Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Subvencions per a estades de contractats predoctorals en centres d'investigació fora de la Comunitat Valenciana. BEFPI

  Objecte del tràmit

  L'objecte d'aquesta convocatòria és la concessió de subvencions per a finançar estades del personal investigador de caràcter predoctoral en centres d'investigació de fora de la Comunitat Valenciana i que tinguen com a objectiu l'adquisició de noves tècniques, l'accés a instal·lacions científiques, la consulta de fons bibliogràfics o documentals o altres activitats significatives en el context del projecte de tesi de la persona beneficiària, i que contribuïsquen a la seua formació científica i tècnica, i la regulació específica de la qual està continguda en els articles 34 a 39 de l'ordre de bases.
  Aquesta actuació és susceptible de ser cofinançada per la Unió Europea mitjançant el Programa operatiu del Fons Social Europeu (FSE).

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Ser personal investigador predoctoral en centres d'investigació de la Comunitat Valenciana.

  Requeriments

  Poden ser-ne sol·licitants totes les persones que, en finalitzar el termini de presentació de sol·licituds, reunisquen la totalitat dels requisits següents:
  1. Ser personal investigador predoctoral amb un contracte finançat amb càrrec a una subvenció per a la realització d'una tesi doctoral de les previstes en aquesta convocatòria.
  2. No podran sol·licitar aquestes subvencions les persones que n'hagen sigut beneficiàries en convocatòries anteriors per un període acumulat total de 12 mesos en l'etapa predoctoral.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  a) Ajuda destinada a despeses d'allotjament i de manutenció durant el període de l'estada en funció del país de destinació, de conformitat amb la taula II de l'annex XV.
  b) Ajuda per al viatge, destinada a les despeses de locomoció al centre de destinació, de:
  - 300 euros quan el lloc de destinació es trobe a Espanya;
  - 600 euros quan el lloc de destinació es trobe a Europa;
  - 1.000 euros quan el lloc de destinació siga un país de la resta del món.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds serà del 15 d'octubre al 2 de novembre de 2021 (DOGV núm. 9185, de 30/09/2021).

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  La sol·licitud ha d'anar acompanyada de la documentació següent:
  a) Una memòria del treball d'investigació que haurà de desenvolupar la persona sol·licitant, en la qual es justifique l'oportunitat de l'estada, el pla de treball, la duració i el centre receptor en què es durà a terme.
  b) Currículum de la persona sol·licitant.
  c) El document d'acceptació de l'estada, pel període sol·licitat, del centre de destinació.
  d) L'historial cientificotècnic de grup i de la persona investigadora d'acollida del centre receptor.
  e) Conformitat de la persona o persones directores de la tesi.
  f) Declaració responsable de ser contractat predoctoral, en la qual s'ha de fer constar la subvenció de finançament.

  A l'efecte del que es disposa en l'article 14.3 de l'ordre de bases, la memòria del treball d'investigació que calga desenvolupar i el currículum de la persona sol·licitant es consideren part integrant i contingut mínim de la sol·licitud, per la qual cosa l'absència o la falta de contingut en aquests documents determinarà la inadmissió d'aquesta, amb una resolució prèvia que es dictarà en els termes que preveu l'article 21 de la Llei del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Impresos associats

  [DECLLAMP] BEFPI/2021. DECLARACIÓ RESPONSABLE DE REQUISITS DEL SOL·LICITANT

  [DECLLAMP] BEFPI/2021. CERTIFICAT D'ACCEPTACIÓ DEL CENTRE RECEPTOR

  [DECLLAMP] BEFPI/2021. CONFORMITAT DE LA PERSONA DIRECTORA DE LA TESI

  [DECLLAMP] BEFPI/2021. CURRICULUM VITAE

  [DECLLAMP] BEFPI/2021. SCIENTIFIC RECORD

  [DECLLAMP] BEFPI/2022. MEMÒRIA DEL TREBALL D'INVESTIGACIÓ

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. L'òrgan instructor, d'ofici, impulsarà totes les actuacions necessàries per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades en virtut dels quals ha de pronunciar-se la resolució, així com per a realitzar les propostes de cada fase comptable que procedisquen en execució d'aquesta.
  2. Si la sol·licitud, amb el contingut al qual es refereix l'article 14.2 no reunira els requisits establits en la convocatòria, es requerirà mitjançant publicació en la pàgina web de la Conselleria que ostente la competència en matèria de política científica i investigació, a les entitats o persones sol·licitants perquè en el termini de deu dies esmenen la falta o acompanyen els documents preceptius, amb advertiment que si no ho feren se'ls tindrà per desistit de la seua sol·licitud, d'acord amb el que s'estableix en l'article 68 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPAC) i en l'article 23.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre. Addicionalment, també podrà comunicar-se aquesta incidència per correu electrònic.
  3. Durant el període d'esmena no es podrà modificar l'objecte i condició de la sol·licitud presentada.
  4. Les notificacions es realitzaran mitjançant publicació en la pàgina web de la conselleria que ostente la competència en matèria de política científica i investigació assortint tots els efectes de notificació practicada.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Les resolucions dels procediments de concessió de les subvencions posen fi a la via administrativa. Contra aquestes l'interessat podrà optar entre interposar, potestativament, recurs de reposició davant el mateix òrgan que les ha dictades, conforme els articles 112, 123 i 124 de la LPAC; o bé impugnar-les directament davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats a partir de la seua notificació, formulant el corresponent recurs contenciós administratiu a l'empara del que s'estableix en els articles 10.1 lletra a) i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciós Administrativa.
  En cap cas podrà simultanejar-se la interposició de tots dos recursos.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=SUGUS_UNI_CITI&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=1711

  Tramitació

  Aquest tràmit requereix autenticació per mitjà de certificat digital.
  Pas 1: descarregar les plantilles dels documents que cal annexar i que requereix la sol·licitud per a omplir-los.
  Pas 2: omplir la sol·licitud telemàtica.
  Pas 3: annexar els documents corresponents i enviar telemàticament.

  Per a fer qualsevol consulta sobre la tramitació d'aquest servei, podeu utilitzar el telèfon d'informació 012.

  Informació adicional

  Vegeu l'Enllaç "Guia per a emplenar els formularis telemàtics" en l'apartat següent INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA.

  Resolució

  Per a més informació, polse ací

  Inici
 • Informació complementària

  L'estada ha de tindre lloc en un únic centre d'investigació, radicat fora de la Comunitat Valenciana, i tindre una duració ininterrompuda mínima de 3 mesos i màxima de 9 mesos, excepte en els casos següents:
  a) Les estades en centres d'investigació radicats a Espanya hauran de ser, com a màxim, de 3 mesos.
  b) Quan l'objecte de l'estada siga exclusivament la consulta bibliogràfica o documental, la duració no podrà excedir un mes.
  No es podrà modificar el centre de destinació que conste en la sol·licitud una vegada concedida la subvenció, excepte per causes de força major degudament justificades.
  - La realització de l'estada per un període de temps inferior al que preveu la resolució de concessió de la subvenció haurà d'estar justificada i suposarà l'obligació de reintegrar la part de la quantia percebuda proporcional al període no gaudit de l'estada.

  Criteris de valoració

  Les sol·licituds s'avaluaran segons els criteris i els barems següents:
  a) Currículum de la persona sol·licitant (50 %).
  1. Fins a 35 punts: publicacions, participació en congressos, cursos i esdeveniments de difusió científica.
  2. Fins a 15 punts: títols universitaris oficials, estades en altres centres universitaris, coneixements acreditats d'idiomes, premis extraordinaris de fi de carrera o de màster i altres premis obtinguts en convocatòries competitives.
  b) Interés cientificotècnic i repercussions de l'estada proposada en el treball d'investigació (30 %).
  1. Fins a 20 punts: qualitat cientificotècnica, rellevància i viabilitat del projecte i repercussió de l'estada en el projecte de tesi.
  2. Fins a 10 punts: metodologia, disseny de la investigació i pla de treball, en relació amb el període de l'estada.
  c) Qualitat del centre receptor (20 %).
  1. Fins a 10 punts: qualitat del centre receptor en relació amb l'àrea científica del projecte segons els rànquings més prestigiosos a aquest efecte.
  2. Fins a 10 punts: historial cientificotècnic de l'investigador i grup d'acolliment.

  Obligacions

  1. Les persones beneficiàries estaran obligades davant de l'òrgan instructor a:
  a) Remetre, mitjançant un correu electrònic a l'adreça pcuni_fse@gva.es, una còpia escanejada del document que acredite la seua incorporació a la universitat o el centre d'investigació de destinació dins del termini d'un mes des de la incorporació a aquest. En cas de no comunicar la incorporació en el termini esmentat, s'entendrà que renuncia a la subvenció concedida.
  b) Ajustar la seua actuació a les normes del centre d'investigació al qual s'incorpore i exercir l'activitat en règim de dedicació exclusiva.
  c) Notificar expressament qualsevol canvi en les condicions de l'estada subvencionada, i, prèviament a aquesta, a l'òrgan instructor. L'incompliment d'aquesta notificació podrà donar lloc a la modificació de la resolució de concessió.
  d) Comptar amb una assegurança d'accidents i una assegurança de responsabilitat civil, i quan es tracte de països sense concert amb la Seguretat Social espanyola o quan les cobertures d'aquest concert siguen insuficients, una assegurança d'assistència mèdica per al país de destinació, durant el període total de l'estada, que haurà de finançar l'entitat a la qual estiguen adscrites.
  e) Presentar, en el termini d'un mes des de la finalització de l'estada, els documents següents amb signatures originals:
  - Un informe del treball executat que continga els resultats que s'han obtingut i en el qual es faça constar la conformitat de la persona investigadora responsable en el centre de destinació.
  - Un certificat de l'estada, emés per la persona responsable del centre de destinació, en el qual consten la data d'inici i de finalització de l'estada.
  Aquests documents s'han d'enviar també escanejats a l'adreça de correu electrònic pcuni_fse@gva.es.
  f) Fer pública la circumstància d'haver rebut finançament de la Generalitat i, si és el cas, del Fons Social Europeu en les publicacions, ponències, participació en congressos i altres activitats de difusió científica durant el període de gaudi de la subvenció.
  2. La persona beneficiària haurà de mantindre la condició i els requisits de contractada predoctoral durant tot el període de l'estada.

  Enllaços

  Guia per a emplenar els formularis telemàtics.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre 19/2020, d'1 d'octubre, de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa per a la promoció de la investigació científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació a la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 8919, de 5/10/2020).
  - RESOLUCIÓ de 14 de setembre de 2021, de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, per la qual es convoquen, per a l'exercici 2022, subvencions del Programa per a la promoció de la investigació científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació a la Comunitat Valenciana. (DOGV núm. 9185, de 30/09/2021)

  Llista de normativa

  Veure l'Ordre d'1 d'octubre.

  Vegeu la Resolució de 14 de setembre de 2021.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.