Sol·licitud d'expedició de certificats relatius a l'obtenció de titulacions per al govern d'embarcacions d'esbarjo.

Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori

Codi SIA: 211745
|
Codi GVA: 16620
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Sol·licitud d'algun dels tràmits següents relatius a l'obtenció de titulacions per al govern d'embarcacions de recreació:

- Certificats de qualificacions obtingudes en els exàmens oficials per a l'obtenció de titulacions per al govern d'embarcacions de recreació.

- Certificats acreditatius de títols en tràmit o en possessió.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
Normativa
 • Reial Decret 875/2014, de 10 d'octubre, pel qual es regulen les titulacions nàutiques per al govern de les embarcacions de recreació (BOE núm. 247 de 11/10/2014).

A qui va dirigit

Ciutadania
Persones interessades

Les persones físiques que hagen realitzat les proves d'obtenció de titulacions per al govern d'embarcacions d'esbarjo o tramitat els seus títols nàutics d'esbarjo en la Comunitat Valenciana.

 

En el cas que el sol·licitant requerisca d'un representant per a emplenar la sol·licitud, haurà d'aportar en aquest tràmit el formulari d'Acreditació de la Representació, signat, que apareix com a imprés associat.

Com es tramita

Procés de tramitació

Presentació de la sol·licitud i la documentació requerida; si és correcta es procedirà a expedir el corresponent certificat.

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Durant tot l'any.

Documentació
La presentació de la sol·licitud comportarà l'autorització del sol·licitant, excepte manifestació en contra, al fet que la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat obtinga directament les dades relatives d'identificació personal, segons el que es preveu en l'article 28 de...
Saber més
Taxa o pagament

L'import actual de la taxa és:

 

- Expedició de certificats relatius a l'obtenció de titulacions per al govern d'embarcacions d'esbarjo: 6,22 euros.

 

BENEFICIS FISCALS EN FAMÍLIES NOMBROSES I EN FAMÍLIES MONOPARENTALS:

a) Exempció total del pagament de les taxes, en famílies (nombroses o monoparentals) de categoria especial.

b) Bonificació del 50% de l'import de les taxes, en famílies (nombroses o monoparentals) de categoria general.

Per a això hauran d'aportar a l'expedient el títol o carnet de família nombrosa o monoparental, que és on consta la categoria d'aquesta.

 

FORMES DE PAGAMENT, IMPORTS I MODELS:

Tant les formes de pagament com els imports i els models de taxa es poden descarregar des de l'adreça d'Internet

que s'indica a continuació

Forma de presentació
Telemàtica
La presentació de sol·licituds podrà realitzar-se telemàticament, punxant en la icona superior "Tramitar amb certificat", d'esta mateixa pàgina. Per a això s'ha de disposar de certificat electrònic reconegut per l'ACCV o DNI electrònic. També pot tramitar utilitzant el sistema de...
Saber més
Presencial

- En els registres dels òrgans administratius als quals es dirigisquen o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en este últim cas, s'hi ha subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o en les oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

 

- En qualsevol oficina de correus. En este cas s'haurà de presentar en un sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data a l'imprés de sol·licitud i a la còpia.

 

- I, preferentment, en:

On dirigir-se

Resolució

Observacions

Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (BOE núm. 236, de 02/10/2015).