Detall de Procediment

Comunicació al Registre Integrat Industrial d'Instal·lacions de llavat interior o desgasificació i despressurització, així com les de reparació o modificació de cisternes de mercaderies perilloses: Inici de l'activitat, modificació i cessament total . Indústria

Codi SIA:: 211740
Codi GVA:: 16586
Organisme: Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Establir les condicions mínimes que han de complir les instal·lacions de llavat interior o desgasificació de cisternes de mercaderies perilloses, així com les de reparació o modificació de cisternes de mercaderies perilloses i el cessament total de l'activitat.

Observacions

Observacions

S'entén per: - Rentada interior de cisternes: aquelles operacions necessàries perquè una cisterna quede buida i neta de qualsevol residu de producte químic, de manera que puga carregar qualsevol altra matèria. - Desgasificació i despressurització de cisternes: són aquelles operacions necessàries per a l'eliminació del gas residual i de la pressió que puguen tindre aquestes cisternes, una vegada que aquestes estiguen buides del producte. - Reparació o modificació de cisternes: són aquelles operacions d'esmena, modificació o substitució d'equips de servei, o de l'envolupant del depòsit. El procediment de desgasificació i despresurización dependrà del tipus de producte que continga la cisterna: a) Productes inflamables. b) Productes no inflamables. c) Amoníac o productes de fàcil absorció per l'aigua. d) Clor líquid. En el cas que el producte químic no es corresponga amb els grups anteriors, es precisarà d'un informe tècnic d'un organisme de control autoritzat sobre el procediment tècnic adequat. La rentada interior de cisternes de mercaderies perilloses és necessària en els següents suposats: a) Prèviament a una inspecció periòdica, intermedia o excepcional, o no periòdica segons la reglamentació. b) Quan hi haja un canvi de producte incompatible amb l'anteriorment transportat. c) Prèviament a una reparació o modificació de la cisterna, sempre que afecte l'envolupant d'aquesta. La desgasificació i despressurització es realitzarà amb caràcter previ: - En les cisternes de classe 2 que necessiten ser sotmeses a una reparació o modificació, així com a la seua rentada interior.

Requisits

Requisits

- Requisits de les instal·lacions de llavat interior o desgasificació o despressurització de cisternes: Complir els requisits tècnics establits en l'annex I del Reial Decret 948/2003, de 18 de juliol, quant a: 1) Generador de vapor. 2) Sistema de dosificació de productes netejadors. 3) Sistema d'assecat posterior al llavat, quan ho requerisca el tipus de producte a netejar 4) Disposar de la informació tècnica documentada dels productes necessaris per a la neteja. 5) Conéixer per part del personal de suport dels procediments o operacions de la instal·lació de llavat i dels equips de seguretat adequats per a realitzar el seu treball. - Requisits tècnics de desgasificació i despressurització de cisternes: Els requisits s'establixen en l'annex II del Reial Decret 948/2003, de 18 de juliol, depenent del tipus de producte que continga la cisterna, i en el cas que el producte químic no es corresponga amb els establits, es necessitarà un informe tècnic d'un organisme de control autoritzat sobre el procediment tècnic adequat. - Requisits de les instal·lacions de modificació o reparació de cisternes: Els requisits tècnics i humans que s'establixen en l'annex V del RD 948/2003, de 18 de juliol. Acreditació d'un certificat d'instal·lació de llavat interior de cisternes autoritzat, o en el cas de cisternes de classe 2, d'instal·lació de llavat interior i desgasificació i despressurització de cisternes.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

La persona titular de les instal·lacions de llavat interior o desgasificació i despressurització, o de les instal·lacions de reparació o modificació de mercaderies perilloses de tallers que no siguen constructors de cisternes, o el seu representant legal.

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

Durant tot l'any.

Formularis documentació

ALTA Presentació de la declaració responsable per la persona titular de la instal·lació de llavat o dels tallers que no siguen constructors de cisternes, o pel seu representant legal en el Servici Territorial d'Indústria, en la qual declare que complix els requisits exigits per la normativa vigent, que disposa de la documentació que així ho acredita, i es compromet a mantindre durant la vigència de l'activitat, i es responsabilitza de l'execució dels treballs d'acord amb els requisits establits (segons model associat DERCISAM). MODIFICACIÓ I CESSAMENT Presentació de la declaració responsable (DERCISAM). Qualsevol modificació d'algunes de les dades incloses en la declaració originària, així com el cessament de les activitats, haurà de ser comunicat per l'interessat al servici territorial d'indústria de la província que corresponga, en el termini d'un mes. CONTROL I VISITA D'INSPECCIÓ L'òrgan competent de la comunitat autònoma o un organisme de control autoritzat, una vegada posat en funcionament les instal·lacions, verificarà en l'àmbit de les seues competències el compliment dels requisits exigits per la normativa reguladora.

