• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Subvencions per a estades de contractats predoctorals en centres d'investigació fora de la Comunitat Valenciana. BEFPI

  Objecte del tràmit

  Aquestes subvencions tenen per objecte finançar estades del personal investigador de caràcter predoctoral en centres d'investigació de fora de la Comunitat Valenciana i que tinguen com a objectiu l'adquisició de noves tècniques, l'accés a instal·lacions científiques, la consulta de fons bibliogràfics o documentals o altres activitats significatives en el context del projecte de tesi de la persona beneficiària, i que contribuïsquen a la seua formació científica i tècnica.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Ser personal investigador predoctoral amb un contracte que tinga com a objecte la realització d'una tesi doctoral, estiga finançat a càrrec d'una subvenció de les previstes en aquesta convocatòria i que s'ha de mantindre durant tot el període de l'estada.

  Requeriments

  1. Ser personal investigador predoctoral el contracte del qual tinga com a objecte la realització d'una tesi doctoral i estiga finançat a càrrec d'una subvenció de les previstes en aquesta convocatòria, que s'haurà de mantindre durant tot el període de l'estada.
  2. No podran sol·licitar aquesta subvenció les persones que n'hagen sigut beneficiàries en convocatòries anteriors per un període superior a tres mesos.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  La subvenció comprendrà dos conceptes:
  a) Ajuda per a l'estada, destinada a despeses d'allotjament i manutenció, en funció del país de destinació, de conformitat amb la taula II de l'annex XVI.
  b) Ajuda per al viatge, destinada a despeses de locomoció al centre de destinació, de:
  - 150 euros quan el lloc de destinació siga Espanya.
  - 450 euros quan el lloc de destinació es trobe a Europa.
  - 1.000 euros quan el lloc de destinació siga un país de la resta del món.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Les sol·licituds es presentaran del 6 al 25 de setembre de 2018 (DOGV nº 8355 de 06/08/2018).

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Les persones que no utilitzen la signatura electrònica presentaran la sol·licitud amb signatures originals en qualsevol dels llocs assenyalats en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPAC).

  En el cas de presentació en una oficina de correus, es portarà en sobre obert per a ser segellat i datat l'imprés de sol·licitud i la còpia, i enviar-ho per correu certificat a:
  Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
  DG Universitat, Investigació i Ciència
  Av. de Campanar, 32. 46015 València

  Per internet

  A través del enllaç corresponent:

  Tramitar sense certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=BEFPI-SF&version=8&login=a&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=1711

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=BEFPI&version=8&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=1711

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  La sol·licitud telemàtica anirà acompanyada dels documents següents:
  a) Memòria del treball de recerca que ha de desenvolupar la persona sol·licitant, en la qual es justifique l'oportunitat de l'estada, el pla de treball, la duració i el lloc en què es realitzarà.
  b) Currículum de la persona sol·licitant.
  c) Document d'acceptació de l'estada, pel període sol·licitat, del centre de destinació.

  Impresos associats

  Beques per a estades de contractats predoctorals en centres d'Investigació fora de la CV

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. L'òrgan instructor, d'ofici, impulsarà totes les actuacions necessàries per a la determinació, el coneixement i la comprovació de les dades en virtut de les quals ha de pronunciar-se la resolució, així com per a realitzar les propostes de cada fase comptable que procedisquen en l'execució d'aquesta.
  2. Si la documentació aportada estiguera incompleta, es requerirà, a través de la seu electrònica de la Generalitat Valenciana, o per qualsevol mitjà que permeta tindre constància que ho ha rebut l'interessat, les entitats o persones sol·licitants perquè, en el termini de deu dies esmenen la falta o acompanyen els documents preceptius, amb advertència que si no ho feren es considerarà que desisteixen de la seua sol·licitud, d'acord amb el que estableix l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPAC) mitjançant una resolució de la Direcció General d'Universitat, Investigació i Ciència, en què els declara desistits pel motiu esmentat, de conformitat amb el que preveu l'article 21.1 de la llei mencionada. Addicionalment, també podrà comunicar-se aquesta incidència per correu electrònic.
  3. Durant el període d'esmena no es podrà modificar l'objecte i la condició de la sol·licitud presentada.
  4. Les notificacions es realitzaran mitjançant la publicació en la pàgina web de la seu electrònica de la Generalitat Valenciana, i tindrà tots els efectes de notificació practicada.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Les resolucions dels procediments de concessió de les subvencions posen fi a la via administrativa. Contra aquestes l'interessat podrà optar entre interposar, potestativament, un recurs de reposició davant del mateix òrgan que les ha dictades, d'acord amb els articles 112, 123 i 124 de l'LPAC; o bé impugnar-les directament davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats a partir de ser notificades, i per a això formularà el corresponent recurs contenciós administratiu a l'empara del que s'estableix en els articles 10.1, lletra a) i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciós administrativa. En cap cas podrà simultaniejar-se la interposició de tots dos recursos.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través del enllaç corresponent:

  Tramitar sense certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=BEFPI-SF&version=8&login=a&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=1711

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=BEFPI&version=8&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=1711

  Tramitació

  Sol·licitud de beques per a estades de becaris i contractats predoctorals en centres d'investigació fora de la Comunitat Valenciana.
  L'objecte d'aquest procediment és permetre als usuaris sol·licitar subvencions per a estades de becaris i contractats predoctorals en centres d'investigació fora de la Comunitat Valenciana AMB CERTIFICAT DE FIRMA DIGITAL. (Si no disposeu de certificat digital, podeu accedir a la versió sense certificat).
  INSTRUCCIONS
  Vegeu Demo
  Pas 1: descarregueu les plantilles dels documents que s'han d'annexar requerits per la sol·licitud per a emplenar-los. Tramitació telemàtica
  Pas 2: empleneu la sol·licitud telemàtica.
  Pas 3: annexeu els documents corresponents i envieu-los telemàticament.

