Detall de Procediments

TECG-Inscripció en el Registre Oficial de les Estacions d'Inspecció Tècnica d'Equips d'Aplicació de Fitosanitaris (ITEAF)
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG-Inscripció en el Registre Oficial de les Estacions d'Inspecció Tècnica d'Equips d'Aplicació de Fitosanitaris (ITEAF)

  Objecte del tràmit

  Per a poder realitzar les inspeccions oficials en el territori de la Comunitat Valenciana, serà obligatori estar donat d'alta en el Registre Oficial de les Estacions d'Inspecció Tècnica d'Equips d'Aplicació de Productes Fitosanitaris (ITEAF) de la Comunitat Valenciana.

  En el cas de les ITEAF donades d'alta en una altra comunitat autònoma, podran exercir la seua activitat a la Comunitat Valenciana, després de la presentació de la corresponent alta i la justificació de l'autorització que els va ser concedida en la comunitat autònoma on figure la seua seu social.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les estacions d'inspecció tècnica d'equips d'aplicació de productes fitosanitaris poden pertànyer a unitats pròpies de la Generalitat, o a altres unitats, com ara: departaments d'universitats, especialitzats en mecanització agrària; centres de formació agrària; centres tecnològics i centres de suport a la innovació tecnològica (regulats pel Reial decret 2093/2008, de 19 de desembre, amb àmbit estatal i que crea el seu registre); entitats associatives agràries o a empreses privades.

  També poden ser reconegudes les associacions que estiguen legalment constituïdes, que complisquen els requisits i que estiguen relacionades amb el sector agrari. Aquestes unitats han d'estar autoritzades per la direcció general amb competències en matèria de sanitat vegetal, com a òrgan competent en la Generalitat, així com subscriure pòlisses de responsabilitat civil, avals o altres garanties financeres atorgades per una entitat degudament autoritzada, que cobrisquen els riscos de la seua responsabilitat respecte a danys ambientals, materials i personals a tercers. La quantia mínima d'aquesta pòlissa ha de ser de 100.000 euros, que ha de ser proporcional a la naturalesa i l'abast del risc cobert.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  - En els registres administratius dels òrgans administratius a què es dirigisquen, o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.

  - També en qualsevol oficina de Correus. En aquest cas, s'ha de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.

  - I, preferentment, a:

  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA - CASTELLÓ
  AV. GERMANS BOU, 47Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
  46009 València
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA - ALACANT
  C/ PROFESSOR MANUEL SALA, 2Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=16872

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Documentació que han de presentar i condicions que han de complir les entitats que sol·liciten la seua inscripció en el Registre Oficial de les Estacions d'Inspecció Tècnica d'Equips d'Aplicació de Productes Fitosanitaris (ITEAF) de la Comunitat Valenciana.

  APARTAT A:
  ITEAF que sol·liciten l'inici de la seua activitat i radiquen les seues activitats i el seu domicili social en el territori de la Comunitat Valenciana.

  La documentació que cal presentar juntament amb la sol·licitud consisteix en:

  1. Document que acredite la personalitat jurídica del sol·licitant i el seu domicili social.

  2. Document que acredite la representació de qui presenta la sol·licitud.

  3. Memòria tècnica en la qual es descriguen:
  3.1. Les instal·lacions, els equips i la maquinària disponibles per a l'acompliment de les seues funcions:
  3.1.1. Tipus d'instal·lació i identificació d'aquesta: ubicació i plànol de situació en el cas que dispose d'instal·lacions fixes; identificació del vehicle (tipus, matrícula, model) de les instal·lacions mòbils.
  3.1.2. Equips i instrumentació per a la realització dels assajos, en compliment de l'annex II del Reial decret 1702/2011.
  3.1.3. Equip informàtic i sistema de transmissió de dades.
  3.2. Un pla d'inspeccions que pot tindre una durada anual o plurianual, amb una durada màxima de 3 anys, en el qual es detalle el procediment d'inspecció, d'acord amb la normativa vigent, així com una previsió anual de les inspeccions que cal realitzar segons el tipus de maquinària i la seua localització, la periodicitat de calibratge i el manteniment dels equips d'inspecció de la ITEAF, etc.
  3.3. La relació de tot el personal que presta els seus serveis en la ITEAF acompanyada dels documents que acrediten la seua formació i l'organigrama del sistema d'inspecció. Han de disposar d'un director i de tants inspectors com unitats mòbils d'inspecció s'inscriguen per cada ITEAF.

  4. El compromís d'atendre totes les sol·licituds d'inspecció i en tot el territori de la Comunitat Valenciana, així com el temps estimat per a atendre-les des de la sol·licitud de les persones interessades.

  5. Quadre detallat de tarifes aplicables, incloent-hi les segones i successives inspeccions, en cas de resultat desfavorable.

  6. Declaració responsable d'estar al dia en les seues obligacions tributàries i de Seguretat Social.

  7. Declaració responsable de no estar incurs/a en la incompatibilitat indicada en l'article 9 del Decret 124/2014, de 25 de juliol, del Consell.

  8. Esborrany de la pòlissa d'assegurances de responsabilitat civil o aval a què fa referència l'apartat 3 de l'article 7 del Reial decret 1702/2011, per les quanties mínimes que figuren en l'article 7.6 del Decret 124/2014, de 25 de juliol, del Consell.  APARTAT B:
  ITEAF que sol·liciten l'autorització per a exercir a la Comunitat Valenciana, la seu social de les quals no estiga radicada en el seu territori i ja disposen d'una autorització emesa en una altra comunitat autònoma.

  1. Certificat acreditatiu de l'autorització i alta per a exercir l'activitat d'inspecció d'equips d'aplicació de fitosanitaris emesa per l'autoritat responsable de la comunitat autònoma on estiga la seu social del titular.

  2. Identificació dels equips amb els quals realitzarà les inspeccions a la Comunitat Valenciana.

  3. Identificació del personal, de la director i inspectors acreditats.

  4. Un pla d'inspeccions que pot tindre una durada anual o plurianual, amb una durada màxima de tres anys, en el qual es detalle el procediment d'inspecció, d'acord amb la normativa vigent, així com una previsió anual de les inspeccions que cal realitzar en el territori de la Comunitat Valenciana.

  5. Còpia de la pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil o aval a què fa referència l'apartat 3 de l'article 7 del Reial decret 1702/2011.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ DE L'ACTIVITAT D'INSPECCIÓ I D'ALTA EN EL REGISTRE OFICIAL D'ESTACIONS D'INSPECCIÓ TÈCNICA D'EQUIPS D'APLICACIÓ DE PRODUCTES FITOSANITARIS

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.