denegar aquest consentiment, si així s'assenyala expressament en el formulari de sol·licitud. En aquest supòsit, s'han d'aportar els corresponents certificats emesos per l'Agència Estatal d'Administració tributària, la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic i la Tresoreria General de la Seguretat Social, que acrediten que està al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

  Quedaran exemptes de presentar aquests certificats les entitats que sol·liciten subvencions inferiors a 1.803,04 euros, segons el que disposa l'article tercer de l'Ordre de 30 de maig de 1996, de la Conselleria d'Economia i Hisenda, per la qual s'estableix la forma d'acreditació dels beneficiaris de subvencions del fet de trobar-se al corrent de les seues obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social (DOGV núm. 2775, de 21.06.1996).

  Impresos associats

  [DOC. 1] SOL·LICITUD DE SUBVENCIONS PER A ENTITATS CIUTADANES DE LA COMUNITAT VALENCIANA

  [DOC. 2] FORMULARI DE PRESENTACIÓ DEL PROJECTE . Subvencions destinades a Entitats Ciutadanes

  [DOC. 3] FORMULARI DE COMPROMÍS DE TREBALL EN XARXA

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  [DOC. 5] CERTIFICAT DE JUSTIFICACIÓ DE GASTOS

  [DOC. 6] CERTIFICAT DE COMPLIMENT DEL PRESSUPOST APROVAT

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. Presentació telemàtica de la sol·licitud acompanyada de la documentació requerida.

  2. Si la sol·licitud no reuneix els requisits i documents que s'assenyalen en les bases, es requerirà a l'interessat que, en un termini de deu dies hàbils, esmene la falta o acompanye els documents preceptius, amb la indicació que, si així no ho fa, es considerarà que ha desistit de la seua petició.

  3. Les entitats ciutadanes sol·licitants han d'obtindre en la valoració un mínim de 50 punts per a rebre una subvenció, tenint en compte els criteris objectius de valoració establits en l'article 20 de l'Ordre 4/2016 i en aquesta convocatòria.

  4. L'òrgan encarregat de l'ordenació i instrucció del procediment serà la Direcció General de Participació Ciutadana que, en qualsevol moment del procediment, podrà, d'ofici, acordar totes les actuacions necessàries per a la determinació, el coneixement i la comprovació de les dades en virtut de les quals s'ha de pronunciar la resolució.

  5. L'examen i la valoració dels expedients presentats, així com la consegüent proposta de concessió i denegació de les ajudes, correspondran a una comissió.

  6. Per a determinar la quantia subvencionada, es tindrà en compte l'adequació dels projectes presentats per les entitats als criteris de valoració determinats en la convocatòria.

  7. La Direcció General de Participació Ciutadana, com a òrgan instructor, a la vista de l'expedient i de l'informe de l'òrgan col·legiat, emetrà una proposta de resolució provisional de concessió de les subvencions que es publicarà en la pàgina web de la Conselleria. Sense que aquesta cree cap dret a favor dels beneficiaris proposats, fins que siga dictada i publicada la resolució de concessió, conforme al que preveu l'article 25.4 de l'LGS.

  8. La resolució de concessió o denegació de les subvencions correspondrà dictar-la a la persona titular de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica.

  9. El termini màxim per a resoldre les sol·licituds i procedir a la publicació de la resolució de concessió serà de sis mesos comptats des de la data de finalització del termini per a la presentació de les sol·licituds. Una vegada transcorregut aquest termini, sense que haja recaigut cap resolució expressa, s'hauran d'entendre desestimades per silenci administratiu, de conformitat amb l'article 25 de l'LPACAP.

  10. La resolució per la qual es concedisquen o deneguen les subvencions es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, d'acord amb l'article 45.1.b de l'LPACAP.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Contra la resolució d'adjudicació, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar potestativament un recurs de reposició davant del mateix òrgan que ha dictat l'acte en el termini d'un mes, comptat des de l'endemà de la seua publicació, de conformitat amb el que preveuen els articles 123 i 124 de l'LPACAP, o bé un recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos, comptats des de l'endemà de la seua publicació, de conformitat amb el que estableixen els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa (d'ara en avant, LJCA). Tot això sense perjudici que s'utilitze qualsevol altra via que es considere oportuna.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=ASOC_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=16280

  Tramitació

  Per a poder realitzar la presentació electrònicament, el sol·licitant ha de disposar d'algun dels sistemes de signatura electrònica admesos en la seu de la Generalitat.

