Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG-Inscripció en el Registre Oficial de les Estacions d'Inspecció Tècnica d'Equips d'Aplicació de Fitosanitaris (ITEAF)

  Objecte del tràmit

  Per a poder realitzar les inspeccions oficials en el territori de la Comunitat Valenciana, serà obligatori estar donat d'alta en el Registre Oficial de les Estacions d'Inspecció Tècnica d'Equips d'Aplicació de Productes Fitosanitaris (ITEAF) de la Comunitat Valenciana.

  En el cas de les ITEAF donades d'alta en una altra comunitat autònoma, podran exercir la seua activitat a la Comunitat Valenciana, després de la presentació de la corresponent alta i la justificació de l'autorització que els va ser concedida en la comunitat autònoma on figure la seua seu social.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les estacions d'inspecció tècnica d'equips d'aplicació de productes fitosanitaris poden pertànyer a unitats pròpies de la Generalitat, o a altres unitats, com ara: departaments d'universitats, especialitzats en mecanització agrària; centres de formació agrària; centres tecnològics i centres de suport a la innovació tecnològica (regulats pel Reial decret 2093/2008, de 19 de desembre, amb àmbit estatal i que crea el seu registre); entitats associatives agràries o a empreses privades.

  També poden ser reconegudes les associacions que estiguen legalment constituïdes, que complisquen els requisits i que estiguen relacionades amb el sector agrari. Aquestes unitats han d'estar autoritzades per la direcció general amb competències en matèria de sanitat vegetal, com a òrgan competent en la Generalitat, així com subscriure pòlisses de responsabilitat civil, avals o altres garanties financeres atorgades per una entitat degudament autoritzada, que cobrisquen els riscos de la seua responsabilitat respecte a danys ambientals, materials i personals a tercers. La quantia mínima d'aquesta pòlissa ha de ser de 100.000 euros, que ha de ser proporcional a la naturalesa i l'abast del risc cobert.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  - En els registres administratius dels òrgans administratius a què es dirigisquen, o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.

  - També en qualsevol oficina de Correus. En aquest cas, s'ha de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.

  - I, preferentment, a:

  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA - CASTELLÓ
  AV. GERMANS BOU, 47Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
  46009 València
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA - ALACANT
  C/ PROFESSOR MANUEL SALA, 2Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=16872

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Documentació que han de presentar i condicions que han de complir les entitats que sol·liciten la seua inscripció en el Registre Oficial de les Estacions d'Inspecció Tècnica d'Equips d'Aplicació de Productes Fitosanitaris (ITEAF) de la Comunitat Valenciana.

  APARTAT A:
  ITEAF que sol·liciten l'inici de la seua activitat i radiquen les seues activitats i el seu domicili social en el territori de la Comunitat Valenciana.

  La documentació que cal presentar juntament amb la sol·licitud consisteix en:

  1. Document que acredite la personalitat jurídica del sol·licitant i el seu domicili social.

  2. Document que acredite la representació de qui presenta la sol·licitud.

  3. Memòria tècnica en la qual es descriguen:
  3.1. Les instal·lacions, els equips i la maquinària disponibles per a l'acompliment de les seues funcions:
  3.1.1. Tipus d'instal·lació i identificació d'aquesta: ubicació i plànol de situació en el cas que dispose d'instal·lacions fixes; identificació del vehicle (tipus, matrícula, model) de les instal·lacions mòbils.
  3.1.2. Equips i instrumentació per a la realització dels assajos, en compliment de l'annex II del Reial decret 1702/2011.
  3.1.3. Equip informàtic i sistema de transmissió de dades.
  3.2. Un pla d'inspeccions que pot tindre una durada anual o plurianual, amb una durada màxima de 3 anys, en el qual es detalle el procediment d'inspecció, d'acord amb la normativa vigent, així com una previsió anual de les inspeccions que cal realitzar segons el tipus de maquinària i la seua localització, la periodicitat de calibratge i el manteniment dels equips d'inspecció de la ITEAF, etc.
  3.3. La relació de tot el personal que presta els seus serveis en la ITEAF acompanyada dels documents que acrediten la seua formació i l'organigrama del sistema d'inspecció. Han de disposar d'un director i de tants inspectors com unitats mòbils d'inspecció s'inscriguen per cada ITEAF.

