Detall de Procediment

Sol·licitud d'ajuda d'emergència per a dones víctimes de violència sobre la dona

Codi SIA:: 211871
Codi GVA:: 17150
Organisme: Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

L'objectiu és establir el procediment per a la tramitació i la resolució del reconeixement de les ajudes d'emergència de pagament únic contemplades en l'article 55 de la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. Les ajudes es destinaran a cobrir les següents necessitats fonamentals: 1. Necessitats bàsiques (alimentació i higiene). 2. Necessitats d'allotjament (lloguers o allotjament temporal). 3. Necessitat de transport o desplaçaments. 4. Qualsevol altra necessitat que procure tant la seguretat com la protecció de les víctimes.

Requisits

Requisits

- Ser víctima de violència sobre la dona que acredite la situació de violència d'acord amb l'article 3 de la Llei 7/2012. -Estar empadronada en qualsevol municipi de la Comunitat Valenciana, excepte les dones que es troben en un centre residencial de la Comunitat especialitzat en aquesta problemàtica. - No tindre ingressos econòmics propis o, en cas de tindre'n, que no superen en còmput anual de l'SMI vigent. - Trobar-se en situació de necessitat i/o emergència social.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Dones víctimes de violència sobre la dona, que no tinguen de mitjans suficients per a atendre les necessitats urgents en cas d'emergències.

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

El termini de presentació de sol·licituds estarà obert des de la publicació de la resolució de l'òrgan competent per la qual s'aprova el crèdit disponible fins al final de l'exercici pressupostari o l'esgotament d'aquest, que es farà públic mitjançant la resolució oportuna de conformitat amb el que s'estableix en l'article 47.1 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat.

Formularis documentació

1. Sol·licitud, emplenada íntegrament, d'acord amb el model establit. 2. Acreditació de la situació de violència sobre la dona en els termes previstos en l'article 9 de la Llei 7/2012, 23 de novembre, de la Generalitat. 3. Acreditar, mitjançant informes tècnics, certificats d'ingressos o de falta d'aquests i, en absència d'ingressos, mitjançant una declaració responsable de la interessada, la situació de necessitat o emergència social que motive la situació de necessitat o emergència social de la dona sol·licitant. 4. Informe del recurs ambulatori d'atenció a dones (Xarxa de Centres Dona), que depén de la direcció general en competència en violència de gènere, que motive la situació de necessitat o emergència social de la dona sol·licitant. 5. Autorització expressa, a la conselleria competent en la matèria, perquè comproven les dades d'identitat de la sol·licitant mitjançant el sistema de verificació de dades d'identitat, segons el Decret 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell. No obstant això: a) Si de la comprovació efectuada resulta alguna discordança amb les dades facilitades per la sol·licitant, la direcció territorial li requerirà a aquesta la corresponent documentació. b) Si la sol·licitant no presta el seu consentiment, ha d'aportar una una fotocòpia compulsada del document nacional d'identitat, del passaport o del número d'identificació d'estranger, segons corresponga. 6. Declaració responsable dels ingressos. 7. Model de domiciliació bancària.

Presentació

Presentació

Presencial

Les sol·licituds de les ajudes poden ser presentades, juntament amb la documentació establida en l'article 20, en el registre de les direccions territorials de la conselleria amb competències en matèria de violència sobre la dona, o en qualsevol dels llocs que, amb caràcter general, reconeix per a la presentació de sol·licituds l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. Així mateix, els recursos ambulatoris i específics d'atenció a dones víctimes, que depén de la direcció general amb competències en violència gènere podran ajudar les dones en la realització dels primers tràmits o inscripcions en programes i serveis, en cas que no puga fer-se des dels serveis municipals o supramunicipals competents de l'àrea de la dona de la zona i, si escau, presentar, per la dona, les sol·licituds en els registres presencials o electrònics competents per a aquesta finalitat, així com en les oficines d'assistència al registre habilitades en la Generalitat. I preferentment en: * REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES - ALACANT-Alacant C/ TEATRE, 37-39 03001-Alacant/Alacant Tel.: 012 Fax: 965938068 * CENTRE DONA 24 HORES - DÉNIA-Alacant Pl. ARXIDUC CARLES, 3 -1r 03700-Dénia Tel.: 900580888 * CENTRE DONA 24 HORES - ALACANT-Alacant C/ GARCÍA ANDREU, 12 03007-Alacant/Alacant Tel.: 900580888 Fax: 965920574 * REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES - CASTELLÓ-Castelló Av. GERMANS BOU, 81 12003-Castelló de la Plana Tel.: 012 * CENTRE DONA 24 HORES - CASTELLÓ-Castelló C/ MAJOR, 2 12001-Castelló de la Plana Tel.: 900580888 * REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES - VALÈNCIA-València Av. DE L'*OEST, 36 46001-València Tel.: 012 Fax: 961271894 * CENTRE DONA 24 HORES - VALÈNCIA-València C/ GUÀRDIA CIVIL, 21 - BAIXOS 46020-València Tel.: 900580888 L'ATENCIÓ PRESENCIAL i REGISTRE DE DOCUMENTS en la DIRECCIÓ TERRITORIAL D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES - VALÈNCIA, serà ÚNICAMENT mitjançant CITA PRÈVIA, que es pot sol·licitar a través del telèfon d'informació de la Generalitat 012 o a través d'internet: https://www.gva.es/es/inicio/servicios_linea/citas_previas

