• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

Autorització per a la realització d'actuacions arqueològiques i paleontològiques a la Comunitat Valenciana.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Autorització per a la realització d'actuacions arqueològiques i paleontològiques a la Comunitat Valenciana.

  Objecte del tràmit

  Amb l´atorgament d´autoritzacions per a la realització d´activitats arqueològiques, l´administració pretén garantir, tècnicament, la protecció del patrimoni i permetre, al mateix temps, el millor rendiment científic de la investigació.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Persona o entitat promotora de l'actuació arqueològica.

  Requeriments

  Les persones encarregades de la direcció tècnica d'actuacions arqueològiques hauran de comptar necessàriament amb la titulació de llicenciat o llicenciada en Geografia i Història, Història o Humanitats, o el títol universitari oficial de grau d'acord amb la matèria més el títol de màster universitari que, d'acord amb els plans d'estudi vigent, habiliten per a la realització d'actuacions arqueològiques amb caràcter professional.

  Les persones encarregades de la direcció tècnica d'actuacions paleontològiques hauran de comptar necessàriament amb la titulació de llicenciat o llicenciada en Biologia o Geologia o títol universitari oficial de grau d'acord amb la matèria més el títol de màster universitari que, d'acord amb els plans d'estudi vigent, habiliten per a la realització d'actuacions paleontològiques amb caràcter professional.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  - En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració Local si, en este últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.

  - També en qualsevol oficina de Correus. En este cas s'haurà de presentar en sobre obert per a que es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia. En cas que la sol·licitud no estiga datada i segellada per l'oficina de correus, s'entendrà com a data vàlida de presentació aquella que aparega en l'entrada de registre de la Conselleria de Cultura i Esport.

  - Preferentment en:

  DIRECCIÓ GENERAL DE CULTURA I PATRIMONI
  AV. CONSTITUCIÓ, 284Ver plano
  46019 València
  Tel: 963874000
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT - ALACANT
  C/ CARRATALÀ, 47Ver plano
  03007 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 14Ver plano
  46009 València
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT - CASTELLÓ
  AV. DEL MAR, 23Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 964333882
  REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT
  AV. CAMPANAR, 32Ver plano
  46015 València
  Tel: 961970062

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=163

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  - Projecte tècnic subscrit per la direcció tècnica:
  . Programa detallat dels treballs que justifique la seua conveniència i interés científic.
  . Antecedents històrics i arqueològics.
  . Metodologia.
  . Pla de treball.
  . Duració total prevista.
  . Diferents etapes de l'actuació, si és el castal prevista.
  . Mitjans materials tècnics i humans.
  . Situació urbanística patrimonial de l'àrea d'actuació.
  . Qualificació urbanística i/o territorial de l'àmbit.

  - Plànols i informació geogràfica.
  . Delimitació de l'àrea d'actuació georeferenciada en coordenades UTM (Datum ETRS89).
  . Pla de situació sobre mapa topogràfic.
  . Si es tracta d'un àmbit urbà s'haurà d'aportar un pla cadastral de situació i emplaçament de l'immoble o solar sobre ortofoto actualitzada.
  . Si es tracta d'un àmbit rural s'aportarà pla topogràfic de localització i pla de situació sobre ortofoto actualitzada.
  . Plànol en què es determine amb precisió els límits de l'actuació.

  - Documentació fotogràfica de l'àmbit objecte de l'actuació (si és el cas) .

  - Informe de les mesures de preservació de les restes.

  - Pressupost desglossat de l'actuació.

  - Breu currículum de la direcció tècnica i si és el cas de l'equip interdisciplinari.

  - Declaració responsable de trobar-se al dia del assegurança de responsabilitat civil.

  - Projecte d'obres que motiva l'actuació, aportant la documentació tècnica precisa que reflectisca la seua incidència sobre les restes de naturalesa arqueològiques (en cas d'actuacions arqueològiques preventives motivades per la realització d'obres o construccions).

  Impresos associats

  SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ PER A LA REALITZACIÓ D'ACTUACIONS ARQUEOLÒGIQUES I PALEONTOLÒGIQUES EN LA COMUNITAT VALENCIANA

  LLIBRE DE GESTIÓ

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.