Detall de Procediment

Subvencions per a estades de contractats predoctorals en centres d'investigació fora de la Comunitat Valenciana. BEFPI

Codi SIA: 210980
Codi GUC: 1711
Organisme: Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
Termini de sol·licitud: TANCAT
(02-11-2023
20-11-2023)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

  • Esmena

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Què és i per a què serveix?

L'objecte d'aquesta convocatòria és la concessió de subvencions per a finançar estades del personal investigador de caràcter predoctoral en centres d'investigació de fora de la Comunitat Valenciana i que tinguen com a objectiu l'adquisició de noves tècniques, l'accés a instal·lacions científiques, la consulta de fons bibliogràfics o documentals o altres activitats significatives en el context del projecte de tesi de la persona beneficiària, i que contribuïsquen a la seua formació científica i tècnica, i la regulació específica de la qual està continguda en els articles 34 a 39 de l'ordre de bases.

Observacions

Observacions

L'estada haurà de realitzar-se en un únic centre d'investigació, radicat fora de la Comunitat Valenciana i tindrà una duració ininterrompuda mínima de 3 mesos i màxima de 9 mesos, excepte en els casos següents: a) Les estades en centres d'investigació radicats a Espanya seran com a màxim de 3 mesos. b) Quan l'objecte de l'estada siga exclusivament la consulta bibliogràfica o documental, la seua duració no podrà excedir d'1 mes. - No es podrà modificar el centre de destí que conste en la sol·licitud, una vegada concedida la subvenció excepte causes de força major degudament justificades. - La realització de l'estada per un període de temps inferior al previst en la resolució de concessió de la subvenció, haurà d'estar justificada i suposarà l'obligació de reintegrar la part de la quantia percebuda proporcional al període no gaudit de l'estada.

Requisits

Requisits

Podran ser sol·licitants totes aquelles persones que, en finalitzar el termini de presentació de sol·licituds, reunisquen la totalitat dels següents requisits: 1. Ser personal investigador predoctoral amb un contracte finançat amb càrrec a una subvenció per a la realització d'una tesi doctoral de les previstes en esta convocatòria o de les previstes en el Programa per al Suport a persones investigadores amb talent (Pla GenT) que no incloga com a concepte subvencionable la realització d'estades. 2. No podran sol·licitar estes subvencions les persones que hagen sigut beneficiàries de les mateixes en convocatòries anteriors per un període acumulat total de 12 mesos en la seua etapa predoctoral.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Personal investigador predoctoral en centres d'investigació de la Comunitat Valenciana.

Dubtes sobre la tramitació telemàtica

Dubtes sobre la tramitació telemàtica

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

El termini de presentació de sol·licituds serà del 2 al 20 de novembre de 2023 (DOGV núm. 9710, de 24/10/2023).

Formularis i documentació

La sol·licitud haurà d'anar acompanyada de la següent documentació: a) Memòria del treball de recerca a desenvolupar per la persona sol·licitant, en la qual es justifique l'oportunitat de l'estada, pla de treball, la seua duració i el centre receptor en què es realitzarà. b) Curriculum vitae de la persona sol·licitant. c) Document d'acceptació de l'estada, pel període sol·licitat, del centre de destí. d) Historial cientificotècnic del grup i de la persona investigadora d'acolliment del centre receptor. e) Conformitat de la persona o persones directores de la tesi. f) Declaració responsable de ser contractat predoctoral en la qual es farà constar la subvenció de finançament. A l'efecte del que es disposa en l'article 14.3 de l'Ordre de bases, la memòria del treball de recerca a desenvolupar i el Curriculum vitae de la persona sol·licitant i l'historial cientificotècnic del grup i del centre receptor es consideren part integrant i contingut mínim de la sol·licitud, per la qual cosa l'absència o falta de contingut en estos documents determinarà la inadmissió d'esta, prèvia resolució que haurà de ser dictada en els termes previstos en l'article 21 de la Llei del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Presentació

Presentació

Telemàtica
Vegeu l'Enllaç "Guia per a emplenar els formularis telemàtics" en l'apartat següent INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA. Aquest tràmit requereix autenticació per mitjà de certificat digital. Pas 1: descarregar les plantilles dels documents que cal annexar i que requereix la sol·licitud per a omplir-los. Pas 2: omplir la sol·licitud telemàtica. Pas 3: annexar els documents corresponents i enviar telemàticament. Per a fer qualsevol consulta sobre la tramitació d'aquest servei, podeu utilitzar el telèfon d'informació 012.

Procés de tramitació

Procés de tramitació

1. L'òrgan instructor, d'ofici, impulsarà totes les actuacions necessàries per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades en virtut dels quals ha de pronunciar-se la resolució, així com per a realitzar les propostes de cada fase comptable que procedisquen en execució d'aquesta. 2. Si la sol·licitud, amb el contingut al qual es refereix l'article 14.2 no reunira els requisits establits en la convocatòria, es requerirà mitjançant publicació en la pàgina web de la Conselleria que ostente la competència en matèria de política científica i investigació, a les entitats o persones sol·licitants perquè en el termini de deu dies esmenen la falta o acompanyen els documents preceptius, amb advertiment que si no ho feren se'ls tindrà per desistit de la seua sol·licitud, d'acord amb el que s'estableix en l'article 68 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPAC) i en l'article 23.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre. Addicionalment, també podrà comunicar-se aquesta incidència per correu electrònic. 3. Durant el període d'esmena no es podrà modificar l'objecte i condició de la sol·licitud presentada. 4. Les notificacions es realitzaran mitjançant publicació en la pàgina web de la conselleria que ostente la competència en matèria de política científica i investigació assortint tots els efectes de notificació practicada.

