Detall de Procediments

TECG-Sol·licitud de reconeixement/homologació de personal de les funcions a, b, c, d, e i f competent per a l'ús i la manipulació d'animals d'experimentació.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG-Sol·licitud de reconeixement/homologació de personal de les funcions a, b, c, d, e i f competent per a l'ús i la manipulació d'animals d'experimentació.

  Objecte del tràmit

  El personal adscrit a centres d'usuaris d'animals d'experimentació haurà d'estar reconegut, segons el tipus d'activitats que realitza, d'acord amb les funcions a, b, c, d, e i f que s'indiquen en la normativa vigent.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  - Personal usuari d'animals d'experimentació.

  Inici
 • Taxes

  Import de la Taxa

  10 €

  Taxa

  Taxes 2021:

  Modelo 046-9792 - Taxa per servicis administratius relatius a ramaderia
  LEGISLACIÓ APLICABLE: Artícle 3.7-5 de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de Taxes

  4.7 Per a inscripció en el Registre de Personal Investigador, 10,00 euros

  Per a descarregar els models:

  https://atenea.ha.gva.es/sara/servlet/com.hacienda.pdf.pdf417.ServletRecogidaDatosSimulador?ID_SIMUL=SIMU046-9792

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  a) Als registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b) Als registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit el conveni oportú.
  c) A les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.
  d) A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

  No obstant això, els sol·licitants que siguen persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligats a relacionar-se amb aquestes a través de mitjans electrònics; per la qual cosa, la presentació de sol·licituds ha de realitzar-se electrònicament. En el cas que es fera presencialment, es requerirà a l'interessat que l'esmene a través de la seua presentació electrònica. A aquests efectes, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en què s'haja realitzat l'esmena.

  I, preferentment, a les oficines comarcals agràries i a:

  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA - CASTELLÓ
  AV. GERMANS BOU, 47Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
  46009 València
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA - ALACANT
  C/ PROFESSOR MANUEL SALA, 2Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=16530

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1 - Imprés de sol·licitud reconeixement/ homologació acompanyat de:
  - Fotocòpia del CIF/passaport del sol·licitant.
  - Fotocòpia del DNI, en cas de no autoritzar.
  - Fotocòpia del representant legal (si és procedent).

  2. Còpia compulsada del curs homologat.

  3. Període de treball sota supervisió (si és procedent).

  4. Còpia compulsada de la titulació mínima exigida.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD PER A L'HOMOLOGACIÓ DE LA FORMACIÓ DEL PERSONAL COMPETENT PER A TREBALLAR EN ELS CENTRES USUARIS D'ANIMALS D'EXPERIMENTACIÓ

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. Presentació de la sol·licitud, documentació requerida i justificant del pagament de taxa.

  2. Remissió de la sol·licitud i documentació aportada al servei amb competències en matèria de producció i sanitat animal.

  3. Avaluació de la documentació aportada i realització dels requeriments pertinents.

  4. Estudi i anàlisi de l'expedient al servei amb competències en matèria de producció i sanitat animal dels serveis centrals de la Conselleria competent en la matèria i proposta de resolució.

  5. Finalment, resolució de la direcció general corresponent.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 02/10/2015).

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=16530

  Tramitació

  Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com els sol·licitants que, sense estar-hi obligats, opten per aquesta via, han de presentar les sol·licituds telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat en l'URL següent http://www.gva.es/va/proc16530

  Per a accedir de forma telemàtica, el sol·licitant o el seu representant legal han de disposar de sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basada en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació». Entre aquests, els certificats emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/sede_certificados), així com el sistema clau signatura per a les persones físiques.

  Quan els sol·licitants estiguen obligats a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, però la sol·licitud es faça de forma presencial, es requerirà a l'interessat que l'esmene a través de la seua presentació electrònica.

  Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic han d'anar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, procedisca.

  Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "com va això meu"-> "sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

  Inici
 • Informació complementària

  * FORMACIÓ
  Es defineixen sis funcions, que es classifiquen de la manera següent:

  A. Personal de la funció a): atenció dels animals.

  Per a obtindre el reconeixement de la capacitació per a la funció d'atenció dels animals, es requerirà el compliment d'algun dels requisits següents:

  a) Estar en possessió d'un títol de formació professional o certificat de professionalitat que preveja els resultats d'aprenentatge inclosos en els mòduls corresponents a aquesta funció segons l'annex I de l'Ordre ECC/566/2015, de 20 de març.
  b) Superar els cursos de formació dirigits a aconseguir els resultats d'aprenentatge inclosos en els mòduls corresponents a aquesta funció segons l'annex I de l'Ordre ECC/566/2015, de 20 de març, acompanyat del desenvolupament d'un període de treball sota supervisió fins a l'adquisició de la destresa necessària per a realitzar la dita funció de manera autònoma.

  B. Personal de la funció b): eutanàsia dels animals.

  Per a obtindre el reconeixement de la capacitació per a la funció d'eutanàsia dels animals, es requerirà el compliment d'algun dels requisits següents:

  a) Estar en possessió d'un títol de formació professional o certificat de professionalitat que preveja els resultats d'aprenentatge inclosos en els mòduls corresponents a aquesta funció segons l'annex I de l'Ordre ECC/566/2015, de 20 de març.

  b) Superar els cursos de formació dirigits a aconseguir els resultats d'aprenentatge inclosos en els mòduls corresponents a aquesta funció segons l'annex I de l'Ordre ECC/566/2015, de 20 de març, acompanyat del desenvolupament d'un període de treball sota supervisió fins a l'adquisició de la destresa necessària per a realitzar la dita funció de manera autònoma.

