Detall de Procediments

Sol·licitud d'adhesió al Conveni marc de col·laboració entre la Generalitat, les diputacions provincials i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, en matèria d'administració electrònica en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud d'adhesió al Conveni marc de col·laboració entre la Generalitat, les diputacions provincials i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, en matèria d'administració electrònica en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

  Objecte del tràmit

  Impulsar l'Administració electrònica a la Comunitat Valenciana, especialment entre les administracions municipals i la Generalitat, per a la qual cosa s'oferiran conjuntament serveis d'assistència en tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), tant en l'àmbit d'assessorament especialitzat com en l'informatiu, i se cediran l'ús de plataformes, infraestructures, xarxes, o altres béns i drets TIC de titularitat de qualsevol d'aquestes.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Entitats locals i de l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini estarà obert durant tot l'any.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  - En els registres administratius dels òrgans administratius a què es dirigisquen, o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.

  - També en qualsevol oficina de Correus. En aquest cas, s'ha de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.

  - I, preferentment, a:

  REGISTRE DE LA DELEGACIÓ DE L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA - CASTELLÓ (ATV)
  PL. TETUÁN, 38-39Ver plano
  12001 Castelló de la Plana
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DELEGACIÓ DE L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA - ALACANT (ATV)
  C/ CHURRUCA, 25Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  REGISTRE GENERAL DE L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV)
  C/ GREGORI GEA, 14Ver plano
  46009 València
  Tel: 012
  REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC
  PL. NÀPOLS I SICÍLIA, 10Ver plano
  46003 València
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=16402

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  - Protocol d'adhesió.

  - Certificació de l'acord de l'òrgan corresponent de l'entitat local pel qual s'adopta la decisió de sol·licitar l'adhesió al conveni marc.

  Impresos associats

  [ANNEX I] PROTOCOL D'ADHESIÓ

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Les entitats locals de l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, així com les entitats de dret públic vinculades o dependents de l'Administració de la Generalitat han de remetre a la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic la sol·licitud d'adhesió i l'acord aprovatori de l'òrgan competent, a través del tràmit telemàtic habilitat a aquest efecte.

  - Les sol·licituds s'acceptaran de conformitat amb la Direcció General de Tecnologies de la Informació.

  - Publicació de les adhesions en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana per a la seua entrada en vigor.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 02/10/15).

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=16402

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Resolució de 24 de juliol de 2008, del director general de Relacions amb les Corts i Secretariat del Consell, de la Conselleria de Presidència, per la qual es disposa la publicació del Conveni marc de col·laboració entre la Generalitat, les diputacions provincials i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, en matèria d'administració electrònica en l'àmbit de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 5820, de 04/08/08).
  - Resolució de 27 d'abril de 2012, de la directora general del Secretariat del Consell i Relacions amb les Corts, de la Conselleria de Presidència, per la qual es disposa la publicació de la pròrroga del Conveni marc de col·laboració entre la Generalitat, les diputacions provincials i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, subscrit el 3 de juliol de 2008, en matèria d'administració electrònica en l'àmbit de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 6768, de 07/05/12).
  - Resolució de 19 de setembre de 2013, de la directora general del Secretariat del Consell i Relacions amb les Corts, per la qual es disposa la publicació de l'addenda al Conveni marc de col·laboració entre la Generalitat, les diputacions provincials de València, Alacant i Castelló i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, subscrit el 3 de juliol de 2008, en matèria d'administració electrònica en l'àmbit de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7116, de 23/09/13).
  - Resolució de 29 de juny de 2018, del director general de Relacions amb les Corts, per la qual es publica el Conveni marc entre la Generalitat, les diputacions provincials de València, Alacant i Castelló i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, en matèria d'administració electrònica en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

  Llista de normativa

  Vegeu la Resolució de 24 de juliol de 2008.

  Vegeu la Resolució de 27 d'abril de 2012.

  Vegeu la Resolució de de 19 de setembre de 2013.

  Vegeu la Resolució de 29 de juny de 2018.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.