  4. El compromís d'atendre totes les sol·licituds d'inspecció i en tot el territori de la Comunitat Valenciana, així com el temps estimat per a atendre-les des de la sol·licitud de les persones interessades.

  5. Quadre detallat de tarifes aplicables, incloent-hi les segones i successives inspeccions, en cas de resultat desfavorable.

  6. Declaració responsable d'estar al dia en les seues obligacions tributàries i de Seguretat Social.

  7. Declaració responsable de no estar incurs/a en la incompatibilitat indicada en l'article 9 del Decret 124/2014, de 25 de juliol, del Consell.

  8. Esborrany de la pòlissa d'assegurances de responsabilitat civil o aval a què fa referència l'apartat 3 de l'article 7 del Reial decret 1702/2011, per les quanties mínimes que figuren en l'article 7.6 del Decret 124/2014, de 25 de juliol, del Consell.  APARTAT B:
  ITEAF que sol·liciten l'autorització per a exercir a la Comunitat Valenciana, la seu social de les quals no estiga radicada en el seu territori i ja disposen d'una autorització emesa en una altra comunitat autònoma.

  1. Certificat acreditatiu de l'autorització i alta per a exercir l'activitat d'inspecció d'equips d'aplicació de fitosanitaris emesa per l'autoritat responsable de la comunitat autònoma on estiga la seu social del titular.

  2. Identificació dels equips amb els quals realitzarà les inspeccions a la Comunitat Valenciana.

  3. Identificació del personal, de la director i inspectors acreditats.

  4. Un pla d'inspeccions que pot tindre una durada anual o plurianual, amb una durada màxima de tres anys, en el qual es detalle el procediment d'inspecció, d'acord amb la normativa vigent, així com una previsió anual de les inspeccions que cal realitzar en el territori de la Comunitat Valenciana.

  5. Còpia de la pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil o aval a què fa referència l'apartat 3 de l'article 7 del Reial decret 1702/2011.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ DE L'ACTIVITAT D'INSPECCIÓ I D'ALTA EN EL REGISTRE OFICIAL D'ESTACIONS D'INSPECCIÓ TÈCNICA D'EQUIPS D'APLICACIÓ DE PRODUCTES FITOSANITARIS

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. L'autorització de l'activitat d'inspecció i l'alta en el Registre Oficial de les Estacions d'Inspecció Tècnica d'Equips d'Aplicació de Productes Fitosanitaris (ITEAF) de la Comunitat Valenciana s'inicia a sol·licitud de les persones interessades o els seus representants, segons el model normalitzat. En l'apartat A, s'estableix la documentació que cal presentar i les condicions que han de complir les entitats que sol·liciten la seua inscripció en el Registre Oficial de les Estacions d'Inspecció Tècnica d'Equips d'Aplicació de Productes Fitosanitaris (ITEAF) amb seu a la Comunitat Valenciana.
  Sempre que les condicions tècniques ho permeten, es podrà fer la presentació telemàtica de les sol·licituds, per a la qual cosa cal accedir al Catàleg de Serveis Públics Interactius de la Generalitat, accessible a través de ‹www.tramita.gva.es›, i seleccionar el servei corresponent. Per a accedir a aquest sistema telemàtic, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques), o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), els dos emesos per l'Institut Valencià de Finances. En el cas que es presente un certificat digital de persona física i que s'actue en representació d'una persona jurídica, cal inscriure's prèviament en el Registre Oficial de Representacions de Caràcter Voluntari davant de la Generalitat per a la realització de tràmits per via telemàtica.

  2. La direcció general competent en matèria de sanitat vegetal verificarà la documentació que acompanya la sol·licitud d'inscripció de les ITEAF, així com el compliment dels requisits sobre el personal d'inspecció establits en l'article 8 del Reial decret 1702/2011, i la dels equips i les condicions tècniques de les instal·lacions a què fa referència l'article 9 del Reial decret, 1702/2011, per a la qual cosa pot demanar la col·laboració tècnica de les unitats especialitzades amb les quals hi haja o hi puga haver un conveni.

