Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud de premis per a la classificació i preparació en jocs olímpics i paralímpics, i en campionats del món i d'Europa per a l'any 2020.

  Objecte del tràmit

  Els premis a esportistes objecte d'aquesta convocatòria tenen com a finalitat donar suport als esportistes de la Comunitat Valenciana d'esport no professional com a ajuda en la seua classificació i preparació en campionats del món i d'Europa, previs als jocs olímpics i paralímpics per a l'any 2020.

  Aquesta preparació inclou la participació en competicions classificatòries oficials prèvies.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran sol·licitar aquests premis les persones físiques que puguen obtindre la condició de beneficiàries perquè no concorren en cap de les circumstàncies que ho impedeixen, les quals es detallen en l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i que complisquen els següents requisits:

  Requeriments

  a) Tindre nacionalitat espanyola, amb veïnatge administratiu en qualsevol municipi de la Comunitat Valenciana, en el moment de la sol·licitud, excepte els esportistes inclosos en centres estatals de tecnificació esportiva o en una situació semblant, que hagen desenvolupat la seua carrera esportiva a la Comunitat Valenciana fins al moment; aquesta situació acreditarà la seua federació esportiva.

  b) Acreditar resultats esportius, obtinguts des de l'1 de gener de 2018 fins a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, en modalitats oficialment reconegudes, representant Espanya en jocs olímpics, jocs paralímpics o en competicions oficials de campionats del món i campionats d'Europa en el rang de resultats recollits en l'article 6 de les bases que regulen la convocatòria. Hauran de demostrar que continuen en actiu, per a la qual cosa han d'acreditar resultats en competició oficial nacional o internacional, o, a falta d'això, s'ha d'aportar el certificat federatiu que justifique suficientment els motius, ja siguen per lesió o per una altra causa.

  c) Estar en possessió de la corresponent llicència en vigor d'una federació esportiva de la Comunitat Valenciana. En cas de tindre llicència per un club d'una altra comunitat autònoma perquè no hi ha a la Comunitat Valenciana un club en màxima categoria d'àmbit estatal, l'ha d'aportar amb un informe favorable de la federació esportiva de la Comunitat Valenciana que justifique aquesta situació.

  d) No percebre cap ajuda amb motiu de la seua activitat esportiva de la Direcció General d'Esport de la Generalitat Valenciana o d'una altra comunitat autònoma durant l'any de la convocatòria, ni tindre ingressos derivats de la seua activitat esportiva, amb independència de la seua procedència, que superen els 60.000 euros durant l'any anterior a la convocatòria.

  Les persones interessades han de complir aquests requisits en el moment de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  Finalitzada la valoració, s'establirà un ordre de prelació entre les sol·licituds ordenades de més a menys puntuació, i es realitzarà entre aquestes la distribució econòmica corresponent distribuint mòduls de subvenció proporcionalment a la puntuació, des dels de més puntuació fins als de menys puntuació, fins a esgotar el crèdit pressupostari.

  En el cas de produir-se un empat entre els que reunisquen els requisits, es valorarà per al seu desempat la puntuació més alta en la competició de màxim nivell.

  Una vegada resolta la convocatòria i efectuats els tràmits comptables preceptius, es procedirà a abonar els imports concedits d'una sola vegada, en el compte bancari indicat per la persona beneficiària.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies hàbils, a comptar des de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 8830, de 09/06/2020).
  El termini per a presentar la sol·licitud s'iniciarà el 10 de juny i finalitzarà l'1 de juliol inclusivament

  L'incompliment d'aquest termini determinarà automàticament l'exclusió.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  - En els registres administratius dels òrgans administratius a què es dirigisquen, o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.

  - També en qualsevol oficina de Correus. En aquest cas, s'ha de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.

  - I, preferentment, a:

  REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT
  AV. CAMPANAR, 32
  46015 València
  Tel.: 012

  REGISTRE DE LA DT D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT D'ALACANT
  C/ CARRATALÀ, 47
  03007 Alacant
  Tel.: 012

  SECCIÓ D'ESPORTS DE CASTELLÓ
  AV. DEL MAR, 23
  12003 Castelló de la Plana
  Tel.: 012

  SECCIÓ D'ESPORTS DE VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 14
  46009-València
  Tel.: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=16760

