Detall de Procediments

AMB EFECTES DES DE L'1 DE JUNY DE 2020, EL CÒMPUT DELS TERMINIS ADMINISTRATIUS QUE HAGEN SIGUT SUSPESOS ES REPRENDRÀ O ES REINICIARÀ, SI AIXÍ S'HA PREVIST EN UNA NORMA AMB RANG DE LLEI APROVADA DURANT LA VIGÈNCIA DE L'ESTAT D'ALARMA I LES PRÒRROGUES D'AQUEST, D'ACORD AMB L'ARTICLE 9 DEL REIAL DECRET 537/2020, DE 22 DE MAIG, PEL QUAL ES PRORROGA L'ESTAT D'ALARMA DECLARAT PEL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA, EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV NÚM. 8774, DE 30/3/2020) I LA CORRECCIÓ D'ERRORS D'AQUEST (DOGV NÚM. 8878 BIS, D'1/4/2020).

Aportació documental a un expedient telemàtic existent en l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE)
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Aportació documental a un expedient telemàtic existent en l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE)

  Objecte del tràmit

  Este tràmit permet l'aportació de múltiples documents a un expedient telemàtic obert davant de l'IVACE.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Els titulars, o els seus representants, d'expedients telemàtics oberts (i no arxivats) davant de l'IVACE.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El que s'establisca en el requeriment d'esmena, en cas que hi haja el requeriment esmentat.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Documents electrònics (requerits o voluntaris)

  Inici
 • Com sol·licitar-ho? Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=IVACE_APD&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=16282

  Tramitació

  S'ha d'accedir a l'adreça del tràmit en línia, lloc en què el ciutadà s'identificarà amb un certificat de firma digital acceptat per la Generalitat (ACCV, DNIe), adjuntarà els documents electrònics requerits a la seua sol·licitud d'esmena, i finalment, ho registrarà d'entrada a través del registre telemàtic.

  La documentació s'incorporarà a l'expedient obert i l'analitzarà el personal de l'IVACE competent en eixa matèria, qui actuarà en conseqüència.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.