Sol·licitud per al Registre d'operadors de gestió de subproductes animals i productes derivats no destinats al consum humà (SANDACH)

Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

Codi SIA: 211741
|
Codi GVA: 16590
Descarregar informació
Termini obert

Des de 14-02-2018

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

L'objecte és inscriure un establiment o empresa en el Registre d'operadors de gestió de subproductes animals i productes derivats no destinats al consum humà (SANDACH). Hi ha dues opcions:

 

1. L'autorització: té per objecte facultar l'empresa per a l'exercici de les activitats que exigeixen una verificació prèvia del compliment de la normativa vigent.

 

2. El registre: té per objecte facultar l'empresa per a l'exercici d'aquelles activitats en les quals només cal una declaració responsable i no és necessària una verificació prèvia.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
14-02-2018

A qui va dirigit

Empreses
Persones interessades

Poden sol·licitar-ho les empreses, amb seu a la Comunitat Valenciana, que gestionen subproductes d'origen animal i/o productes que se'n deriven no destinats al consum humà, quan aquestes empreses realitzen una o diverses de les activitats següents: processament, eliminació, valorització, ús com a...

Saber més

Com es tramita

Procés de tramitació
a) SOL·LICITUD 1. Presentació de la sol·licitud i la documentació requerida. 2. Sol·licitat el registre, si la documentació és correcta, es procedirà a la inspecció de l'establiment en funció de l'activitat que realitze per a comprovar que compleix els requisits exigits en la normativa. Si la...
Saber més

Sol·licitud

Termini
Des de 14-02-2018

El termini de presentació de sol·licituds serà durant tot l'any.

Documentació
A) AUTORITZACIÓ: presentació de la sol·licitud i documentació requerida. - Sol·licitud, en model normalitzat, signada pel representant, adjuntant la següent documentació: a) Document d'acreditació de la capacitat de representació, si és el cas. b) Memòria de l'activitat: 1. Instal·lacions ·...
Saber més
Taxa o pagament

Taxes 2024:

 

Model 046-9792 - Taxa per serveis administratius relatius a ramaderia.

En aplicació de l'art. 3.7-5 de la Llei 20/2017, de 28 desembre, de la Generalitat, de taxes. Per a inscripció en el Registre d'Operadors en el Sector dels Productes i Subproductes d'Origen Animal no Destinats a Consum Humà (SANDACH): 25,48 euros.

 

En el cas de modificació de dades o baixa del registre, no és necessari abonar taxes.

Forma de presentació
Telemàtica
Atés que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, estan obligades a relacionar-se amb elles a través de mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació de...
Saber més

Resolució

Termini màxim
El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució procedent és de sis mesos a comptar del moment de la presentació de la sol·licitud.
Observacions

Els que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 02/10/ 2015).