Detall de Procediment

Memòria resum de les instal·lacions de recollida i tractament de residus perillosos i no perillosos.

Codi SIA: 211866
Codi GUC: 17130
Organisme: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Atendre les obligacions d'informació, davant de l'òrgan competent en matèria de residus de la Comunitat Valenciana, que estableix l'article 65 de la Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular, i les seues normes de desplegament reglamentari.

Observacions

El contingut de la memòria serà, com a mínim, el que estableix l'annex XV de la Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular, sense perjudici que les administracions públiques ambientals competents establisquen models normalitzats i/o continguts específics per a fluxos concrets de residus o per a operacions de tractament de residus determinades. Els fluxos de residus per als quals s'ha dissenyat un model específic a la Comunitat Valenciana són els que s'indiquen a continuació; per a la resta dels supòsits, per a l'ompliment de la memòria resum, haurà de seguir-se el present procediment. - Memòria anual de gestors autoritzats per al tractament de pneumàtics al final de la seua vida útil (NFVU). - Memòria anual de gestió d'abocadors de residus no perillosos. - Presentació de la memòria resum dels centres autoritzats per al tractament dels vehicles al final de la seua vida útil (CAT). - MARAEE - memòria anual de gestió de les instal·lacions de residus d'aparells elèctrics i electrònics (RAEE). - Memòria anual de gestió de residus domèstics i assimilables en els ecoparcs. - Annex 1.1 del Decret 55/2019, de 5 d'abril, del Consell, pel qual s'aprova la revisió del Pla integral de residus de la Comunitat Valenciana. Enllaç: https://dogv.gva.es/datos/2019/04/26/pdf/2019_4208.pdf

Qui pot sol·licitar-ho?

Les persones físiques o jurídiques que realitzen operacions de recollida amb caràcter professional i de tractament de residus en instal·lacions autoritzades en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

Normativa del procediment

  • Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular (BOE núm. 85, de 09/04/2022).
  • Llei 5/2022, de 29 de novembre, de la Generalitat, de residus i sòls contaminats per al foment de l'economia circular a la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9482, de 01/12/2022).
  • Decret 55/2019, de 5 d'abril, del Consell, pel qual s'aprova la revisió del Pla integral de residus de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 8536, de 26/04/2019).

òrgans de tramitació

Esgota via administrativa

Sancions

L'incompliment de les obligacions imposades en les autoritzacions, així com el retard en el subministrament d'informació que calga proporcionar a l'Administració d'acord amb el que estableix la normativa aplicable, està tipificat com a infracció en la Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular.