Detall de Procediment

Reconeixement de persones representants a efectes de gestió administrativa d'espais cinegètics

Codi SIA: 211705
Codi GUC: 16382
Organisme: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Reconeixement de persones representants als efectes de gestió administrativa d'espais cinegètics

Observacions

El nomenament de persones representants del titular, adjudicatari o arrendatari als efectes de presentació dels tràmits davant de l'administració no serà necessari quan estos siguen sol·licitats directament pels representants legals (persona física titular, administrador de societat mercantil titular, alcalde-president d'ajuntament titular, president/secretari de la societat de caçadors titular, etc.). Així mateix, el procediment serà obligatori en el cas que els tràmits davant de l'administració siguen sol·licitats per altres distints del titular, arrendatari o adjudicatari.

Requisits

- En el cas de titulars, arrendataris o adjudicataris que siguen persones físiques podran iniciar el tràmit ells mateixos. - En el cas de titulars, arrendataris o adjudicataris que siguen persones jurídiques el tràmit haurà d'iniciar-se per administrador/a, alcaldia-presidència, presidencia/secretariat o qualsevol altra figura legal equivalent que dispose de poders per a això.

Qui pot sol·licitar-ho?

Aquells titulars, arrendataris o adjudicataris d'espais cinegètics, la tramitació dels procediments corresponents a la gestió administrativa de l'espai cinegètic davant de la Conselleria competent en matèria de caça dels quals, siga realitzada per tècnics, gestors o administradors contractats o designats a este efecte.

Normativa del procediment

  • Llei 13/2004, de 27 de desembre, de Caça de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 29/12/04).

Termini

Durant tot l´any.

Documentació

- Imprés de sol·licitud - Còpia de la documentació acreditativa de la representació legal de qui sol·licita sol·licitant en el cas de persones jurídiques, com ara escriptures de constitució de societats mercantils, actes de l'assemblea general en què es produïx el nomenament de president en societats de caçadors, contractes d'arrendament o cessió dels drets de caça o qualsevol altre document equivalent .

Presentació

Presencial
- En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes , o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en este últim cas, s'haguera subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger. - També en qualsevol oficina de correus . En este cas s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia . - I, preferentment, a :
Telemàtica
Clicant en la icona superior Tramitar amb certificat d'esta mateixa pàgina. Per a això ha de disposar de certificat electrònic reconegut per l'ACCV o DNI electrònic.

On consultar dubtes sobre el tràmit

Esgota via administrativa