• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud de subvencions destinades a les federacions esportives per a l'adquisició de material immobilitzat durant l'any 2019.

  Objecte del tràmit

  Les subvencions estaran destinades a l'adquisició de material immobilitzat de caràcter esportiu o un altre, per a la seua utilització en els plans d'especialització esportiva o programes de tecnificació esportiva, per a millorar el rendiment dels esportistes que participen en aquests.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les federacions esportives que desenvolupen un pla d'especialització esportiva o un programa de tecnificació esportiva dins de l'àmbit competencial de la Generalitat, sempre que reunisquen els requisits establits en la convocatòria i en l'article 13 de la llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (BOE núm. 276, de 18 de novembre).

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  - La subvenció màxima concedida a una federació no superarà, en cap cas, el 85% del cost total de l'adquisició, i el 15% restant serà aportació de la federació.

  - La comissió tècnica d'avaluació establirà un ordre de prelació entre les sol·licituds presentades de major a menor puntuació i s'adjudicarà només aquelles que hagen obtingut major valoració fins a l'esgotament del crèdit pressupostari consignat a aquest efecte.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació d'instàncies s'iniciarà l'endemà a la publicació de la convocatòria en el DOGV núm. 8526 de 10 d'abril de 2019 i finalitzarà el 10 de maig de 2019.

  L'incompliment d'aquest termini determinarà automàticament l'exclusió.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  - Sol·licitud normalitzada
  - Pressupost del material immobilitzat que s'adquirirà, elaborat amb data actual per una signatura comercial.
  - Informe federatiu en el qual s'especifique el pla d'especialització esportiva o programa de tecnificació al qual es vincule i la justificació de la necessitat i els beneficis esportius d'adquirir el material immobilitzat, ja siga esportiu o un altre.
  - Inventari del material adquirit i subvencionat per la Generalitat en els dos últims anys. Figurarà, almenys, l'estat actual del mateix i el lloc on es trobe emplaçat.
  - Model de domiciliació bancària en el qual conste la titularitat del compte bancari on es vulga rebre la subvenció sol·licitada, segons el model inclòs com a annex II de la convocatòria. No serà necessari si s'ha presentat en una altra convocatòria de la Direcció General d'Esport d'enguany, no obstant això, haurà d'indicar-se en quin i el número de compte.
  - Documentació acreditativa que es troben al corrent de les seues obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social, mitjançant certificació referida al moment de finalització del termini de presentació de sol·licituds, de conformitat amb l'article 22 del Reial decret 887/2006, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions.
  D'acord amb el que es disposa en l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, en absència d'oposició expressa per part de l'entitat interessada, l'òrgan gestor del procediment estarà autoritzat per a obtindre directament l'acreditació del compliment de les obligacions tributàries, estatal i autonòmica, i amb la seguretat social.
  En cas d'oposar-se al fet que l'òrgan gestor obtinga directament aquesta informació, haurà de manifestar-ho expressament en la sol·licitud, quedant obligada a aportar els documents corresponents.
  - Declaració responsable de no estar incurs en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari assenyalades en l'article 13, de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. Aquesta declaració està inclosa en l'apartat E de la sol·licitud de subvenció.

  A més de la informació i documentació assenyalada, el Servei d'Esport d'Elit i Formació Esportiva, com a òrgan instructor podrà, en qualsevol moment de la tramitació de l'expedient, recaptar qualsevol altra que considere necessària per al millor coneixement i comprensió de l'aplicació de la subvenció.