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  L'imprés de sol·licitud ha d'ajustar-se al model que figura com a annex I de la convocatòria i s'ha d'acompanyar de la documentació següent:

  a) Fotocòpia del DNI, excepte en el cas de les persones que n'autoritzen la comprovació a l'òrgan gestor i així ho indiquen en l'apartat E de la sol·licitud.

  b) Certificat original d'empadronament del sol·licitant, en vigor, o fotocòpia degudament confrontada, excepte en el cas de les persones que n'autoritzen la comprovació a l'òrgan gestor i així ho indiquen en l'apartat E de la sol·licitud.

  c) Historial esportiu certificat per la federació esportiva autonòmica corresponent, exclusivament omplit segons el model que figura com a annex II de la convocatòria, i que reculla els resultats esportius en les competicions indicades en el punt 2.1.b de la convocatòria, així com el resultat que acredite que continua en actiu. En el mateix document, s'ha de certificar que es té la llicència.

  d) Model de domiciliació bancària en què conste la titularitat del compte bancari on es vulga rebre l'ajuda sol·licitada, annex III de la convocatòria.

  e) Declaració responsable de no percebre ajudes d'una altra comunitat autònoma amb motiu de la seua activitat esportiva, que està inclosa en l'apartat D de la sol·licitud.

  f) Declaració responsable de no tindre ingressos derivats de la seua activitat esportiva superiors a 60.000 euros durant l'any 2018. Aquesta declaració està inclosa en l'apartat D de la sol·licitud.

  g) Declaració responsable de no incórrer en cap de les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari indicades en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Aquesta declaració està inclosa en l'apartat D de la sol·licitud.

  h) Documentació que acredite estar al corrent en les obligacions tributàries (estatals i autonòmiques) i davant de la Seguretat Social, excepte en el cas de les persones que n'autoritzen la consulta en l'apartat E de la sol·licitud. En els casos en què la subvenció en aquesta convocatòria no supere els 3.000 euros, aquesta acreditació podrà substituir-se per una declaració responsable (apartat D de la sol·licitud).

  NOTA: la sol·licitud d'aquestes ajudes suposarà la prioritat sobre unes altres que, per la seua activitat esportiva, tinga sol·licitades o concedides en la Direcció General d'Esport. La concessió suposarà el desistiment d'altres sol·licituds presentades de la persona interessada i pendents de resolució o la renúncia de les ja resoltes.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD DE PREMIS PER LA CLASSIFICACIÓ I PREPARACIÓ EN JOCS OLÍMPICS I PARALÍMPICS I EN CAMPIONATS DEL MÓN I D'EUROPA

  HISTORIAL ESPORTIU

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Presentació de la sol·licitud i la documentació requerida.

  - Quan la sol·licitud no reunisca els requisits o falte algun document complementari dels exigits, es requeriran la persona interessada perquè ho esmene en el termini de 10 dies, amb la indicació que, si així no ho fa, es considerarà que ha desistit de la seua petició, amb la prèvia resolució dictada a aquest efecte.

  - La Direcció General d'Esport podrà, en qualsevol moment de la tramitació de l'expedient, recaptar tota la informació, aclariments o documents complementaris que estime necessaris per al seu assessorament.

  - Es constituirà una comissió tècnica d'avaluació encarregada de l'estudi i la valoració de les sol·licituds presentades.

  - Una vegada formalitzats els actes d'instrucció corresponents, la comissió d'avaluació elevarà, a través de l'òrgan instructor, la proposta de concessió o denegació al director general d'Esport, que resoldrà sobre l'ajuda i determinarà la quantia d'aquesta.

  - El director general d'Esport resoldrà la concessió o denegació de les sol·licituds presentades, en el termini màxim de sis mesos des de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. No obstant això, les sol·licituds sobre les quals no recaiga resolució expressa en aquest termini podran entendre's desestimades o denegades. La Direcció General d'Esport notificarà a les persones interessades, dins del mateix termini de sis mesos, la resolució de concessió o denegació de les sol·licituds presentades, amb la publicació de la resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els que preveu la Llei 39/ 2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 02.10.2015)

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=16760

  Tramitació

  Aquest procediment estarà publicat en la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es) i podrà realitzar-se la presentació telemàtica de les sol·licituds; per a fer-ho, s'ha d'accedir al catàleg de procediments administratius de la Generalitat.

  Per a poder accedir a aquest sistema telemàtic, la persona que el sol·licite ha de disposar d'algun dels sistemes de signatura electrònica admesos en la seu de la Generalitat.