  Informació adicional

  https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=16280

  Inici
 • Informació complementària

  * ACTUACIONS SUBVENCIONABLES

  1. Se subvencionaran les actuacions destinades a complir els objectius generals següents:
  a) Accions de formació en matèria de participació ciutadana i foment de l'associacionisme.
  b) Foment de la participació dels associats i associades en el dia a dia de l'entitat.
  c) Foment de la cooperació interassociativa o el treball en xarxa amb altres entitats.

  2. Els objectius específics, que s'han de definir i desenvolupar en el projecte, han de consistir en:
  a) Promoure iniciatives i propostes per a aprofundir en els drets polítics de participació col·lectiva.
  b) Dissenyar espais/fòrums oberts de debat a l'intercanvi d'idees i a l'elaboració de propostes, que puguen contribuir a la construcció de manera crítica de polítiques i la presa de decisions públiques.
  c) Promoure iniciatives de participació ciutadana que afavorisquen la realització de processos participatius que pretenguen obrir espais de diàleg i acció sobre assumptes d'interés públic.
  d) Fomentar la innovació social i ciutadana que impulse la cultura i organització col·laborativa per a la participació ciutadana.
  e) Fomentar l'associacionisme i l'adhesió de les persones en col·lectius organitzats per a dur a terme accions dirigides a millorar la qualitat de vida de les associades i associats.
  f) Fomentar la cooperació interassociativa i potenciar el treball en xarxa i la col·laboració entre entitats associatives per a l'assoliment d'interessos comuns i d'optimització de recursos, mitjans i informació. S'entén per treball en xarxa la interacció intencional i selectiva entre dos o més actors sobre la base d'una relació subjecte-objecte amb la finalitat de millorar el benestar personal i la qualitat de vida, tant de l'individu com de la comunitat en la qual s'integra.
  g) Incidir en la informació i formació de metodologies de participació dirigides als membres de l'entitat i/o a les persones beneficiàries de les actuacions de l'entitat.

  3. Per a la consecució dels objectius abans esmentats, se subvencionaran les següents activitats i accions consistents en:
  a) Jornades, debats i fòrums oberts a l'intercanvi d'idees que es dirigisquen a l'elaboració d'una proposta concreta d'accions o polítiques públiques.
  b) Disseny i execució d'instruments o eines que afavorisquen la participació de la ciutadania en les finalitats que li són pròpies a l'entitat sol·licitant (xarxes ciutadanes, plataformes digitals, trobades associatives…).
  c) Cursos de formació, seminaris, jornades, congressos o altres accions anàlogues en matèria de participació ciutadana i foment de l'associacionisme, així com la formació per a la millora del funcionament de les entitats existents.
  d) Accions d'assessorament a la ciutadania relacionades amb la participació ciutadana i el foment de l'associacionisme.
  e) Realització d'estudis, materials informatius, de difusió, divulgatius, etc., com guies, butlletins, treballs o estudis d'investigació social en el seu àmbit territorial, relacionats amb la participació ciutadana i el foment de l'associacionisme.

  * DESPESES SUBVENCIONABLES

  1. Seran subvencionables les despeses corrents i de personal que duga a terme l'entitat i que siguen necessàries per a la realització del projecte presentat. Entre aquestes despeses, es poden incloure les següents:

  a) Despeses indirectes: S'entén per tals les despeses que afecten tota l'activitat del beneficiari amb caràcter general. Únicament es podran imputar a aquesta mena de despesa un màxim d'un 30 % de la subvenció concedida. S'inclouen en aquest tipus les despeses de funcionament estrictament necessàries per a la consecució de l'objecte de la subvenció (lloguer, llum, aigua, telèfon, neteja i anàlegs).

  b) Despeses directes: Seran subvencionables les despeses que resulten necessàries per a la realització del projecte, sempre que estiguen directament relacionades amb l'activitat subvencionada i resulten indispensables per a l'adequada preparació o execució d'aquesta. S'inclouen en aquesta mena de despeses:

  b.1) Costos de personal intern: Entre aquestes despeses, es poden incloure les nòmines del personal de la mateixa entitat, imputables a la realització del projecte, fins a un 70 % de la quantitat subvencionada. Només en el cas de confederacions i federacions d'entitats ciutadanes d'àmbit autonòmic, podrà subvencionar-se, del total concedit, fins a un màxim del 85 % per a despeses de personal propi de l'entitat, necessàries per a la realització del projecte.

  b.2) Costos de funcionament: Es poden incloure les despeses de material fungible d'oficina, de difusió, de transport i altres despeses gestionades directament per l'entitat.