  3. La direcció general competent en matèria de sanitat vegetal emetrà la corresponent resolució d'inscripció en el Registre Oficial de les Estacions d'Inspecció Tècnica d'Equips d'Aplicació de Productes Fitosanitaris (ITEAF) de la Comunitat Valenciana i l'autorització de l'inici de l'activitat d'inspecció per a totes les sol·licituds que oferisquen garanties quant a la durada i l'eficàcia de la seua acció inspectora. Per a la resolució favorable, es tindran en compte els mitjans disponibles, l'estimació d'inspeccions que s'executaran, la zona previsible d'actuació, el manteniment d'un nivell de qualitat mínim en les inspeccions, el preu del servei, i el grau de cobertura que s'abastarà sobre el cens de maquinària de la Comunitat Valenciana. Aquesta informació s'ha de reflectir en el pla d'inspeccions presentat per la ITEAF.

  4. En la tramitació de l'expedient es podrà sol·licitar l'ampliació de la documentació presentada o l'aclariment d'aquesta, per a la qual cosa es concedirà un termini de 10 dies, a comptar de la recepció de la notificació, perquè esmene o aporte la documentació requerida. En el cas que no ho faça, es considerarà que ha desistit de la seua sol·licitud.

  5. Les ITEAF que no pertanguen a l'Administració pública han de subscriure pòlisses de responsabilitat civil, avals o altres garanties financeres, que cobrisquen els riscos de la seua responsabilitat, respecte als danys ambientals, materials i personals a tercers que pogueren produir-se com a conseqüència de les inspeccions tècniques que realitze, per una quantia mínima de 100.000 euros, que serà proporcional a la naturalesa i l'abast del risc cobert.
  Per a això, entre la documentació que han de presentar, han d'incloure una proposta o un esborrany de la pòlissa, en què l'assegurat siga la ITEAF i complisca amb aquestes especificacions.
  L'inici de l'activitat d'inspecció de la ITEAF estarà condicionada a l'efectiva presentació de l'aval o l'assegurança abans esmentada, degudament atorgada per una entitat autoritzada, i és responsabilitat de la ITEAF el manteniment de l'aval o l'assegurança en vigor per a poder continuar exercint l'activitat.

  6. En el termini màxim de sis mesos des de la presentació de la sol·licitud, la direcció general competent en matèria de sanitat vegetal dictarà i notificarà la resolució corresponent i, en el cas que siga favorable, la ITEAF serà inscrita en el Registre Oficial de les Estacions d'Inspecció Tècnica d'Equips d'Aplicació de Productes Fitosanitaris (ITEAF) de la Comunitat Valenciana i autoritzada per a exercir la seua activitat d'inspecció. Transcorregut el termini de sis mesos sense que es dicte i notifique la resolució corresponent, la persona sol·licitant podrà considerar desestimada la seua sol·licitud per silenci administratiu.

  7. Qualsevol modificació de les dades reflectides en la inscripció s'ha de comunicar al Registre, en el termini màxim de dos mesos a comptar de la data en què es va produir aquesta variació, mitjançant l'enviament de la documentació que ho justifique, amb la finalitat d'actualitzar la inscripció registral.


  NOTA:
  Qualsevol modificació de les dades reflectides en la inscripció s'ha de comunicar al Registre, en el termini màxim de dos mesos a comptar de la data en què es va produir aquesta variació, mitjançant l'enviament de la documentació que ho justifique, amb la finalitat d'actualitzar la inscripció registral.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 02/10/15).

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=16872

  Tramitació

  Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, tot i que no estan obligades a fer-ho, opten per aquesta via, han de presentar les sol·licituds telemàticament per mitjà de la seu electrònica de la Generalitat en l'URL següent: http://www.gva.es/va/proc16872

  Quan les persones sol·licitants estiguen obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, però facen la sol·licitud de manera presencial, es requeriran les persones interessades perquè la presenten electrònicament. A aquest efecte, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en la qual s'haja fet la presentació telemàtica.

  Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de sistemes de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació. Entre aquests, els certificats emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/sede_certificados), així com el sistema clave signatura per a les persones físiques.

  En cas que es vulga tramitar un procediment electrònic en representació d'altres persones físiques o jurídiques, s'ha de procedir a la corresponent inscripció en el Registre de Representants (https://www.accv.es/va/ciutadans/registre-de-representants/).

  Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic han d'estar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent.

  Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Com va això meu"-> "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va

  Inici
 • Informació complementària

  * INSPECCIONS PERIÒDIQUES
  De conformitat amb l'article 3 del Reial decret 1702/2011, seran objecte d'inspeccions periòdiques:

  a) Els equips mòbils d'aplicació de productes fitosanitaris, inscrits en el Registre Oficial de Maquinària Agrícola (ROMA) i utilitzats en la producció primària, agrícola i forestal, així com els equips utilitzats en altres usos professionals, i que corresponguen a alguns dels següents gèneres de màquines:
  1r. Polvoritzador hidràulic (de barres o pistoles de polvorització).
  2n. Polvoritzadors hidropneumàtics.
  3r. Polvoritzadors pneumàtics.
  4t. Polvoritzadors centrífugs.
  5é. Empolsador.

  b) Els equips d'aplicació muntats a bord d'aeronaus, que han de disposar de la millor tecnologia disponible per a reduir la deriva de la polvorització.

  c) Els equips instal·lats en l'interior d'hivernacles o altres locals tancats, inclosos els de tractament postcollita de centrals hortofrutícoles, o qualsevol altre situat en instal·lacions fixes.


  * TARIFES D'INSPECCIÓ
  Les ITEAFque tinguen la seua social a la Comunitat Valenciana han d'establir lliurement les tarifes aplicables d'acord amb les característiques dels equips i la seua dificultat d'inspecció, així com els barems sobre distància de desplaçaments, si escau. Les tarifes esmentades i les successives modificacions dels imports d'aquestes s'han notificar a l'Administració pública competent d'acord amb la documentació que cal aportar i que figura en la lletra A.5 de l'apartat "Documentació".

  Sancions

  El règim sancionador aplicable als incompliments del que es disposa en aquest decret serà el que figura en la Llei 43/2002, de 20 de novembre, de sanitat vegetal, i el Decret 63/2006, de 12 de maig, del Consell, pel qual es determina la competència sancionadora en les infraccions en matèria de sanitat vegetal.

  Les autoritzacions concedides es poden revocar en els casos establits en l'article 12 del Decret 124/2014, de 25 de juliol, del Consell.

  Enllaços

  Simulació de Tramitació Telemàtica a la Generalitat Valenciana (Cl@u-firma)

  Sistemes de Firma Electrònica admesos i / o utilitzats a la Seu

  Sistemes de verificació de Firmes

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 43/2002, de 20 de novembre, de sanitat vegetal (BOE núm. 279, de 21/11/2002).
  - Directiva 2009/128/CE, de 21 d'octubre, per la qual s'estableix el marc de l'actuació comunitària per a aconseguir un ús sostenible dels plaguicides (DOUE núm. 309, de 24/11/2009).
  - Reial decret 1702/2011, de 18 de novembre, d'inspeccions periòdiques dels equips d'aplicació de productes fitosanitaris (BOE núm. 296, de 09/12/2011).
  - Decret 124/2014, de 25 de juliol, del Consell, pel qual es regulen les inspeccions periòdiques dels equips d'aplicació de productes fitosanitaris, es crea el Registre Oficial de les Estacions d'Inspecció Tècnica d'Equips d'Aplicació de Productes Fitosanitaris (ITEAF) de la Comunitat Valenciana, així com les normes per a la inscripció i el funcionament d'aquestes en l'àmbit de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7327, de 29/07/2014).

  Llista de normativa

  Vegeu la Llei 43/2002, de 20 de novembre.

  Vegeu la Directiva 2009/128/CE, de 21 d'octubre.

  Vegeu el Reial decret 1702/2011, de 18 de novembre.

  Vegeu el Decret 124/2014, de 25 de juliol, del Consell.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.