  Impresos associats

  [ANNEX I] SUBVENCIONS A FEDERACIONS ESPORTIVES DE LA COMUNITAT VALENCIANA PER A L'ADQUISICIÓ DE MATERIAL IMMOBILITZAT

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Presentació electrònica de la sol·licitud i documentació requerida.
  - Quan la sol·licitud no reunisca els requisits o falte algun document complementari que en cada cas s'exigisquen, es requerirà a les entitats interessades perquè l'esmenen en el termini de deu dies, amb indicació que, si així no ho fan, es tindrà per desistides de la seua petició, prèvia resolució dictada a aquest efecte.
  - Es constituirà una comissió tècnica d'avaluació formada per cinc membres designats pel director general d'Esport, encarregada de l'estudi i valoració de les sol·licituds presentades.
  - La comissió tècnica d'avaluació establirà un ordre de prelació entre les sol·licituds presentades de major a menor puntuació i s'adjudicarà només aquelles que hagen obtingut major valoració fins a l'esgotament del crèdit pressupostari consignat a aquest efecte.
  - La comissió tècnica d'avaluació elevarà, a través de l'òrgan instructor, la proposta de concessió o denegació al director general d'Esport que resoldrà motivadament sobre l'ajuda i determinarà la quantia d'aquesta en el termini màxim de sis mesos a comptar des de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. No obstant això, les sol·licituds sobre les quals no recaiga una resolució expressa en el termini de sis mesos des de la publicació de la convocatòria, s'entendran denegades.
  - La Direcció General d'Esport notificarà a les entitats interessades la resolució de concessió o denegació de les sol·licituds presentades, amb la publicació de la resolució en el Diari Oficial de Generalitat Valenciana.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. (BOE núm. 236, de 2/10/15).

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través del enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=16914

  Tramitació

  - Mitjançant presentació telemàtica de les sol·licituds, i per a això s'accedirà a l'apartat de serveis en línia de la seu electrònica de la Generalitat accessible a través d'https://sede.gva.es i es buscarà en l'àrea d'ajudes, beques i subvencions el procediment corresponent a aquesta convocatòria.

  - Per a poder accedir a aquest sistema telemàtic, la persona que el sol·licite podrà utilitzar qualsevol dels certificats admesos per la seu electrònica de la Generalitat, on s'inclou, entre altres, el certificat electrònic emés per l'Agència Valenciana de Certificació.

  - Així mateix, la tramitació electrònica es podrà realitzar per un representant autoritzat amb una alta prèvia d'aquest en el Registre Electrònic de Representació de la Generalitat, o qualsevol altra modalitat de representació que s'estime d'acord amb els articles 34 i següents del Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana, i d'acord amb els articles 5 i següents de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

  - Si els documents a aportar amb la sol·licitud telemàtica no són documents electrònics, l'òrgan instructor podrà sol·licitar els originals per a verificar la seua autenticitat.

  Per a incidències informàtiques referents a aquest tràmit, cal dirigir-se al correu electrònic generalitat_en_red@gva.es

  Inici
 • Informació complementària

  Criteris de valoració

  El barem per a la valoració de les sol·licituds serà el següent:

  a) Fins a 20 punts: Necessitat de l'adquisició per tractar-se de material específic esportiu o de control de l'entrenament, a major justificació més punts.

  b) Fins a 20 punts: Pressupost proporcionat del material que no supere el 50% del pressupost total de despeses previstes del pla d'especialització esportiva o programa de tecnificació al qual es vincula, a major percentatge menys punts.

  c) Fins a 20 punts: No haver obtingut aquesta subvenció durant les dues últimes convocatòries es valorarà positivament.

  d) Fins a 20 punts: Aprofitament de la subvenció de la convocatòria anterior, es valorarà positivament haver adquirit i justificat la totalitat del material per al qual es va concedir.

  e) Fins a 20 punts: L'ús del material subvencionat en un centre de tecnificació de la Comunitat Valenciana es valorarà positivament.

  No es concedirà subvenció en el cas de no haver justificat correctament la subvenció de l'any anterior, dins del termini i en la forma escaient.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre 56/2016, de 21 de setembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a les federacions esportives per a l'adquisició de material immobilitzat (DOGV núm. 7881, de 26/09/2016).
  - Resolució d'1 d'abril de 2019 de la Direcció General d'Esport, per la qual es convoquen subvencions a les federacions esportives per a l'adquisició de material immobilitzat per a l'any 2019 (DOGV núm. 8526 de 10.04.2019)

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre 56/2016, de 21 de setembre`.

  Vegeu Resolució d'1 d'abril de 2019 de convocatòria

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.