  Respecte de les despeses de transport, seran subvencionables amb càrrec a aquest tipus les despeses de locomoció del personal adscrit al projecte que s'executa, sempre que el desplaçament siga necessari i tinga relació directa amb l'activitat subvencionada. Quan el desplaçament es realitze en vehicle particular, únicament se subvencionarà, si és el cas, la quantitat que resulte de computar 0,19 euros per quilòmetre recorregut, sempre que es justifique la necessitat del desplaçament i la seua realització efectiva.

  b.3) Costos de subcontractació: S'entén per subcontractació quan l'entitat beneficiària concerta amb tercers l'execució total o parcial de les activitats que constitueixen l'objecte de la subvenció. L'entitat beneficiària podrà subcontractar, totalment o parcialment, l'activitat objecte de la subvenció, fins a un percentatge màxim del 75 % de l'import de les activitats subvencionades, amb els requisits i les prohibicions que estableix l'article 29 de l'LGS.

  El pressupost presentat ha de tindre relació directa amb les activitats previstes en el projecte; de la mateixa manera, ha de ser coherent i equilibrat íntegrament.

  A aquest efecte, s'entendrà com a coherència en la distribució de les despeses la relació lògica i adequada entre les despeses que es pressuposten en el projecte i les activitats que es realitzen per al compliment dels objectius previstos.

  *NO SERAN SUBVENCIONABLES:

  a) Les despeses per a l'adquisició de béns inventariables (equips informàtics, impressores, mobiliari i altres anàlegs…).

  b) Els premis, les donacions o les ajudes de cap mena.

  c) Les celebracions gastronòmiques, revetles, cavalcades, festes i competicions esportives.

  d) Les despeses d'allotjament.

  e) Les despeses de taxi, pàrquing, peatge d'autopistes i combustible.

  f) Tota la cartelleria i la publicitat realitzada de l'activitat subvencionada que no porte l'esment ni els logotips d'haver sigut finançats per la Generalitat Valenciana, Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica.

  g) Els materials realitzats per encàrrec, que tinguen impreses llegendes o eslògans i no porten imprés el logotip d'haver sigut finançats per la Generalitat Valenciana, Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica.

  h) Activitats que promoguen o justifiquen qualsevol forma de discriminació per raó de raça, sexe, religió, ideologia o qualsevol altra que atempte contra els drets fonamentals de la persona o la seua dignitat.


  3. Les despeses corresponents a serveis de servei d'àpats, restauració, comestibles o avituallament imputables a la subvenció no podran superar en cap cas els 350 euros.

  4. Les despeses de marxandatge no superaran en cap cas els 1.000 euros.

  No passaran a la fase de valoració els projectes que no s'adeqüen als objectius concrets i a les activitats definits en aquest apartat, o els projectes en els quals no hi haja coherència entre aquests objectius i les activitats, de manera que es desestimarà la sol·licitud.

  Les activitats que se subvencionen podran executar-se a partir de l'1 de gener de 2020 i fins a la data límit de justificació de la subvenció, sense esperar que la concessió de les subvencions es produïsca i sense que això prejutge la decisió que finalment s'adopte. Les activitats subvencionades s'han d'executar al territori de la Comunitat Valenciana.

  * JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ

  1. Per a efectuar el pagament de la subvenció, tant l'anticipat com el derivat de la comprovació del compte justificatiu, les entitats beneficiàries de la subvenció s'han d'ajustar als requisits i les formes d'acreditació establits en els articles 30 i 31 de l'LGS, així com en l'article 169 de l'LHPG, per a la qual cosa han de presentar un compte justificatiu simplificat, de conformitat amb l'article 75 de l'RLGS, que ha de contindre la informació següent:

  a) Certificat de justificació de despeses (annex, document número 5).

  b) Relació detallada de les despeses ocasionades pel projecte objecte de subvenció, amb la identificació del creditor i del concepte de despesa, l'import, la data d'emissió de la factura, la data de pagament d'aquesta i la relació amb les activitats i els objectius del projecte. Per a les despeses de personal intern, s'ha d'aportar la indicació, si escau, dels criteris imputables utilitzats. A més, s'hi ha d'indicar-se el percentatge d'imputació de l'import de cada factura a la subvenció concedida. En aquest sentit, es considera despesa realitzada la que ha sigut efectivament pagada amb anterioritat a la finalització del període de justificació. L'esmentada relació de despeses l'ha de subscriure el representant de l'entitat.

  c) Memòria tècnica detallada de les activitats realitzades efectivament/materialment i que han sigut subvencionades, la qual s'ha de desenvolupar segons els epígrafs següents:

  1r. Dades de l'entitat sol·licitant: nom i NIF.
  2n. Títol del projecte.
  3r. Treball en xarxa: entitats participants, àrees de responsabilitat, pressupost assignat.
  4t. Activitats realitzades amb el detall de: nom, dates de realització, lloc, horari, nombre d'hores, nombre de participants, materials utilitzats, persona responsable i descripció de com s'ha dut a terme.

  5é. Difusió del projecte: descripció del pla de difusió amb el detall de les dates de realització i les accions emprades.
  6é. Avaluació del projecte:
  1. Descripció dels resultats obtinguts.
  2. Descripció de la relació entre els resultats obtinguts i les necessitats prèvies.
  3. Anàlisi del grau de compliment dels objectius plantejats.
  4. Descripció de la incidència dels resultats sobre el foment de la participació ciutadana.
  5. Aplicació dels resultats per a la posada en marxa de futurs projectes o la millora en la gestió d'aquests.
  7é. Aportació del material gràfic (fullets, cartells, tríptics), fotografies de les activitats o material utilitzat en l'avaluació (qüestionaris, informes de resultats), llista d'assistents i altres que es consideren oportuns.

  d) Certificat de compliment del pressupost aprovat. Per a la justificació de la subvenció concedida, s'ha de respectar, en tot moment, el pressupost aprovat amb la sol·licitud. Per a això, s'ha d'adjuntar amb la justificació final un certificat del compliment del pressupost aprovat amb la sol·licitud. Les despeses justificades s'han d'adaptar als conceptes de despesa autoritzats. Únicament s'admetrà una desviació en la imputació de quantitats als diferents conceptes de despeses en una quantia de fins a un trenta per cent (30 %), més o menys, de l'import assignat a cada un d'aquests conceptes, i s'han de respectar en tot moment els límits màxims establits en l'article cinc de la present resolució. La desviació no podrà aplicar-se a conceptes de despesa no autoritzats (annex document 6).

  2. La justificació s'ha de presentar de manera telemàtica tal com disposa el resolc 13.2 i s'ha de dirigir a la Direcció General de Participació Ciutadana, a l'efecte de poder entregar-se les quantitats corresponents.

  3. Es reduirà proporcionalment la subvenció en el cas que la justificació de les despeses realitzades no arribe a la quantia atorgada o el desviament de les quantitats superen els imports màxims que estableix el resolc 6 i 13.1.d, així com quan s'haja subvencionat una part del cost total de l'activitat, però no es justifique l'import total de la despesa que suposa el desenvolupament de l'activitat.

  4. La presentació extemporània de la justificació donarà lloc a la incoació d'un procediment per a deixar sense efecte l'acte de concessió de la subvenció. En tot cas, es garantirà el dret de l'audiència de l'interessat.

  Criteris de valoració

  Article 20. Criteris objectius de l'atorgament de la subvenció. Ordre 4/2016, de 3 de juny de 2016.

  1. La valoració de les sol·licituds de subvenció s'efectuarà atenent els següents criteris, la ponderació dels quals estarà determinada en la convocatòria corresponent:

  a) Projecte i activitats que es desenvoluparan:

  1r. Enfocament tècnic. Es valorarà la qualitat i viabilitat del projecte, així com la coherència i adequació d'aquest als objectius que s'han d'aconseguir.
  2n. Actuacions i mecanismes per al foment de la participació ciutadana, del teixit associatiu i de la cultura de la transparència en les entitats. Es valorarà la planificació i gestió dels processos específics de participació, dels programes de formació i de les accions per al foment del teixit associatiu, de les accions que promoguen la transparència en l'activitat del projecte, així com de les estratègies de comunicació per a la difusió del projecte. Es valorarà la interacció dels projectes amb l'entorn social, educatiu o comunitari.
  3r. Transversalitat. Es valorarà si l'execució del projecte contribueix a la millora del funcionament intern de l'entitat, fomenta la transparència de la gestió, la participació directa dels associats en la presa de decisions i la captació de nous socis.
  4t. Avaluació i seguiment. Es valorarà la previsió d'instruments d'avaluació i seguiment, així com la seua periodicitat.
  5é. Beneficiaris del projecte. Es valorarà el tipus de persones o els col·lectius als quals s'adreça el projecte, i s'observaran especialment les accions destinades a població immigrant, en situació de risc d'exclusió social, o qualsevol altra circumstància que puga ser motiu d'exclusió, així com l'impacte poblacional del projecte.
  6é. Enfocament econòmic. Es valorarà l'existència de cofinançament en el projecte, el respecte al límit establit respecte a les despeses de personal intern, així com la coherència en la distribució de les despeses en el pressupost del projecte.

  b) Entitat ciutadana sol·licitant:

  1r. Experiència. Es valoraran els projectes desenvolupats per l'entitat relacionats amb la participació ciutadana, el foment de l'associacionisme i la transparència en els últims dos anys.
  2n. Creació i treball en xarxes. Es valorarà tant la creació i la posada en marxa de xarxes o plataformes d'entitats en l'àmbit de la participació, el foment de l'associacionisme i la transparència com la pertinença de l'entitat a alguna xarxa o plataforma d'aquesta naturalesa.
  3r. Foment de les TIC (tecnologies de la informació i el coneixement). Es valoraran les activitats de foment de les tecnologies de la informació, l'existència d'una web pròpia i la presència en xarxes socials.
  4t. Ús del valencià com a llengua vehicular durant el desenvolupament de l'activitat i en les diferents publicacions que, si escau, es generen amb motiu de l'organització i per a la difusió dels seus resultats.

  2. Per a determinar la quantia subvencionada, en la corresponent convocatòria es tindrà en compte l'adequació dels projectes presentats per les entitats als criteris de valoració determinats en el punt anterior i a la ponderació d'aquests establits en la corresponent convocatòria.

  3. El finançament màxim per projecte serà el que es determina en la convocatòria corresponent. Els projectes que hagen superat la puntuació mínima establida en la corresponent convocatòria se subvencionaran atenent el límit anterior, i es concediran les subvencions per ordre de puntuació de major a menor fins a l'esgotament dels fons previstos en la convocatòria corresponent.

  L'import global màxim que s'establisca en la corresponent convocatòria per a finançar aquestes subvencions es podrà distribuir entre confederacions, federacions, associacions i fundacions, de conformitat amb els percentatges que es determinen en cada convocatòria. En el cas que la quantia econòmica destinada a una de les modalitats de subvenció no s'esgotara íntegrament, el sobrant es podrà aplicar a les sol·licituds de l'altra modalitat.

  Quan es produïsca la renúncia d'algun dels beneficiaris a la subvenció, el crèdit pressupostari no aplicat es podrà concedir, sense necessitat d'una nova convocatòria, a l'entitat sol·licitant següent per ordre de puntuació.

  Obligacions

  Article 5. Obligacions dels beneficiaris, de l'Ordre 4/2016, de 3 de juny de 2016.

  1. L'activitat que fonamenta la concessió de la subvenció ha d'estar executada i realitzat el seu pagament abans de la finalització del termini de justificació que s'establisca en la corresponent convocatòria.

  2. A més de les obligacions que, amb caràcter general, s'estableixen en l'article 14 de l'LGS, i aquelles obligacions que puga fixar o determinar-se en la convocatòria, s'estableixen en el corresponent capítol les obligacions específiques dels beneficiaris per a cada tipus d'ajuda.