Criteris de valoració

Criteris de valoració

Les sol·licituds s'avaluaran segons els criteris i els barems següents: a) Currículum de la persona sol·licitant (50 %). 1. Fins a 35 punts: publicacions, participació en congressos, cursos i esdeveniments de difusió científica. 2. Fins a 15 punts: títols universitaris oficials, estades en altres centres universitaris, coneixements acreditats d'idiomes, premis extraordinaris de fi de carrera o de màster i altres premis obtinguts en convocatòries competitives. b) Interés cientificotècnic i repercussions de l'estada proposada en el treball d'investigació (30 %). 1. Fins a 20 punts: qualitat cientificotècnica, rellevància i viabilitat del projecte i repercussió de l'estada en el projecte de tesi. 2. Fins a 10 punts: metodologia, disseny de la investigació i pla de treball, en relació amb el període de l'estada. c) Qualitat del centre receptor (20 %). 1. Fins a 10 punts: qualitat del centre receptor en relació amb l'àrea científica del projecte segons els rànquings més prestigiosos a aquest efecte. 2. Fins a 10 punts: historial cientificotècnic de l'investigador i grup d'acolliment.

òrgans de tramitació

òrgans de tramitació

L'òrgan instructor, a qui correspondrà la tramitació del procediment, serà la unitat administrativa superior dependent de la direcció general competent en matèria de política científica i investigació, així com el servei dependent d'aquella que exercisca les funcions a aquest efecte.

Obligacions

Obligacions

1. Les persones beneficiàries estaran obligades davant de l'òrgan instructor a: a) Remetre, mitjançant un correu electrònic a l'adreça pcuni_fse@gva.es, una còpia escanejada del document que acredite la seua incorporació a la universitat o el centre d'investigació de destinació dins del termini d'un mes des de la incorporació a aquest. En cas de no comunicar la incorporació en el termini esmentat, s'entendrà que renuncia a la subvenció concedida. b) Ajustar la seua actuació a les normes del centre d'investigació al qual s'incorpore i exercir l'activitat en règim de dedicació exclusiva. c) Notificar expressament qualsevol canvi en les condicions de l'estada subvencionada, i, prèviament a aquesta, a l'òrgan instructor. L'incompliment d'aquesta notificació podrà donar lloc a la modificació de la resolució de concessió. d) Comptar amb una assegurança d'accidents i una assegurança de responsabilitat civil, i quan es tracte de països sense concert amb la Seguretat Social espanyola o quan les cobertures d'aquest concert siguen insuficients, una assegurança d'assistència mèdica per al país de destinació, durant el període total de l'estada, que haurà de finançar l'entitat a la qual estiguen adscrites. e) Presentar, en el termini d'un mes des de la finalització de l'estada, els documents següents amb signatures originals: - Un informe del treball executat que continga els resultats que s'han obtingut i en el qual es faça constar la conformitat de la persona investigadora responsable en el centre de destinació. - Un certificat de l'estada, emés per la persona responsable del centre de destinació, en el qual consten la data d'inici i de finalització de l'estada. Aquests documents s'han d'enviar també escanejats a l'adreça de correu electrònic pcuni_fse@gva.es. f) Fer pública la circumstància d'haver rebut finançament de la Generalitat i, si és el cas, del Fons Social Europeu en les publicacions, ponències, participació en congressos i altres activitats de difusió científica durant el període de gaudi de la subvenció. 2. La persona beneficiària haurà de mantindre la condició i els requisits de contractada predoctoral durant tot el període de l'estada.

Observacions

Observacions

Les resolucions dels procediments de concessió de les subvencions posen fi a la via administrativa. Contra aquestes l'interessat podrà optar entre interposar, potestativament, recurs de reposició davant el mateix òrgan que les ha dictades, conforme els articles 112, 123 i 124 de la LPAC; o bé impugnar-les directament davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats a partir de la seua notificació, formulant el corresponent recurs contenciós administratiu a l'empara del que s'estableix en els articles 10.1 lletra a) i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciós Administrativa. En cap cas podrà simultanejar-se la interposició de tots dos recursos.

Quantia i cobrament

Quantia i cobrament

a) Ajuda destinada a despeses d'allotjament i de manutenció durant el període de l'estada en funció del país de destinació, de conformitat amb la taula II de l'annex XV. b) Ajuda per al viatge, destinada a les despeses de locomoció al centre de destinació, de: - 300 euros quan el lloc de destinació es trobe a Espanya; - 600 euros quan el lloc de destinació es trobe a Europa; - 1.000 euros quan el lloc de destinació siga un país de la resta del món.

Termini màxim

Termini màxim

La resolució de les ajudes convocades i la seua notificació es realitzarà conforme al que s'estableix en l'article 20 de l'Ordre de bases reguladores 19/2020 d'1 d'octubre. El termini màxim per a resoldre les sol·licituds presentades i per a la concessió de les subvencions serà de sis mesos a partir de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds. El termini màxim per a resoldre el procediment i notificar la resolució es podrà suspendre en el cas previst en l'art. 22.1 a de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre. Transcorregut aquest termini sense que haja recaigut resolució, s'entendrà desestimada en els termes previstos en l'article 25 de la LPAC.

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Elevada la proposta de resolució definitiva, la persona titular de la direcció general competent en matèria de política científica i investigació, dictarà la resolució definitiva del procediment, acte que posarà fín a la via administrativa i que serà notificada als interessats.

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa

Què és i per a què serveix?

Què és i per a què serveix?

Acord de la direcció general de Ciència i Investigació pel qual es requerix l'esmena de les sol·licituds de subvencions per a estades de contractats predoctorals en centres d'investigació radicats fora de la Comunitat Valenciana per a l'any 2024 (CIBEPF 2023)

Termini

Termini

Deu dies hàbils des de l'endemà de la seua publicació en la pàgina web