Reconeixement de persones representants a efectes de gestió administrativa d'espais cinegètics

Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori

Codi SIA: 211705
|
Codi GVA: 16382
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Reconeixement de persones representants als efectes de gestió administrativa d'espais cinegètics

Terminis
Sol·licitudTermini obert
Observacions

El nomenament de persones representants del titular, adjudicatari o arrendatari als efectes de presentació dels tràmits davant de l'administració no serà necessari quan estos siguen sol·licitats directament pels representants legals (persona física titular, administrador de societat mercantil titular, alcalde-president d'ajuntament titular, president/secretari de la societat de caçadors titular, etc.).

 

Així mateix, el procediment serà obligatori en el cas que els tràmits davant de l'administració siguen sol·licitats per altres distints del titular, arrendatari o adjudicatari.

Normativa
 • Llei 13/2004, de 27 de desembre, de Caça de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 29/12/04).

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

Aquells titulars, arrendataris o adjudicataris d'espais cinegètics, la tramitació dels procediments corresponents a la gestió administrativa de l'espai cinegètic davant de la Conselleria competent en matèria de caça dels quals, siga realitzada per tècnics, gestors o administradors contractats o...

Saber més
Requisits

- En el cas de titulars, arrendataris o adjudicataris que siguen persones físiques podran iniciar el tràmit ells mateixos.

- En el cas de titulars, arrendataris o adjudicataris que siguen persones jurídiques el tràmit haurà d'iniciar-se per administrador/a, alcaldia-presidència, presidencia/secretariat o qualsevol altra figura legal equivalent que dispose de poders per a això.

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Durant tot l´any.

Documentació
- Imprés de sol·licitud - Còpia de la documentació acreditativa de la representació legal de qui sol·licita sol·licitant en el cas de persones jurídiques, com ara escriptures de constitució de societats mercantils, actes de l'assemblea general en què es produïx el nomenament de president en...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Clicant en la icona superior Tramitar amb certificat d'esta mateixa pàgina. Per a això ha de disposar de certificat electrònic reconegut per l'ACCV o DNI electrònic.
Presencial

- En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes , o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en este últim cas, s'haguera subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

 

- També en qualsevol oficina de correus . En este cas s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia .

 

- I, preferentment, a :

On dirigir-se