  Resolució

  Per a més informació, polse ací

  Inici
 • Informació complementària

  L'estada s'haurà de realitzar en un únic centre d'investigació radicat fora de la Comunitat Valenciana, preferiblement a l'estranger, i tindrà una durada ininterrompuda mínima de 3 mesos i màxima de 9 mesos, excepte en els casos següents:

  a) Les estades en centres d'investigació radicats a Espanya seran, com a màxim, de 3 mesos.
  b) Quan l'objecte de l'estada siga exclusivament la consulta bibliogràfica o documental, la durada no podrà excedir 1 mes.

  No es podrà modificar el centre de destinació sol·licitat una vegada concedida la subvenció, excepte per causes de força major degudament justificades.

  La determinació de l'import d'aquestes subvencions s'establirà en la convocatòria respectiva basant-se en barems estàndard de costos unitaris d'acord amb el que preveu l'article 67.1.b i 5.a del Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013.

  La realització de l'estada per un període de temps inferior al previst en la resolució de concessió de la subvenció haurà d'estar justificada i suposarà l'obligació de reintegrar la part de la quantia percebuda proporcional al període no gaudit de l'estada.

  Incompatibilitats:

  Aquestes subvencions són compatibles amb el contracte per a la realització de la tesi doctoral finançat per la Generalitat i incompatibles amb qualsevol altra subvenció obtinguda per a la mateixa finalitat.

  Incompliment:

  L'incompliment total o parcial dels requisits i les obligacions establides en aquestes bases i la resta de normes aplicables donarà lloc a la incoació del corresponent expedient d'incompliment, de conformitat amb la normativa aplicable.

  Criteris de valoració

  Les sol·licituds seran avaluades segons els criteris i barem següents:

  a) Currículum del sol·licitant (50 %).
  1. Fins a 35 punts: publicacions, participació en congressos, cursos i esdeveniments de difusió científica.
  2. Fins a 15 punts: títols universitaris oficials, estades en altres centres universitaris, coneixements acreditats d'idiomes, premis extraordinaris fi de carrera o màster i altres premis obtinguts en convocatòries competitives.
  b) Interés cientificotècnic i repercussions de l'estada proposada en el treball d'investigació (30 %).
  1. Fins a 20 punts: qualitat cientificotècnica, rellevància i viabilitat del projecte. Repercussió de l'estada en el projecte de tesi.
  2. Fins a 10 punts: metodologia, disseny de la investigació i pla de treball, en relació amb el període de l'estada.
  c) Qualitat del centre receptor (20 %).
  1. Fins a 10 punts: qualitat del centre receptor en relació amb l'àrea científica del projecte segons els rànquings més prestigiosos a aquest efecte.
  2. Fins a 10 punts: historial cientificotècnic de l'investigador i grup d'acollida.

  Obligacions

  Les persones beneficiàries hauran de presentar, en el termini d'un mes des de la finalització de l'estada, la documentació següent:

  1. Document original de l'informe del treball realitzat que continga els resultats obtinguts i on es faça constar la conformitat de la persona directora del treball o, si és el cas, de la persona directora de la institució o centre on s'ha desenvolupat l'estada.
  2. Document original del certificat de l'estada, emés per la persona representant legal del centre de destinació, en el qual consten les dates d'inici i finalització de l'estada i que haurà de comptar amb el vistiplau de la persona responsable de l'equip o grup científic receptor.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre 86/2016, de 21 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa per a la promoció de la investigació científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació a la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7943, de 23/12/2016).
  - Correcció d'errors de l'Ordre 86/2016, de 21 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa per a la promoció de la investigació científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació a la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7967, de 27/01/2017).
  - Ordre 37/2017, de 26 de setembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l'Ordre 86/2016, de 21 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa per a la promoció de la investigació
  científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació a la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 8137 de 28.09.2017).
  - RESOLUCIÓ d'1 d'agost de 2018, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la que es convoquen, per a l'exercici 2019, subvencions del Programa per a la promoció de la investigació científica, el desenrotllament tecnològic i la innovació a la Comunitat Valenciana.

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre 86/2016, de 21 de desembre

  Vegeu la correcció d'errors de l'Ordre 86/2016, de 21 de desembre

  Vegeu l'Ordre 37/2017, de 26 de setembre

  Ver Resolució d'1 d'agost de 2018, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la que es convoquen, per a l'exercici 2019, subvencions del Programa per a la promoció de la investigació científica, el desenrotllament tecnològic i la innovació a la Comunitat Valenciana.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.