  C. Personal de la funció c): realització dels procediments.

  Per a obtindre el reconeixement de la capacitació per a la funció de realització dels procediments, es requerirà el compliment d'algun dels requisits següents:
  a) Estar en possessió d'un títol de formació professional o certificat de professionalitat que prevegen els resultats d'aprenentatge inclosos en els mòduls corresponents a aquesta funció segons l'annex I de l'Ordre ECC/566/2015, de 20 de març.
  b) Superar els cursos de formació dirigits a aconseguir els resultats d'aprenentatge inclosos en els mòduls corresponents a aquesta funció segons l'annex I de l'Ordre ECC/566/2015, de 20 de març, acompanyat del desenvolupament d'un període de treball sota supervisió fins a l'adquisició de la destresa necessària per a realitzar la dita funció de manera autònoma.

  D. Personal de la funció d): disseny dels projectes i procediments.

  Per a obtindre el reconeixement de la capacitació per a la funció de disseny dels projectes i procediments, es requerirà el compliment dels requisits següents:

  a) Posseir un títol universitari de llicenciat, grau, màster o doctor, o equivalents, en Biologia (animal), Medicina, Veterinària o qualsevol altra disciplina que incorpore en el seu programa formatiu estudis sobre biologia i fisiologia animal.


  b) Superar els cursos de formació dirigits a aconseguir els resultats d'aprenentatge inclosos en els mòduls corresponents a aquesta funció segons l'annex I de l'Ordre ECC/566/2015, de 20 de març.

  També podran obtindre la capacitació per a aquesta funció els que posseïsquen un títol de llicenciat, grau, màster o doctor, o equivalents, diferents dels indicats en la lletra a i que superen els cursos a què es refereix la lletra b anteriors, sempre que aquests cursos incloguen un mòdul addicional sobre fonaments de biologia i fisiologia animal, orientat a l'espècie o el grup d'espècies involucrades.

  E. Personal de la funció e): Supervisió "in situ" del benestar i atenció dels animals.
  Per a obtindre el reconeixement de la capacitació per a la funció de supervisió «in situ» del benestar i atenció dels animals, es requerirà el compliment dels requisits següents:
  a) Posseir un títol universitari de llicenciat, grau, màster o doctor, o equivalents, en Biologia (animal), Medicina, Veterinària o qualsevol altra disciplina que incorpore en el seu programa formatiu estudis sobre biologia i fisiologia animal.
  b) Superar els cursos de formació dirigits a aconseguir els resultats d'aprenentatge inclosos en els mòduls corresponents a aquesta funció segons l'annex I.

  F. Personal de la funció f): veterinari designat

  Per a obtindre el reconeixement de la capacitació per a la funció de veterinari designat, es requerirà el compliment dels requisits següents:
  a) Estar en possessió d'un títol universitari de llicenciat, grau, màster o doctor, o equivalents que permeta l'exercici de la veterinària.
  b) Superar els cursos de formació dirigits a aconseguir els resultats d'aprenentatge inclosos en els mòduls corresponents a aquesta funció segons l'annex I de l'Ordre ECC/566/2015, de 20 de març.
  Els òrgans competents podran excepcionar la superació d'aquests cursos als que demostren documentalment coneixements o experiència en medicina d'animals utilitzats en experimentació i amb altres fins científics o docents, equivalents als dels resultats d'aprenentatge inclosos en els mòduls a què es refereix el paràgraf anterior.

  Enllaços

  Simulació de Tramitació Telemàtica a la Generalitat Valenciana (Cl@u-firma)

  Sistemes de Firma Electrònica admesos i / o utilitzats a la Seu

  Sistemes de verificació de Firmes

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Reial decret 1201/2005, de 10 d'octubre, sobre protecció dels animals utilitzats per a experimentació i altres finalitats científiques (BOE núm. 252, de 21/10/2005).
  - Decret 13/2007, de 26 de gener, del Consell, sobre protecció dels animals utilitzats per a l'experimentació i altres finalitats científiques a la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 5439, de 30/01/07).
  - Directiva 2010/63/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 22 de setembre de 2010, relativa a la protecció dels animals utilitzats per a finalitats científiques (DOCE L 276/33 20/10/2010).
  - Reial decret 53/2013, d'1 de febrer, pel qual s'estableixen les normes bàsiques aplicables per a la protecció dels animals utilitzats en experimentació i altres finalitats científiques, incloent-hi la docència (BOE núm. 34, de 08/02/2013).
  - Ordre ECC/566/2015, de 20 de març, per la qual s'estableixen els requisits de capacitació que ha de complir el personal que manege animals utilitzats, criats o subministrats amb fins d'experimentació i altres fins científics, incloent-hi la docència.

  Llista de normativa

  Vegeu el Reial decret 1201/2005, de 10 d'octubre

  Vegeu el Decret 13/2007, de 26 de gener

  Vegeu el Reial decret 53/2013, d'1 de febrer

  Vegeu l'Ordre ECC/566/2015, de 20 de març

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.