  3. L'incompliment del termini màxim de justificació de les subvencions podrà donar lloc al desistiment sense efectes o a la minoració de l'ajuda, amb exigència, si és el cas, del reintegrament de les quantitats indegudament percebudes i l'exigència de l'interés de demora des del moment del pagament de la subvenció.

  4. Qualsevol ampliació de terminis, a sol·licitud dels interessats o d'ofici, requerirà el compliment de les condicions i circumstàncies previstes en la legislació de procediment administratiu comú.

  5. De conformitat amb el que preveu l'article 3.1.b de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana, «les entitats privades que perceben durant el període d'un any ajudes o subvencions públiques en una quantia superior a 100.000 euros o quan, almenys, el 40 % del total dels seus ingressos anuals tinguen caràcter d'ajuda o subvenció pública, sempre que arriben, com a mínim, a la quantitat de 5.000 euros», hauran de donar l'adequada publicitat a aquesta, i indicar com a entitat concedent la Generalitat, l'import rebut i el programa, l'activitat, la inversió o l'actuació subvencionats.

  Així mateix, seguint l'article 3.2 de la Llei 2/2015, «qualsevol persona jurídica privada que perceba, durant el període d'un any, ajudes o subvencions de l'administració autonòmica o de qualsevol altra entitat enumerada en l'article 2, per import superior a 10.000 euros», haurà de complir els mateixos requisits recollits en l'apartat anterior.

  6. La difusió d'aquesta informació es realitzarà preferentment a través de les corresponents pàgines web, sense perjudici que s'haja de fer constar en escrits, anuncis, publicacions, rètols i qualsevol suport. En el cas que no disposen de pàgina web en la qual realitzar la dita publicitat, podran complir amb aquesta obligació a través del portal GVA Oberta.

  7. L'entitat beneficiària podrà subcontractar totalment o parcialment l'activitat objecte de la subvenció, fins a un percentatge màxim del 75 % de l'import de l'activitat subvencionada, amb els requisits i les prohibicions establits en l'article 29 de l'LGS.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - LLEI 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7500, de 08/04/2015).
  - Ordre 4/2016, de 3 de juny de 2016, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual s'estableixen les bases reguladores conjuntes de les subvencions destinades a les entitats locals (ajuntaments, mancomunitats i altres fórmules associatives), entitats ciutadanes, centres valencians en l'exterior (CEVEX) i les seues federacions i confederacions, cases regionals d'altres comunitats a la Comunitat Valenciana, i les seues federacions i confederacions, per al foment de la participació ciudadana, la transparència i l'accés a la informació pública (7798, de 06/06/2016).
  - RESOLUCIÓ de 25 de febrer de 2020, de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual es convoquen, per a l'any 2020, subvencions destinades a les entitats ciutadanes de la Comunitat Valenciana per a l'enfortiment de la participació ciutadana en l'àmbit de l'associacionisme.
  - Proposta de resolució provisional de la Direcció General de Participació Ciutadana de la
  Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual es concedeixen per a l'any 2020, subvencions destinades a les entitats ciutadanes de la Comunitat Valenciana, per a l'enfortiment de la participació ciutadana en l'àmbit de l'associacionisme.

  Llista de normativa

  Vegeu la Llei 2/2015, de 2 d'abril.

  Vegeu l'Ordre 4/2016, de 3 de juny (bases reguladores).

  RESOLUCIÓ de 25 de febrer de 2020, de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual es convoquen, per a l'any 2020, subvencions destinades a les entitats ciutadanes de la Comunitat Valenciana per a l'enfortiment de la participació ciutadana en l'àmbit de l'associacionisme.

  Proposta de resolució provisional de la Direcció General de Participació Ciutadana de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual es concedeixen per a l'any 2020, subvencions destinades a les entitats ciutadanes de la Comunitat Valenciana, per a l'enfortiment de la participació ciutadana en l'àmbit de l'associacionisme.

  Llistat de seguiment

  Proposta de resolució provisional de la Direcció General de Participació Ciutadana de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual es concedeixen per a l'any 2020, subvencions destinades a les entitats ciutadanes de la Comunitat Valenciana, per a l'enfortiment de la participació ciutadana en l'àmbit de l'associacionisme.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.