Detall de Procediment

Comunicació prèvia a l'inici de l'activitat de transport de residus amb caràcter professional com a operació de gestió de residus

Codi SIA: 211733
Codi GUC: 16560
Organisme: CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què li serveix?

Permetre el compliment de l'obligació que la normativa vigent en matèria de residus estableix a les entitats o les empreses que pretenguen operar com a transportistes de residus amb caràcter professional com a gestores de residus (perillosos i no perillosos).

Observacions

1. La informació de la comunicació prèvia s'incorporarà al Registre de producció i gestió de residus, que depén del ministeri competent en matèria de residus, de conformitat amb l'article 63 de la Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular. 2. D'acord amb l'article 69.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la inexactitud, la falsedat o l'omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dada o informació que s'incorpore a la comunicació prèvia, o la no-presentació d'aquestes, determinaran la impossibilitat de continuar amb l'exercici de l'activitat afectada des del moment en què es tinga constància de perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives que se'n puguen derivar, amb una resolució prèvia de l'Administració en què declare aquestes circumstàncies. 3. En aquest procediment, l'Administració no està obligada a dictar una resolució expressa ni a notificar-la a la persona interessada, de conformitat amb el que preveu el tercer paràgraf de l'article 21.1 de la Llei 39/2015.

Requisits

1. D'acord amb la legislació vigent en matèria de residus, es considera que hi ha «transport professional de residus» quan les entitats o les empreses que transporten residus es troben en un dels supòsits següents: I. El transport de residus constitueix l'activitat principal. En aquest cas, la persona titular de l'activitat transporta, per encàrrec de l'operador del trasllat, els residus des del productor o posseïdor fins a la planta de tractament; per la qual cosa, no pren cap decisió respecte a la destinació i/o el tractament que s'haja d'aplicar a aquests residus. Aquestes decisions són competència únicament i exclusivament de qui contracta els seus serveis. En aquest supòsit, caldrà que estiga en possessió dels títols que habiliten per al transport públic discrecional de mercaderies, de conformitat amb la normativa vigent en matèria de transport de mercaderies. II. El transport de residus constitueix una activitat complementària de l'activitat principal de l'entitat o l'empresa: Quan les empreses o les entitats que tinguen la condició de gestores de residus hagen assumit la responsabilitat d'aquests (bé com a negociantes, bé com a empreses o entitats de tractament de residus autoritzades) i els transporten amb mitjans propis. En aquest supòsit, caldrà que estiga en possessió dels títols que habiliten per al transport privat complementari de mercaderies, de conformitat amb la normativa vigent en matèria de transport de mercaderies.

Qui pot sol·licitar-ho?

Les entitats o empreses, amb domicili social a la Comunitat Valenciana, que transporten residus amb caràcter professional, ja siga com a activitat principal o com a complementària d'aquesta última.

Termini

En qualsevol moment abans de l'inici de l'activitat.

Documentació

Les entitats o empreses han de presentar el formulari de comunicació de manera telemàtica, per mitjà de l'enllaç de "Tramitació amb certificat electrònic", que permet presentar la comunicació i efectuar el pagament de la taxa simultàniament de manera electrònica. A aquest formulari s'adjuntarà la següent documentació: - Carta de pagament de la fiança (en el cas de gestionar residus perillosos).

Presentació

Telemàtica
Atés que els sol·licitants poden ser tant persones físiques obligades a relacionar-se amb les administracions públiques a través de mitjans electrònics, en virtut de l'article 14.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, com a persones jurídiques, sotmeses a aquesta obligació en virtut de l'article 14.2 de l'esmentada llei, la presentació de sol·licituds ha de realitzar-se electrònicament a través de la seu electrònica de la Generalitat. Per a accedir de manera telemàtica al procediment, la persona sol·licitant haurà de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat qualificat de representant d'entitat (si és persona jurídica) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (si és persona física), tots dos emesos per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV). Així mateix, es podrà utilitzar qualsevol altre sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es/va/sede_certificados). Quan es vulga tramitar un procediment en representació d'altres persones físiques o jurídiques, es podrà atorgar aquesta representació a través del Registre de Representants de l’ACCV (https://www.accv.es/vl/servicios/ciudadanos-y-autonomos/registro-de-representantes/). L'accés a aquest registre per part dels representats pot realitzar-se utilitzant un certificat qualificat de ciutadà (si és persona física) o de representant d'entitat (si és persona jurídica). Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic, quan siga procedent, hauran d'anar signats electrònicament pels qui siguen competents per a això. Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat “com va el meu”-> “sol·licituds en creació” (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=ca).

On consultar dubtes sobre el tràmit

Taxa o pagament

Taxes 2023: 46,78 euros. El pagament de la taxa serà únic independentment del tipus de residus a gestionar (perillós o no perillós). El pagament de la taxa es realitza dins del procediment, per la qual cosa ha de dirigir-se directament a la icona "Tramitar amb certificat", seguir els passos de la tramitació i, en el punt 4, se li requerirà el pagament telemàtic de la taxa.

Procés de tramitació

La comunicació prèvia es tramitara de la seguent forma: 1. Accedir amb certificat electrònic reconegut d'entitat de particular) a la plataforma de tramitació electrònica: - Accedir des de la icona "tramitar amb certificat". - Ompliu formulari web. - Adjuntar documentació: . En el cas d'operar amb residus perillosos, carta de pagament que acredite el depòsit de la fiança la quantia de la qual es calcularà amb la fórmula que s'indica a continuació, emesa per la Direcció Territorial de la Conselleria d'Hisenda que li corresponga pel seu domicili social. Import de la fiança (en euros) = (0,15 x Ca) + (0,03 x Kb) + 2.000 Sent: Ca: la suma de la capacitat de càrrega útil (en quilograms) dels vehicles fent ús de menys de 3.500 kg de capacitat, i Kb: la suma de la capacitat de càrrega útil (en quilograms) dels vehicles fent ús de 3.500 kg de *capaci-doneu o superior. - Pagar la taxa (9756) obligatori. - Signar i enviar electrònicament. 2. Comunicació del Número d'Identificació Mediambiental (NIMA) i del número de registre assignat com a gestor de residus. En el termini de 24-48 hores, l'empresa o l'entitat podrà comprovar el número d'identificació mediambiental (NIMA) i el número d'inscripció en el Registre General de Gestors Autoritzats de Residus de la Comunitat Valenciana assignats per a l'exercici de l'activitat en la pàgina web de la Conselleria. Enllaç buscador de gestors de residus: https://residuos.gva.es/RES_GEST_BUSCAWEB/buscador_residuos_avanzado.aspx?idioma=C 3. Per a accedir de forma telemàtica, el sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), els dos emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana. Quan els sol·licitants estiguen obligats a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, però facen la sol·licitud de manera presencial, se'ls requerirà perquè la presenten electrònicament. Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Com va això meu"-> "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va). En tot cas: 1. La comunicació prèvia permetrà l'inici de l'activitat des del dia en què aquesta es presente, sense perjudici de les facultats de comprovació, control i inspecció atribuïdes a l'Administració pública, que en procedirà a la inscripció en el Registre General de Gestors Autoritzats de la Comunitat Valenciana i a la publicació en la llista de gestors de la pàgina web de la Conselleria a l'efecte informatiu. 2. La presentació de la comunicació prèvia no eximeix la persona interessada de l'obligació d'obtindre les altres autoritzacions o llicències que s'exigeixen per a l'exercici de l'activitat per una altra normativa que se li puga aplicar (per exemple, les autoritzacions per al transport de mercaderies per carretera). 3. La comunicació prèvia permetrà l'exercici de l'activitat en tot el territori nacional, sense la necessitat de registrar-se en cada territori autonòmic en què la pretenga desenvolupar. 4. Serà aplicable la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

òrgans de tramitació

Obligacions

En la seua condició de gestora de residus, ha de complir el règim d'obligacions previst en l'article 23 de la Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular, i en la normativa de desplegament reglamentari, i en particular: - Recollir els residus i transportar-los complint les prescripcions de les normes de transport, les altres normes aplicables i les previsions contractuals. - Mantindre dels residus separats i identificats durant el seu transport i, en el cas dels residus perillosos, envasats i etiquetatges conformement a la normativa vigent. En cap cas s'admetrà la càrrega d'envasos que no es troben adequadament tancats, o que presenten defectes en el seu etiquetatge quan aquest siga preceptiu. - Entregar els residus a entitats o empreses autoritzades perquè els tracten, i disposar d'una acreditació documental d'aquesta entrega. - Disposar d'un arxiu electrónic on s'indiquen per ordre cronològic la quantitat, la naturalesa, l'origen, la destinació, el mètode de tractament dels residus, el mitjà de transport i la freqüència de recollida. Es guardarà la informació de l'arxiu cronològic durant, almenys, cinc anys i estarà a la disposició de les autoritats competents a l'efecte d'inspecció i control. - Les entitats i empreses que transporten residus perillosos estaran obligades a: · Enviar, abans de l'1 de març de l'any posterior respecte al qual s'hagen recollit les dades, una memòria resumeixen de la informació continguda en l'arxiu cronològic a la comunitat autònoma en la qual hagen presentat la comunicació. · Constituir una fiança, la quantia de la qual s'estableix en l'annex IV del Reial decret 208/2022, de 22 de març, sobre les garanties financeres en matèria de residus, per a respondre enfront de l'administració del compliment de les obligacions que es deriven de l'exercici de l'activitat i de la comunicació. · Subscriure un segur o una altra garantia financera, amb una suma garantida mínima de 450.000 €, que cobrisca les responsabilitats al fet que puguen donar lloc les seues activitats. - En el cas de transportistes de residus sanitaris, cal complir els requisits previstos en el procediment reglamentàriament establit relatiu a aquests residus.

Òrgans resolució