Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del servici

  Declaració responsable ambiental.

  Objecte del servici

  Amb caràcter previ a l'inici d'una activitat sotmesa al règim de declaració responsable ambiental (activitats no sotmeses ni al règim d'autorització ambiental integrada ni al de llicència ambiental, i que incomplisquen alguna de les condicions establides en l'annex III de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d'Activitats en la Comunitat Valenciana), haurà de presentar-se pel titular de la mateixa una declaració responsable en què es manifeste que complix amb els requisits establits en la normativa ambiental per a l'exercici de l'activitat que es disposa a iniciar, i que posseïx la documentació que així ho acredita i que es compromet a mantindre el seu compliment durant tot el període de temps que dure l'exercici de l'activitat.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  La persona titular de l'activitat sotmesa a declaració responsable ambiental (activitats no sotmeses ni al règim d'autorització ambiental integrada ni al de llicència ambiental, i que incomplisquen alguna de les condicions establides en l'annex III de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d'Activitats en la Comunitat Valenciana). Vegeu l'enllaç a la llei en Fonts jurídiques.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Termini de presentació durant tot l'any.

  En qualsevol moment previ a l'inici de l'activitat, una vegada efectuades, si és el cas, les obres i instal·lacions elèctriques, acústiques i de seguretat industrial i la resta que siguen procedents en funció de l'activitat a desenrotllar, així com una vegada obtingudes les autoritzacions o formulades les comunicacions que siguen legalment exigibles per la normativa sectorial aplicable a l'activitat.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  - En els registres dels òrgans administratius als quals es dirigisquen o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en este últim cas, s'hi ha subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o en les oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

  - En qualsevol oficina de correus. En este cas s'haurà de presentar en un sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data a l'imprés de sol·licitud i a la còpia.

  - I, preferentment, en el registre de l'Ajuntament en el terme municipal del qual es desenrotllarà l'activitat.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  - D'acord amb el que establix l'article 68 de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d'Activitats a la Comunitat Valenciana, la declaració responsable es formalitzarà d'acord amb el model que a este efecte es trobe disponible en la pàgina web del corresponent ajuntament o, a falta d'això, amb el que amb caràcter general es pose a disposició en la pàgina web de la conselleria amb competències en matèria de medi ambient.(vegeu Impressos asociats).

  (Els ajuntaments podran incloure en el contingut de la declaració responsable ambiental la manifestació expressa de compliment d'altres requisits que, encara que no estrictament ambientals, siguen legalment exigits per al funcionament de l'activitat, sense perjuí del que establisca la normativa sectorial d'aplicació).

  - La declaració responsable ambiental, s'acompanyarà de la documentació següent:
  a) Memòria tècnica descriptiva de l'activitat.
  b) Certificat subscrit per tècnic competent, degudament identificat per mitjà de nom i cognoms, titulació i document nacional d'identitat, acreditativa que les instal·lacions complixen amb totes les condicions tècniques i ambientals exigibles per a poder iniciar l'exercici de l'activitat.

  Impresos associats

  DECLARACIÓ RESPONSABLE AMBIENTAL

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.