Detall de Procediments

Convocatòria de proves dirigides a l'obtenció de les titulacions administratives de Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià, Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Llengües Estrangeres i del Diploma de Mestre de Valencià.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Convocatòria de proves dirigides a l'obtenció de les titulacions administratives de Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià, Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Llengües Estrangeres i del Diploma de Mestre de Valencià.

  Objecte del tràmit

  - Es convoquen proves d'accés lliure per a l'obtenció de les titulacions administratives de Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià, Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Llengües Estrangeres i del Diploma de Mestre de Valencià.

  - S'estableix un nombre màxim de 7.000 places per al conjunt de les titulacions administratives per a la realització de les proves.

  - Les proves es realitzaran a les ciutats d'Alacant, Castelló de la Plana i València, amb l'excepció de la prova per a l'obtenció del Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Llengua Estrangera: Francés, que es realitzarà, amb caràcter general, únicament a la ciutat de València.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Hi podran participar les persones que reunisquen els requisits que s'estableixen en aquesta convocatòria:
  - Ser docent en actiu de qualsevol dels cossos docents no universitaris esmentats en la disposició addicional setena de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, modificada per la Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa.
  - Estar inclòs en una borsa de treball docent.
  - Les persones que no reunisquen els requisits anteriors, però complisquen els requisits per a poder participar en els procediments selectius d'ingrés en els diversos cossos docents.

  *Els requisits s'han de complir abans de la finalització del termini d'inscripció.

  *També s'han de complir els requisits lingüístics previs que s'estableixen per a cada cas en els criteris d'admissió.

  Requeriments

  1. Criteris d'admissió:
  S'ha de complir, de manera simultània, tant el requisit laboral com el requisit lingüístic.
  Quant a les proves per a l'obtenció del Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Llengua Estrangera, no podran participar les persones que reunisquen els requisits per a impartir ensenyament en aquesta llengua estrangera en els nivells educatius no universitaris a la Comunitat Valenciana, bé per l'adquisició de l'especialitat corresponent en el cos de mestres, de professors o catedràtics d'Ensenyament Secundari, o bé perquè disposen de la titulació i qualificació específica per a impartir docència de la llengua estrangera corresponent en centres privats, ja que, en aquest cas, d'acord amb la disposició addicional segona de l'Ordre 17/2013, de 15 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les titulacions administratives que faculten per a l'ensenyament en valencià, de valencià i en llengües estrangeres en els ensenyaments no universitaris a la Comunitat Valenciana, es considerarà, amb caràcter general, que el professorat està capacitat per a l'ensenyament en aquesta llengua estrangera en àrees o matèries no lingüístiques, sempre que estiga en possessió de les altres titulacions o condicions acadèmiques i administratives requerides per a impartir la docència en aquestes àrees o matèries. Per tant, a aquest professorat no es requerirà ni s'expedirà el Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en la Llengua Estrangera corresponent.

  2. Requisits laborals:

  Cal complir qualsevol dels requisits següents:

  - Ser docent en actiu de qualsevol dels cossos docents no universitaris recollits en la disposició addicional setena de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, modificada per la Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa.
  - Estar inclòs en una borsa de treball docent.
  - Poder accedir a procediments selectius als diversos cossos docents.

  Només el personal que preste serveis en centres públics que no siguen de titularitat de la Generalitat, en centres privats no sostinguts amb fons públics o altres administracions haurà d'acreditar aquesta circumstància per mitjà de l'aportació d'una nòmina corresponent als mesos d'octubre, novembre o desembre de 2019. S'entendrà per nòmina vàlida la que continga la identificació del centre i de la persona interessada, el període afectat, ajustat als terminis especificats més amunt, el lloc de treball i el segell del centre. En el cas que no es dispose de nòmina perquè s'ha incorporat recentment al centre educatiu, es pot aportar una còpia del contracte laboral, en què ha de constar la data de signatura igual o posterior a l'1 de setembre de 2019.
  En cas d'estar inscrit en una borsa de treball docent d'una administració diferent de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport de la Generalitat, es pot justificar aquesta circumstància mitjançant un certificat emés per l'administració corresponent.
  Si s'accedeix per l'última opció, cal adjuntar telemàticament una còpia de la titulació que dona dret a l'accés a procediments selectius als diversos cossos docents (títol de Magisteri o equivalent per al cos de mestres o títol del màster de Secundària o equivalent per als cossos docents de professors d'Ensenyament Secundari, professors d'escoles oficials d'idiomes, professors de Música i Arts Escèniques i professors tècnics de Formació Professional).


  3. Requisits lingüístics previs:

  - VALENCIÀ:
  Tots els requisits lingüístics previs han d'estar registrats en la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià en el moment de presentar les sol·licituds.

  3.1. Proves per a obtindre el Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià:
  C1 de valencià o equivalent.

  3.2. Proves per a obtindre el Diploma de Mestre de Valencià:
  C2 de valencià o equivalent i Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià.


  - LLENGÜES ESTRANGERES:

  3.3. Proves per a obtindre el Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Llengua Estrangera:
  Nivell B2, o superior, del Marc Europeu Comú de Referència en la llengua estrangera corresponent segons el que es regula en el Decret 61/2013, de 17 de maig, del Consell, pel qual s'estableix un sistema de reconeixement de la competència en llengües estrangeres a la Comunitat Valenciana i es crea la Comissió d'Acreditació de Nivells de Competència en Llengües Estrangeres (DOCV 7027, de 20 de maig de 2012) o en la normativa que la desplega.

  No han de presentar cap documentació acreditativa de la competència lingüística en llengua estrangera:
  - Els participants que hagen sigut acreditats per resolució definitiva de les direccions territorials d'Educació, Cultura i Esport, d'acord amb el que preveu la Resolució de 19 de juny de 2012, de la Subdirecció General de Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es convoca el professorat dels nivells d'ensenyament no universitari per a l'acreditació en llengües estrangeres per a impartir àrees, àmbits, matèries o mòduls no lingüístics.
  - Les persones que participen que hagen obtingut la qualificació d'apte/a en les proves finals del Pla formatiu de competència comunicativa en anglés dels cursos 2012/13, 2013/14, 2014/15 i 2015/16.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini telemàtic de presentació de sol·licituds serà del 30 de gener fins al 5 de febrer de 2020, els dos inclosos.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  - Inscripció telemàtica. La sol·licitud estarà disponible en la pàgina web de la Subdirecció General de Formació del Professorat:
  http://www.ceice.gva.es/va/web/formacion-profesorado/pruebas/cursos-ccdm

  - Al formulari de sol·licitud s'ha d'adjuntar la documentació acreditativa del compliment dels requisits que figuren en els annexos d'aquesta convocatòria, sempre que no estiguen ja en poder de l'administració.

  - Només es prendrà en consideració la documentació justificativa que s'al·legue durant el termini telemàtic de presentació de sol·licituds.

  - Qualsevol informació omesa per la persona interessada no podrà ser esmenada ni invocada per aquesta a l'efecte de futures reclamacions, ni considerar per aquest motiu lesionats els seus interessos i drets.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.