• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

Sol·licitud per part de les famílies de les ajudes econòmiques destinades a l'escolarització en els centres autoritzats d'Educació Infantil i escoles infantils municipals de primer cicle de la Comunitat Valenciana per al curs escolar 2019-2020.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud per part de les famílies de les ajudes econòmiques destinades a l'escolarització en els centres autoritzats d'Educació Infantil i escoles infantils municipals de primer cicle de la Comunitat Valenciana per al curs escolar 2019-2020.

  Objecte del tràmit

  Convocar ajudes econòmiques destinades a l'escolarització de l'alumnat de 0 a 3 anys matriculat en centres autoritzats d'educació infantil (centres) i de l'alumnat de 0 a 2 anys matriculat en escoles infantils municipals (escoles municipals) de la Comunitat Valenciana.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran sol·licitar les ajudes el pare, mare, tutor o tutora o representat legal de l'alumnat de 0 a 3 anys matriculats per al curs 2019-2020 en centres autoritzats d'educació infantil i de l'alumnat de 0 a 2 anys matriculat en escoles infantils municipals de la Comunitat Valenciana, quan complisquen els requisits que estableix l'article 10 de l'Ordre 19/2018, de 16 de maig de la Conselleria d'Educació, Cultura, Investigació i Esport, de bases reguladores de les ajudes econòmiques destinades a l'escolarització en els centres autoritzats d'Educació Infantil i escoles infantils municipals de primer cicle de la Comunitat Valenciana (DOGV 8298, de 18 de maig).

  Requeriments

  Requisits i obligacions dels beneficiaris

  Persones beneficiàries:

  a) Haver nascut o estar previst el seu naixement amb anterioritat al 31 de desembre de 2019.

  b) Estar matriculat per al curs escolar 2019-2020, a la data de finalització del termini que s'indica en l'apartat quart de la present convocatòria, en el primer cicle d'Educació Infantil, en un centre o en una escola municipal, de la Comunitat Valenciana, i que el centre o escola municipal complisca amb el que es preveu en l'article 11 de l'Ordre de Bases.

  c) Haver presentat en el centre o escola municipal, en el termini establit per a això, la sol·licitud d'ajuda (annex I) i la documentació establida en l'apartat cinqué d'aquesta resolució.

  d) Les famílies hauran de justificar mensualment l'assistència al centre o escola municipal del seu fill o filla, mitjançant l'eina de gestió informàtica que els serà facilitada per l'empresa col·laboradora.

  e) No estar incurs en alguna de les circumstàncies establides en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

  f) Les persones beneficiàries d'aquestes ajudes queden exonerades d'acreditar el compliment d'obligacions tributàries i davant la Seguretat Social, de conformitat amb el que s'estableix en la normativa vigent en matèria de subvencions a càrrec dels pressupostos de la Generalitat.

  g) No podrà ser beneficiari d'aquestes ajudes l'alumnat de 0 a 3 anys matriculat en centres i el de 0 a 2 anys matriculat en escoles municipals, la renda familiar de les quals, calculada d'acord amb el que es preveu en l'article 15 de l'Ordre de Bases i l'apartat sisé d'aquesta convocatòria, supere els imports següents:
  - Famílies de dos membres: 72.460,00 €
  - Famílies de tres membres: 75.641,00 €
  - Famílies de quatre membres: 78.822,00 €
  - Famílies de cinc membres: 82.003,00 €
  - Famílies a partir de sis membres: 85.184,00 €

  h) No podrà ser beneficiari d'aquestes ajudes l'alumnat matriculat en centres d'Educació Infantil de primer cicle titularitat de fundacions laborals constituïdes per empreses privades o de titularitat de qualsevol altra institució pública o privada, quan es dediquen a l'atenció exclusiva de fills o filles de personal emprat o ocupen per a aquest fi el 75% de la seua capacitat.

  i) Així mateix, no podrà ser beneficiari d'aquestes ajudes l'alumnat fill o filla o tutelat o tutelada del personal treballador del centre que reba els ensenyaments gratuïtament (becats), però sí que comptabilitzaran a l'efecte de la ràtio màxima autoritzada de la unitat afectada.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Ampliació de termini:
  Per resolució de 19 de juny de 2019 (DOGV nº 8578, de 26.06.2019) s'amplia el termini per entregar la sol·licitud per part de les famílies que ara serà del 14 de juny al 3 de juliol de 2019, ambdós inclosos).

  Excepcionalmente, aquest termini no serà d'aplicació en els casos d'alumnat fill o filla de víctima de violència de gènere que requerisca d'especial protecció o de dones en risc d'exclusió social, sempre que així es sol·licite dins del període del curs escolar, previ informe de la conselleria competent en la matèria i sempre que les disponibilitats pressupostàries així ho permeten. En aquests casos, la sol·licitant haurà d'entregar la seua sol·licitud, degudament emplenada i signada, juntament amb l'informe indicat, en la Subdirecció General de Centres Docents.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  La sol·licitud haurà d'imprimir-se, firmar-se manualment i entregar-se en el centre o escola municipal on s'haja matriculat l'alumne o l'alumna.

  La sol·licitud de subvenció es formalitzarà segons el model normalitzat que consta en l'annex I d'aquesta resolució. Aquesta sol·licitud es podrà emplenar mitjançant el formulari electrònic d'ajuda dissenyat a aquest efecte.

  El model de sol·licitud, per al seu emplenament, estarà a la disposició de les persones interessades, accedint a la pàgina web: , en l'apartat "Serveis", "Procediments Administratius - Seu Electrònica" o a través de la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport:
  .

  Per internet

  A través del enllaç corresponent:

  Tramitar sense certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=BONO_INFANTIL&version=2&login=a&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=16885

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  La sol·licitud inclou l'autorització, per part de la persona sol·licitant, al fet que la tramitació d'aquesta es realitze a través del centre o escola municipal, una declaració responsable de la persona sol·licitant, en la qual faça constar que no percep ingressos o subvencions d'altres entitats, que en el seu conjunt supere el cost de l'escolarització del lloc escolar i una declaració responsable de no estar incurs en les prohibicions per a obtindre la condició de persona beneficiària, assenyalades en l'article 13 de la Llei 38/2003, General de Subvencions.

  Una vegada signada la sol·licitud, es presentarà en el centre o escola municipal on estiga matriculat l'alumne/a, i s'adjuntarà la documentació detallada a continuació, segons s'estableix en aquesta convocatòria i en l'article 17 de l'Ordre de Bases:

  - La fotocòpia acarada del seu DNI/NIF/NIE o passaport (només estrangers sense NIE) en vigor i fotocòpia acarada de la targeta SIP (sistema informació poblacional) de l'alumne o alumna per al qual se sol·licita l'ajuda.

  - En el cas que se sol·licite l'ajuda per a un alumne o alumna concebut s'haurà d'aportar certificat mèdic oficial que acredite l'embaràs en el moment de la presentació de la sol·licitud en el qual faça constar l'estat i la setmana de gestació. Aquest certificat s'emetrà pel col·legiat metge del centre públic de salut que correspon a la dona gestant i, en el cas de no ser legalment possible aquesta opció, s'aportarà certificat emés pel col·legiat metge de la mutualitat professional corresponent. En aquest últim cas, s'acompanyarà una declaració responsable de la interessada que indicarà la impossibilitat legal d'obtindre el certificat del metge del centre públic de salut i el motiu d'aquesta.

  - En la sol·licitud haurà d'indicar-se el nombre de membres de la unitat familiar. Així mateix, haurà de consignar-se, de forma clara i llegible, el nom complet, el número de DNI/NIF/NIE o passaport (només estrangers sense NIE) i constar la signatura de les persones progenitores o, si escau, nou cònjuge o persona unida per anàloga relació o pels representants legals que convisquen amb l'alumne o l'alumna, a l'efecte de l'obtenció de les dades de renda necessàries per a valorar la sol·licitud, i haurà d'adjuntar-se la documentació preceptiva següent: fotocòpia acarada del DNI/NIF/NIE o passaport (només estrangers sense NIE) de la resta de membres de la unitat familiar que figuren en la sol·licitud, fotocòpia acarada del llibre de família complet, certificat d'empadronament col·lectiu o documentació oficial acreditativa dels membres de la unitat familiar.

  - L'acreditació de les dades econòmiques dels membres de la unitat familiar serà recaptada per la Conselleria competent en matèria d'educació a l'Agència Estatal d'Administració Tributària, de forma telemàtica. Mitjançant la seua signatura en la sol·licitud, les persones sol·licitants autoritzen expressament al fet que, per part d'aquesta administració, se sol·liciten aquestes dades.

  - En el cas que existisquen germans o germanes majors de 26 anys amb un grau de diversitat funcional igual o superior al 33%, que convisquen en aquest domicili, s'haurà d'adjuntar el certificat de discapacitat corresponent.

  - Les famílies monoparentals hauran d'acreditar aquesta condició amb el títol de família monoparental o, si escau, qualsevol document que acredite legalment aquesta condició.

  - Si l'alumnat és beneficiari de la renda valenciana d'inclusió social, ho indicarà en la sol·licitud i des d'aquesta Conselleria es demanarà la informació necessària per a la seua acreditació.

  - D'altra banda, l'alumnat que siga fill o filla de víctima de violència de gènere acreditarà, si escau, tal circumstància amb la presentació de la còpia compulsada de l'Ordre de protecció a favor de la víctima, o, si és el cas, la sentència definitiva condemnatòria per fets constitutius de violència de gènere en què s'acorden mesures de protecció a favor de la víctima que estiguen vigents durant la tramitació de l'ajuda. Excepcionalment, serà títol d'acreditació d'aquesta situació l'informe del Ministeri Fiscal que indique l'existència d'indicis que la demandant és víctima de violència de gènere, mentre no es dicte l'Ordre de protecció o la presentació de certificat acreditatiu d'atenció especialitzada per un organisme públic competent en matèria de violència sobre la dona, actualitzat a la data de presentació de l'ajuda. En aquest cas la documentació acreditativa s'enviarà directament a la Subdirecció General de Centres Docents.

  En el cas d'alumnat sol·licitant de l'ajuda en cursos anteriors, la persona sol·licitant només haurà d'entregar la sol·licitud. En aquells en els quals la seua situació familiar haja variat respecte al curs anterior, també haurà d'entregar la documentació preceptiva assenyalada anteriorment.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.