Presentació

Presentació

Telemàtica
1.- La presentació telemàtica de la sol·licitud i de la documentació requerida es realitzarà MITJANÇANT EL CORRESPONENT TRÀMIT TELEMÀTIC, l'enllaç directe del qual acaba d'indicar-se. Per a això hauran de disposar d'un sistema de firma electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de firma electrònica expedits per prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de servicis de certificació». Entre estos sistemes s'admeten: - El DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per la FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) i els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per la ACCV (Autoritat de Certificació de la C.Valenciana). - I el sistema clau-firma de l'Estat únicament per a les persones físiques (per tant, queden excloses les persones jurídiques: empreses, ajuntaments, entitats ...). Més informació respecte als sistemes admesos en la Seu Electrònica de la Generalitat en: https://sede.gva.es/es/sede_certificados 2.- Per a realitzar tràmits per via telemàtica davant l'Administració de la Generalitat actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), haurà d'inscriure's prèviament en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de la ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració General de l'Estat, la respectiva informació del qual està disponible en l'apartat "Enllaços i Procediments relacionats" d'este tràmit. Sense eixa inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la seua representació, no es rebrà res en la carpeta ciutadana de la persona presentadora. 3.- Clickando en l'enllaç directe indicat en Sol·licitud_ Presentació autenticada (en color roig a l'inici d'este tràmit), accedirà al tràmit telemàtic, que li permetrà emplenar el formulari web, annexar la sol·licitud i altra documentació emplenada i firmada digitalment que haja d'aportar i realitzar la presentació telemàtica de tot això, obtenint el corresponent justificant de registre. 4.- Respecte als DOCUMENTS A ANNEXAR, si és el cas: - És recomanable que, en primer lloc, els reunisca tots i els emplene, ferm i guarde electrònicament en el seu ordinador, de manera que posteriorment puga incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic. - IMPORTANT: tots els documents certificats o firmats que es presenten telemàticament hauran de ser enviats en format PDF i hauran d'incorporar les FIRMES DIGITALS de la/s persona/s o entitat/és que ho/s subscriga/n. - En este tràmit de la Guia Prop: * En l'apartat denominat "Quina documentació s'ha de presentar?" apareix el llistat de documents a presentar. * I en l'apartat "IMPRESOS ASSOCIATS"(a més d'en el propi tràmit telemàtic) existixen models normalitzats i emplenables de tots o alguns d'eixos documents, segons el cas. Si existix model normalitzat el document haurà de presentar-se en ell. No obstant això, aquells documents per als quals no existisca model normalitzat hauran de ser creats o recaptats per la persona sol·licitant per a poder-los adjuntar. - En el tràmit telemàtic s'indica la grandària màxima permesa dels documents a annexar i els seus possibles formats o extensions (pdf, doc, odt, xls, ods, zip, etc.). Comprove'ls abans d'annexar els documents. 5.- Disposa de MÉS INFORMACIÓ sobre la tramitació telemàtica en: http://www.gva.es/es/inicio/atencion_ciudadano/at_ciud_faq/at_ciud_faq_tramitacion

Procés de tramitació

Procés de tramitació

ALTA - Presentació de la declaració responsable per la persona titular o representant legal (DERCISAM), de manera telemàtica MODIFICACIÓ/CESSAMENT - Presentació de la declaració responsable de la modificació o cessament de l'activitat (DERCISAM), de manera telemàtica UNA ALTRA DOCUMENTACIÓ: L'estació de llavat interior o desgasificació i despressurització exigirà al conductor, propietari o representant: - La sol·licitud d servei de rentada interior, desgasificació i despresurizació de cisternes de mercaderies perilloses (segons model SOLAVCIS, que trobarà disponible en l'apartat enllaços) . - El certificat de rentada interior, desgasificació i despressurització de cisternes de Mercaderies Perilloses, signat pel responsable tècnic de la instal·lació (segons model CERLAVCI, que trobarà disponible en l'apartat enllaços).