• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Comunicació prèvia d'aprofitament en plantacions forestals temporals.

  Objecte del tràmit

  - Comunicar a l'administració competent l'aprofitament que s'efectuarà en una plantació forestal temporal.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Qualsevol persona física o jurídica amb capacitat per a efectuar l'aprofitament d'una plantació forestal temporal.

  Requeriments

  - Que tinga la conformitat del titular de la plantació forestal temporal per a efectuar l'aprofitament.
  - Que tinga prou poder per a actuar en nom i representació de l'empresa, si és el cas.
  - Que compte amb les autoritzacions o llicències corresponents per a l'exercici de les activitats comercials vinculades a l'aprofitament.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Almenys quinze dies abans d'iniciar l'aprofitament.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  - En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en este últim cas, s'hi haguera subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o les oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

  - També en qualsevol oficina de correus. En este cas s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.

  - I, preferentment, en:

  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL - ALACANT
  C/ PROFESSOR MANUEL SALA, 2Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
  46009 València
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL - CASTELLÓ
  AV. GERMANS BOU, 47Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 012

  Per internet

  A través del enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=16908

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Formulari de comunicaó prèvia d'aprofitament en plantacions forestals temporals.

  Impresos associats

  COMUNICACIÓ PRÈVIA D'APROFITAMENT EN PLANTACIONS FORESTALS TEMPORALS

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Presentació de la comunicació prèvia en formulari normalitzat (persona interessada).
  - Examen de forma i fons de la comunicació (Servici Territorial de Medi Ambient).
  - Actualització de dades del registre o, si és el cas, resolució desestimatòria de la comunicació prèvia (Direcció Territorial d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient).
  -Notificació a la persona interessada (Servici Territorial de Medi Ambient).

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (BOE núm. 236, de 02/10/2015).

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través del enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=16908

  Inici
 • Informació complementària

  - Les dades sol·licitades seran utilitzades únicament per a l'elaboració de les estadístiques forestals.
  - L'aprofitament de la plantació forestal temporal a què faça referència la comunicació ha d'haver-se previst en el corresponent pla tècnic de gestió forestal simplificat.
  - S'han d'eliminar les restes de vegetals derivades de tractaments selvícoles o curtes per a previndre la proliferació de plagues i malalties, reduir el risc d'incendis forestals i, si és el cas, evitar la proliferació de tàxons no autòctons en el medi natural o que puguen posar en perill la integritat genètica de les espècies autòctones

  Sancions

  Regulades en la Llei 3/1993 Forestal de la Comunitat Valenciana.

  Enllaços

  Informació per a la presentació telemàtica de sol·licituds.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Decret 58/2013, de 3 de maig, del Consell, pel qual s'aprova el Pla d'Acció Territorial Forestal de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7019, de 8.5.2013)
  - Orde 4/2015, de 9 de març, de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, per la qual es crea i regula el Registre de Plantacions Forestals Temporals en terrenys agrícoles de la Comunitat Valenciana i es publica el Catàleg de'spècies al·lòctones (DOCV núm. 7489, de 20.3.2015).

  Llista de normativa

  Vegeu Decret 58/2013, de 3 de maig

  Vegeu Orde 4/2015, de 9 de març

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.