Procés de tramitació

Procés de tramitació

1. La direcció territorial competent verificarà el compliment dels requisits i comprovarà que la documentació aportada és l'exigida en l'article 20 d'aquest reglament. 2. Quan la sol·licitud no reunisca els requisits exigits, o no s'adjunte la documentació que, d'acord amb aquest reglament, resulte exigible, la direcció territorial competent requerirà a la persona interessada que, en el termini de deu dies, esmene la falta o adjunte els documents requerits, amb la indicació que, si no ho fa així, es considerarà que desisteix de la seua petició, d'acord amb en els termes que preveu l'article 21 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. 3. En qualsevol fase de la instrucció de l'expedient, a la vista de la documentació que es trobe en poder de la Direcció Territorial, es podran demanar informes dels organismes i de les entitats que es crega oportú i efectuar les comprovacions necessàries sobre l'exactitud de les dades, així com sol·licitar a les interessades la documentació o l'aclariment que resulte necessari per a verificar el compliment dels requisits exigits en aquest reglament.

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

Direccions territorials de la conselleria amb competències en matèria de violència de gènere.

Obligacions

Obligacions

Les beneficiàries d'estes ajudes quedaran obligades a: 1. Destinar l'ajuda econòmica a cobrir les necessitats objecte de la sol·licitud. 2. Justificar davant de l'entitat col·laboradora el compliment dels requisits i les condicions que determinen la concessió de l'ajuda. 3. Sotmetre's a les actuacions de comprovació a efectuar per l'entitat col·laboradora, i aportar quanta informació els siga requerida en l'exercici de les actuacions anteriors. 4. Comunicar a l'òrgan concedent o a l'entitat col·laboradora l'obtenció d'altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos que financen l'objecte subvencionat.

Observacions

Observacions

De conformitat amb els articles 121 de la Llei 39/2015, es pot interposar recurs d'alçada davant de l'òrgan que dicte l'acte o davant de l'òrgan que siga competent per a resoldre'l. El termini per a la interposició del recurs d'alçada és d'un mes, si l'acte és exprés. Si no ho és, el termini és de tres mesos i es compta, per a la sol·licitant i altres possibles persones interessades, a partir de l'endemà que, d'acord amb la normativa específica, es produïsquen els efectes del silenci administratiu. Transcorregut aquest termini sense que s'hi haja interposat el recurs, la resolució serà ferma a tots els efectes.

Quantia i cobrament

Quantia i cobrament

QUANTIA Els mòduls econòmics màxims pels quals es regeixen aquestes ajudes són els següents: a) Necessitats bàsiques: fins a tres vegades l'SMI mensual (2.700 euros). b) Necessitats d'allotjament: fins a quatre vegades l'SMI mensual (3.600 euros). c) Necessitat de transport o de desplaçaments: fins a l'SMI mensual (900 euros). d) Qualsevol altra necessitat que procure tant la seguretat com la protecció de les víctimes: fins a tres vegades l'SMI mensual. (2.700 euros). En qualsevol cas, la determinació del mòdul econòmic no podrà superar el cost de la despesa subvencionada. PAGAMENT El pagament de l'ajuda d'emergència el farà, directament a la titular de l'ajuda, la direcció territorial de la conselleria amb competències en matèria de violència de gènere.

Termini màxim

Termini màxim

1. El termini màxim per a dictar i notificar la resolució expressa serà de tres mesos, a comptar de la data en què la sol·licitud haja tingut entrada en qualsevol dels registres de l'òrgan competent per a resoldre. 2. En aquells supòsits en què no es produïsca resolució expressa en el termini assenyalat, s'entendrà que les sol·licituds han sigut estimades per silenci administratiu.

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Direccions territorials de la conselleria amb competències en matèria de violència de gènere.

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa