Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Memòria anual de les activitats de gestió de residus no perillosos.

  Objecte del tràmit

  Atendre les obligacions d'informació davant de l'òrgan competent en matèria de residus de la Comunitat Valenciana que s'establixen en l'article 41 de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats i en les seues normes de desplegament reglamentari, així com en l'article 11 del Document d'ordenació normatiu i vinculant que forma part del Pla Integral de Residus de la Comunitat Valenciana (PIRCV), aprovat per Decret 81/2013, de 21 de juny, del Consell

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les persones físiques o jurídiques que, havent obtingut una autorització de tractament de residus no perillós o d'emmagatzematge en l'àmbit de l'arreplega en espera de tractament de tals residus, operen en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

  Queden exclosos d'esta obligació els gestors de residus inscrits registrats per a l'exercici de l'activitat de transport de residus amb caràcter professional, els agents i els negociants, llevat que una norma de desplegament reglamentari establisca el contrari (vegeu l'apartat d'informació complementària)

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  La memòria anual referida als residus gestionats l'any immediatament anterior es presentarà abans de l'1 de març de cada any.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, Cabildos i Consells Insulars, als ajuntaments dels municipis a què es referix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en este últim cas, s'hi ha subscrit el conveni corresponent.
  c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

  -I, preferentment, a:

  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA - ALACANT
  C/ PROFESSOR MANUEL SALA, 2Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA
  C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADMTIVA. 9 D'OCTUBRE-EDIFICI AVer plano
  46018 València
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA - CASTELLÓ
  AV. GERMANS BOU, 47Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
  46009 València
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=17130

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  El contingut de la memòria anual d'activitats es formalitzarà segons el full que s'adjunta en l'enllaç.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD DE PRESENTACIÓ DE MEMÒRIA ANUAL DE GESTORS AUTORITZATS PER AL TRACTAMENT DE RESIDUS NO PERILLOSOS

  MEMÒRIA ANUAL DE GESTORS AUTORITZATS PER AL TRACTAMENT DE RESIDUS NO PERILLOSOS DE LA COMUNITAT VALENCIANA (VALORACIÓ I ELIMINACIÓ, inclòs l'emmagatzematge)

  Inici
 • Com sol·licitar-ho? Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=17130

  Inici
 • Informació complementària

  1. D'acord amb l'article 37.8 del Reial Decret 110/2015, de 20 de febrer, sobre residus d'aparells elèctrics i electrònics (RAEE), els negociants registrats per a operar amb este tipus de residus elaboraran una memòria anual amb el contingut previst en l'annex XVIII apartats b) i c) del reial decret, sobre les quantitats de RAEE preparats per a la reutilització, reciclatges i valorats que hagen sigut finançats per ells, a partir de la informació certificada dels gestors i segons la informació disponible en la plataforma electrònica de RAEE de l'article 55. Presentaran la memòria en les comunitats autònomes on desenrotllen la seua activitat abans del 28 de febrer de l'any següent al període de compliment.
  2. D'acord amb l'article 40 41 de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats, les persones físiques o jurídiques que hagen obtingut una autorització de tractament de residus enviaran anualment a les comunitats autònomes una memòria anual de la seua activitat gestora. No compliran amb esta obligació les activitats subjectes al règim de comunicació prèvia.
  En este mateix sentit l'article 11 de Document d'ordenació normatiu i vinculant del Pla Integral de Residus de la Comunitat Valenciana (PIRCV), aprovat per Decret 81/2013, de 21 de juny, del Consell, establix que els gestors autoritzats hauran de presentar davant de la conselleria competent en matèria de medi ambient, abans de l'1 de març, una memòria anual referida als residus gestionats l'any immediat anterior. Sense perjuí d'això, com a norma addicional de protecció, l'òrgan autonòmic competent en matèria de medi ambient podrà exigir, mitjançant una orde, la presentació de memòries anuals d'activitat als gestors de residus no subjectes a autorització.
  3. La presentació i remissió de la memòria podrà efectuar-se d'acord amb el que establix matèria de registres administratius per la legislació vigent, continguda fonamentalment amb caràcter general en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
  4. El contingut de la memòria serà, com a mínim l'establit en l'annex XII de la Llei 22/2011, sense perjuí que les administracions públiques ambientals competents establisquen models normalitzats i/o continguts específics per a fluxos concrets de residus o per a operacions de tractament de residus determinades. Així per exemple, el PIRCV establix el model de memòria anual de gestió dels residus urbans en els ecoparcs, i l'annex XII del Reial Decret 110/2015, de 20 de febrer, sobre residus d'aparells elèctrics i electrònics establix el contingut mínim de la memòria resum anual dels gestors de tractament d'estos residus.

  Sancions

  L'incompliment de les obligacions imposades en les autoritzacions, així com el retard en el subministrament d'informació que haja de proporcionar a l'Administració d'acord amb allò que s'ha establit per la normativa aplicable està tipificat com a infracció en la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats.

  Enllaços

  Simulació de Tramitació Telemàtica a la Generalitat Valenciana (Cl@u-firma)

  Sistemes de Firma Electrònica admesos i / o utilitzats a la Seu

  Sistemes de verificació de Firmes

  Vegeu el document d'ordenació normatiu i vinculant del Pla Integral de Residus de la Comunitat Valenciana (PIRCV)

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats (BOE núm. 181, de 29/7/11).
  - Decret 81/2013, de 21 de juliol, del Consell, pel qual s'aprova el Pla Integral de Residus de la Comunitat Valenciana (DOCV número 7054 de 26/06/13).
  - Reial Decret 110/2015, de 20 de febrer, sobre residus d'aparells elèctrics i electrònics. (BOE núm. 45, de 21/02/15)

  Llista de normativa

  Vegeu la Llei 22/2011, de 28 de juliol

  Vegeu el Decret 81/2013, de 21 de juny

  Vegeu el Reial Decret 110/2015, de 20 de febrer

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.