• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

Sol·licitud de subvencions destinades a les federacions esportives per a l'adquisició de material immobilitzat durant l'any 2019.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud de subvencions destinades a les federacions esportives per a l'adquisició de material immobilitzat durant l'any 2019.

  Objecte del tràmit

  Les subvencions estaran destinades a l'adquisició de material immobilitzat de caràcter esportiu o un altre, per a la seua utilització en els plans d'especialització esportiva o programes de tecnificació esportiva, per a millorar el rendiment dels esportistes que participen en aquests.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les federacions esportives que desenvolupen un pla d'especialització esportiva o un programa de tecnificació esportiva dins de l'àmbit competencial de la Generalitat, sempre que reunisquen els requisits establits en la convocatòria i en l'article 13 de la llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (BOE núm. 276, de 18 de novembre).

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació d'instàncies s'iniciarà l'endemà a la publicació de la convocatòria en el DOGV núm. 8526 de 10 d'abril de 2019 i finalitzarà el 10 de maig de 2019.

  L'incompliment d'aquest termini determinarà automàticament l'exclusió.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  - Sol·licitud normalitzada
  - Pressupost del material immobilitzat que s'adquirirà, elaborat amb data actual per una signatura comercial.
  - Informe federatiu en el qual s'especifique el pla d'especialització esportiva o programa de tecnificació al qual es vincule i la justificació de la necessitat i els beneficis esportius d'adquirir el material immobilitzat, ja siga esportiu o un altre.
  - Inventari del material adquirit i subvencionat per la Generalitat en els dos últims anys. Figurarà, almenys, l'estat actual del mateix i el lloc on es trobe emplaçat.
  - Model de domiciliació bancària en el qual conste la titularitat del compte bancari on es vulga rebre la subvenció sol·licitada, segons el model inclòs com a annex II de la convocatòria. No serà necessari si s'ha presentat en una altra convocatòria de la Direcció General d'Esport d'enguany, no obstant això, haurà d'indicar-se en quin i el número de compte.
  - Documentació acreditativa que es troben al corrent de les seues obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social, mitjançant certificació referida al moment de finalització del termini de presentació de sol·licituds, de conformitat amb l'article 22 del Reial decret 887/2006, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions.
  D'acord amb el que es disposa en l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, en absència d'oposició expressa per part de l'entitat interessada, l'òrgan gestor del procediment estarà autoritzat per a obtindre directament l'acreditació del compliment de les obligacions tributàries, estatal i autonòmica, i amb la seguretat social.
  En cas d'oposar-se al fet que l'òrgan gestor obtinga directament aquesta informació, haurà de manifestar-ho expressament en la sol·licitud, quedant obligada a aportar els documents corresponents.
  - Declaració responsable de no estar incurs en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari assenyalades en l'article 13, de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. Aquesta declaració està inclosa en l'apartat E de la sol·licitud de subvenció.

  A més de la informació i documentació assenyalada, el Servei d'Esport d'Elit i Formació Esportiva, com a òrgan instructor podrà, en qualsevol moment de la tramitació de l'expedient, recaptar qualsevol altra que considere necessària per al millor coneixement i comprensió de l'aplicació de la subvenció.

  Impresos associats

  [ANNEX I] SUBVENCIONS A FEDERACIONS ESPORTIVES DE LA COMUNITAT VALENCIANA PER A L'ADQUISICIÓ DE MATERIAL IMMOBILITZAT

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.