Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Subvencions per a estades de contractats predoctorals en centres d'investigació fora de la Comunitat Valenciana. BEFPI

  Objecte del tràmit

  Aquestes subvencions tenen per objecte finançar estades del personal investigador de caràcter predoctoral en centres d'investigació de fora de la Comunitat Valenciana i que tinguen com a objectiu l'adquisició de noves tècniques, l'accés a instal·lacions científiques, la consulta de fons bibliogràfics o documentals o altres activitats significatives en el context del projecte de tesi de la persona beneficiària, i que contribuïsquen a la seua formació científica i tècnica.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Ser personal investigador predoctoral en centres d'investigació de la Comunitat Valenciana.

  Requeriments

  1. Ser personal investigador predoctoral el contracte del qual tinga com a objecte la realització d'una tesi doctoral i estiga finançat a càrrec d'una subvenció de les previstes en aquesta convocatòria, que s'haurà de mantindre durant tot el període de l'estada.
  2. No podran sol·licitar aquesta subvenció les persones que n'hagen sigut beneficiàries en convocatòries anteriors per un període superior a tres mesos.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  La subvenció comprendrà dos conceptes:
  a) Ajuda per a l'estada, destinada a despeses d'allotjament i manutenció, en funció del país de destinació, de conformitat amb la taula II de l'annex XVI.
  b) Ajuda per al viatge, destinada a despeses de locomoció al centre de destinació, de:
  - 150 euros quan el lloc de destinació siga Espanya.
  - 450 euros quan el lloc de destinació es trobe a Europa.
  - 1.000 euros quan el lloc de destinació siga un país de la resta del món.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Les sol·licituds s'han de presentar del 16 de setembre al 4 d'octubre de 2019 (DOGV núm. 8607 de 06/08/2019).

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Les persones que no utilitzen la signatura electrònica avançada han de remetre telemàticament la seua sol·licitud i tota la documentació requerida. La sol·licitud s'ha d'imprimir i, amb totes les signatures originals, s'ha de presentar en els llocs assenyalats en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPAC).

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar sense certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=BEFPI-SF&version=9&login=a&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=1711

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=BEFPI&version=9&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=1711

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  La sol·licitud telemàtica ha d'acompanyar-se dels documents següents:
  a) Memòria del treball de recerca que desenvoluparà el sol·licitant, en la qual es justifique l'oportunitat de l'estada, el pla de treball, la seua durada i el lloc en què es realitzarà.
  b) Curriculum vitae del sol·licitant.
  c) Document d'acceptació de l'estada, pel període sol·licitat, del centre de destinació.
  d) Curriculum vitae de la persona investigadora del centre d'acolliment.

  Impresos associats

  Beques per a estades de contractats predoctorals en centres d'Investigació fora de la CV

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. L'òrgan instructor, d'ofici, impulsarà totes les actuacions necessàries per a la determinació, el coneixement i la comprovació de les dades en virtut dels quals ha de pronunciar-se la resolució, així com per a realitzar les propostes de cada fase comptable que procedisquen en execució d'aquesta.
  2. Si la documentació aportada és incompleta, es requerirà, en la seu electrònica de la Generalitat Valenciana, o per qualsevol mitjà que permeta tindre constància de la recepció per l'interessat, les entitats o persones sol·licitants perquè, en el termini de deu dies, esmenen la falta o acompanyen els documents preceptius, amb l'advertiment que si no ho fan, es considerarà que desisteixen de la seua sol·licitud, d'acord amb el que estableix l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPAC) mitjançant resolució de la Direcció General de Ciència i Investigació, i se'ls declarà desistits per aquest motiu, de conformitat amb el que preveu en l'article 21.1 de la llei esmentada. Addicionalment, també podrà comunicar-se aquesta incidència per correu electrònic.
  3. Durant el període d'esmena no es podrà modificar l'objecte i la condició de la sol·licitud presentada.
  4. Les notificacions es realitzaran mitjançant publicació en la seu electrònica de la Generalitat Valenciana tindrà tots els efectes de notificació practicada.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Les resolucions dels procediments de concessió de les subvencions posen fi a la via administrativa. Contra aquestes l'interessat podrà optar entre interposar, potestativament, un recurs de reposició davant del mateix òrgan que les ha dictades, d'acord amb els articles 112, 123 i 124 de l'LPAC; o bé impugnar-les directament davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats a partir de ser notificades, i per a això formularà el corresponent recurs contenciós administratiu a l'empara del que s'estableix en els articles 10.1, lletra a) i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciós administrativa. En cap cas podrà simultaniejar-se la interposició de tots dos recursos.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar sense certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=BEFPI-SF&version=9&login=a&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=1711

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=BEFPI&version=9&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=1711

  Tramitació

  Sol·licitud de subvencions per a estades de contractats predoctorals en centres d'investigació fora de la Comunitat Valenciana.
  L'objecte d'aquest procediment és finançar les estades de personal investigador de caràcter predoctoral en centres d'investigació de fora de la Comunitat Valenciana.
  Aquest tràmit requereix autenticació per mitjà de certificat digital. Si no disposa de certificat, pot accedir a la versió sense certificat.


  INSTRUCCIONS
  Tramitació telemàtica
  Vegeu la demo
  Pas 1: descarregueu les plantilles dels documents a annexar que requerisca la sol·licitud per tal d'omplir-los.
  Pas 2: ompliu la sol·licitud telemàtica.
  Pas 3: annexeu els documents corresponents i envieu-ho telemàticament.

  Per a fer qualsevol consulta sobre la tramitació d'aquest servei, podeu utilitzar el telèfon d'informació 012.

  Resolució

  Per a més informació, polse ací

  Inici
 • Informació complementària

  L'estada ha de realitzar-se en un únic centre d'investigació, radicat fora de la Comunitat Valenciana, i tindrà una durada ininterrompuda mínima de 3 mesos i màxima de 9 mesos, excepte en els casos següents:

  a) Les estades en centres d'investigació radicats a Espanya seran com a màxim de 3 mesos.
  b) Quan l'objecte de l'estada siga exclusivament la consulta bibliogràfica o documental, la seua durada no podrà excedir d'1 mes.

  No es podrà modificar el centre de destinació sol·licitat una vegada s'haja concedit la subvenció, excepte per causes de força major degudament justificades.

  La determinació de l'import d'aquestes subvencions s'establirà en la resolució de concessió.

  La realització de l'estada per un període de temps inferior al previst en la resolució de concessió de la subvenció, ha d'estar justificada i suposarà l'obligació de reintegrar la part de la quantia percebuda proporcional al període no gaudit de l'estada.

  Incompatibilitats:

  Aquestes subvencions són compatibles amb el contracte per a la realització de la tesi doctoral finançat per la Generalitat i incompatibles amb qualsevol altra subvenció obtinguda per a la mateixa finalitat.

  Incompliment:

  L'incompliment total o parcial dels requisits i obligacions establides en aquestes bases i altres normes aplicables donarà lloc a la incoació de l'expedient d'incompliment corresponent, d'acord amb la legislació aplicable.

  Criteris de valoració

  Les sol·licituds seran avaluades segons els criteris i el barem següents:

  a) Curriculum vitae del sol·licitant (50 %).
  1. Fins a 35 punts: publicacions, participació en congressos, cursos i esdeveniments de difusió científica.
  2. Fins a 15 punts: títols universitaris oficials, estades en altres centres universitaris, coneixements acreditats d'idiomes, premis extraordinaris de fi de carrera o màster i altres premis obtinguts en convocatòries competitives.
  b) Interés cientificotècnic i repercussions de l'estada proposada en el treball de recerca (30 %).
  1. Fins a 20 punts: qualitat cientificotècnica, rellevància i viabilitat del projecte. Repercussió de l'estada en el projecte de tesi.
  2. Fins a 10 punts: metodologia, disseny de la investigació i pla de treball, en relació amb el període de l'estada
  c) Qualitat del centre receptor (20 %).
  1. Fins a 10 punts: qualitat del centre receptor en relació amb l'àrea científica del projecte segons els rànquings més prestigiosos a aquest efecte.
  2. Fins a 10 punts: historial cientificotècnic de la persona investigadora del centre d'acolliment.

  Obligacions

  1. Les persones beneficiàries han de remetre, mitjançant correu electrònic, a l'adreça pcuni_fse@gva.es, en el termini d'un mes des de la seua incorporació al centre de destinació, el document d'incorporació a aquest.
  2. Les persones beneficiàries han de presentar, en el termini d'un mes des de la finalització de l'estada, la documentació següent amb signatures originals:
  - Informe del treball realitzat que preveja els resultats obtinguts i on es faça constar la conformitat de la persona investigadora responsable del centre de destinació.
  - Certificat de l'estada, emés per la persona investigadora responsable del centre de destinació, en el qual consten la data d'inici i de fi de l'estada.
  Aquests documents han d'enviar-se també escanejats a l'adreça de correu electrònic pcuni_fse@gva.es
  3. Fer pública la circumstància d'haver rebut finançament de la Generalitat i del Fons Social Europeu en les publicacions, ponències, participacions en congressos i altres activitats de difusió científica durant el període de gaudi de la subvenció.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre 86/2016, de 21 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa per a la promoció de la investigació científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació a la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7943, de 23/12/2016).
  - Correcció d'errors de l'Ordre 86/2016, de 21 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa per a la promoció de la investigació científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació a la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7967, de 27/01/2017).
  - Ordre 37/2017, de 26 de setembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l'Ordre 86/2016, de 21 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa per a la promoció de la investigació
  científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació a la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 8137 de 28.09.2017).
  - RESOLUCIÓ de 30 de juliol de 2019, de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, per la qual es convoquen, per a l'exercici 2020, subvencions del Programa per a la promoció de la investigació científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació en la Comunitat Valenciana.

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre 86/2016, de 21 de desembre

  Vegeu la correcció d'errors de l'Ordre 86/2016, de 21 de desembre

  Vegeu l'Ordre 37/2017, de 26 de setembre

  Vegeu la Resolució de 30 de juliol de 2019, de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, per la qual es convoquen, per a l'exercici 2020, subvencions del Programa per a la promoció de la investigació científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació en la Comunitat Valenciana.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.