  Si alguns dels documents que s'han d'aportar juntament amb la sol·licitud no es poden presentar telemàticament, s'han d'entregar per registre d'entrada, en el termini més breu possible dins de l'establit.

  En cas d'incidències informàtiques referents a aquest tràmit, dirigiu-vos a l'adreça de correu electrònic: generalitat_en_red@gva.es

  Inici
 • Informació complementària

  Criteris de valoració

  Els criteris de valoració estan establits en la base sisena de les bases reguladores de la convocatòria i són els següents:

  a) Per classificació en proves i modalitats esportives incloses en els jocs olímpics i paralímpics:
  1r. Haver participat i haver obtingut resultats en els jocs olímpics o paralímpics en l'última edició, entre 60 i 100 punts.
  2n. Classificació en el campionat del món sènior, llocs 1 a 16, entre 60 i 100 punts.
  3r. Classificació en campionat d'Europa, llocs 1 a 8, entre 40 i 60 punts.
  4t. Classificació en campionat del món, inferior a sènior i majors de 18 anys, llocs 1 a 8, entre 20 i 40 punts.
  5é. Classificació en campionat d'Europa, inferior a sènior i majors de 18 anys, llocs 1 a 4, fins a 20 punts.

  b) Per classificació en altres proves i modalitats esportives oficials no incloses en l'apartat anterior.
  1r. Classificació en campionat del món sènior, llocs 1 a 8, entre 40 i 60 punts.
  2n. Classificació en campionat d'Europa, llocs 1 a 4, entre 20 i 40 punts.
  3r. Classificació en campionat del món inferior a sènior i majors de 18 anys, llocs 1 a 4, entre 10 i 20 punts.
  4t. Classificació en campionat d'Europa inferior a sènior i majors de 18 anys, llocs 1 a 4, fins a 10 punts.
  Es podrà considerar en els dos casos el rànquing mundial o europeu a l'efecte de classificació, certificat per la federació esportiva.

  Finalitzada la valoració, s'establirà un ordre de prelació entre les sol·licituds ordenades de més a menys puntuació, i es realitzarà entre aquestes la distribució econòmica corresponent distribuint mòduls de subvenció proporcionalment a la puntuació, des dels de més puntuació fins als de menys puntuació, fins a esgotar el crèdit pressupostari.

  En cas de produir-se un empat, es valorarà per al desempat la puntuació més alta en la competició de màxim nivell.

  Obligacions

  Sense perjudici del que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, són obligacions de les persones beneficiàries d'aquests premis:
  a) Mantindre's en la situació que legitima la seua concessió i complir la finalitat de l'ajuda concedida.
  b) Acreditar el compliment dels requisits i les condicions que determinen la concessió o el gaudi de l'ajuda.
  c) Sotmetre's a les actuacions de control financer que corresponen a la intervenció general en relació amb les ajudes concedides.
  d) Comunicar a la conselleria amb competència en matèria d'esport l'obtenció de subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a l'activitat esportiva, procedents d'altres administracions o ens públics o privats. Aquesta comunicació ha d'efectuar-se tan prompte com es conega.
  e) Acreditar que es troba al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social, només en el cas de no haver atorgat autorització expressa a l'Administració valenciana perquè obtinga directament les dades necessàries, o presentar la declaració responsable, si escau, de conformitat amb l'article 24 de la Llei general de subvencions.
  f) La persona beneficiària estarà obligada a mantindre la residència fiscal i complir les seues obligacions tributàries a Espanya.
  g) Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els supòsits previstos en l'article 16 de l'ordre que estableix les bases reguladores de la convocatòria.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre 58/2016, de 23 de setembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de premis a l'esport olímpic i paralímpic. (DOCV núm. 7882, de 27.09.2016).
  - Resolució de 13 de març de 2020, del director general d'Esport, per la qual es convoquen premis per la classificació i preparació en jocs olímpics i paralímpics, i en campionats del món i d'Europa per a l'any 2020 (DOGV núm.8830, de 09/06/2020).

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre 58/2016, de 23 de setembre (bases reguladores)

  Resolució de 13 de març de 2020

  Llistat de seguiment

  Resolució d'1 d'octubre de 2019, de la Direcció General d'Esport, per la qual es resol la convocatòria de premis per la classificació i preparació en jocs olímpics i paralímpics, i en campionats del món i d'Europa, per al'any 2019 (DOGV núm. 8651 de 08.10.2019)

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.